New Server

آیین‌نامه اجرای قانون استخدام موقت و بازنشستگی و بازخرید سوابق خدمتی درجه‌داران ارتش و ژاندارمری که در آتیه استخدام خواهندشد

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو

آیین‌نامه اجرای قانون استخدام موقت و بازنشستگی و بازخرید سوابق خدمتی درجه‌داران ارتش و ژاندارمری در مورد‌داوطلبانی که در آتیه (‌از تاریخ تصویب این آیین‌نامه) استخدام خواهند شد ‌مصوب 1345.9.28

‌ماده 1 - داوطلبانی که بر طبق مقررات این آیین‌نامه استخدام می‌شوند عبارتند از: ‌الف - داوطلبان خدمت در کادر درجه‌داری. ب - داوطلبان خدمت در کادر افراد. ‌ماده 2 - داوطلبان مذکور در ماده 1 به دو طبقه تقسیم می‌شوند: ‌الف - داوطلبان خدمت درجه‌داری و افراد در رشته‌های تخصصی معین. ب - سایر داوطلبان خدمت درجه‌داری و افراد. ‌ماده 3 - داوطلبان مذکور در بند الف ماده 2 به طور موقت و برای مدت یازده سال با احتساب دوره آموزشگاه مربوط استخدام می‌شوند و در‌صورت ضرورت ادامه خدمت ممکن است خدمت آنان برای مدت 6 سال دیگر تمدید گردد و چنانچه پس از پایان مدت اخیر باز هم مورد نیاز باشند در‌این صورت می‌توان بیش از بیست سال تمام آنان را در خدمت نگاه داشت و برابر مقررات بازنشستگی قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی با‌آنان رفتار و یا در حین بازنشسته شدن طبق تقاضای شخصی سوابق خدمت آنان را بازخرید نمود. ‌ماده 4 - داوطلبان مذکور در بند ب ماده 2 به طور موقت و برای مدت هفت سال با احتساب دوره آموزشگاه مربوط استخدام می‌شوند و پس از‌پایان مدت مزبور در صورت ضرورت ادامه خدمت ممکن است خدمت آنان برای دو بار و هر بار به مدت چهار سال تمدید شود. ‌تبصره 1 - تمدید خدمت داوطلبان مذکور در این ماده موکول به احتیاج نیروهای مسلح شاهنشاهی یا ژاندارمری کل کشور (‌در مورد داوطلبان‌مربوط) و تمایل خود آنان خواهد بود. ‌تبصره 2 - وزارت جنگ می‌تواند در موقع تنظیم پیمان استخدام از داوطلبان مذکور در این ماده تعهد اخذ نماید که در مواقع بحرانی یا اعلام بسیج‌همگانی و یا جنگ خدمت آنان تا پایان وضع غیر عادی راساً تمدید نماید. ‌ماده 5 - رشته‌های تخصصی مذکور در بند الف ماده 2 آیین‌نامه به طریق زیر تعیین می‌گردد: ‌الف - در مورد داوطلبان استخدام در نیروهای مسلح شاهنشاهی به وسیله ستاد بزرگ ارتشتاران تعیین و در فرمان همگانی ارتش درج می‌گردد. ب - در مورد داوطلبان استخدام در ژاندارمری کل کشور به وسیله ستاد سازمان مزبور تعیین و در فرمان عمومی ژاندارمری کل کشور درج می‌گردد. ‌ماده 6 - اعتبارات مربوط به بازخرید سوابق خدمت داوطلبانی که برابر مقررات این آیین‌نامه در آتیه به طور موقت استخدام می‌شوند از بودجه‌وزارت جنگ (‌در مورد کارمندان استخدامی نیروهای مسلح شاهنشاهی) و از بودجه ژاندارمری کل کشور (‌در مورد کارمندان استخدامی ژاندارمری کل‌کشور) برای پرداخت آخرین حقوق ماهانه زمان اشتغال به خدمت (‌حقوق درجه و حقوق سنواتی) ضرب در سنوات خدمت آنان تأمین خواهد شد. ‌ماده 7 - به مستخدمین مشمول مقررات این آیین‌نامه علاوه بر وجوهی که برابر مقررات ماده 6 به آنان تعلق می‌گیرد وجوه زیر نیز پرداخت می‌شود: ‌الف - از صندوق بازنشستگی بانک سپه معادل مبالغ جمع شده بابت هر یک از آنان از نظر اجرای مقررات بندهای الف و ب و ج ماده 81 قانون‌استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی. ب - از صندوق بیمه کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی و ژاندارمری کل کشور برابر مقررات ماده 17 آیین‌نامه قانون بیمه افسران و کارمندان‌نیروهای مسلح شاهنشاهی و ژاندارمری کل کشور. ‌آیین‌نامه فوق مشتمل بر هفت ماده و دو تبصره که در تاریخ‌های 17 و 21 و 24 مهر ماه یک هزار و سیصد و چهل و پنج به تصویب کمیسیونهای‌دادگستری و استخدام و جنگ دارایی مجلس سنا و در جلسات 22 و 28 آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و پنج شمسی به تصویب کمیسیونهای‌دارایی - امور استخدام و سازمانهای اداری - و نظام مجلس شورای ملی رسیده به استناد ماده 6 قانون استخدام موقت و بازنشستگی و بازخرید سوابق‌خدمتی درجه‌داران ارتش و ژاندارمری مصوب 1344.3.31 شمسی قابل اجرا می‌باشد. ‌رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی