آیین‌نامه اصول تشکیلات و وظایف هیات عالی حل اختلاف مالی موضوع ماده ۴۱ قانون

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هجدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هجدهم

آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هجدهم

آیین‌نامه اصول تشکیلات و وظایف هیأت عالی حل اختلاف مالی موضوع ماده ۴۱ قانون - مصوب ۲۱ فروردین ماه ۱۳۳۵ (کمیسیون قوانین دارایی) مجلس شورای ملی

ماده ۱ - وزارت دارایی در تهران یک یا چند هیأت عالی حل اختلاف مالی برای رسیدگی به دعاوی مذکوره در ماده ۴۱ قانون مالیات بر درآمدتشکیل می‌دهد.

ماده ۲ - هیأت عالی تشکیل می‌شود از پنج نفر به شرح زیر:

۱ - دو نفر از کارمندان وزارت دارایی که دارای پایه قضایی باشند به انتخاب وزارت دارایی.

۲ - یک نفر از قضات دادگستری به انتخاب وزارت دادگستری.

۳ - یک نفر نماینده اتاق بازرگانی.

۴ - یک نفر نماینده از طرف انجمن شهر و در غیبت انجمن به انتخاب وزارت کشور از معتمدین.

رییس هر یک از هیأتها از بین دو نفر قضات منتخبه از طرف وزارت دارایی به انتخاب وزیر دارایی تعیین می‌شود.

تبصره - چنانچه چندین هیأت عالی حل اختلاف تشکیل شود رییس شعبه اول شکایات واصله را بین شعب به ترتیب ورود تقسیم خواهد نمود.

ماده ۳ - هیأت عالی حل اختلاف مالی برای رسیدگی و صدور رأی حق مراجعه به اسناد و مدارک و دفاتر مؤدیان را داشته و در صورت مقتضی‌می‌تواند از اطلاعات اشخاص ثالث و کارشناسان استفاده نماید.

ماده ۴ - هیأت با حضور مؤدی یا نماینده قانونی او به موضوع اختلاف رسیدگی خواهد نمود و در صورتی که مؤدی یا نماینده قانونی او پس از دومرتبه احضار حاضر نشود هیأت موظف است بدون حضور او رسیدگی و رأی دهد. رأی هیأت باید لااقل به امضای سه نفر از اعضاء صادر گردد رأی‌قطعی و غیر قابل اعتراض است.

آیین‌نامه فوق مشتمل بر چهار ماده و یک تبصره که در تاریخ ۲۱ فروردین ماه ۱۳۳۵ به تصویب کمیسیون قوانین دارایی مجلس شورای ملی رسیده به‌موجب ماده ۴۱ قانون مالیات بر درآمد و املاک مزروعی و مستغلات و حق تمبر قابل اجرا می‌باشد.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت