آیین‌نامه الغای اجازه تاسیس مدارس غیر دولتی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی

آیین‌نامه الغاء اجازه تأسیس مدارس غیر دولتی - مصوب ۱۳۴۸٫۷.۲۳ کمیسیون آموزش و پرورش مجلسین

ماده ۱ - شورای عالی آموزش و پرورش در اجرای قانون الغاء اجازه تأسیس مدرسه مصوب سال ۱۳۴۳ می‌تواند اجازه تأسیس مدارسی را که برخلاف مقررات وزارت آموزش و پرورش و مصوبات شوری عمل نمایند طبق مواد این آیین‌نامه لغو کند.

تبصره - در این آیین‌نامه کلمه "‌مدرسه" به کودکستان، دبستان، دبیرستان، هنرستان و آموزشگاه حرفه‌ای اطلاق می‌شود.

ماده ۲ - مواردی که موجب الغاء اجازه تأسیس مدارس غیر دولتی می‌شود به قرار زیر است:

الف - محکومیت جزایی دارنده اجازه تأسیس که موجب محرومیت از تمام یا بعضی حقوق اجتماعی است.

ب - از دست دادن یک یا چند مورد از شرایط تحصیل اجازه تأسیس به علل قانونی.

ج - واگذاری مدرسه به دیگری بدون موافقت وزارت آموزش و پرورش.

د - خودداری از برکناری افرادی که صلاحیت تدریس یا خدمت در مدرسه را به تشخیص وزارت آموزش و پرورش نداشته باشند پس از اخطارکتبی مقامات مربوط و انقضای مهلت مقرر در اخطار.

ه - تخلف از اجرای آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط به ثبت نام دانش‌آموزان.

و - مباشرت دارنده اجازه تأسیس در تخلف از مقررات مربوط به تهیه و تنظیم مدارک تحصیلی و دفاتر امتحانی و صدور گواهی خلاف واقع‌مربوط به امور تحصیلی.

ز - خودداری از اجراء برنامه‌های آموزشی در سال تحصیلی.

ح - ارتکاب اعمال خلاف شئون فرهنگی از طرف دارنده اجازه تأسیس به تشخیص شورای عالی آموزش و پرورش.

ط - دریافت هر گونه وجه زائد بر آن چه از طرف شورای آموزش و پرورش محل تعیین می‌شود.

ماده ۳ - در صورتی که مدیر مسئول دارنده اجازه تأسیس نیز باشد لغو اجازه تأسیس به علت تخلف از مقررات این آیین‌نامه مانع تعقیب اداری اونخواهد بود.

ماده ۴ - پرونده تخلف دارنده اجازه تأسیس مدرسه غیر دولتی قبل از طرح در شورای عالی آموزش و پرورش در کمیسیونی که از طرف شورای‌مذکور تعیین می‌شود با حضور ذینفع مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. گزارش این کمیسیون همراه با پرونده امر جهت اتخاذ تصمیم نهایی به شورای‌عالی آموزش و پرورش ارسال خواهد شد.

آیین‌نامه فوق مشتمل بر چهار ماده و یک تبصره به استناد تبصره ماده واحده قانون الغاء اجازه تأسیس مدرسه مصوب خرداد ماه ۱۳۴۳ در جلسه روزیکشنبه هشتم تیر ماه یک هزار و سیصد و چهل و هشت شمسی به تصویب کمیسیون آموزش و پرورش مجلس شورای ملی و در جلسه روز چهارشنبه‌بیست و سوم مهر ماه یک هزار و سیصد و چهل و هشت شمسی به تصویب کمیسیون آموزش و پرورش مجلس سنا رسیده‌است.

رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی