آیین‌نامه تعیین وضع و تبدیل استخدامی همردیفان فعلی شهربانی کل کشور به درجه همردیفی نیروهای مسلح شاهنشاهی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم

آیین‌نامه تعیین وضع و تبدیل استخدامی همردیفان فعلی شهربانی کل کشور به درجه همردیفی نیروهای مسلح شاهنشاهی - مصوب ۲۶ بهمن ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۱ اسفند ۱۳۴۴ مجلس سنا. مصوب کمیسیونهای مربوطه مجلسین.

ماده ۱ - کلیه کارمندانی که در تاریخ اول تیر ماه ۱۳۴۴ در خدمت شهربانی کل کشور بوده و عنوان همردیفی داشته‌اند به موجب مقررات این‌آیین‌نامه و به ترتیب مذکور در ماده ۲ به رتبه همردیفی نیروهای مسلح شاهنشاهی تبدیل وضع می‌یابند.

تبصره ۱ - همردیفان زیر از شمول مقررات فوق مستثنی شده و کماکان به وضع سابق خود باقی خواهند ماند.

الف - کارمندان مشمول قوانین استخدام پزشکان و پزشکیاران و پرستار و ماما و کارمند فنی کادر پزشکی.

ب - کلیه همردیفانی که به علت عدم صلاحیت از کسوت اونیفورم اخراج شده‌اند. ج - همردیفانی که در سال ۱۳۴۲ قبل از اجرای تصویبنامه قانونی شماره ۴۰۳۸۶ - ۱۳۴۲٫۶.۳۰ از کسوت اونیفورم درجه‌داری خارج شده‌اند.

تبصره ۲ - همردیفان مشمول این ماده در صورتی که مایل به تبدیل وضع استخدامی خود به همردیفی نیروهای مسلح شاهنشاهی نباشند بایدحداکثر در ظرف یک ماه از تاریخ اجرای این آیین‌نامه عدم تمایل خود را کتباً وسیله قسمت مربوطه به کارگزینی شهربانی کل اعلام دارند و در این‌صورت کماکان تابع مقررات استخدامی مربوط خواهند بود. ماده ۲ - رتبه همردیفان مذکور در ماده قبل بر اساس سابقه خدمت و مدرک تحصیلی و رتبه کشوری که دارا می‌باشند به ترتیب مذکور در جداول‌ضمیمه این آیین‌نامه تا رتبه همردیفی نیروهای مسلح شاهنشاهی تطبیق و تعیین می‌شود، مشروط بر این که از درجات مذکور در جدول شماره ۲ تجاوزننماید.

تبصره - هر یک از طبقات همردیفان مندرج در جدول شماره یک که در طول مدت خدمت موفق به اخذ مدرک تحصیلی بالاتری شده یا بشوند ازتاریخ اخذ مدرک مزبور از کلیه مزایای قانونی و ترفیعاتی آن استفاده خواهند کرد.

ماده ۳ - درجات بازرسهای درجه ۶ و ۵ و ۴ فعلی شهربانی به ترتیب به رتبه‌های همردیفی سرپاسبان سومی و سرپاسبان دومی و سرپاسبان یکمی‌تبدیل می‌شود. ماده ۴ - سنوات خدمت همردیفان مشمول این آیین‌نامه برای استفاده از حقوق سنواتی (‌موضوع بند ب ماده ۵۳ قانون استخدام نیروهای مسلح‌شاهنشاهی) به ترتیب زیر احتساب خواهد شد.

الف - برای کسانی که با مدرک تحصیلی کمتر از گواهینامه دوره اول متوسطه وارد خدمت شده‌اند هشت (۸) سال تمام از خدمت آنها درجه‌داری وبقیه مدت خدمت آن خدمت افسری محسوب خواهد شد.

ب - برای کسانی که با مدرک تحصیلی گواهینامه دوره اول متوسطه وارد خدمت شده‌اند سه سال تمام از خدمت آنها خدمت درجه‌داری و بقیه‌مدت خدمت آنان خدمت افسری محسوب خواهد شد.

ج - برای کسانی که با مدرک تحصیلی گواهی دوره کامل متوسطه وارد خدمت شده‌اند دو سال تمام از خدمت آنها درجه‌داری و بقیه خدمت آنان‌خدمت افسری محسوب خواهد شد. د - برای کسانی که با مدرک تحصیلی دانشنامه لیسانس و بالاتر وارد خدمت شده‌اند یک سال تمام از خدمت آنها خدمت درجه‌داری و بقیه مدت‌خدمت آنان خدمت افسری محسوب خواهد شد.

تبصره - همردیفانی که سابقه خدمت درجه‌داری داشته‌اند و مدت مذکور بیش از مدت‌های مقرر در بندهای (‌الف) و (ب) و (ج) و (‌د) این ماده بوده‌از حقوق تمام سنوات درجه‌داری به مأخذ حقوق درجه‌داری و نسبت به بقیه مدت از حقوق سنواتی افسری استفاده خواهند نمود.

ماده ۵ - همردیفان موضوع بند ج تبصره یک ماده این آیین‌نامه چنانچه حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ اجرای این آیین‌نامه کتباً وسیله قسمت مربوط‌تقاضای تبدیل وضع به همردیفی درجه‌داری که قبلاً دارا بوده بنمایند در این صورت پایه اداری آنها لغو و به همردیفی درجه‌داری نیروهای مسلح‌شاهنشاهی تبدیل خواهند شد.

جدول شماره یک ضمیمه آیین‌نامه تعیین وضع و تبدیل استخدامی همردیفان فعلی شهربانی کل کشور به درجه همردیفی نیروهای مسلح شاهنشاهی

>‌جدول: دوره ۲۱ - جلد ۵ - صفحه ۲۹۰۵ الی ۲۹۰۸<

جدول شماره دوم ضمیمه آیین‌نامه تعیین وضع و تبدیل استخدامی همردیفان فعلی شهربانی کل کشور به درجه همردیفی نیروهای مسلح شاهنشاهی

>‌جدول: دوره ۲۱ - جلد ۵ - صفحه ۲۹۰۹<

آیین‌نامه فوق مشتمل بر پنج ماده و چهار تبصره و دو جدول در اجرای مفاد تبصره ماده یک قانون شمول قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی به‌افسران و درجه‌داران و افراد شهربانی کل کشور که در جلسات شانزده و بیست بهمن ماه یک هزار و سیصد و چهل و چهار کمیسیون کشور و نوزده‌بهمن ماه یک هزار و سیصد و چهل و چهار کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری مجلس شورای ملی به تصویب رسیده بود در جلسات بیست وهشت بهمن ماه یک هزار و سیصد و چهل و چهار کمیسیون شماره ده (‌کشور) و اول اسفند ماه یک هزار و سیصد و چهل و چهار کمیسیون شماره سه(‌دادگستری و قوانین استخدام) مجلس سنا به تصویب رسید.

رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی