New Server

آیین‌نامه اصلاحی فوق‌العاده سختی خدمت کادر تخصصی نیروهای هوایی شاهنشاهی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و سوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و سوم

آیین‌نامه اصلاحی فوق‌العاده سختی خدمت کادر تخصصی نیروهای هوایی شاهنشاهی - مصوب ۱۰ آذر ۱۳۵۲ مجلس شورای ملی کمیسیون بودجه [۱]

ماده ۱ - در اجرای ماده ۶۶ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی ایران مصوب سی‌ام تیر ماه ۱۳۳۶ به افسران، همافران، درجه‌داران، دانشجویان، هنرجویان و هنرآموزان رشته‌های مخصوص نیروی هوایی شاهنشاهی که در نیروی مزبور خدمت می‌نمایند فوق‌العاده سختی خدمت‌هوایی ماهانه طبق مقررات این آیین‌نامه پرداخت می‌گردد:

ماده ۲ - میزان فوق‌العاده سختی خدمت هوایی افسران به شرح زیر تعیین می‌گردد:

الف - رشته‌های خلبانی و ناوبری:

۱ - افسران رشته‌های خلبانی و ناوبری تا درجه سرهنگی (‌سرهنگ داخل) به شرح زیر به نسبت حقوق درجه مربوط از فوق‌العاده سختی خدمت‌استفاده خواهند نمود:

الف - افسران خلبان هواپیمای شکاری دویست درصد.

ب - افسران کنترل اسلحه هواپیمای شکاری یکصد و پنجاه درصد.

پ - افسران خلبان هواپیمای حمل و نقل تاکتیکی و ضد اغتشاش همچنین هلیکوپترهای تاکتیکی مسلح صد درصد.

ت - افسران خلبان هلیکوپترهای حمل و نقل تاکتیکی هشتاد و پنج درصد.

ث - افسران خلبان هلیکوپتر و سایر خلبانان هفتاد و پنج درصد.

۲ - فوق‌العاده سختی خدمات درجات سرتیپی به بالا برابر فوق‌العاده سختی خدمت سرهنگهای طبقه مربوط خواهد بود.

ب - رشته‌های فایتر کنترولر و پزشک هوایی و اکتشاف هوایی.

۱ - افسران فایتر کنترولر که دارای درجه مهارت نهایی بوده و در مشاغل تخصصی سازمانی منصوب و عملاً نیز در آن مشاغل مشغول خدمت‌هستند تا درجه سروانی (‌سروان داخل) سی و پنج درصد حقوق درجه مربوط و از سرگردی به بالا سی و پنج درصد حقوق درجه سروانی.

تبصره ۱ - افسران فایتر کنترولر در صورت احراز درجه مهارت نهایی به شرطی از حداکثر فوق‌العاده سختی خدمت استفاده می‌نمایند که حداقل سه‌سال از شروع دوره عملی فایتر کنترولر آنان گذشته باشد.

تبصره ۲ - افسران فایتر کنترولر که دارای درجه مهارت نهایی نبوده و عملاً در مشاغل تخصصی خدمت نمایند و یا کمتر از مدت سه سال از تاریخ‌شروع دوره عملی آنان گذشته باشد از پانزده درصد حقوق درجه مربوط استفاده خواهند کرد.

۲ - اگر بنا به مصالح خدمتی به افسران فایتر کنترولر که دارای درجه مهارت نهایی هستند در مشاغل عمومی شغلی محول گردد فوق‌العاده سختی‌خدمت این گونه افسران در صورت تصویب فرمانده نیروی هوایی شاهنشاهی تا شش ماه تغییر نخواهد کرد و پس از آن امراء از پانزده درصد حقوق‌درجه سرهنگی و افسران ارشد و جزء از پانزده درصد حقوق درجه مربوط استفاده خواهند نمود و اگر قبل از پایان سه سال از تاریخ انتصاب در مشاغل‌عمومی مجدداً در مشاغل تخصصی به کار گمارده شوند از تاریخ انتصاب اخیر از فوق‌العاده سختی خدمت مندرج در قسمت (۱) استفاده خواهند نمودو در صورتی که مدت خدمت این گونه افسران در مشاغل عمومی بیش از سه سال باشد در صورت انتصاب مجدد در مشاغل تخصصی پس از یک سال‌خدمت در مشاغل مزبور مشمول مقررات قسمت (۱) خواهند بود.

۳ - افسرانی که با سمت متخصص اکتشاف هوایی پرواز می‌کنند و دوره مربوط را در داخل یا خارج کشور طی نموده‌اند در صورت انجام پرواز مقررفقط از فوق‌العاده سختی خدمت پرواز به شرح زیر استفاده خواهند نمود:

الف - افسران جزء از چهل درصد حقوق درجه مربوط.

ب - افسران ارشد (‌تا سرهنگ داخل) از چهل درصد حقوق درجه سروانی.

تبصره - افسران فایتر کنترولر که تخصص اکتشاف هوایی دارند هر گاه در مشاغل فایتر کنترولر منصوب و عملاً نیز در آن مشاغل مشغول خدمت‌باشند در صورت انجام پرواز مقرر اکتشاف هوایی علاوه بر فوق‌العاده سختی خدمت مربوطه از ده درصد حقوق درجه مربوط به عنوان فوق‌العاده‌سختی خدمت پرواز نیز استفاده خواهند نمود.

۴ - افسران پزشک هوایی که دوره مربوط را در داخل یا در خارج از کشور طی نموده‌اند و عملاً در کارها و مسائل مربوط به طب هوایی فعالیت‌می‌کنند در صورت انجام پرواز مقرر افسران جزء از سی درصد و افسران ارشد (‌تا سرهنگ داخل) از بیست و پنج درصد حقوق درجه مربوط.

تبصره ۱ - هر گاه افسران پزشک هوایی خلبان باشند از فوق‌العاده سختی خدمت طبقه مربوط استفاده خواهند کرد.

تبصره ۲ - پرسنل غیر نظامی که دوره مربوط به طب هوایی یا حمل مجروحین را در داخل یا خارج از کشور طی نموده و در مسائل مربوط به طب‌هوایی فعالیت دارند با تطبیق پایه و گروه آنان با درجات نظامی (‌برابر جدول ماده ۱۱ آیین‌نامه کارمندان غیر نظامی در ارتش شاهنشاهی) مشمول‌مقررات مذکور در قسمت (۴) بند ب ماده ۲ و قسمت (‌الف) تبصره یک جزء (۲) بند (ب) ماده ۴ این آیین‌نامه (‌به شرط انجام پرواز مقرر برابر طبقات‌مربوط) خواهند بود.

پ - رشته‌های فنی هوایی:

۱ - افسران رشته‌های فنی که دارای درجه مهارت نهایی بوده و در مشاغل تخصصی سازمانی منصوب و عملاً نیز در آن مشاغل مشغول خدمت‌هستند امراء بیست و پنج درصد حقوق درجه سرهنگی، افسران ارشد بیست و پنج درصد و افسران جزء سی درصد حقوق درجه مربوط.

۲ - افسران رشته‌های فنی که دارای درجه مهارت نهایی در مشاغل تخصصی بوده و به علت مقتضیات و مصالح خدمتی یا عملاً در مشاغل عمومی‌خدمت می‌نمایند امراء پانزده درصد حقوق درجه سرهنگی و افسران ارشد و جزء پانزده درصد حقوق درجه مربوط.

۳ - افسران رشته‌های فنی که دارای درجه مهارت نهایی نبوده ولی در مشاغل تخصصی سازمانی منصوب و عملاً نیز در آن مشاغل کار می‌کنند امراءپانزده درصد حقوق درجه سرهنگی و افسران ارشد و جزء پانزده درصد حقوق درجه مربوط.

۴ - امراء و افسران ارشد متخصص فعلی که در مشاغل عمومی سازمانی منصوب و عملاً نیز در آن مشاغل کار می‌کنند و برابر آیین‌نامه سابق امراء ازده درصد حقوق درجه مربوط استفاده می‌کردند مادام که در خدمت نیروی هوایی شاهنشاهی هستند به همان میزان استفاده خواهند کرد و تغییری درفوق‌العاده سختی آنان داده خواهد شد.

تبصره - اگر بنا به مصالح خدمتی به افسران رشته‌های فنی که دارای درجه مهارت نهایی در مشاغل تخصصی هستند در مشاغل عمومی شغل‌محول گردد فوق‌العاده سختی خدمت این گونه افسران در صورت تصویب فرمانده نیروی هوایی شاهنشاهی تا یک سال تغییر نخواهد کرد و پس از آن‌از لحاظ دریافت فوق‌العاده سختی خدمت مشمول مقررات قسمت (۲) این بند خواهند بود و هر گاه قبل از پایان سه سال از تاریخ انتصاب در مشاغل‌عمومی، مجدداً در مشاغل تخصصی سازمانی منصوب و عملاً نیز در آن مشاغل به کار گمارده شوند از تاریخ انتصاب اخیر از فوق‌العاده سختی مندرج‌در قسمت (۱) استفاده خواهد نمود و در صورتی که مدت خدمت این گونه افسران در مشاغل عمومی بیش از سه سال باشد و در صورت انتصاب‌مجدد در مشاغل تخصصی پس از دو سال خدمت در مشاغل مزبور مشمول مقررات قسمت (۱) خواهند بود.

۵ - حداقل مدت لازم برای افسران فنی جهت کسب درجه مهارت نهایی به شرح زیر می‌باشد:

الف - افسرانی که قبل از اعزام به آموزشگاه یا دانشکده افسری سابقه خدمت درجه‌داری در همان تخصص با سطح مهارت هفت یا بالاتر را دارند یک‌سال.

ب - برای بقیه افسران دو سال.

ماده ۳ - تطبیق درجه مهارت تخصصی همافران با درجات نظامی به شرح جدول ۱ و میزان فوق‌العاده سختی خدمت هوایی آنان (‌که در مشاغل‌تخصصی منصوب و عملاً در آن مشاغل خدمت می‌نمایند) بر اساس درجه مهارت و طبقه‌بندی در مشاغل تخصصی نیروی هوایی شاهنشاهی به شرح‌جدول ۲ این ماده خواهد بود.

جدول یک

تطبیق درجه مهارت تخصصی همافران با درجات نظامی

درجات نظامی درجات مهارت تخصصی


همافر ۳ ۱ و ۳

همافر ۲ ۵

همافر ۱ ۵ و ۷

سرهمافران ۷ و ۹


جدول ۲ میزان فوق‌العاده سختی خدمت هوایی همافران بر حسب حقوق مبنا

درجه مهارت میزان فوق‌العاده


۱ سیصد درصد

۳ سیصد و پنجاه درصد

۵ چهارصد درصد

۷ چهارصد و بیست و پنج درصد

۹ چهارصد و پنجاه درصد

ماده ۴ - میزان فوق‌العاده سختی خدمت هوایی درجه‌داران به شرح زیر تعیین می‌گردد: الف - رشته خلبانی: در صورت انجام پرواز مقرر:

۱ - در درجه ستوانیاری به شرح زیر:

در سالهای یکم، دوم و سوم خدمت از سه و یک دوم (۲).(۱)۳ برابر حقوق مبنا.

از شروع سال چهارم تا خاتمه سال هفتم از چهار (۴) برابر حقوق مبنا.

از شروع سال هشتم تا خاتمه سال سیزده خدمت چهار و یک دوم (۲).(۱)۴ حقوق مبنا.

از شروع سال چهاردهم به بعد از پنج برابر حقوق مبنا.

تبصره - ستوانیاران خلبان که با هلیکوپترهای تاکتیکی مسلح پرواز می‌کنند علاوه بر فوق‌العاده سختی خدمت مربوط به شرح بالا از یک برابر حقوق‌مبنا نیز استفاده خواهند نمود.

۲ - در درجات پائین‌تر از ستوانیاری از سه برابر حقوق مبنا.

ب - سایر رشته‌های تخصصی نیروی هوایی شاهنشاهی:

۱ - تطبیق درجه مهارت تخصصی درجه‌داران به شرح جدول یک و میزان فوق‌العاده سختی درجه‌داران رشته‌های تخصصی (‌که در مشاغل تخصصی‌سازمانی منصوب و عملاً نیز در آن مشاغل مشغول خدمت هستند) بر اساس درجه مهارت و طبقه‌بندی در مشاغل تخصصی نیروی هوایی شاهنشاهی‌به شرح جدول ۲ این بند خواهد بود.

جدول یک

تطبیق درجه مهارت تخصصی درجه‌داران با درجات نظامی

درجه نظامی درجات مهارت تخصصی در مشاغل درجات مهارت تخصصی در تخصصی عالی مشاغل تخصصی طبقات ۱ و ۲ و ۳


گروهبان سوم و گروهبان دوم - ۱ و ۳

گروهبان یکم ۱ و ۳ ۳ و ۵

استوار دوم ۳ و ۵ ۵ و ۷

استوار یکم و ستوانیار سوم ۵ و ۷ ۷ و ۹

ستوانیار دوم و ستوانیار یکم ۷ و ۹ ۹

جدول دو میزان فوق‌العاده سختی خدمت هوایی درجه‌داران رشته‌های تخصص بر حسب حقوق مبنا

درجه مشاغل تخصصی طبقه ۱ مشاغل تخصصی طبقه ۲ مشاغل تخصصی طبقه ۳


۱ بیست و پنج درصد بیست و پنج درصد بیست و پنج درصد

۳ شصت درصد چهل و پنج درصد سی درصد

۵ صد و بیست درصد نود درصد شصت درصد

۷ صد و هشتاد درصد صد و سی و پنج درصد نود درصد

۹ صد و نود درصد صد و چهل و پنج درصد صد درصد

تبصره - درجه‌دارانی که در مشاغل تخصصی عالی خدمت می‌نمایند از فوق‌العاده سختی خدمت مشاغل تخصصی طبقه یک در مهارت مربوط استفاده‌خواهند نمود.

۲ - فوق‌العاده سختی خدمت هوایی درجه‌داران رشته‌های تخصصی که به علت مصالح خدمتی در مشاغل عمومی منصوب و عملاً نیز در آن مشاغل‌خدمت می‌نمایند و مهارت تخصصی متناسب با درجه مربوطه را ندارند عبارت خواهد بود از میزانی که در تاریخ تصویب این آیین‌نامه دریافت‌می‌داشتند و افزایش آن فقط در صورت گذراندن آزمایشهای لازم و حداقل احراز درجه مهارت تخصصی پنج و کار عملی و سازمان در تخصص مربوط‌امکان‌پذیر خواهد بود.

تبصره ۱ - به همافران و درجه‌داران پرنده هواپیماهای حمل و نقل علاوه بر فوق‌العاده سختی خدمتی هوایی طبقه مربوط ماهانه مبلغی به عنوان‌فوق‌العاده پرواز (‌با رعایت مقررات این آیین‌نامه) به شرح زیر پرداخت می‌گردد:

الف - همافران مکانیک پرواز هواپیماهای حمل و نقل تاکتیکی و همافران متخصص اکتشاف هوایی یکصد و شصت درصد - حقوق مبنا و درجه‌داران‌خدمه دائمی پرواز هواپیماهای حمل و نقل تاکتیکی (‌مکانیک پروازی - متخصص بارگیری و کمک‌مکانیک پروازی) و هلیکوپتر (‌مکانیک پروازی -‌آتش‌نشانی - و پزشکیار) و درجه‌داران متخصص اکتشاف هوایی چهل درصد حقوق درجه مربوط.

ب - مکانیک عمومی هواپیماهای حمل و نقل تاکتیکی و هلیکوپتر (‌که در مواقع ضروری پرواز می‌کنند) سی درصد حقوق درجه مربوط.

پ - خدمه دائمی پرواز سایر هواپیماهای حمل و نقل سی درصد حقوق درجه مربوط. ساعت پرواز همافران قسمت (‌الف) مانند خلبانان بوده و ساعت‌پرواز درجه‌داران - قسمت (ب) و قسمت (پ) حداقل سی درصد در سه ماه خواهد بود. حداکثر تعداد خدمه پرنده هر نوع هواپیما قبلاً به وسیله واحد مربوط بررسی و پیشنهاد می‌شود که با تصویب فرمانده نیروی هوایی شاهنشاهی‌مشخص می‌گردد.

تبصره ۲ - درجه‌داران رشته‌های تخصصی در صورتی که در محل سازمانی معلمی منصوب و عملاً رشته تخصصی خود را تدریس نمایند از فوق‌العاده‌سختی خدمت درجه مهارت تخصصی مربوط استفاده خواهند نمود.

ماده ۵ - درجه مهارت تخصصی همافران و درجه‌داران به موجب مقررات آیین‌نامه طبقه‌بندی پرسنل نظامی، آیین‌نامه حین خدمت و آیین‌نامه‌آزمایشهای تخصصی و استعداد تعیین می‌گردد.

ماده ۶ - همافران و درجه‌دارانی که دوره اتاق ارتفاع را در داخل یا خارج از کشور طی نموده‌اند و عملاً در پروازهای اتاق ارتفاع شرکت می‌کنند درصورت انجام پروازهای مقرر علاوه بر دریافت فوق‌العاده سختی خدمت طبقه مربوط همافران از یکصد و شصت درصد حقوق مبنا و درجه‌داران ازچهل درصد حقوق درجه به عنوان فوق‌العاده سختی پرواز استفاده خواهند نمود.

ماده ۷ - میزان فوق‌العاده سختی خدمت هوایی دانشجویان و هنرجویان و هنرآموزان نیروی هوایی شاهنشاهی به شرح زیر تعیین می‌گردد:

الف - دانشجویان دانشکده خلبانی و دوره ناوبری از بدو ورود به دانشکده (۱۰).(۱)۱ حقوق مبنا و از تاریخ پرواز علاوه بر مبلغ مزبور دو برابر و نیم حقوق مبنا.

ب - افسران و درجه‌داران دانشجوی دانشکده خلبانی و دوره ناوبری فقط از موقع پرواز دو برابر و نیم حقوق مبنا.

پ - افسران و درجه‌داران دانشجو و دانشجویان دانشکده فنی و آموزشگاههای افسری رشته‌های تخصصی، همچنین هنرجویان آموزشگاههای‌عالی و فنی هوایی پنجاه درصد حقوق مبنا.

ت - افسران دانشجوی دوره فایتر کنترولر از تاریخ شروع دوره عملی از پانزده درصد حقوق درجه مربوطه.

ث - هنرجویان آموزشگاه همافری در سال اول تحصیلی یک برابر حقوق مبنا و در سال دوم یک برابر و نیم حقوق مبنا.

ج - هنرآموزان آموزشگاه خلبانی از تاریخ شروع پرواز یک برابر و نیم حقوق مبنا.

چ - درجه‌داران هنرآموز و هنرآموزان آموزشگاههای فنی بیست و پنج درصد حقوق مبنا.

ماده ۸ - در محاسبه فوق‌العاده سختی خدمت موضوع این آیین‌نامه حق لیسانس نیز به استناد تبصره ۴۸ قانون بودجه سال ۱۳۴۳ کل کشور به‌حقوق درجه علاوه می‌شود، لکن حقوق سنواتی قابل احتساب نیست و منظور از حقوق مبنا حقوق مبنای مندرج در قانون استخدام نیروهای مسلح‌شاهنشاهی و تغییرات بعدی آن خواهد بود.

ماده ۹ - خلبانان، افسران کنترل اسلحه و ناوبرانی که سوابق خدمت پروازی (‌متوالی و یا متناوب) و ساعت پرواز به شرح زیر توأماً داشته و قادر به‌ادامه پرواز نباشند مادام که در خدمت ارتش شاهنشاهی هستند به ازاء هر سال خدمت پروازی فوق‌العاده سختی خدمت هوایی به شرح زیر دریافت‌خواهند داشت:

الف - افسران خلبان، افسران کنترل اسلحه هواپیمای شکاری حداقل دوازده سال سابقه خدمت پروازی و یک هزار و دویست ساعت پرواز روی‌هواپیمای جت به ازای هر سال چهار درصد آخرین فوق‌العاده سختی خدمت هوایی دریافتی.

ب - سایر خلبانان و ناوبران هیجده سال سابقه خدمت پروازی و یک هزار و هشتصد ساعت پرواز به ازاء هر سال سه درصد آخرین فوق‌العاده‌سختی خدمت هوایی دریافتی.

تبصره ۱ - فوق‌العاده سختی خدمت هوایی پرداختی برابر مقررات این ماده نباید از میزان فوق‌العاده سختی هوایی مذکور در مواد ۲ و ۴ تجاوزنماید.

تبصره ۲ - افسران خلبان و افسران کنترل اسلحه هواپیمای شکاری که به تشخیص شورای عالی پزشکی نیروی هوایی شاهنشاهی قبل از سنین وساعات پرواز مقرر در این ماده به علل ناشی از پرواز از ادامه پرواز محروم شوند به نسبت سنوات خدمت پروازی طبقه مربوط از چهار درصد و سایرخلبانان و ناوبران از سه درصد آخرین فوق‌العاده سختی هوایی استفاده خواهند نمود.

تبصره ۳ - افسران خلبان، افسران کنترل اسلحه و ناوبرانی که بنا به تشخیص شورای عالی پزشکی نیروی هوایی شاهنشاهی موقتاً از انجام پروازطبقه مربوط معاف شوند بنا به پیشنهاد شورای عالی خلبانی و تصویب فرمانده نیرو از تاریخ تشخیص شورای مذکور تا تاریخ خاتمه معافیت مشروط براین که مدت این معافیت زائد بر دو سال نباشد از فوق‌العاده سختی خدمت هوایی درجه مربوط استفاده خواهند نمود.

تبصره ۴ - افسران فایتر کنترولر که بنا به تشخیص شورای عالی پزشکی نیروی هوایی شاهنشاهی بر اثر علل ناشی از قیود کار تخصصی موقتاً ازخدمت در کار تخصصی معاف گردند بنا به پیشنهاد کمیسیون ارزیابی عملیاتی و تصویب فرمانده نیرو تا شش ماه می‌توانند از آخرین فوق‌العاده سختی‌خدمت هوایی استفاده نمایند و بعد از آن در صورتی که بهبودی حاصل ننمایند از پانزده درصد فوق‌العاده سختی خدمت برابر تبصره ۲ قسمت (۱) بندب ماده ۲ استفاده خواهند کرد.

ماده ۱۰ - برای امکان استفاده از فوق‌العاده سختی خدمت هوایی حداقل پرواز در سال تقویمی به شرح زیر است:

الف - خلبانان و ناوبران در مشاغل امیری سی و شش ساعت، سایر خلبانان، ناوبران و افسران متخصص اکتشاف هوایی هفتاد و دو ساعت درطبقات مربوط.

ب - افسران فایتر کنترولر که به سمت متخصص اکتشاف هوایی پرواز می‌کنند بیست و چهار ساعت.

پ - پزشکان بیست و چهار ساعت با جت.

ت - پزشکان هوایی، همافران و درجه‌داران متخصص اتاق ارتفاع بیست و چهار ساعت پرواز در اتاق ارتفاع ضمناً هر پرواز در اتاق ارتفاع معادل‌یک ساعت پرواز با جت می‌باشد.

تبصره ۱ - پرواز مقرر در این ماده با هواپیما یا در اتاق ارتفاع باید به نسبت مساوی در هر ماه انجام گیرد و عدم انجام آن در موارد استثنایی که مدت‌آن نباید از سه ماه تجاوز کند موجب عدم پرداخت فوق‌العاده سختی خدمت هوایی می‌گردد.

تبصره ۲ - مقررات مربوط به اجرای تبصره ۱ این ماده به وسیله نیروی هوایی شاهنشاهی تعیین می‌گردد.

ماده ۱۱ - افسران، همافران و درجه‌داران (‌به استثناء مشمولان مقررات ماده ۷ آیین‌نامه) که به منظور تحصیل یا مأموریت به داخل یا خارج از کشوراعزام می‌گردند و بالنتیجه اجرای پرواز یا خدمت در رشته تخصصی مربوط برای آنان مقدور نمی‌باشد حداکثر تا مدت دو سال از آخرین فوق‌العاده‌سختی خدمت هوایی استفاده خواهند نمود، اعم از این که در ظرف مدت مزبور در مشاغل سازمانی مربوط باقی یا به علل مذکور منتسب شده باشند.

ماده ۱۲ - صدور اخطار کتبی از طرف فرمانده گردان مربوط یا مقام معادل آن مبنی بر بی‌انضباطی پروازی یا سهل‌انگاری در امور محول همچنین‌بی‌مبالاتی در حفظ شرایط تخصصی و جسمی لازم جهت انجام کار مربوط موجب قطع تا پنجاه درصد. فوق‌العاده سختی خدمت هوایی تا مدت شش‌ماه و صدور اخطار کتبی در مورد مزبور از طرف فرمانده یگان مستقل مربوط یا مقام همطراز موجب قطع تا پنجاه درصد فوق‌العاده سختی خدمت‌هوایی برای مدت یک سال می‌گردد.

ماده ۱۳ - به کارکنان رشته‌های تخصصی که در اثر سوانح ناشی از خدمت هوایی یکی از اعضای بدن آنان فلج گردد و بالنتیجه قادر به ادامه پرواز یاخدمت در رشته تخصصی مربوط نباشند مبلغ سیصد هزار (۳۰۰۰۰۰) ریال دفعتاً واحده پرداخت می‌گردد و درباره آنان که به علت مزبور از خدمت نظام‌به طور دائم معاف شوند یا فوت نمایند مبالغی که شرح زیر به خود وارث یا وراث مستمری‌بگیر و در صورت نداشتن وراث مستمری‌بگیر به وراث‌طبقه ۱ آنان به طور تساوی پرداخت می‌گردد:

الف - در صورت نداشتن همسر و اولاد پانصد هزار (۵۰۰۰۰۰) ریال.

ب - در صورت داشتن همسر و نداشتن اولاد ششصد هزار (۶۰۰۰۰۰) ریال.

پ - در صورت داشتن اولاد به تعداد هر یک از آنان مبلغ یکصد هزار ریال (۱۰۰۰۰۰) ریال به مبلغ مذکور در بند الف یا بند ب اضافه خواهد شد.

تبصره ۱ - مجموع مبالغ پرداختی بابت موضوع این ماده در هر حال نبایستی از یک میلیون (۱۰۰۰۰۰۰) ریال تجاوز کند.

تبصره ۲ - مبالغ مصرح در این ماده از اعتبارات بودجه مصوب وزارت جنگ پرداخت می‌شود.

ماده ۱۴ - خلبانان خارج از سازمان نیروی هوایی شاهنشاهی در صورتی که به موافقت و برابر برنامه تنظیمی آن نیرو به پرواز خود ادامه دهندمشمول مقررات این آیین‌نامه خواهند بود.

ماده ۱۵ - فوق‌العاده سختی خدمت هوایی افسران، همافران و درجه‌داران در مدت انتظار خدمت و بدون‌کاری پرداخت نمی‌گردد.

ماده ۱۶ - افسران، همافران و درجه‌دارانی که برای خدمت تخصصی موضوع این آیین‌نامه در سایر سازمانها (‌به غیر از ارتش شاهنشاهی) مأمورگردند پرداخت فوق‌العاده سختی خدمت آنان به عهده سازمانی خواهد بود که مأمور به آن شده‌اند.

ماده ۱۷ - افسران و درجه‌داران نیروی هوایی شاهنشاهی که در ضد اطلاعات وابسته به نیرو مشغول خدمت هستند مشمول مقررات قسمتهای ۳ و۴ بند پ ماده و قسمت ۲ بند ب ماده ۴ خواهند بود.

ماده ۱۸ - افسران، همافران و درجه‌داران متخصص هوایی که در مشاغل تخصصی مربوط در سایر نیروها و سازمانهای نیروهای مسلح شاهنشاهی‌خدمت می‌نمایند مشمول مقررات این آیین‌نامه خواهند بود.

ماده ۱۹ - استفاده از فوق‌العاده سختی خدمت هوایی، طبقه‌بندی هواپیما و پرسنل همچنین تشخیص مشاغل تخصصی و طبقه‌بندی آنان با نیروی‌هوایی شاهنشاهی بوده و ملاک پرداخت و قطع آن دستور نیرو یا سازمان مربوط خواهد بود.

ماده ۲۰ - افزایشی که به موجب مقررات این آیین‌نامه در میزان فوق‌العاده سختی خدمت کادر پرنده حاصل می‌شود به شرح زیر قابل پرداخت است:

الف - در مورد افسران و ستوانیاران خلبان از تاریخ اول دی ماه ۱۳۵۱.

ب - در مورد دانشجویان خلبان از تاریخ اول مهر ماه ۱۳۵۱.

پ - در سایر موارد از تاریخ اول اسفند ماه ۱۳۵۱.

آیین‌نامه فوق مشتمل بر بیست ماده و هفده تبصره به استناد ماده ۶۶ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی در جلسه روز شنبه دهم آذر ماه یک‌هزار و سیصد و پنجاه و دو به تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی

منبع

  1. مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم - ۹ شهریور ۱۳۵۰ تا ۱۶ شهریور ۱۳۵۴ - جلد دهم - ص. ۵۱۱۱