آیین‌نامه اجرای قانون تمرکز موسسات صحی مملکتی مصوبه ۱۳ بهمن ۱۳۰۵

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هجدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هجدهم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پانزدهم

آیین‌نامه اجرای قانون تمرکز مؤسسات صحی مملکتی مصوب ۱۳ بهمن ماه ۱۳۰۵ - مصوب ۱۳ آذر ماه ۱۳۳۳ (‌کمیسیون بهداری)

ماده ۱ - از تاریخ تصویب این آیین‌نامه تمام مؤسسات صحی مملکتی تحت نظارت مستقیم وزارت بهداری خواهد بود.

تبصره - هر دستگاه صحی اعم از بیمارستان و درمانگاه‌های عمومی و تیمارستان و آزمایشگاه خواه تابع وزارتخانه یا شرکت‌ها و یا بنگاه‌های‌دولتی و حوزه مستقل باشد جزء مؤسسات صحی محسوب می‌شود.

ماده ۲ - ایجاد مؤسسه صحی بی اجازه و تصویب وزارت بهداری ممنوع است هر وزارتخانه - مؤسسه - سازمان - شرکت - بنگاه و شخصی که‌بخواهد یک یا چند مؤسسه صحی به وجود آورد باید جمیع اطلاعات لازم اعم از نقشه و محل عواید تقریبی و محل تأسیس را به صورت پیشنهاد درتهران به وزارت بهداری و در خارج از تهران به نزدیکترین اداره بهداری محل بدهد وزارت بهداری پیشنهاد را به کمیسیونهای مربوطه که در کیفیات‌مختلف اوضاع فنی و اداری و ساختمانی مؤسسات صحی صلاحیت داشته باشند ارجاع خواهد کرد تا دقیقاً مطالعه شود.

وزارت بهداری مکلف است از تاریخ وصول پیشنهاد تا یک ماه رأی قطعی خود را در باب رد یا قبول یا اصلاح برای پیشنهاد نامبرده بالا با ذکر دلایل‌ابلاغ نماید.

ماده ۳ - استخدام کارکنان فنی اعم از ایرانی و خارجی در مؤسسات موکول به رسیدگی مدارک فنی آنها و تأیید وزارت بهداری خواهد بود.

ماده ۴ - وزارت بهداری مجاز است که هر یک از مؤسسات صحی مملکتی را هر وقت بخواهد بازدید و بازرسی نماید. مؤسسه صحی مکلف است‌که هر نوع اطلاع را در دسترس وزارت بهداری بگذارد.

وزارت بهداری اگر در وسایل و لوازم و بنا و اداره امور مؤسسه صحی نقص بهداشتی مشاهده نمود فوراً باید رفع نقص را از مسؤول اداره مؤسسه صحی‌بخواهد و مؤسسه مزبور ملزم به اجرای سریع رفع نقص می‌باشد در صورت تسامح وزارت بهداری طبق مقررات اقدام خواهد کرد.

ماده ۵ - از تاریخ تصویب این آیین‌نامه کلیه مؤسسات موجود صحی مملکت از داخلی و خارجی مکلفند در ظرف سه ماه گزارش جامعی ازسازمان مؤسسه خود به وزارت بهداری بدهند.

ماده ۶ - پزشکان شاغل یا بازنشسته علاوه بر حقوقی که از دولت دریافت می‌نمایند می‌توانند تنها در یکی از مؤسسات وابسته به دولت مانند بانکهاسازمان بیمه اجتماعی یا مؤسسه خیریه در قبال کار اضافی مبلغی دریافت دارند مشروط به اینکه این مبلغ از حقوق دریافتی یا بازنشستگی آنها متجاوزنباشد.

آیین‌نامه تمرکز امور صحی و نظارت در مؤسسات بهداری که مشتمل بر شش ماده و در تاریخ ۱۳ آذر ماه ۱۳۳۳ به تصویب کمیسیون بهداری مجلس‌شورای ملی رسیده به موجب قانون مصوب ۱۳ بهمن ماه ۱۳۰۵ قابل اجرا می‌باشد.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت