آیین‌نامه حق مرغوبیت موضوع ماده ۱۸ قانون نوسازی و عمران شهری

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قوانین انقلاب شاه و مردم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی

‌آیین‌نامه حق مرغوبیت موضوع ماده ۱۸ قانون نوسازی و عمران شهری - مصوب ۱۰ مهر ۱۳۴۸ کمیسیون کشور مجلس سنا و ۲۲ مهر ۱۳۴۸ کمیسیون‌ کشور مجلس شورای ملی

ماده ۱ - به کلیه اراضی و املاکی که بر اثر اجرای طرحهای نوسازی و احداث و اصلاح و توسعه معابر در بر گذر احداثی یا اصلاحی واقع می‌شوندبه نسبت بر تا ۲۵ متر عمق از بر گذر حق مرغوبیت تعلق می‌گیرد.

ماده ۲ - حق مرغوبیت بر اساس ارزیابی عرصه بر طبق مواد ۱۶ و ۱۸ قانون نوسازی و عمران شهری با ضرایب مندرج در جدول حق مرغوبیت این‌آیین‌نامه محاسبه و تعیین می‌گردد.

تبصره - دریافت حق مرغوبیت منوط به قطعی شدن حق مرغوبیت و ارزیابی عرصه‌است.

ماده ۳ - املاکی که در نتیجه احداث یا توسعه یا اصلاح معابر در بر خیابانهای ۱۵ متر عرض یا بیشتر واقع شود و عمق زمین آن کمتر از ۲۵ متر باشدبر حق مرغوبیت آنها به شرح زیر اضافه می‌گردد:

از ۵ متر تا ۱۰ متر فاصله ۳۰ درصد ضریب مندرج در جدول ضمیمه.

بیشتر از ۱۰ متر تا ۱۵ متر فاصله ۲۰ درصد ضریب مندرج در جدول ضمیمه.

بیشتر از ۱۵ متر تا ۲۰ متر فاصله ۱۰ درصد ضریب مندرج در جدول ضمیمه.

ماده ۴ - در مورد گذرهایی که عرض آنها در فاصله بین دو رقم مندرج در جدول قرار می‌گیرد نزدیکترین عرض مندرج در جدول ملاک محاسبه‌خواهد بود و اگر از دو عرض مندرج در جدول به یک فاصله باشد در این صورت عرض کمتر مأخذ محاسبه قرار می‌گیرد.

ماده ۵ - هیأت ارزیابی در موقع اجرای ماده ۱۶ قانون نوسازی و عمران شهری مکلف است علاوه بر اراضی و املاکی که مشمول عملیات اجرایی‌طرح واقع می‌شوند عرصه املاکی را هم که در بر گذر اصلاحی یا احداثی واقع و مشمول عملیات اجرایی طرح قرار نگرفته‌اند در اجرای ماده ۱۸ قانون‌مذکور تا عمق ۲۵ متر ارزیابی و در فهرست منظور نماید.

ماده ۶ - املاکی که در بر گذر احداثی یا توسعه و اصلاحی قرار می‌گیرند اگر علاوه بر گذر مذکور دارای بر مشرف به گذر دیگری نیز باشند به تناسب‌عرض گذر دیگر از مبلغ حق مرغوبیتی که به ملک تعلق می‌گیرد به نسبتهای زیر کسر می‌شود:

۱ - در صورتی که عرض گذر دیگر کمتر از ۸ متر باشد ۱۵٪ مبلغ حق مرغوبیت.
۲ - در صورتی که عرض گذر دیگر ۸ تا ۱۰ متر باشد ۲۵٪ مبلغ حق مرغوبیت.
۳ - در صورتی که عرض گذر دیگر بیش از ۱۰ متر تا ۱۲ متر باشد ۳۰٪ مبلغ حق مرغوبیت.
۴ - در صورتی که عرض گذر دیگر بیش از ۱۲ متر تا ۱۵ متر باشد ۳۵٪ مبلغ حق مرغوبیت.
۵ - در صورتی که عرض گذر دیگر بیش از ۱۵ متر تا ۲۰ متر باشد ۴۰٪ مبلغ حق مرغوبیت.
۶ - در صورتی که عرض گذر دیگر بیش از ۲۰ متر تا ۲۵ متر باشد ۵۰٪ مبلغ حق مرغوبیت.
۷ - در صورتی که عرض گذر دیگر بیش از ۲۵ متر تا ۳۰ متر باشد ۵۵٪ مبلغ حق مرغوبیت.
۸ - در صورتی که عرض گذر دیگر بیش از ۳۰ متر تا ۴۰ متر باشد ۶۰٪ مبلغ حق مرغوبیت.
۹ - در صورتی که عرض گذر دیگر بیش از ۴۰ متر تا ۴۵ متر باشد ۶۵٪ مبلغ حق مرغوبیت.
تبصره - هر گاه ملک بیش از یک گذر قبلی داشته باشد فقط عرض گذر وسیعتر ملاک محاسبه کسر مرغوبیت قرار می‌گیرد.

ماده ۷ - پس از قطعیت ارزیابی و تعیین میزان حق مرغوبیت شهرداری مکلف است از طریق انتشار آگهی در جرائد کثیرالانتشار محل و نامه پستی‌به مالکین یا قائم‌مقام قانونی آنان اعلام کند که ظرف سه ماه برای پرداخت حق مرغوبیت قطعی شده و یا قرار تقسیط آن که از سه سال تجاوز نخواهدکرد به شهرداری مراجعه نمایند.

تبصره - در مورد مؤدیانی که بدهی آنان بابت حق مرغوبیت بیش از بیست هزار ریال باشد قرار تقسیط با اخذ وثیقه و تنظیم سند رسمی به عمل‌می‌آید. در صورتی که ملک مشمول حق مرغوبیت در وثیقه دیگری بوده و مالک هم وثیقه دیگری نداشته باشد می‌تواند با تعهد عدم معامله قطعی برروی ملک مورد مرغوبیت تا پایان پرداخت اقساط حق مرغوبیت قرار تقسیط را امضاء نماید. در این صورت شهرداری مکلف است مراتب تعهد را به‌اداره ثبت املاک مربوط برای درج در پرونده ملک مورد نظر اعلام دارد و ادارات ثبت مراتب را ضمن پاسخ استعلام به دفاتر اسناد رسمی اطلاع خواهندداد.

ماده ۸ - در صورتی که مؤدی ظرف سه ماه مهلت مقرر در ماده ۷ حق مرغوبیت قطعی شده خود را نپردازد و یا ترتیب لازم برای تقسیط آن ندهدشهرداری مکلف است طبق ماده ۱۳ قانون نوسازی و عمران شهری با صدور اجراییه نسبت به وصول طلب خود از مؤدی یا استیفاء آن از عین ملک‌اقدام کند.

آیین‌نامه فوق مشتمل بر هشت ماده و سه تبصره و جدول ضمیمه به استناد ماده ۱۸ قانون نوسازی و عمران شهری که در تاریخ دهم مهر ماه ۱۳۴۸ به‌تصویب کمیسیون کشور مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز سه‌شنبه بیست و دوم مهر ماه یک هزار و سیصد و چهل و هشت به تصویب کمیسیون‌کشور مجلس شورای ملی رسیده و صحیح است.

رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی

جدول: دوره ۲۲ - جلد ۸ - صفحه ۴۰۳۲

جدول فوق منضم به آیین‌نامه حق مرغوبیت موضوع ماده ۱۸ قانون نوسازی و عمران شهری می‌باشد.

رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی