آیین‌نامه جرایم مالیاتی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی

مذاکرات مجلس دوره قانونگذاری شانزدهم


آیین‌نامه جرایم مالیاتی - مصوب ۳۱ تیر ماه ۱۳۲۹ مجلس شورای ملی - کمیسیون قوانین دارایی [۱]

ماده ۱

در موارد زیر جریمه معادل مالیات متعلقه خواهد بود:

الف - چنانچه کلیه مؤدیانی که به موجب قانون مکلف به تسلیم اظهارنامه هستند بدون عذر موجه ترازنامه یا اظهارنامه مالیاتی سالیانه خود یاصورت حساب جداگانه مقرر در ماده ۷ قانون را در سررسید مقرر قانونی تسلیم ننمایند.
ب - در صورتی که مستأجرین مذکور در ماده ۱۲ قانون از تأدیه مالیات خود در سررسید مقرر قانونی خودداری نمایند.
ج - چنانچه ثابت شود مؤدیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه هستند برای عدم تأدیه مالیات و یا پرداخت مالیات کمتری صورت‌حساب مقرر در ماده ۷ قانون یا اظهارنامه یا ترازنامه مخدوش یا خلاف حقیقت تسلیم نمایند.
د - در صورتی که شرکتهای خارجی صورت حساب جداگانه مقرر در ماده ۷ قانون را به وسیله دفاتر مرتبی نگاهداری ننماید.

ماده ۲

در موارد زیر جریمه معادل نصف مالیات تأدیه نشده خواهد بود:

الف - چنانچه ثابت شود مؤدیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه هستند به منظور عدم تأدیه مالیات و یا پرداخت مالیات کمتری‌صورت حساب مقرر در ماده ۷ قانون اظهارنامه یا ترازنامه ناقص تسلیم نمایند.
ب - در صورتی که مستأجرین مذکور در ماده ۱۲ قانون از تأدیه قسمتی از بدهی خود در سررسید مقرر خودداری نمایند.
ج - در کلیه مواردی که وصول مالیات به عهده پرداخت‌کننده درآمد مشمول مالیات واگذار شده‌است شخص یا مؤسسه‌ای که وصول مالیات به‌عهده او واگذار شده در سررسید مقرر مالیات را نپردازند.

ماده ۳

- در صورتی که مشمولین ماده ۵ و ۱۳ قانون مالیات مقطوع خود را در سررسید مقرر نپردازند مشمول پرداخت ربع مالیات تأدیه نشده‌خواهند بود.

ماده ۴

در موارد زیر در جرائم تخفیف داده می‌شود:

الف - چنانچه مؤدیان مالیات بر درآمد و مستغلات قبل از صدور رای کمیسیون تشخیص با اداره دارایی در پرداخت مالیات توافق نمایند ازپرداخت هشت عشر و کسانی که قبل از صدور رای کمیسیون مبلغی از بدهی خود را پرداخته باشند از پرداخت نصف جریمه متعلقه به مبلغ پرداختی‌بخشوده خواهند بود.
ب - چنانچه مؤدیان مالیات قبل از صدور رای کمیسیون واخواهی خود را مسترد نموده و یا با قطعی شدن پیش آگهی مالیاتی قبل از صدور اخطاراجراء تمامی مالیات مشخصه را بپردازند از پرداخت نه عشر جریمه متعلقه بخشوده خواهند بود.

به موجب ماده ۱۹ قانون مالیات املاک مزروعی و مالیات بر درآمد مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ آیین‌نامه جرایم مالیاتی که مشتمل بر چهار ماده و در تاریخ ۳۱‌تیر ماه ۱۳۲۹ به تصویب کمیسیون قوانین دارایی مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

منبع