New Server

آیین‌نامه رسته‌های افسران، دریافران و درجه‌داران نیروی دریایی شاهنشاهی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم

برنامه عمرانی پنجم ۱۳۵۲ - ۱۳۵۶
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و چهارم


آیین‌نامه رسته‌های افسران، دریافران و درجه‌داران نیروی دریایی شاهنشاهی - مصوب ۱۳۵۶٫۱۰٫۲۶ کمیسیون نظام مجلسین

در اجرای ماده ۸ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی آیین‌نامه رسته‌های افسران، دریافران و درجه‌داران نیروی دریایی شاهنشاهی به شرح زیراصلاح می‌شود:

ماده ۱ - الف - رسته‌های مخصوص افسران نیروی دریایی شاهنشاهی عبارتند از:

۱ - رسته‌های رزمی که تشکیل می‌شود از:

الف - رسته فرماندهی.

ب - رسته مهندسی دریایی (‌برق و الکترونیک)

پ - رسته مهندسی دریایی (‌مکانیک)

ت - رسته تفنگدار دریایی.

۲ - رسته‌های پشتیبانی رزمی که تشکیل می‌شود از:

الف - رسته مهندسی دریائی (‌تأسیسات).

ب - رسته کمیسر دریائی.

پ - رسته‌هائی که وظایف آن رسته‌ها در نیروهای سه گانه یکسان و مشترک می‌باشد عبارتند از:

۱ - رسته بهداری.

۲ - رسته دامپزشکی.

۳ -‌رسته موزیک.

۴ - رسته قضایی.

۵ - رسته اطلاعات نظامی.

۶ - رسته آجودانی.

۷ - رسته اردنانس.

۸ - رسته ترابری.

۹ - رسته دارایی.

۱۰ - رسته سررشته‌داری.

۱۱ - رسته خدمات بهداری.

پ - رسته‌های دریافران عبارتند از:

رسته تکنیسین برق - رسته تکنیسین سیستم هدایت آتش - رسته تکنیسین سونار - رسته تکنیسین رادار - رسته تکنیسین مخابرات - رسته تکنیسین‌الکترونیک - رسته تکنیسین کامپیوتر - رسته تکنیسین موشک.

ت - رسته‌های درجه‌داران عبارتند از:

۱ - گروه یک - پل - شامل رسته‌های ملوان - سکان - غواص و تفنگدار دریایی.

۲ - گروه دو - موتور شامل رسته‌های تکنیسین دیگ بخار - تکنیسین ماشین بخار - تکنیسین موتور - تکنیسین بدنه ناو و تکنیسین بدنه هوایی.

۳ - گروه سه - برق و الکترونیک شامل رسته‌های تکنیسین برق، تکنیسین سیستم هدایت آتش - تکنیسین سونار، تکنیسین موشک - تکنیسین‌کاربری رادار، تکنیسین مخابرات رادیویی، تکنیسین الکترونیک، تکنیسین کامپیوتر و توپخانه دریایی.

۴ - گروه پشتیبانی و اداری شامل رسته‌های تدارکات دریایی، پزشکیار دریایی، ترابری دریایی و موزیک دریایی.

ماده ۲ - هر یک از افسران، دریافران و درجه‌داران با رعایت مقررات این آیین‌نامه به یکی از رسته‌ها اختصاص داده می‌شوند.

ماده ۳ - هیچ یک از افسران، دریافران و درجه‌داران نمی‌توانند در عین حال از عنوان بیش از یک رسته استفاده نمایند.

ماده ۴ - افسران، دریافران و درجه‌داران به رسته‌ای اختصاص داده می‌شوند که دوره تخصصی آن را طی نموده باشند.

ماده ۵ - افسرانی که یکی از دوره‌های مختلف فرماندهی و ستاد را طی می‌نمایند رسته اصلی آنان تغییر نخواهد کرد و فقط کلمه ستاد به آخر عنوان‌رسته اصلی آنان اضافه خواهد شد.

ماده ۶ - افسرانی که یکی از دوره‌های تخصصی دانشگاهی را برابر مقررات در رشته‌های مورد نیاز نیروی دریایی شاهنشاهی طی نموده و موفق به‌دریافت دانشنامه لیسانس و بالاتر شوند بر حسب مورد به یکی از رسته‌های مندرج در بندهای الف و ب ماده ۱ این آیین‌نامه اختصاص داده می‌شوند.

ماده ۷ - رسته افسران و درجه‌دارانی که در تاریخ تصویب این آیین‌نامه دارای رسته‌ای غیر از رسته‌های مندرج در ماده ۱ می‌باشند می‌بایستی درصورت واجد شرایط بودن به یکی از رسته‌های مذکور در ماده ۱ تغییر یابد.

ماده ۸ - درجه‌دارانی که در تاریخ تصویب این آیین‌نامه در رسته‌ای غیر از رسته اولیه خود خدمت می‌نمایند در صورت موفقیت در آزمایشات مربوط‌به رسته‌ای که خدمت می‌نمایند (‌در صورتی که جزء رسته‌های مذکور در ماده ۱ این آیین‌نامه باشد.) اختصاص داده می‌شوند و در غیر این صورت‌بایستی در رسته اولیه خود خدمت نمایند و یا در رسته دیگر کارآموزی و پس از کسب مهارت لازم تغییر رسته دهند.

ماده ۹ - خدمت افسران و درجه‌داران در وزارت جنگ ستاد بزرگ ارتشتاران و یا سایر سازمانهای ارتش شاهنشاهی خدمت در رسته اصلی‌محسوب می‌گردد.

ماده ۱۰ - تغییر رسته افسران، دریافران و درجه‌داران موجب از بین رفتن قدمت خدمت آنان در درجه مربوطه نخواهد شد.

ماده ۱۱ - تغییر رسته درجه‌داران منوط به تصویب مقامات مندرج در ماده ۱۹ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی بوده و در دستور قسمت‌مربوط درج می‌گردد.

ماده ۱۲ - تغییر و تعیین رسته افسران جزء و دریافران نیروی دریایی شاهنشاهی پس از تصویب فرمانده نیرو در دستور درج می‌گردد.

ماده ۱۳ - تغییر رسته افسران ارشد با پیشنهاد فرمانده نیروی دریایی شاهنشاهی و تصویب ستاد بزرگ ارتشتاران در فرمان همگانی ارتش‌شاهنشاهی درج خواهد شد.

ماده ۱۴ - تغییر رسته افسران و دریافران و درجه‌داران جز در موارد مصرحه در این آیین‌نامه ممنوع است.

ماده ۱۵ - هر گاه مقتضیات ایجاب نماید که رسته جدید در نیروی دریایی شاهنشاهی به وجود آید و یا این که یک یا چند رسته از رسته‌های مذکوردر ماده ۱ این آیین‌نامه حذف گردد تغییرات مذکور با پیشنهاد نیروی دریایی شاهنشاهی و تصویب اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر بزرگ ارتشتاران‌در فرمان همگانی ارتش شاهنشاهی درج و رسمیت خواهد یافت.

ماده ۱۶ - چنانچه به علل مندرج در ماده قبل و یا در اثر تغییرات سازمان تغییر رسته عده‌ای از افسران، دریافران و یا درجه‌داران ضروری باشد وهمچنین در مواردی که ادامه خدمت آنان در رسته مربوط به عللی غیر مقدور گردد تغییر رسته آنان در خارج از موارد مصرح در این آیین‌نامه مجاز بوده وبا رعایت تشریفات مقرر در مواد ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ انجام و رسمیت خواهد یافت.

آیین‌نامه فوق مشتمل بر شانزده ماده به استناد ماده ۸ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی پس از تصویب کمیسیون نظام مجلس شورای ملی درجلسه روز یکشنبه ۲۵۳۶٫۹.۲۷ در جلسه روز دوشنبه بیست و ششم دی ماه دو هزار و پانصد و سی و شش شاهنشاهی به تصویب کمیسیون جنگ‌مجلس سنا رسیده‌است.

رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی