آیین‌نامه حق فنی درجه‌داران کادر ثابت رسته موزیک

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی

آیین‌نامه حق فنی درجه‌داران کادر ثابت رسته موزیک - مصوب ۱۳۴۷٫۱۰٫۷ کمیسیون‌های نظام و بودجه مجلسین

ماده ۱ - درجه‌داران کادر ثابت رسته موزیک که حداقل ۲ سال تمام عملاً در رسته موزیک خدمت نموده‌اند در صورتی که طبق برنامه مذکور در این‌آیین‌نامه از عهده آزمایشات مربوط برآیند نوازنده درجه ۱ یا ۲ یا ۳ شناخته شده و به شرح زیر حق فنی دریافت خواهند داشت:

الف - نوازندگان درجه ۱

دارای گواهینامه دوره کامل متوسطه ماهانه -۲۵۰۰. ریال
دارای گواهینامه دوره اول متوسطه ماهانه -۲۰۰۰. ریال
دارای گواهینامه دوره ابتدایی ماهانه -۱۵۰۰. ریال

ب - نوازندگان درجه ۲

دارای گواهینامه دوره کامل متوسطه ماهانه -۲۰۰۰. ریال
دارای گواهینامه دوره اول متوسطه ماهانه -۱۵۰۰. ریال
دارای گواهینامه دوره ابتدایی ماهانه -۱۰۰۰. ریال

پ - نوازندگان درجه ۳

دارای گواهینامه دوره کامل متوسطه ماهانه -۱۵۰۰. ریال
دارای گواهینامه دوره اول متوسطه ماهانه -۱۰۰۰. ریال
دارای گواهینامه دوره ابتدایی ماهانه -۷۵۰. ریال

ماده ۲ - حق فنی موزیک فقط به درجه‌دارانی پرداخت می‌گردد که عملاً در واحدهای موزیک به شغل نوازندگی اشتغال داشته یا در آموزشگاه‌های‌گروهبانی موزیک در شغل کمک مربی انجام وظیفه نمایند.

ماده ۳ - هرگاه درجه‌داران کادر ثابت رسته موزیک بنابر احتیاجات سازمانی در مشاغل نت‌نویسی یا متخصص تعمیر ادوات موزیک گمارده شوند وعملاً در همان شغل انجام وظیفه نمایند برابر مقررات این آیین‌نامه از حق فنی استفاده خواهند نمود.

ماده ۴ - آزمایش درجه‌داران موزیک به منظور طبقه‌بندی و تشخیص استحقاق آنان برای دریافت حق فنی در نیمه اول هر سال به وسیله کمیسیونی‌مرکب از فرمانده واحد موزیک و نماینده قسمت موزیک نیروی مربوطه و افسر آموزش رکن سوم واحد با نظارت رئیس شعبه موزیک آجودانی کل‌ارتش شاهنشاهی انجام خواهد شد.

ماده ۵ - مواد آزمایش لازم برای احراز هر یک از درجات ۱ و ۲ و ۳ به شرح زیر می‌باشد:

الف - مواد آزمایشی برای نوازندگی درجه ۳:

۱ - نواختن گام‌های ماژور دیزدارو بمل‌دار (‌به استثنای نوازندگان سازهای ضربی). ۲ - تئوری موسیقی به طور خلاصه.

۳ - نواختن چند آهنگ در ریتم‌های ساده که به وسیله خود نوازنده انتخاب می‌گردد.

۴ - نواختن یک آهنگ ساده که انتخاب آن توسط کمیسیون فنی انجام می‌گردد.

۵ - خواندن تقسیمات ساده چنگ و دولا چنگ در میزان‌ها.

۶ - نواختن ضرب‌های دوتایی و سه تایی و شش تایی.

ب - مواد آزمایشی برای نوازندگی درجه ۲:

۱ - نواختن گام‌های ماژورمینور به طور کلی (‌به استثنای نوازندگان سازهای ضربی).

۲ - تئوری موسیقی به طور کلی (‌انتقالات - سنکپ - میزان‌های ساده و مرکب شناسایی گام‌های مختلف شناسایی کلیه کلیدها).

۳ - نواختن چند آهنگ که انتخاب آن توسط کمیسیون انجام گیرد (‌بدون تمرین قبلی).

۴ - نواختن چند آهنگ مشکل که با انتخاب خود نوازنده باشد.

۵ - خواندن ضرب‌های مختلف (‌وزن‌خوانی).

ج - مواد آزمایشی برای نوازندگان درجه ۱:

۱ - اجرای کلیه مواد آزمایشی نوازندگان درجه ۲ و ۳.

۲ - نواختن کلیه آهنگ‌های تعلیم داده شده در واحد مربوطه به طور صحیح.

۳ - نواختن چند آهنگ مشکل از بندهای مختلف بدون تمرین قبلی با انتخاب کمیسیون.

۴ - کوک‌کردن ساز مربوطه با سایر ادوات موزیک با ارکستر (‌به استثنای سازهای ضربی).

۵ - سلفژونت خوانی.

۶ - دیکته موسیقی ساده.

۷ - سازشناسی و ارکسترشناسی.

ماده ۶ - نتیجه آزمایش سالانه درجه‌داران رسته موزیک در دستورهای قسمتی درج و ملاک پرداخت حق فنی آنان خواهد بود.

ماده ۷ - درجه‌دارانی که طبق نظر کمیسیون پزشکی از نوازندگی معاف گردند مشمول دریافت حق فنی نخواهند بود.

ماده ۸ - در ازاء هر روزی که درجه‌داران به علل غیر موجه از نوازندگی خودداری می‌نمایند مبلغی معادل (۱۰).(۱) حق فنی ماهانه آنان کسرمی‌شود.

تشخیص موجه یا غیر موجه بودن عذر آنان با فرمانده واحد مربوط است.

ماده ۹ - درجه‌دارانی که در تاریخ تصویب قانون حق فنی درجه‌داران کادر ثابت رسته موزیک در مشاغل مندرج در این آیین‌نامه به خدمت اشتغال‌داشته‌اند از همان تاریخ به شرط موفقیت در آزمایش‌های مربوطه مشمول دریافت حق فنی درجه‌ای که به آنان تعلق می‌گیرد خواهند بود.

تبصره - چنانچه از این قبیل درجه‌داران قبلاً آزمایش‌های لازم در حدود مواد برنامه‌های مندرج در آیین‌نامه به عمل آمده‌است درجات مربوط به‌نوازندگی آنان در صورتی که منطبق با مقررات ماده یک باشد ملاک پرداخت حق فنی آنان خواهد بود.

ماده ۱۰ - این آیین‌نامه که مشتمل بر ده ماده و یک تبصره‌است از تاریخ تصویب قابل اجراء می‌باشد.

آیین‌نامه مشتمل بر ده ماده و یک تبصره که به ترتیب در جلسات ۷ و ۱۱ آذر ماه ۱۳۴۷ به تصویب کمیسیون‌های نظام و بودجه مجلس سنا رسیده بوددر تاریخ هفتم دی ماه ۱۳۴۷ مورد تصویب کمیسیون‌های نظام و بودجه مجلس شورای ملی قرار گرفت و به استناد قانون حق فنی درجه‌داران کادر ثابت‌رسته موزیک قابل اجراء می‌باشد.

رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی