آیین‌نامه تعیین مرجع تشخیص اعتیاد موضوع ماده ۹ قانون کشت محدود خشخاش و صدور تریاک

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی

آیین‌نامه تعیین مرجع تشخیص اعتیاد موضوع ماده ۹ قانون کشت محدود خشخاش و صدور تریاک - مصوب ۱۳۴۸٫۶.۲۰ کمیسیونهای دادگستری و اصلاحات ارضی و بهداری مجلسین

ماده ۱ - مرجع تشخیص اعتیاد افراد و کارکنان هر یک از مؤسسات دولتی و یا غیر دولتی مذکور در قانون اجازه کشت محدود خشخاش و صدورتریاک و همچنین مؤسسات وابسته به آنها در صورتی که دارای بهداری یا بیمارستان اختصاصی باشند بهداری یا بیمارستان مزبور و در صورتی که فاقدبهداری یا بیمارستان باشند مراجعی خواهد بود که فهرست آن از طرف وزارت بهداری تعیین و اعلام می‌گردد.

ماده ۲ - معرفی افراد مشکوک به اعتیاد به طور محرمانه و به امضاء مسئول مؤسسه مستقیماً به مسئول مرجع تشخیص انجام می‌گیرد و پاسخ‌آزمایش نیز به امضاء مسئول مرجع تشخیص به عنوان مسئول مؤسسه معرفی‌کننده فرستاده خواهد شد.

ماده ۳ - مسئول مؤسسه مکلف است بلافاصله نتیجه آزمایش را به شخص مورد نظر کتباً ابلاغ نماید و در صورت مثبت بودن نتیجه آزمایش معتادموظف است طبق مهلتهای مقرر در آیین‌نامه اجرایی موضوع مواد ۴ و ۵ و ۶ و ۷ قانون اجازه کشت محدود خشخاش و صدور تریاک نسبت به ترک‌اعتیاد خود اقدام کند و در پایان مهلتهای مزبور مجدداً آزمایشهای لازم به عمل خواهد آمد و در صورتی که نتیجه آزمایش باز مثبت باشد طبق آیین‌نامه‌مذکور در فوق با او رفتار خواهد شد.

ماده ۴ - هرگاه شخص مشکوک ظرف ده روز از تاریخ دریافت ابلاغ مذکور در ماده فوق به تشخیص آزمایشگاههای مجاز مقرر در این آیین‌نامه‌اعتراض نمود برای بار دوم آزمایش به وسیله آزمایشگاه وزارت بهداری در مرکز استان انجام می‌گیرد و در صورت ادامه اعتراض تشخیص نهایی باآزمایشگاه مرکزی (‌رفرانس) وزارت بهداری است. در این‌گونه موارد هزینه‌های مربوط به عهده معترض خواهد بود و تشخیص آزمایشگاه مزبور قطعی‌است.

ماده ۵ - در تمام موارد مذکور در این آیین‌نامه در صورتی که شخص مشکوک به اعتیاد پس از ابلاغ معرفی‌نامه ظرف یک هفته بدون عذر موجه خودرا جهت آزمایشهای لازم به مرجع تشخیص تعیین شده معرفی نکند معتاد شناخته شده و با او طبق مقررات آیین‌نامه اجرایی موضوع مواد ۴ و ۵ و ۶ و۷ قانون اجازه کشت محدود خشخاش و صدور تریاک رفتار خواهد شد.

ماده ۶ - روش استاندارد آزمایشها برای تشخیص مشکوکین به اعتیاد از طرف وزارت بهداری به تمام مؤسسات مربوط ابلاغ و مراجع تشخیص‌مزبور مکلف به تأمین و تکمیل لوازم مورد نیاز و اجرای روشهای مزبور در انجام آزمایش مربوطه می‌باشند.

ماده ۷ - مراجع تشخیص مذکور در این آیین‌نامه موظفند هر ماه یک بار آمار عملیات خود را به وزارت بهداری ارسال نمایند.

آیین‌نامه فوق مشتمل بر هفت ماده به استناد ماده ۹ قانون اجازه کشت محدود خشخاش و صدور تریاک به ترتیب در جلسات ۱۳۴۸٫۵.۲۶ و سوم وچهارم شهریور ماه ۱۳۴۸ به تصویب کمیسیونهای بهداری، اصلاحات ارضی و تعاون روستایی و دادگستری مجلس شورای ملی و در جلسات شانزدهم‌و بیستم شهریور ماه ۱۳۴۸ به تصویب کمیسیونهای دادگستری و اصلاحات ارضی و تعاون روستایی و بهداری مجلس سنا رسیده‌است.

رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی