آیین‌نامه اعزام محصل به خارجه

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پانزدهم

آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی

آیین‌نامه اعزام محصل به خارجه - مصوب ۵ مرداد ماه ۱۳۲۸ (‌کمیسیون فرهنگ)

ماده اول - در هر سال وزارت فرهنگ طبق اعتباری که برای اعزام محصل به خارجه از طرف مجلس شورای ملی به تصویب رسیده‌است عده‌محصلینی را که باید به خارجه اعزام شوند تعیین می‌نماید.

ماده دوم - محصلینی که در هر سال به خارجه اعزام می‌شوند به طریق مسابقه از بین فارغ‌التحصیلهای همان سال دانشسراهای مقدماتی ودیپلمه‌های کامل همان سال دبیرستانها که زیر نظر وزارت فرهنگ اداره می‌شوند به شرط آنکه نمره معدل امتحان نهایی خرداد آنان کمتر از ۱۲ نباشدانتخاب می‌شوند.

ماده سوم - اعزام محصل به خارجه منحصراً برای قسمتهای پزشکی - فنی - علوم و علوم تربیتی خواهد بود - عده محصلین پزشکی در هر سال‌نباید از شصت درصد عده کل کمتر باشد.

ماده چهارم - وزارت فرهنگ می‌تواند با نظر شورای دانشگاه منتها تا پانزده درصد عده‌ای را که اعزام می‌نماید بدون شرط مسابقه در هر سال ازمابین شاگردان اول فارغ‌التحصیل دانشکده‌ها و دانشسرای عالی در همان سال انتخاب نماید مشروط بر این که فارغ‌التحصیلهای مزبور مدارک رسمی‌ابتدایی و متوسطه را دارا باشند و همچنین ممکن است به جای بیست درصد مذکور در قانون مصوب ششم تیر ماه ۱۳۰۸ و قانون مصوب ۱۰ اردیبهشت ۱۳۱۱ فقط در سال ۱۳۲۸ تا پنج نفر از کل عده محصلین را از دانشجویان بی‌بضاعت مقیم خارجه که مشغول تحصیلات عالیه در رشته‌های‌مندرج در ماده ۳ این آیین‌نامه می‌باشند انتخاب نمود.

ماده پنجم - از تاریخ تصویب این آیین‌نامه برقراری کمک هزینه تحصیلی درباره محصلین جدید مقیم خارجه موقوف می‌گردد و درباره کسانی که تااین تاریخ کمک هزینه برقرار شده تا خاتمه تحصیلات عالیه کمک هزینه آنان پرداخت می‌شود مشروط بر اینکه کلیه مقررات مربوط به محصلین رارعایت نموده و گواهی اشتغال به تحصیل خود را منظماً به وزارت فرهنگ ارسال نمایند محصلین مزبور در صورتی که در امتحانات توفیق حاصل‌ننمایند از سال بعد کمک هزینه آنان قطع می‌شود و پرداخت مجدد آن موکول به توفیق در امتحانات می‌باشد.

ماده ششم - شرایط شرکت‌کنندگان در مسابقه و ترتیب مسابقه و موادی که باید امتحان شود مطابق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب شورای‌عالی فرهنگ می‌رسد. امتحانات مسابقه زیر نظر وزارت فرهنگ انجام می‌شود ممتحنین را وزارت فرهنگ از بین استادان دانشگاه انتخاب می‌نماید.

ماده هفتم - آیین‌نامه امور انضباطی محصلین اعزامی پس از تصویب وزارت فرهنگ به موقع اجرا گذاشته می‌شود.

به موجب تبصره دهم ماده دوم قانون بودجه ۱۳۲۸ کل کشور آیین‌نامه اعزام محصل به خارجه که مشتمل بر هفت ماده و در تاریخ پنج مرداد ماه یک‌هزار و سیصد و بیست و هشت به تصویب کمیسیون فرهنگ مجلس شورای ملی رسیده‌است قابل اجراست.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت