New Server

آیین‌نامه جبران خسارت وارده از انفجار مرمیات و مهمات نیروهای مسلح شاهنشاهی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم

برنامه عمرانی پنجم ۱۳۵۲ - ۱۳۵۶
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و چهارم


آیین‌نامه جبران خسارت وارده از انفجار مرمیات و مهمات نیروهای مسلح شاهنشاهی - مصوب ۱۳۵۶٫۱۲٫۱۵ کمیسیونهای پارلمانی مجلسین

ماده ۱ - در اجرای قانون مربوط به جبران خسارات وارده از انفجار مرمیات و مهمات نیروهای مسلح شاهنشاهی خسارات فوق‌الذکر برابر مقررات‌این آیین‌نامه پرداخت می‌شود.

ماده ۲ - هر یک از پرسنل نیروهای مسلح شاهنشاهی به محض اطلاع از وقوع حادثه موظف است با اولین وسیله ممکنه سانحه دیده را به‌نزدیکترین مرجع درمانی (‌اعم از دولتی یا خصوصی) برساند.

ماده ۳ - جبران خسارات در صورتی به عمل می‌آید که سانحه ناشی از انفجار مرمیات یا مهمات در خارج از میادین ممنوعه تیر روی داده باشد وچنانچه سانحه دیده جزو کادر نیروهای مسلح شاهنشاهی بوده و وقوع سانحه ضمن عملیات نظامی یا به سبب خدمت نظامی نباشد مشمول مقررات‌این آیین‌نامه خواهد بود.

تبصره - در صورتی که سانحه به علت نقل و انتقال مرمیات یا مهمات به وسیله سانحه دیده که وظیفه‌ای در این مورد نداشته روی داده باشدخسارت وی جبران نخواهد شد.

ماده ۴ - از نظر اجرای این آیین‌نامه میزان خسارات حداکثر مبلغ یک میلیون ریال خواهد بود که با توجه به هزینه زندگی با نظر وزارت جنگ ووزارت کشور قابل تغییر خواهد بود.

ماده ۵ - میزان خسارت موضوع این آیین‌نامه بر حسب مورد به شرح زیر تعیین خواهد شد:

الف - در مورد فوت‌شدگان و همچنین کسانی که ازکارافتاده دائمی شناخته می‌شوند صد در صد مبلغ مذکور پرداخت می‌شود.

ب - برای نقص عضو یا فقدان یا ازکارافتادگی دائمی یکی از اعضاء بدن طریق جدول زیر دفعتاً خسارت به شرح زیر پرداخت می‌شود.

۱ - قوه بینایی یک چشم ۴۰% دو چشم ۱۰۰% مبلغ مذکور.

۲ - قوه شنوایی یک گوش ۳۰% دو گوش ۶۰% مبلغ مذکور.

۳ - یک ساق از بالای زانو ۶۰% دو ساق از بالای زانو ۱۰۰% مبلغ مذکور.

۴ - یک ساق از زیر زانو ۴۰% دو ساق از زیر زانو ۱۰۰% مبلغ مذکور.

۵ - شصت پا ۸% انگشت دیگر پا ۵% مبلغ مذکور.

۷ - شصت دست ۲۵% انگشت سبابه ۲۰% انگشتان دیگر ۱۰% بند یکی از انگشتان ۴% مبلغ مذکور.

۷ - یک بازو از زیر آرنج ۴۰% دو بازو ۱۰۰% مبلغ مذکور.

۸ - یک بازو از بالای آرنج ۶۰% دو بازو ۱۰۰% مبلغ مذکور.

تبصره ۱ - هر گاه شخصی در اثر حوادث دچار چندین نقص عضو به شرح مذکور در ماده بالا بشود مجموع خسارت مربوط را دریافت خواهد نمودمشروط بر این که از کل مبلغ مقطوع بیشتر نباشد.

تبصره ۲ - هر گاه عوارض سانحه غیر از موارد بالا باشد تشخیص نقص عضو یا درجه ازکارافتادگی و میزان خسارات به نحوی که متناسب بادرجات نقایص یا از کار افتادگی مشروحه در فوق باشد توسط شورای عالی پزشکی نظامی بیمه تعیین خواهد شد.

ماده ۶ - برای زمان بیکاری در طول درمان روزانه مبلغی مطابق درآمد متعارف مصدوم (‌در صورتی که مصدوم کارمند وزارتخانه‌ها، مؤسسات وشرکتها و سازمانهای دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها نباشد) حسب مورد وسیله وزارت جنگ، ژاندارمری کشور شاهنشاهی و شهربانی کشورشاهنشاهی تعیین و پرداخت می‌گردد.

ماده ۷ - کلیه مخارج درمان سانحه دیده حسب مورد از طرف وزارت جنگ، ژاندارمری کشور شاهنشاهی و شهربانی کشور شاهنشاهی پرداخت‌خواهد گردید.

ماده ۸ - وجوهی که از بابت خسارات یا مخارج طبق این آیین‌نامه تعیین می‌شود در صورت حیات سانحه دیده به خود او و یا قائم‌مقام قانونی اوپرداخت خواهد شد و در صورت فوت بین ورثه قانونی او تقسیم می‌شود.

ماده ۹ - تشخیص نهایی ازکارافتادگی دائمی مصدوم یا نقص عضو یا ازکارافتادگی یکی از اعضای وی با شورای عالی پزشکی نظامی بیمه خواهدبود. آیین‌نامه فوق مشتمل بر نه ماده و سه تبصره به استناد قانون جبران خسارات وارده از انفجار مرمیات و مهمات نیروهای مسلح شاهنشاهی پس ازتصویب کمیسیونهای جنگ و امور اقتصادی و دارایی و کشور مجلس سنا در جلسات روز شنبه بیست و ششم و دوشنبه بیست و هشتم آذر ماه و روزچهارشنبه ۲۵۳۶٫۱۰٫۷ به ترتیب در جلسات روز سه‌شنبه ۲۵۳۶٫۱۱٫۱۱ و روز شنبه ۲۵۳۶٫۱۱٫۲۹ و روز دوشنبه پانزدهم اسفند ماه دو هزار وپانصد و سی و شش شاهنشاهی به تصویب کمیسیونهای نظام، امور اقتصادی و دارایی و کشور مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی