آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ و ماده ۹ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی

آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ و ماده ۹ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی - مصوب ۱۳۴۷٫۳.۲۵ کمیسیونهای بهداری مجلسین

ماده ۱ - مراکز ساخت و یا تهیه و یا نگهداری مواد مشمول ماده ۸ و ماده ۹ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی به شرح زیر تعیین‌می‌گردد:

۱ - مواد خوردنی و آشامیدنی

الف - فرآورده‌های گوشتی.

ب - فرآورده‌های ماهی و پرندگان.

ج - شیر و فرآورده‌های آن.

د - غذاهای تقویتی.

ه - فرآورده‌های انواع میوه.

و - فرآورده‌های سبزیهای خوردنی.

ز - انواع چربیها و روغنهای خوراکی.

ح - فرآورده‌های غلات.

ط - انواع شیرینی و قند.

ی - نوشابه‌های الکلی و غیرالکلی.

ک - شربتها و ترشیها و فرآورده‌های آنها.

ل - چای و کاکائو و قهوه و مشابهین و فرآورده‌های آنها.


۲ - مراکز تهیه و ساخت مواد آرایشی و بهداشتی:

الف - مواد آرایشی و تقویت‌کننده‌ها.

ب - مواد بهداشتی و تنظیفی.

ج - گندزداها و حشره‌کش‌ها.


۳ - متفرقه:

الف - ظروف و بسته‌بندی مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و مراکز ساخت آنها.

ب - مراکز نگهداری مواد خوردنی و آشامیدنی و سردخانه‌ها.

ج - اسباب بازی کودکان و مراکز تهیه و ساخت آنها.

د - ظروف تهیه و تولید و ساخت و پخت مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی.

ماده ۲ - وزارت بهداری نوع فرآورده‌ها و بسته‌بندی و همچنین کارخانجات و کارگاههای مشمول قانون را به ترتیب اهمیت بهداشتی و به تدریج که‌سازمان نظارت و کنترل بر مواد غذایی و آرایشی آماده می‌شود برای اطلاع عموم آگهی خواهد کرد.

ماده ۳ - تمیز بین کارگاه و کارخانه‌های مشمول قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی طبق نظر کمیسیونی خواهد بود مرکب ازنمایندگان وزارت بهداری وزارت اقتصاد، وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی که در وزارت بهداری تشکیل‌می‌گردد.

ماده ۴ - درآمد حاصل از صدور پروانه‌ها برای توسعه و تکمیل آزمایشگاههای مواد غذایی و تأمین کادر فنی و تمام وقت کردن آزمایشگاهها طبق‌بودجه‌ای که به پیشنهاد اداره کل نظارت بر مواد غذایی به تصویب وزارت بهداری می‌رسد به مصرف خواهد رسید.

آیین‌نامه فوق مشتمل بر چهار ماده در تاریخ روز یکشنبه دوازدهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و چهل و هفت کمیسیون بهداری مجلس شورای ملی ودر جلسه روز شنبه بیست و پنجم خرداد ماه یک هزار و سیصد و چهل و هفت کمیسیون بهداری مجلس سنا به استناد تبصره ۳ ماده ۸ و تبصره ذیل‌ماده ۹ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی به تصویب رسید.

نایب رییس مجلس شورای ملی - مهندس حیدرعلی ارفع