آیین‌نامه خانه‌های سازمانی ارتش

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم

آیین‌نامه خانه‌های سازمانی ارتش – مصوب ۱۰ آذر ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی کمیسیون قوانین دارایی

ماده ۱ - خانه‌های سازمانی به کلیه ساختمانهایی اطلاق می‌شود که از محل اعتبارات جاری وزارت جنگ و یا عوائد داخلی و یا هر گونه اعتبارات‌دیگری برای سکونت افسران و درجه‌داران قبلاً ساخته و یا در آتیه ساخته خواهد شد این خانه‌ها جزئی از ساختمانهای ارتش بوده و متعلق به وزارت‌جنگ می‌باشد.

ماده ۲ - کلیه افسران و درجه‌داران و کارمندان غیر نظامی و افزارمندانی که در پادگانها و ادارات مختلف ارتش خدمت می‌نمایند می‌توانند ازخانه‌های سازمانی موجود پادگان و یا اداره مربوط استفاده نمایند.

ماده ۳ - خانه‌های سازمانی مرکز که در حال حاضر وسیله افسران و درجه‌داران واحدها و ادارات مختلف اشغال شده به تدریج که تخلیه می‌گرددبایستی به افسران و درجه‌داران سربازخانه مجاور اختصاص داده شود.

ماده ۴ - ترتیب تقدیم و نحوه واگذاری خانه‌های سازمانی ارتش:

واگذاری منازل از وظائف هیأت‌های مدیره داخلی مربوط بوده و بایستی با رعایت حق تقدم و شرایط زیر انجام گیرد.

چنانچه در پادگان منازل به حد کافی موجود نباشد در درجه اول تقدم منازل موجود بین فرماندهان مسئول تا رده گروهان تقسیم و سپس نسبت به مازادمنازل به ترتیب تقدم زیر عمل خواهد شد.

الف - به افسران و درجه‌داران شاغل قسمت و متأهل و با اولاد که خانواده آنها در محل خدمت باشند.

ب - به افسران و درجه‌داران شاغل قسمت و متأهل بدون اولاد که خانواده آنها در محل خدمت باشند.

ج - به افسران و درجه‌داران شاغل قسمت که متأهل نبوده و دارای عائله درجه ۲ (‌تحت تکفل) در محل خدمتی باشند.

د - به افسران شاغل و متأهل که عائله آنها در محل خدمت نباشند.

ه - درجه‌داران متأهل که خانواده آنها در محل خدمت نباشند بایستی در ساختمانهای مجردین درجه‌داری سکونت نمایند.

و - به کارمندان و افزارمندان متأهل که وجود آنها در قسمت در مواقع غیر خدمت ضرورت کامل دارد.

ز - افسران و درجه‌داران و کارمندان و افزارمندان مجرد با رعایت تقدم مطلقاً بایستی در ساختمانهای مجردین سکونت نمایند.

ح - ترتیب واگذاری خانه بر حسب تقاضای کتبی ضمن رعایت مفاد بالا بوده و بنا به درجه تقدیم درخواست بایستی صورت گیرد.

ط - ترتیب واگذاری خانه‌ها طبق برگ قرارداد اجازه و کارت تعرفه پیوست بایستی انجام گیرد.

ماده ۵ - طرز اداره خانه‌های سازمانی.

الف - اداره مهندسی ارتش مأمور رسیدگی و حل و فصل کلیه امور خانه‌های سازمانی ارتش بوده و بایستی در اجرای مفاد آیین‌نامه مراقبت ونظارت و اقدام نمایند.

ب - اداره امور جاری خانه‌ها از وظائف هیأت‌های مدیره داخلی قسمتها و پادگانها می‌باشند.

ماده ۶ - وظائف اداره مهندسی ارتش (‌دایره بهره‌برداری).

الف - مراقبت در حسن اجرای مفاد آیین‌نامه خانه‌های سازمانی ارتش و صدور دستورالعمل‌های لازم.

ب - نظارت در جمع‌آوری مال‌الاجاره خانه‌های سازمانی ارتش و سایر درآمدهای مشابه مربوط به منازل سازمانی.

ج - ثبت وجوه حواله شده وسیله قسمتها و هزینه در دفتر کل و تطبیق آن با صورت حساب بانکی.

د - کنترل اجاره منازل با فهرست اسامی مستأجرین که وسیله قسمتها ارسال می‌گردد.

ه - ثبت درآمد و هزینه هر قسمت به طور تفکیک در دفتر قسمتها.

و - بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به درخواست‌های واصله از قسمتها و ادارات مبنی بر انجام تعمیرات اساسی و سایر نیازمندیهای منازل و حواله‌اعتبار مربوط.

ز - حواله اعتبار استحفاظی منازل بر مبنای اعتبار سایر ساختمانهای ارتش در هر سال به قسمتها در دو نوبت در ابتدای هر شش ماه سال از محل‌درآمد خانه‌ها.

ح - تهیه و تنظیم آمار خانه‌های سازمانی و نمودارهای مربوط.

ط - ثبت تغییرات مستأجرین در ظهر کارت تعرفه هر بنا.

ی - تطبیق فهرست اسامی مستأجرین با کارتها و اوراق قرارداد اجاره منازل.

ک - حفظ و نگهداری کارتها و تعرفه و اوراق قرارداد اجاره منازل و اوراق بانکی و دفاتر حساب و سوابق مربوط.

ل - تهیه و تنظیم ترازنامه درآمد و هزینه سالیانه حساب مخصوص.

م - تهیه طرح خانه‌سازی از محل مازاد درآمد خانه‌ها در بهمن ماه هر سال با تشریک مساعی دوائر دیگر اداره مهندسی ارتش و گزارش جریان امربه ستاد فرماندهی لجستیکی وزارت جنگ و در صورت تصویب اجرای طرح پیشنهادی از اول سال آتی.

ماده ۷ - اعضاء هیأت مدیره.

الف - اعضاء هیأت‌های مدیره داخلی هر پادگان عبارتند از - معاون فرماندهی رؤسای رکن ۱ و ۴ رییس پست مهندسی - نماینده کنترولر و دارایی‌واحدها و دو نفر از ساکنین منازل بنا به انتخاب مستأجرین.

تبصره ۱ - در صورت عدم تشکیل پست مهندسی فرمانده واحد مهندسی مقیم محل یا افسر متصدی ساختمان عضویت کمیسیون را به عهده‌خواهد داشت و وظائف پست مهندسی را بایستی انجام دهد.

ب - اعضاء هیأت مدیره ادارات تشکیل می‌شود از معاون اداره - رییس آجودانی افسر متصدی ساختمان - نماینده امور مالی و کنترولر قسمت و دونفر از ساکنین منازل بنا به انتخاب مستأجرین.

تبصره ۲ - منظور از نماینده امور مالی نماینده یکی از دوائر دارایی اعتبارات سررشته‌داری و یا قسمتی است که امور مربوطه به پرداخت حقوق راعهده‌دار است.

تبصره ۳ - چنانچه بعضی از ادارات و قسمتهای مرکز فاقد افسر متصدی ساختمان باشند بایستی با بقیه اعضاء دیگر تشکیل هیأت مدیره را داده ودر اجرای مفاد آیین‌نامه اقدام و به نحو مقتضی نسبت به انتخاب یک نفر افسر مناسب به عنوان متصدی ساختمان بین افسران جمعی خود اقدام نمایند.

ماده ۸ - وظائف هیأت‌های مدیره. هیأت مدیره بایستی حداقل دو مرتبه در ماه تشکیل جلسه داده و نسبت به احتیاجات و سایر امور به شرح زیراقدام نماید.

الف - تهیه طرح تقسیم و واگذاری منازل بایستی ضمن رعایت کامل ماده ۴ آیین‌نامه عملی گردد.

ب - اقدام نسبت به تنظیم کارت تعرفه و قرارداد وسیله پست مهندسی در سه نسخه و ارسال یک نسخه آن به اداره مهندسی.

ج - تشکیل بایگانی مناسب و حفظ و نگهداری کلیه سوابق و اقدامات مربوطه.

د - اقدام و پیش‌بینی لازم به منظور حفظ و نگهداری منازل و تأسیسات و محوطه مربوطه.

ه - بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد گزارش واصله از پست مهندسی نسبت به نواقصی که ناشی از عدم مراقبت مستأجر به وجود آمده و اجرای‌کامل شرایط مندرج در قرارداد اجاره.

و - بررسی و رسیدگی نسبت به برآورد تعمیرات اساسی خانه‌های سازمانی که وسیله پست مهندسی تهیه و تنظیم گردیده و ارسال آن به اداره‌مهندسی ارتش حداکثر تا پایان بهمن ماه هر سال.

ز - رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد دادخواست‌ها و گزارشات و پیشنهادات واصله از مستأجرین و حل و فصل نمودن امور مربوط و در صورت‌لزوم اعلام مراتب به اداره مهندسی به منظور کسب دستور.

ح - اعلام تغییرات مستأجرین و ارسال قرارداد اجاره جدید به اداره مهندسی.

ط - اعلام رسیدگی به فهرست اسامی ساکنین منازل که وسیله پست مهندسی تهیه می‌گردد.

ی - رسیدگی به فهرست زیربنای منازل به منظور درخواست اعتبار استحفاظی.

ک - رسیدگی و کنترل دفاتر پلمب شده‌ای که وسیله اداره مهندسی تهیه و به پستهای مهندسی جهت ثبت و کنترل اجاره ماهیانه منازل ارسال‌گردیده و مراقبت در حسن اجرای آن.

ل - رسیدگی به ترازنامه درآمد و هزینه در پایان شش ماه اول و دوم سال و ارسال آن به اداره مهندسی وسیله پست مهندسی.

م - رسیدگی به حساب مستأجرین از لحاظ پرداخت تمامی اجاره و صحیح و بی عیب تحویل دادن منزل در موقع نقل و انتقال و سایر موارد وصدور برگ تسویه حساب وسیله پست مهندسی.

ن - هیأت مدیره ناظر حسن انجام تعمیرات استحفاظی و اساسی خانه‌ها و محوطه مربوط بوده و بایستی در مصرف وجوه حواله شده از لحاظ‌کمیت و کیفیت کار نظارت و فهرست هزینه در هیأت مدیره مطرح و پس از گواهی به اداره مهندسی ارسال نمایند.

س - صدور ابلاغ تخلیه منازل به موقع و در صورت عدم توجه مستأجرین اقدام به تخلیه منزل وسیله انتظامات و یا دژبان قسمت مربوطه.

ع - جلوگیری از تجاوزات مستأجرین به نحو مقتضی.

ف - اجرای دستورات صادره از اداره مهندسی ارتش.

ماده ۹ - وظائف پست مهندسی.

الف - تنظیم کارت تعرفه و قرارداد اجاره برای هر یک از خانه‌ها در سه نسخه که کلاً به امضاء مستأجر و نماینده هیأت مدیره رسیده باشد و تسلیم‌نسخه یک آن به مستأجر و ارسال نسخه دوم به اداره مهندسی و ضبط نسخه سوم در پرونده مربوط.

ب - بازدید از منازل و محوطه و گزارش نوع کار و مقادیر برآورد نواقص مشهود.

ج - تهیه فهرست اسامی مستأجرین و تعیین اجاره ماهیانه در روز بیست و پنجم هر ماه در سه نسخه و تسلیم آن به دارایی قسمت جهت اخذاجاره از مستأجرین و تعقیب موضوع تا وصول و حواله وجوه به حساب مخصوص.

د - تنظیم دفتر پلمب شده‌ای که وسیله اداره مهندسی جهت ثبت و کنترل اجاره منازل ارسال گردیده.

ه - تهیه فهرست زیربنای منازل در دو نسخه و ارسال آن به اداره مهندسی و - بازدید از کلیه منازل و محوطه مربوطه در دی ماه هر سال و تهیه برآورد تعمیرات اساسی سالیانه خانه‌ها.

ز - تشکیل پرونده و ضبط سوابق و نقشه و مشخصات ساختمانی هر یک از منازل و همچنین ثبت تعمیرات انجام شده در تعرفه‌های ساختمانی.

ح - تهیه تعرفه ساختمانی برای هر یک از منازل در سه جلد.

ط - ثبت تغییرات مستأجرین در ظهر کارت تعرفه ساختمانی و تجدید قرارداد اجاره جدید در موقع تغییر مستأجر.

ی - بازدید از خانه‌ها در موقع نقل و انتقال و تخلیه و تحویل و تعیین نواقصی که ناشی از عدم مراقبت مستأجر باشد و گزارش چگونگی امر به‌هیأت مدیره و به اداره مهندسی ارتش و اخذ غرامت برابر جدول قیمت مصالح و دستمزد سالیانه اداره مهندسی.

ک - در موقع نقل و انتقال و سایر موارد تخلیه پست مهندسی بایستی خانه را بدون عیب و نقص مانند روز تحویل از مستأجر تحویل گرفته و درصورت وجود نواقص برابر بند (ی) مذکور در فوق عمل شود.

ل - مراقبت در حسن اجرای هر یک از مواد مندرجه در برگ قرارداد اجاره.

م - اجرای دستورات صادره از هیأت مدیره داخلی و اداره مهندسی ارتش.

ماده ۱۰ - مال‌الاجاره و عواید حاصله از خانه‌های سازمانی ارتش.

الف - مال‌الاجاره ماهانه تمامی یک دستگاه خانه سازمانی درباره مستأجرین متأهل به مأخذ ۱۰% حقوق درجه استفاده‌کننده می‌باشد.

ب - مال‌الاجاره ماهانه تمامی یک دستگاه خانه سازمانی مستأجرین متأهل افسران و درجه‌داران خلبان جت به مأخذ پنج درصد حقوق درجه‌استفاده کننده می‌باشد.

ج - میزان اجاره ماهیانه برای هر اتاق مسکونی در ساختمانهای مجرد به مأخذ پنج درصد حقوق درجه استفاده‌کننده می‌باشد.

د - میزان اجاره ماهیانه برای ه اتاق مسکونی در ساختمانهای مجردین برای خلبانان جت به مأخذ ۲٫۵ درصد حقوق درجه استفاده‌کننده می‌باشد.

ه - میزان مال‌الاجاره یک دستگاه خانه یا یک اتاق مجردین جهت کارمندان و افزارمندان به شرح زیر مقرر می‌گردد.

۱ - مهندس با استفاده از نوع خانه افسری ارشد میزان اجاره بها معادل اجاره دریافتی از سرهنگ.

۲ - کمک مهندس با استفاده از نوع خانه افسری جزء میزان اجاره بها معادل اجاره دریافتی از سروان.

۳ - استادکار با استفاده از نوع خانه درجه‌داری میزان اجاره بها معادل اجاره دریافتی از استوار یکم.

۴ - افزارمند با استفاده از نوع خانه درجه‌داری میزان اجاره بها معادل اجاره دریافتی از گروهبان سوم.

و - اجاره منازل قدیمی مانند پادگان‌های خرم‌آباد - اهواز - خرمشهر - مشکین‌شهر - بهبهان - زاهدان - اموردواب ارتش در ورامین - اداره‌تسلیحات ارتش دانشکده افسری که قبل از سال ۱۳۳۰ احداث و از نظر تأسیسات و سرویس و نوع ساختمان با سایر منازل سازمانی مطابقت ندارند به‌مأخذ ۶% حقوق درجه استفاده‌کننده می‌باشد.

ز - دارایی قسمت یا عاملین پرداخت حقوق موظفند کلیه مال‌الاجاره‌ها را در موقع پرداخت حقوق از حقوق مستأجر کسر و حداکثر تا پانزدهم ماه‌بعد به حساب مخصوص واریز و نتیجه را یک جا به اداره مهندسی و پست مهندسی محل و هیأت مدیره اعلام نمایند.

ح - هر گونه عوائد حاصله دیگر از خانه‌های سازمانی ارتش از جمله اخذ غرامت و بهای برق و آب و غیر ه بایستی به حساب مذکور در فوق واریزگردد.

تبصره - منظور از حقوق درجه مشروحه در این آیین‌نامه حقوق درجه بدون در نظر گرفتن حقوق سنواتی و سایر مزایا می‌باشد.

ماده ۱۱ - مصرف از وجوه مال‌الاجاره و سایر عوائد حاصله.

رییس اداره مهندسی ارتش در این مورد ذیحساب وزارت جنگ بوده و مجاز است در مورد عوائد حاصله از خانه‌های سازمانی ارتش که در حساب‌مخصوصی که وسیله خزانه‌داری کل تعیین می‌شود برای انجام امور مربوط ضمن رعایت مقررات مالی و برابر این آیین‌نامه به شرح زیر هزینه نمایند:

الف - در مورد هزینه تعمیرات اماکن - ایجاد مؤسسات مورد احتیاج وابسته به کوی افسران و درجه‌داران تهیه لوازم و وسائل اداره امور منازل -‌پرداخت دستمزد رفتگر به منظور نظافت و بهداشت و انجام امور مربوط به محوطه منازل در مناطقی که خارج از محدوده شهرداری است با توجه به‌مقررات ساختمانهای ارتش مستقیماً از حساب مخصوص مصرف نماید.

ب - در مورد اجرای ساختمانها و تأسیسات نوساز پس از گزارش و تصویب وزیر جنگ اقدام نماید.

ج - حواله وجه به قسمتها به صورت صدور چک به امضاء رییس اداره مهندسی ارتش از طریق دارایی نیروهای مسلح به واحدهای ذینفع انجام‌خواهد شد.

د - مصرف اعتبار مورد لزوم جهت نگهداری و انجام تعمیرات و ازدیاد منازل و اداره امور مربوط از حساب مخصوص و هزینه آن در هر موقع ازسال مجاز بوده و مشمول مقررات سال مالی نمی‌باشد.

ه - مصرف وجوه حواله شده وسیله اداره مهندسی به قسمتها بایستی طبق مقررات مالی و آیین‌نامه مربوط صورت گیرد.

و - دارایی قسمت و هیأت مدیره و مستأجرین اجازه مصرف وجوه اجاره‌بها و سایر عوائد حاصله را به هر اسم و عنوانی که باشد نخواهند داشت.

ماده ۱۲ - تعمیرات:

الف - تعمیرات اساسی خانه‌ها پس از تصویب هیأت مدیره وسیله پست مهندسی پیشنهاد و پس از بررسی و تصویب آن در اداره مهندسی برابرمقررات و آیین‌نامه‌های مربوط صورت می‌گیرد.

ب - تعمیرات استحفاظی خانه‌ها در مرکز و خارج از مرکز به عهده پست مهندسی قسمتها و یا متصدی ساختمانهای ادارات بوده و در صورت‌امکان ضمن استفاده از عوامل و وسائل فنی قسمت برابر مقررات جاری صورت می‌گیرد.

ج - تعمیرات و نصب تأسیسات و وسائلی که ناشی از عدم مراقبت مستأجر خراب گردد به عده مستأجر بوده و اداره مهندسی و هیأت مدیره ازاین بابت وجهی پرداخت نخواهند نمود.

د - هیأت مدیره و مستأجرین بدون اجازه و تصویب قبلی اداره مهندسی حق هیچگونه دخل و تصرف در ساختمان و تعویض وسایل نصب شده ودیوارکشی و باغچه‌بندی متصل به ساختمان و ساختمان اضافی و غیر ه را نخواهند داشت.

ه - هیچ یک از مستأجرین ساکن خانه‌های سازمانی شخصاً به طور مطلق حق انجام تعمیرات اساسی و استحفاظی را در خانه‌ها نداشته و چنانچه‌به میل و اراده شخصی اقدام به تعمیرات بنمایند هزینه‌های انجام شده قابل قبول و پرداخت نمی‌باشد.

ماده ۱۳ - مصرف برق و آب:

الف - خانه‌های سازمانی که برق آنها از تأسیسات ارتش تأمین می‌گردد برای هر خانه تا مصرف پنجاه کیلو وات در هر ماه بهای هر کیلو وات برق‌مصرفی یک ریال و از ۵۰ کیلو وات تا ۸۰ کیلو وات مصرف در ماه نسبت به مازاد بهای هر کیلو وات برق مصرف شده ۲ ریال و از ۸۰ کیلو وات برق‌مصرفی به بالا نسبت به هر کیلو وات مصرفی اضافی ۴ ریال بهای برق بایستی دریافت و به درآمد خانه‌های سازمانی منظور گردد.

ب - خانه‌های سازمانی که آب آنها از تأسیسات نظامی تأمین می‌گردد تا مصرف ۳۰ متر مکعب در ماه برای هر منزل هر متر مکعب یک ریال و از۳۰ متر مکعب تا ۵۰ متر مکعب نسبت به مازاد هر متر مکعب دو ریال و از ۵۰ متر مکعب تا ۸۰ متر مکعب نسبت به مازاد هر متر مکعب ۴ ریال و از۸۰ متر مکعب به بالا نسبت به مازاد هر متر مکعب ۷ ریال آب‌بها بایستی دریافت و جزو درآمد خانه‌های سازمانی محسوب گردد.

ج - در صورتی که آب و برق و تلفن خانه‌های سازمانی از تأسیسات غیر نظامی محل تأمین گردد پرداخت بهای آب و برق مصرفی و هزینه تلفن به‌عهده مستأجر بوده و شامل مقررات جاری محل می‌باشد.

تبصره - در محلهایی که برق و آب از منابع انرژی غیر نظامی تأمین می‌گردد پرداخت هزینه مصرفی آب و برق اماکن عمومی و محوطه در صورتی‌که محوطه کوی جزء شهرداری نباشد از محل درآمد کل اجاره بهای ماهیانه منازل پس از کسب اجازه از وزارت جنگ تأمین خواهد شد.

ماده ۱۴ - تخلیه:

در صورت انتقال و یا بازنشستگی و یا فوت بایستی منزل مسکونی از طرف استفاده‌کننده به شرح زیر تخلیه و تحویل گردد.

۱ - افسران و درجه‌داران منتقل پس از دریافت دستور انتقال و در زمان صدور گواهی حقوق موظفند منزل مسکونی را برابر مفاد این آیین‌نامه‌تخلیه و تحویل نمایند.

پست مهندسی و دارایی واحد مربوط موظفند مراتب تحویل منزل مورد اجاره را در برگ گواهی حقوقی ثبت و درج نمایند و قبل از تحویل منزل‌نبایستی گواهی حقوق از طرف دارایی واحد صادر گردد.

۲ - به افسران و درجه‌دارانی که به افتخار بازنشستگی نائل می‌گردند حداکثر ۲ ماه مهلت داده می‌شود که منزل مسکونی اشغالی را تخلیه و تحویل‌نمایند.

۳ - به ورثه افسران و درجه‌داران و همردیف آنها که فوت شده‌اند حداکثر مدت سه ماه برای تخلیه و تحویل خانه مربوط مهلت داده می‌شود.

در دو مورد فوق‌الذکر (‌بازنشسته و متوفی) پست مهندسی و دارایی مربوط موظفند که پس از صدور گواهی حقوقی بلافاصله جریان امر را به اداره بیمه‌و بازنشستگی و بانک سپه و در صورت لزوم به شعبه بانک نامبرده اعلام و تقاضا شود که از حقوق استحقاقی مستأجر بازنشسته یا ورثه متوفی اجاره‌ماهیانه مورد اشغال را تا خاتمه مهلت مقرره در صورت استفاده به میزان مبلغی که پرداخت می‌گردیده کسر و به حساب مخصوص واریز نمایند.

۴ - چنانچه در پایان مهلت مقرره منزل مورد اجاره تخلیه و تحویل نگردد پست مهندسی و دارایی محل مجاز خواهد بود که اجاره بهای ماهیانه‌منزل اشغالی را به مأخذ (۳).(۲) کلیه حقوق مقرری در هر ماه محاسبه و برای کسر از حقوق افسران و درجه‌داران بازنشسته و یا ورثه متوفی به بانک‌سپه و شعب مربوط ارسال و بانک مذکور برابر درخواست واصله اقدام و اجاره مذکور را از حقوق مقرره نامبردگان کسر و به حساب مخصوص واریزخواهد نمود.

ماده ۱۵ - در موقع نقل و انتقال واحدها بایستی خانه‌های سازمانی را برابر مقررات جاری ارتش طبق تعرفه و سوابق مربوط تحویل قسمت جانشین‌داده و بیلان کلی اجاره منازل را تا آخرین روز تهیه و کلیه موجودی را به حساب مخصوص خانه‌ها واریز نمایند.

در صورتی که نواقصی ناشی از عدم‌توجه مستأجر باشد برابر مفاد قرارداد اجاره او را موظف به رفع نقیصه نمایند پست مهندسی و فرماندهان مسئول حسن اجرای آن می‌باشند سوابق ومدارک‌ها در صورت امکان با تنظیم صورت جلسه بین هیأت مدیره قدیم و جدید تحویل و تحول شده و در غیر این صورت هیأت مدیره قدیم تحویل‌پست مهندسی که ثابت در محل می‌باشد خواهد شد.

ماده ۱۶ - تخلیه خانه و دریافت اجاره ماهیانه خانه‌های سازمانی که به منزله جزئی از پادگانهای نظامی می‌باشند شامل این آیین‌نامه و مقررات وقوانین ارتش بوده و مشمول قانون تعدیل مال‌الاجاره و مقررات مربوط به اجاره اماکن عمومی و خصوصی و تشریفات ثبتی و اجرا نخواهد بود.

ماده ۱۷ - اماکن مذکور جز و اموال ارتش محسوب و شامل مقررات مربوط به حفظ و نگهداری اموال دولتی است.


شماره.......

تاریخ.......

برگ قرارداد اجاره خانه سازمانی شماره..... پادگان.....

۱ - اجاره دهنده: اسم..... شهرت..... شماره شناسنامه.....

صادره از بخش.... قسمت.... درجه..... (‌به نمایندگی وزارت جنگ)


۲ - اجاره‌کننده: اسم..... اسم پدر...... شهرت...... درجه......

شماره شناسنامه...... صادره از بخش..... قسمت.....


۳ - مدت اجاره از تاریخ.... تا پایان مدت انجام وظیفه در پادگان.

۴ - مورد اجاره تمامی یک باب (‌اتاق).(‌خانه) سازمانی پلاک شماره..... واقع در پادگان.

۵ - میزان مال‌الاجاره ماهیانه به مأخذ..... درصد حقوق درجه استفاده‌کننده به مبلغ..... ریال در اول هر ماه به بانک..... حواله شود.

شروط:

۱ - استفاده‌کننده حق انتقال مورد اجاره را جزئاً و کلاً به غیر ندارد.

۲ - استفاده‌کننده حق دخل و تصرف در محل سکونت فوق را ندارد.

۳ - باغچه‌بندی و گل‌کاری برف‌روبی و نظافت و نظایر آن کلاً به عهده مستأجر می‌باشد.

۴ - تعمیرات جزئی و آنچه از وسائل بهداشتی از قبیل روشویی - مستراح - دوش - آبگرم‌کن - ظرف‌شویی - شیشه - یراق و نظایر آن که در اثر عدم‌مراقبت مستأجر خراب گردد تعویض و یا تعمیر آن به عهده مستأجر خواهد بود.

۵ - آب‌بها و بهای برق مصرفی و آبونمان تلفن به عهده مستأجر می‌باشد.

۶ - مستأجر بایستی در پایان مدت اجاره یا انتقال از محل خانه مورد اجاره را به ترتیب روز اول با اعلام کتبی از یک ماه قبل طبق کارت تعرفه‌ساختمانی که در سه نسخه تنظیم شده تحویل پست مهندسی یا مسئول امور خانه‌های سازمانی نماید و در صورت انتقال در گواهی حقوق افسر یادرجه‌دار مراتب درج گردد.

۷ - مستأجر رأساً و مستقیماً حق انجام تعمیرات و ادعای هیچگونه وجهی به نام هزینه تعمیرات در منزل مورد اجاره را ندارد در این قبیل موارد بایدمراتب به هیأت مدیره گزارش و تعمیرات تحت نظر پست مهندسی انجام گیرد.

۸ - مستأجر امضاءکننده این ورقه اعلام و اعتراف نمود که از کلیه موارد آیین‌نامه مصوبه خانه‌های سازمانی ارتش در موقع امضاء اطلاع کامل حاصل‌نموده و متعهد به انجام تعهدات مندرج در آن می‌باشد.

پست مهندسی مستأجر>‌جدول: دوره ۲۱ - جلد ۲ - صفحه ۱۰۲۹<در تاریخ....... ساختمانی شماره....... با مشخصات مندرجه بالا توسط........

شهرت..... قسمت...... درجه...... نماینده هیأت مدیره داخلی پادگان‌تحویل اسم

..... شهرت...... درجه...... قسمت....... گردید

تحویل‌دهنده.............. تحویل‌گیرنده........
آیین‌نامه فوق مشتمل بر هفده ماده و چهار تبصره و سه ضمیمه که در تاریخ روز دوشنبه ۱۱ آبان ماه ۱۳۴۳ به تصویب کمیسیون شماره ۴ دارایی مجلس‌سنا و در جلسه روز سه شنبه دهم آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه به تصویب کمیسیون قوانین دارایی مجلس شورای ملی رسیده به موجب ماده‌واحده قانون مصرف درآمد خانه‌های سازمانی و پادگانهای ارتش شاهنشاهی مصوب ۱۳۴۳٫۴.۱۶ قابل اجرا می‌باشد.

رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی