آیین‌نامه اجرای استفاده از اتومبیل‌های دولتی موضوع تبصره ۶۸ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی

آیین‌نامه اجرایی استفاده از اتومبیل‌های دولتی موضوع تبصره ۶۸ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور - مصوب ۲۱ دی ۱۳۴۴ کمیسیون مشترک دارایی مجلسین.

ماده ۱ - وزارتخانه‌ها و کلیه سازمانهای دولتی و مؤسسات بازرگانی و انتفاعی وابسته به دولت به شرح فهرست ضمیمه و نیز مؤسسات مشابهی که‌بعداً ایجاد شود ملزم به اجرای مفاد این آیین‌نامه می‌باشند.

ماده ۲ - منظور از اتومبیل‌های دولتی در این آیین‌نامه کلیه وسائل نقلیه موتوری از قبیل انواع اتومبیلهای سواری و انواع اتومبیل‌های صحرایی(‌مانند انواع جیپ ویلز و لندرور و نظائر آن) و همچنین کلیه وسائل نقلیه موتوری دیگری است که عرفاً و عادتاً برای حمل و نقل اشخاص به کار برده‌می‌شوند.

ماده ۳ - اتومبیل‌های دولتی به دو دسته تقسیم می‌شوند:

الف - اختصاصی.

ب - خدمت (‌انواع صحرایی).

ماده ۴ - اتومبیل اختصاصی اتومبیلی است که حق استفاده از آن در اختیار مقامات مندرج در ماده ۶ این آیین‌نامه می‌باشد. سایر اتومبیل‌های دولتی‌جزو اتومبیل‌های خدمت شناخته می‌شود که استفاده از آنها به مقام خاصی تعلق نخواهد داشت و فقط برای منظورهای اداری و اجرایی و عملیاتی ازآنها می‌توان استفاده نمود.

ماده ۵ - به منظور ایجاد هماهنگی و یکنواخت کردن طرز استفاده از اتومبیلهای خدمت در هر وزارتخانه و مؤسسه دولتی مذکور در ماده ۱ یک‌واحد مرکزی ایجاد خواهد شد که می‌تواند دارای شعب مختلف باشد.

تبصره - نحوه تشکیل و طرز کار واحدهای حمل و نقل مرکزی و چگونگی طرز استفاده از اتومبیلهای خدمت طبق دستور متحدالشکلی خواهدبود که وزارتخانه‌ها و مؤسسات مذکور در فوق با نظر وزارت دارایی تهیه خواهند نمود.

ماده ۶ - فقط هر یک از مقامات مذکور در زیر حق استفاده از یک دستگاه اتومبیل اختصاصی را دارند:

نخست وزیر - وزراء - رییس دیوان عالی کشور - دادستان دیوان عالی کشور - معاونین نخست وزیر - معاونین سازمانی وزارتخانه‌ها - رؤساءدانشگاه‌ها- استانداران - رییس بانک مرکزی - دبیر کل شورای اداری - مدیر عامل سازمان برنامه - رییس تشریفات وزارت امور خارجه و رؤساءنمایندگی‌های سیاسی و اقتصادی و کنسولی ایران در خارج.

تبصره ۱ - سازمانهای دولتی و مؤسسات بازرگانی و انتفاعی وابسته به دولت به شرح فهرست ضمیمه با تصویب هیأت دولت می‌توانند فقط ازیک دستگاه اتومبیل سواری اختصاصی استفاده نمایند.

تبصره ۲ - سازمان برنامه می‌تواند حداکثر تا چهار دستگاه اتومبیل سواری اختصاصی در اختیار داشته باشد.

ماده ۷ - اتومبیلهای خدمت با نام سازمان مربوط و شماره و علائم خاصی مشخص خواهند شد و استفاده از آنها در خارج از ساعات اداری یا کارممنوع می‌باشد ولی در مواقع تشریفات رسمی و همچنین مأموریت‌های اداری و اجرایی برای مدت معین واحدهای حمل و نقل با پروانه مخصوص‌می‌توانند اجازه استفاده از آنها را به نام شخص یا اشخاص معینی صادر نمایند.

ماده ۸ - در صورتی که احتیاج به خرید اتومبیلهای جدید باشد اتومبیل نخست‌وزیر از نوع سواری هشت سیلندر و اتومبیل اختصاصی بقیه مقامات‌و سازمانهای مذکور در ماده ۶ این آیین‌نامه از نوع شش سیلندر خواهد بود.

تبصره - خرید اتومبیلهای جدید اختصاصی پس از کسب موافقت قبلی وزارت دارایی و اجازه نخست وزیر به عمل خواهد آورد.

ماده ۹ - خرید اتومبیل‌های جدید خدمت باید منحصراً از نوع اتومبیلهای صحرایی مذکور در ماده ۲ این آیین‌نامه به عمل آید.

تبصره - اتومبیلهای خدمت نمایندگیهای سازمانهای دولتی در خارج از کشور با موافقت وزارت دارایی می‌تواند از نوع سواری باشد.

ماده ۱۰ - وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مذکور در ماده ۱ مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این آیین‌نامه صورت کاملی از اتومبیلهای خود رااعم از اختصاصی و خدمت و این که از محل بودجه عمرانی یا بودجه عمومی یا محلهای دیگر خریده شده‌است با ذکر مشخصات آنها از حیث نوع ومارک و سایر خصوصیات وسیله نقلیه و قابل استفاده بودن پس از تعمیر و یا غیر قابل استفاده بودن آنها و نام سازمان یا مقام استفاده‌کننده تهیه و به‌وزارت دارایی بفرستند.

ماده ۱۱ - پس از وصول گزارش‌های مذکور در ماده فوق وزارت دارایی اتومبیلهای سواری زائد را طبق این آیین‌نامه تعیین و آنها را به عنوان‌اتومبیلهای اختصاصی میان مقامات و سازمان‌هایی که طبق این آیین‌نامه حق استفاده از اتومبیل اختصاصی دارند تقسیم می‌کند.

تعداد ده عدد اتومبیل برای کارهای ضروری و پذیرایی‌ها در اختیار نخست‌وزیری گذاشته خواهد شد.

ماده ۱۲ - کلیه اتومبیلهای خدمت وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مذکور در ماده ۱ این آیین‌نامه که به تشخیص وزیر مربوط یا مسئول مؤسسات‌مذکور با توجه به ماده ۱۱ این آیین‌نامه زائد تشخیص و یا از حیز انتفاع افتاده باشد توسط وزارت دارایی از طریق مزایده به طور نقد به فروش خواهدرسید.

ماده ۱۳ - خرید اتومبیلهای مذکور در این آیین‌نامه با رعایت قانون حمایت از صنایع داخلی کشور مصوب ۱۳۴۳٫۱۰٫۲۸ به عمل خواهد آمد.

ماده ۱۴ - وظیفه شورای معاونان ثابت اداری وزارتخانه‌ها در مورد تشخیص مقاماتی که حق استفاده از اتومبیلهای واگذاری داشته‌اند به وزارت‌دارایی محول می‌شود.

ماده ۱۵ - وزارت دارایی مسئول تنظیم و نگاهداری صورت جامع و کاملی از اتومبیلهای اختصاصی و خدمت وزارتخانه‌ها و مؤسسات مذکور درماده ۱ و همچنین مسئول اجرای مقررات این آیین‌نامه می‌باشد.

فهرست ضمیمه آیین‌نامه اجرایی تبصره ۶۸ بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور

- اداره کل غله.
- اداره کل قند و شکر.
- مؤسسه انحصار دخانیات ایران.
- سازمان چای.
- بنگاه کل دارویی ایران.
- سازمان مستقل چاپخانه دولتی ایران.
- روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران.
- راه‌آهن دولتی ایران.
- سازمان پنبه.
- سازمان تهیه مسکن.
- مؤسسه جوجه‌کشی نارمک.
- کارخانه شیر پاستوریزه تهران.
- بنگاه شیمیایی.
- شرکت سهامی کارخانجات ونک.
- مؤسسه استاندارد ایران.
- سازمان مدیریت صنعتی.
- امور بهره‌برداری کارخانجات لوشان.
- آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک.
- سازمان مرکزی شرکت‌های صنعتی و معدنی.
- سازمان نقشه‌برداری.
- سازمان آب و برق آذربایجان.
- سازمان آب و برق خوزستان.
- سازمان آب و برق سفیدرود.
- سازمان آب و برق کرج.
- سازمان آب تهران و سد لتیان.
- سازمان برق تهران.
- بنگاه اصلاح و تهیه بذر چغندر قند.
- سازمان مرکزی شرکتهای تعاونی روستایی ایران.
- سازمان ذوب آهن ایران.
- بنگاه توسعه ماشینهای کشاورزی.
- بانک مرکزی ایران.
- بانک ملی ایران.
- بانک سپه.
- بانک رهنی ایران.
- بانک اعتبارات کشاورزی و عمران روستایی ایران.
- بانک اعتبارات صنعتی.
- بانک بیمه ایران.
- شرکت سهامی بیمه ایران.
- شرکت سهامی تلفن ایران.
- شرکت سهامی شیلات ایران.
- شرکت سهامی فرش ایران.
- شرکت سهامی کل معادن و ذوب فلزات.
- شرکت سهامی کارخانجات ایران.
- شرکت سهامی معاملات خارجی.
- شرکت هواپیمایی ملی ایران.
- شرکت سهامی فروشگاه فردوسی.
- شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه.
- سازمان برنامه.
- مؤسسه رازی.
- انستیتو پاستور ایران.
- مؤسسه خواربار و تغذیه ایران.
- سازمان تربیت بدنی.
- سازمان جنگلبانی.

آیین‌نامه فوق مشتمل بر ۱۵ ماده و ۵ تبصره و فهرست ضمیمه به استناد تبصره ۶۸ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور در تاریخ روز سه شنبه بیست ویکم دی ماه یک هزار و سیصد و چهل و چهار شمسی به تصویب کمیسیون مشترک دارایی مجلسین رسیده صحیح و قابل اجرا است.

رییس مجلس شورای ملی -- رییس مجلس سنا

مهندس عبدالله ریاضی -- مهندس شریف امامی