آیین‌نامه تعیین حق بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد موضوع تبصره ۳ قانون تامین اجتماعی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قوانین انقلاب شاه و مردم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی

آیین‌نامه تعیین حق بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد موضوع تبصره ۳ ماده ۴ قانون تامین اجتماعی - مصوب ۲۳ آبان ۲۵۳۶ مجلس شورای ملی و ۵ بهمن ۲۵۳۶ مجلس سنا کمیسیون‌های بهداری و بهزیستی و امور اقتصادی و دارایی دو مجلس

ماده ۱ - کلیه صاحبان حرف و مشاغل آزاد (‌کسانی که در استخدام کارفرما نبوده و در مقابل کار حقوق یا دستمزد از کارفرما دریافت نمی‌کنند) مانندافراد صنفی و بازرگانان و اشخاص حقیقی صاحب صنعت و بهره‌برداران معادن به استثنای گروههایی که مقررات خاص در این مورد دارند مشمول این‌آیین‌نامه می‌باشند.

ماده ۲ - میزان حق بیمه مشمولین این آیین‌نامه برای تمام موارد مذکور در ماده ۳ قانون تأمین اجتماعی به مأخذ ۳۰٪ درآمدهایی است که طبق ماده۳۱ قانون مذکور توسط شورای عالی تأمین اجتماعی برای هر حرفه یا طبقه تعیین می‌گردد.

تبصره ۱ - مشمولین این آیین‌نامه می‌توانند منحصراً استفاده از موارد مذکور در بندهای الف و ب ماده ۳ قانون تأمین اجتماعی را درخواست نماینددر این صورت نرخ حق بیمه معادل ۹٪ درآمدهای مذکور در این ماده خواهد بود.
تبصره ۲ - حق بیمه مقرر برای سایر موارد مذکور در ماده ۳ قانون تأمین اجتماعی به مأخذ ۲۱٪ درآمدهای پیش‌بینی شده در این ماده محاسبه‌خواهد شد.

ماده ۳ - تغییر گروه درآمد هر بیمه شده در یک شغل به یک گروه دیگر در صورت درخواست وی و موافقت صندوق تأمین اجتماعی هر سه سال‌یک بار میسر خواهد بود.

تبصره - درآمدهای ماهانه موضوع ماده ۲ این آیین‌نامه متناسب با تغییر شاخص هزینه زندگی بنا به پیشنهاد صندوق تأمین اجتماعی و تأیید شورای‌عالی تأمین اجتماعی و تصویب هیأت وزیران قابل تغییر خواهد بود.

ماده ۴ - شخص بیمه شده مسئول پرداخت تمام حق بیمه متعلقه می‌باشد و موظف است در موعد مقرر در قانون تأمین اجتماعی و یا به ترتیبی که‌از طرف صندوق تأمین اجتماعی تعیین می‌شود پرداخت نماید. در صورت عدم پرداخت به ترتیب مقرر در قانون تأمین اجتماعی نسبت به وصول آن‌اقدام خواهد شد و در هر حال استفاده بیمه شده از مزایای مقرر منوط به پرداخت حق بیمه خواهد بود.

آیین‌نامه فوق مشتمل بر چهار ماده و سه تبصره به استناد تبصره ۳ ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی پس از تصویب کمیسیونهای بهداری و بهزیستی و اموراقتصادی و دارایی مجلس شورای ملی در جلسات روزهای شنبه و دوشنبه ۱۴ و ۲۳ آبان ماه ۲۵۳۶ به ترتیب در جلسات روز سه شنبه بیست و هفتم‌دی ماه و روز چهارشنبه پنجم بهمن ماه دو هزار و پانصد و سی و شش شاهنشاهی به تصویب کمیسیونهای بهداری و بهزیستی و امور اقتصادی ودارایی مجلس سنا رسید.

رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی