New Server

آیین‌نامه اصلاحی آیین‌نامه فوق‌العاده سختی چتربازی پرسنل چترباز نیروی زمینی شاهنشاهی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و سوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و سوم

آیین‌نامه اصلاحی آیین‌نامه فوق‌العاده سختی خدمت چتربازی پرسنل چترباز نیروی زمینی شاهنشاهی - (‌مصوب ۱۳۵۳٫۱۲٫۱۴ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی)

ماده ۱ - در اجرای ماده ۶۶ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی مصوب سی‌ام تیر ماه ۱۳۳۶ فوق‌العاده سختی خدمت چتربازی پرسنل‌چترباز نیروی زمینی شاهنشاهی طبق مقررات این آیین‌نامه پرداخت می‌گردد.

ماده ۲ - میزان فوق‌العاده ماهانه سختی خدمت چتربازی پرسنلی که دوره چتربازی را در یکی از مدارس داخل یا خارج از کشور با موفقیت طی‌نموده و به طور سازمانی و عملاً در یکی از یکانهای چتربازی خدمت می‌کنند در صورتی که پرشهای سالانه را برابر مقررات این آیین‌نامه انجام دهند به‌شرح زیر تعیین می‌گردد.

الف - افسران و همردیفان آنان:


ستوان سوم ۶۲۰۰ ریال

ستوان دوم ۸۰۰۰ ریال

ستوان یکم ۹۲۰۰ ریال

سروان ۱۰۶۰۰ ریال

سرگرد ۱۲۹۰۰ ریال

سرهنگ دوم ۱۴۸۰۰ ریال

سرهنگ ۱۵۵۰۰ ریال

امراء ۱۵۵۰۰ ریال

ب - درجه‌داران و همردیفان آنان:

۱ - درجه‌داران و همردیفان آنان که کمتر از سه سال تمام (‌متوالی یا متناوب) خدمت چتربازی دارند ۵۰۰۰ ریال.

۲ - درجه‌داران و همردیفان آنان که بیشتر از سه سال تمام (‌متوالی یا متناوب) خدمت چتربازی دارند تا پایان سال ششم خدمت چتربازی ۶۳۵۰ ریال.

۳ - درجه‌داران و همردیفان آنان که بیشتر از شش سال تمام (‌متوالی یا متناوب) خدمت چتربازی دارند ۷۵۰۰ ریال.

پ - افراد و همردیفان آنان و دانش‌آموزان آموزشگاههای درجه‌داری ۱۲۵۰ ریال. ماده ۳ - پرسنلی که دوره سقوط آزاد را طی و موفق به اخذ گواهینامه شده باشند در صورتی که در سال تقویمی حداقل چهار مرتبه پرش سقوط آزادانجام دهند ماهانه از مبلغ ۱۲۵۰ ریال علاوه بر فوق‌العاده سختی خدمت چتربازی موضوع ماده ۲ این آیین‌نامه استفاده خواهند نمود.

ماده ۴ - میزان فوق‌العاده ماهانه سختی خدمت چتربازی هنرجویان چترباز از تاریخ شروع آموزشگاه تا خاتمه آن به شرح زیر می‌باشد مشروط براین که دوره چتربازی متوالی بوده و مدت آن حداکثر بیش از ۲ ماه نباشد در غیر این صورت برای مدت هیچ گونه فوق‌العاده‌ای تعلق نخواهد گرفت:

الف - افسران و همردیفان آنان ۳۷۵۰ ریال.

ب - درجه‌داران و همردیفان آنان ۳۳۰۰ ریال.

پ - افراد و همردیفان آنان ۱۲۵۰ ریال.

تبصره ۱ - پرسنلی که به علت مصدوم شدن در سوانح چتربازی موفق به طی کامل دوره چتربازی نمی‌شوند برای مدتی که مشغول طی دوره‌بوده‌اند از فوق‌العاده مربوط استفاده نموده و برای مدت تحت درمان یا معافیت طبق مواد ۶ و ۷ و ۸ این آیین‌نامه با آنان رفتار خواهد شد.

تبصره ۲ - به پرسنلی که به علت بی‌انضباطی و یا نداشتن استعداد از ادامه دوره محروم شوند فوق‌العاده چتربازی تعلق نمی‌گیرد.

ماده ۵ - چتربازانی که به علت سوانح ناشی از خدمت در یکانهای چتربازی بنا به تشخیص شورای عالی پزشکی اداره بهداری نیروی زمینی‌شاهنشاهی به طور دایم از خدمت چتربازی معاف شوند تا زمانی که در خدمت ارتش هستند به شرح زیر از فوق‌العاده سختی خدمت چتربازی استفاده‌خواهند نمود.

الف - چتربازانی که دارای دوازده سال تمام یا بیشتر خدمت چتربازی (‌متوالی یا متناوب) و حداقل هفتاد و پنج پرش تواماً باشند، ماهانه از(۲).(۱) آخرین فوق‌العاده سختی خدمت چتربازی.

ب - چتربازانی که تعداد پرش و یا سنین خدمت چتربازی آنان از حد نصاب تعیین شده در بند الف این ماده کمتر باشد ماهانه از (۳).(۱) آخرین‌فوق‌العاده سختی خدمت چتربازی.

تبصره - شروع خدمت چتربازی از اولین پرش پس از پایان دوره چتربازی محسوب می‌گردد.

ماده ۶ - چتربازانی که به علت سوانح ناشی از خدمت در یکانهای چترباز تحت معالجه بوده و بنا به تشخیص شورای عالی پزشکی اداره بهداری‌نیروی زمینی شاهنشاهی موقتاً از پرش معاف شوند یا خاتمه معافیت ماهانه از فوق‌العاده سختی خدمت چتربازی استفاده خواهند نمود، مشروط بر این که فاصله تاریخ وقوع سانحه تا خاتمه معافیت بیشتر از دو سال نباشد.

ماده ۷ - به پرسنل چترباز در صورتی که در اثر سوانح ناشی از پرش چتربازی بنا به تشخیص شورای عالی پزشکی اداره بهداری نیروی زمینی‌شاهنشاهی طوری نقض عضو پیدا نمایند که به طور دایم از پرش معاف شوند علاوه بر فوق‌العاده موضوع ماده ۵ مبلغ سیصد هزار ریال یکجا پرداخت‌می‌گردد ولی درباره آنهایی که به علت مزبور از خدمت نظام به طور دایم معاف شوند یا فوت شوند مبالغی به شرح زیر به خود یا به وارث مستمری بگیرآنان پرداخت می‌گردد.

الف - در صورت نداشتن همسر و اولاد پانصد هزار (۵۰۰۰۰۰) ریال.

ب - در صورت داشتن همسر و نداشتن اولاد ششصد هزار (۶۰۰۰۰۰) ریال.

پ - در صورت داشتن اولاد به تعداد هر یک از آنان مبلغ صد هزار ریال به مبالغ مذکور در بندهای الف یا ب اضافه خواهد شد.

تبصره ۱ - مجموع مبالغ پرداختی در اجرای این ماده در هر حال نبایستی از یک میلیون (۱۰۰۰۰۰۰) ریال تجاوز نماید.

تبصره ۲ - منظور از وراث مستمری‌بگیر مذکور در این ماده وراثی است که در ماده ۸۸ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی تعیین گردیده‌است.

تبصره ۳ - مبالغ پرداختی بابت زیان جانی به طور تساوی بین وارث مستمری‌بگیر تقسیم می‌گردد.

تبصره ۴ - مبالغ مصرحه در این ماده از اعتبارات بودجه مصوب وزارت جنگ پرداخت می‌شود.

ماده ۸ - چتربازانی که دارای پانزده سال تمام و یا بیشتر (‌متوالی یا متناوب) سابقه خدمت چتربازی و حداقل ۱۰۰ پرش توأماً باشند در صورتی که‌طبق نظریه شورای عالی پزشکی اداره بهداری نیروی زمینی شاهنشاهی قادر به ادامه پرش نباشند تا زمانی که در خدمت ارتش شاهنشاهی هستندماهانه به ازاء هر سال خدمت چتربازی از ۴% آخرین فوق‌العاده سختی خدمت چتربازی دریافتی استفاده خواهند نمود.

تبصره - فوق‌العاده سختی خدمت چتربازی موضوع این ماده نباید از میزان فوق‌العاده‌های مذکور در ماده ۲ تجاوز نماید.

ماده ۹ - برای امکان استفاده از فوق‌العاده ماهانه سختی خدمت چتربازی حداقل تعداد پرش در سال تقویمی چهار پرش (‌یک پرش در هر سه ماه)‌می‌باشند و عدم اجرای پرش مقرر موجب محرومیت از دریافت فوق‌العاده سختی خدمت چتربازی در سه‌ماهه بعد خواهد بود مگر این که اجرای پرش‌به علل فنی مقدور نباشد که در این صورت پرش انجام نشده باید در سه‌ماهه بعد انجام گردد.

ماده ۱۰ - فرماندهان یکانهای چترباز می‌توانند در صورت مشاهده بی‌انضباطی و سهل‌انگاری، در امور مربوط به پرش از طرف افسران و درجه‌داران‌پس از صدور یک اخطار کتبی و در مورد افراد بدون صدور اخطار کتبی پنجاه درصد (۵۰%) فوق‌العاده سختی خدمت چتربازی را برای مدت یک الی‌سه ماه قطع نمایند.

ماده ۱۱ - در شورای عالی پزشکی که به منظور رسیدگی به وضع سوانح پرسنل چترباز تشکیل می‌شود باید حداقل یک نفر پزشک دوره چتربازی‌دیده شرکت داشته باشد

ماده ۱۲ - پرسنل یکانهای چترباز که به منظور تحصیل در مدارس نظامی (‌حداکثر دو سال یا به مأموریت داخل یا خارج کشور(‌حداکثر ۶ ماه) اعزام‌و در نتیجه اجرای پرش مقرره برای آنان مقدور نباشد از فوق‌العاده سختی خدمت چتربازی در مدتهای مزبور استفاده خواهند نمود اعم از این که درظرف مدت مزبور در مشاغل سازمانی مربوط یا به علل مذکور منتصب شده باشند.

ماده ۱۳ - پرسنل چتربازی که عملاً در یکی از یکانهای چترباز خدمت می‌نمایند چنانچه به علت انجام وظایف خطرناک (‌عملیات جنگی -‌مأموریتهای ویژه خطرناک مانور آموزشهای خطرناک - نیروهای ویژه) فوت شوند و یا بنا به تشخیص شورای عالی پزشکی اداره بهداری نیروی زمینی‌شاهنشاهی نقض عضو پیدا نمایند در صورتی که وضع آنان با هر یک از قسمتهای مختلف ماده ۷ این آیین‌نامه تطبیق نماید از (۴).(۳) مزایای مندرج درماده مذکور استفاده خواهند نمود.

ماده ۱۴ - دانش‌آموزان و فارغ‌التحصیلان دوره یکساله آموزشگاه تکاوران دریایی نیروی دریایی شاهنشاهی به شرط ادامه خدمت در آموزشگاه ویکانهای تکاوران دریایی همچنین پرسنل تیم کنترل رزمی نیروی هوایی شاهنشاهی مشمول مقررات این آیین‌نامه خواهند بود.

تبصره - دانش‌آموزان و فارغ‌التحصیلان آموزشگاه تکاوران دریایی نیروی دریایی شاهنشاهی تا زمانی مشمول این ماده خواهند بود که مقررات‌خاصی در مورد فوق‌العاده سختی خدمت آنها به تصویب نرسیده باشد.

ماده ۱۵ - مدرک پرداخت فوق‌العاده سختی خدمت چتربازی و قطع آن درج در دستور تیپ‌های مستقل چترباز است و در مورد یکانهای چتربازکوچکتر از تیپ که تابع یکانهای غیر چترباز بالاتر می‌باشد درج در دستور رده بالاتر که حقوق و سایر مزایا را درج می‌نمایند می‌باشد.

ماده ۱۶ - پرسنل وظیفه از مزایایی که طبق این آیین‌نامه به هم درجه کادر ثابت مشابه به آنان تعلق می‌گیرد استفاده خواهند کرد.

ماده ۱۷ - فوق‌العاده سختی خدمت چتربازی در مدت بدون کاری و انتظار خدمت پرداخت نمی‌گردد.

ماده ۱۸ - این آیین‌نامه که مشتمل بر ۱۸ ماده و ۹ تبصره می‌باشد از تاریخ تصویب قابل اجرا است و از همان تاریخ آیین‌نامه فوق‌العاده سختی‌خدمت چتربازی مصوب ۱۳۳۹٫۲.۲۳ ملغی می‌گردد.

آیین‌نامه فوق مشتمل بر هیجده ماده و نه تبصره به استناد ماده ۶۶ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی در جلسه روز چهارشنبه چهاردهم‌اسفند ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی عبدالله ریاضی