آیین‌نامه اجرایی ماده ۹۶ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی

آیین‌نامه اجرایی ماده ۹۶ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی - مصوب ۱۳۴۸٫۴.۲۳ کمیسیونهای نظام و امور استخدام مجلسین

ماده ۱ - وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت در صورت احتیاج می‌توانند با رعایت مقررات این آیین‌نامه افسران و درجه‌داران وهمردیفان بازنشسته تابع قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی را موقتاً به کار گمارند.

ماده ۲ - وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت در صورتی مجاز به کار گماردن افسران و درجه‌داران و همردیفان بازنشسته تابع قانون‌استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی هستند که در آن وزارتخانه‌ها یا مؤسسه افسر یا مستخدمی که قادر به انجام شغل مورد نظر در شرایط و سطح‌مشابه باشد وجود نداشته باشد.

مشاغلی که به این قبیل بازنشستگان ارجاع می‌شود باید با تخصص آنان منطبق بوده و شرایط لازم برای تصدی این گونه مشاغل را دارا باشند.

ماده ۳ - هر یک از وزارتخانه‌ها و مؤسسات که با رعایت مفاد ماده ۲ این آیین‌نامه به خدمت افسران و درجه‌داران و همردیفان بازنشسته تابع قانون‌استخدام نیروهای مسلح احتیاج داشته باشند مکلفند قبل از به کار گماردن آنان ضمن اعلام مشخصات اشخاص مورد نظر پستی را که به آنها واگذارخواهد شد برای کسب موافقت به وزارت جنگ پیشنهاد کنند.

ماده ۴ - وزارت جنگ با جلب نظر مقامات امنیتی و با توجه به سوابق خدمتی افسران و همردیفان بازنشسته پیشنهاد شده به شرط تأیید صلاحیت‌خدمتی اجازه اشتغال موقت هر یک از پیشنهادشدگان را از پیشگاه اعلیحضرت همایون شاهنشاه بزرگ ارتشتاران استدعا خواهد نمود در مورددرجه‌داران و همردیفان آنان وزارت جنگ پس از جلب نظر مقامات امنیتی و با توجه به سوابق خدمت آنان تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد.

ماده ۵ - حق‌الزحمه افسران و درجه‌داران و همردیفان بازنشسته که طبق مقررات این آیین‌نامه به کار گمارده می‌شوند با توافق طرفین تعیین و میزان‌آن در هر صورت نباید از نصف حقوق بازنشستگی آنان کمتر و از مجموع حقوق و مزایای پست مورد تصدی بیشتر باشد.

تبصره ۱ - حق‌الزحمه افسران و درجه‌داران و همردیفان بازنشسته که در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت به کار گمارده شده‌اند تاتاریخ تصویب این آیین‌نامه بر اساس توافقی که به عمل آمده پرداخت خواهد شد.

تبصره ۲ - میزان فوق‌العاده و هزینه سفر مأموریت روزانه بر مبنای مجموع حقوق و مزایای پست مورد تصدی و بر اساس مقررات مورد عمل‌مؤسسه محل خدمت قابل پرداخت خواهد بود.

تبصره ۳ - از نظر مرخصی و معذوریت پزشکی این افسران و درجه‌داران و همردیفان مشمول مقررات مربوط به کارمندان شاغل سازمانهایی که‌آنان را به کار می‌گمارند خواهند بود.

ماده ۶ - افسران و درجه‌داران و همردیفان بازنشسته که طبق مقررات این آیین‌نامه به کار گمارده می‌شوند از لحاظ انضباطی و اداری تابع مقررات‌سازمانی خواهند بود که در آن انجام وظیفه می‌کنند.

ماده ۷ - افسران و درجه‌داران و همردیفانی که طبق مقررات این آیین‌نامه به کار گمارده می‌شوند جز در مواردی که طبق مقررات نیروهای مسلح‌شاهنشاهی اجازه داده شده‌است حق استفاده از لباس و علایم و درجات نظامی را در هیچ یک از سازمانهای کشوری و ارتشی ندارند.

ماده ۸ - مفاد این آیین‌نامه از تاریخ اصلاح ماده ۹۶ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی قابل اجرا خواهد بود.

آیین‌نامه فوق مشتمل بر هشت ماده و سه تبصره به استناد قانون اصلاح ماده نود و شش قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی در تاریخ نوزده تیرماه یک هزار و سیصد و چهل و هشت به تصویب کمیسیونهای نظام و امور استخدام و سازمانهای اداری مجلس شورای ملی و در تاریخ بیست و سوم‌تیر ماه یک هزار و سیصد و چهل و هشت شمسی به تصویب کمیسیونهای شماره ۲ (‌جنگ) و شماره سه (‌امور استخدام) مجلس سنا رسیده‌است.

رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی