آیین‌نامه اجرایی ماده ۴ قانون اختیارات مالی و استخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی و تشکیل گارد بنادر و گمرکات

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی

آیین‌نامه اجرایی ماده ۴ قانون اختیارات مالی و استخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی و تشکیل گارد بنادر و گمرکات - مصوب ۱۳۵۰٫۳.۲۶ کمیسیونهای استخدام، دارایی و نظام مجلسین

فصل یکم - سازمان - وظایف - صلاحیت و اختیارات

ماده ۱ - گارد بنادر و گمرکات طبق ماده ۴ قانون اختیارات مالی و استخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی و تشکیل گارد بنادر و گمرکات مصوب۱۳۴۸٫۴.۱۹ تأسیس می‌شود و تابع وزارت دارایی است.

سازمان تفصیلی آن با نظر اداره کل گمرک و سازمان بنادر و کشتیرانی تهیه و پس از تصویب وزیر دارایی به مورد عمل و اجراء در خواهد آمد.

ماده ۲ - وظائف گارد بنادر و گمرکات به شرح زیر می‌باشد:

الف - حفاظت کالا، انبارها، اسکله‌ها، باراندازها و سایر تأسیسات و اموال متعلق به اداره کل گمرک و سازمان بنادر و کشتیرانی.

ب - حفظ نظم و برقراری انتظامات تأسیسات بنادر و گمرکات.

ج - انجام اجرائیات گمرکی و بندری در حدود وظائف محوله قانونی.

د - جلوگیری از آتش‌سوزی از طریق پیش‌بینی و مراقبت و پیشگیری و اطفاء آن در صورت بروز آتش‌سوزی.

ماده ۳ - مأموران گارد بنادر و گمرکات از نظر انجام وظائف حفاظتی و انتظامی و اجرائیات مربوط به امور بنادر و گمرکات در حین انجام وظیفه جزوضابطین دادگستری محسوب و دارای همان اختیارات و صلاحیتی خواهند بود که مأموران شهربانی و ژاندارمری دارا می‌باشند.

ماده ۴ - مأموران گارد بنادر و گمرکات از نظر انجام وظائف مربوط به اجرائیات از هر لحاظ مجری دستورات سازمان بنادر و کشتیرانی و اداره کل‌گمرک در امور مربوط به هر یک از آنها بوده و وظائف محوله را در حدود مقررات با رعایت سلسله مراتب تحت نظر رؤسای بنادر و گمرکات به مورداجرا می‌گذارند.

ماده ۵ - در مورد وظایفی که طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲ و اصلاحات بعدی آن با مأموران گمرک یا سازمان بنادر و کشتیرانی‌ارتباط پیدا می‌کند مأموران گارد بنادر و گمرکات به دستور مقامات صلاحیتدار گمرکی یا بندری و یا مقامات قضایی عمل خواهند کرد.

فصل دوم - استخدام

ماده ۶ - گارد بنادر و گمرکات از ۴ دسته کارکنان مشروحه زیر تشکیل می‌شود:

الف - مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری که از هر لحاظ تابع مقررات قانون مذکور می‌باشند.

ب - مستخدمین مشمول آیین‌نامه استخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی که از هر لحاظ تابع آیین‌نامه مزبور می‌باشند.

ج - افراد گارد بنادر و گمرکات که مشمول مقررات استخدامی مذکور در این آیین‌نامه خواهند بود.

د - کسانی که بر اساس ماده ۹۶ اصلاحی قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی و آیین‌نامه مربوط به کار گمارده خواهند شد.

تبصره - وزارت دارایی می‌تواند با موافقت وزارت جنگ و رعایت مقررات مربوط از بین افسران شاغل نیروهای مسلح شاهنشاهی یک نفر را به‌سمت رییس گارد بنادر و گمرکات منصوب نماید.

ماده ۷ - افراد گارد بنادر و گمرکات از ۲ گروه به شرح زیر تشکیل می‌شوند:

الف - گروه اجرایی که شامل گارد حفاظتی و گارد آتش‌نشانی است.

ب - گروه سرپرستی که سرپرستی گروه اجرایی را عهده‌دار می‌باشند.

ماده ۸ - شرایط عمومی استخدام افراد گارد بنادر و گمرکات:

الف - تابعیت دولت شاهنشاهی ایران.

ب - متدین به یکی از ادیان رسمی کشور.

ج - داشتن تندرستی کامل، بنیه قوی، تناسب اندام و توانایی انجام وظائف در گروه‌های اجرایی و سرپرستی به گواهی پزشکان معتمد.

د - نداشتن سوء پیشینه کیفری.

ه - عدم اعتیادات مضره از جمله الکل و مواد مخدر.

و - دارا بودن برگ پایان خدمت زیر پرچم که حاکی از خدمت در صف باشد (‌داوطلبانی که در گارد شاهنشاهی و یا دژبان خدمت کرده باشند درصورت تساوی شرایط حق تقدم خواهند داشت).

ز - نداشتن بیش از ۲۵ سال سن.

ح - قبول شدن در آزمایشهای ورودی.

ط - داشتن حداقل گواهینامه دوره ابتدایی برای داوطلبان استخدام در گروه اجرایی و حداقل گواهینامه پایان دوره اول دبیرستان برای داوطلبان‌استخدام در گروه سرپرستی.

ی - سپردن تعهد خدمت در هر نقطه‌ای از کشور که تأسیسات بنادر و گمرکات در آن مناطق وجود داشته باشد و یا بعداً به وجود آید.

ماده ۹ - مراتب خدمت در گروه‌های اجرایی و سرپرستی به شرح زیر است:

الف - گروه اجرایی:

گارد حفاظتی گارد آتش‌نشانی

.......................................

۱ - نگهبان. ۱ - آتش‌نشان.

۲ - نگهبان سوم. ۲ - آتش‌نشان سوم.

۳ - نگهبان دوم. ۳ - آتش‌نشان دوم.

۴ - نگهبان یکم. ۴ - آتش‌نشان یکم.

۵ - ارشد نگهبان. ۵ - ارشد آتش‌نشان.

ب - گروه سرپرستی:

۱ - ارشد نگهبان سوم.

۲ - ارشد نگهبان دوم.

۳ - ارشد نگهبان یکم.

۴ - سرنگهبان دوم.

۵ - سرنگهبان یکم.

ماده ۱۰ - استخدام افراد گارد بنادر و گمرکات علاوه بر دارا بودن شرایط عمومی استخدامی مندرج در ماده ۸ این آیین‌نامه موکول به گذراندن دوره‌آموزشی مخصوص می‌باشد استخدام در گارد حفاظتی با مرتبه نگهبان و در گارد آتش‌نشانی با مرتبه آتش‌نشان و در گروه سرپرستی با مرتبه ارشدنگهبان سوم انجام خواهد شد.

ماده ۱۱ - برای ترفیع از هر مرتبه به مرتبه بالاتر علاوه بر حصول سایر شرایط لازم حداقل مدت خدمت در مرتبه مادون به شرح زیر ضروری است:

الف - در گروه اجرایی:

۱ - از نگهبان به نگهبان سومی یا از آتش‌نشان به آتش‌نشان سومی ۳ سال.

۲ - از نگهبان سومی به نگهبان دومی یا از آتش‌نشان سومی به آتش‌نشان دومی ۵ سال.

۳ - از نگهبان دومی به نگهبان یکمی یا از آتش‌نشان دومی به آتش‌نشان یکمی ۶ سال.

۴ - از نگهبان یکمی به ارشد نگهبان یا از آتش‌نشان یکمی به ارشد آتش‌نشان ۶ سال.

ب - در گروه سرپرستی.

۱ - از ارشد نگهبان سومی به ارشد نگهبان دومی ۳ سال.

۲ - از ارشد نگهبان دومی به ارشد نگهبان یکمی ۵ سال.

۳ - از ارشد نگهبان یکمی به سرنگهبان دومی ۶ سال.

۴ - از سرنگهبان دومی به سر نگهبان یکمی ۶ سال.

ماده ۱۲ - افراد گارد بنادر و گمرکات در صورت دارا بودن شرایط زیر به ترفیعات مصرحه در این آیین‌نامه نائل خواهند شد:

الف - مدت توقف در در مرتبه را به ترتیب مقرر در ماده ۱۱ این آیین‌نامه در پست سازمانی خدمت کرده باشند.

ب - تعرفه‌های خدمتی آنها مؤید حسن انجام وظائف محوله باشد.

تبصره ۱ - داشتن یکی از تنبیهات مندرج در بندهای "ه" و "‌و" ماده ۴۹ در هر مرتبه موجب یک سال محرومیت از ترفیع خواهد شد.

تبصره ۲ - در حین انتظار خدمت یا بدون‌کاری ترفیع داده نخواهد شد.

ماده ۱۳ - افراد گارد بنادر و گمرکات که تحت پیگرد واقع شوند اعطاء ترفیع به آنها به شرح زیر خواهد بود:

الف - مادام که تحت پیگرد هستند ترفیع آنان از تاریخهای مشروحه زیر معلق می‌گردد:

۱ - در صورت تعقیب در دادگاه‌های نظامی به اتهام جرائم پیش‌بینی شده در قانون دادرسی و کیفر ارتش و یا بزه‌هایی که به موجب سایر قوانین‌رسیدگی به آنها ذاتاً در صلاحیت دادگاه‌های نظامی است از تاریخ صدور امر تعقیب (‌موضوع ماده ۱۳۸ قانون دادرسی و کیفر ارتش).

۲ - در سایر موارد در صورتی که بزه انتسابی از درجه جنایت و یا جنحه‌های مصرح در ماده ۱۹ اصلاحی قانون مجازات عمومی باشد از تاریخ‌صدور کیفر خواست.

ب - چنانچه پرونده اتهامی منتهی به صدور قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب یا رأی قطعی برائت گردد در صورتی که جزء ترفیع‌بگیران منظور شده‌باشد به ترفیع استحقاقی نائل خواهند گردید.

ماده ۱۴ - موعد ترفیع افراد گارد بنادر و گمرکات اول فروردین ماه هر سال خواهد بود و اعطاء آن به شرط وجود پست سازمانی بنا به پیشنهاد رییس‌گارد بنادر و گمرکات و تصویب وزیر دارایی به عمل خواهد آمد.

فصل سوم - حقوق و مزایا

ماده ۱۵ - مبنای حقوق افراد گارد بنادر و گمرکات برابر مبنای حقوق افراد شهربانی کل کشور است و از ۸۰% سختی معیشت بر طبق مقررات مربوط‌استفاده خواهند کرد و مشمول تغییرات بعدی آنان نیز خواهند بود.

ماده ۱۶ - حقوق ماهانه نگهبان و آتش‌نشان (‌گروه اجرایی) بر اساس حقوق مبنا و حقوق ماهانه ارشد نگهبان سوم (‌گروه سرپرستی) برابر حقوق‌مبنا به اضافه ۵۰۰ ریال (پانصد ریال می‌باشد) حقوق ماهانه هر مرتبه در هر یک از گروه‌های اجرایی و سرپرستی مساوی است با حقوق مرتبه ماقبل به‌علاوه ده درصد حقوق مبنا ضرب در حداقل سنوات توقف در مرتبه ماقبل (‌بر طبق ماده ۱۱ این آیین‌نامه).

ماده ۱۷ - به حقوق افراد گروه‌های اجرایی و سرپرستی در برابر هر یک سال خدمت (مدت خدمت بالاتر از ۲۵ سال محسوب نمی‌شود) ۵% حقوق‌مبنا مندرج در ماده ۱۵ به نام حقوق سنواتی اضافه خواهد شد و مبنای محاسبه آن از اول فروردین ماه سال بعد می‌باشد.

تبصره - افراد گارد بنادر و گمرکات که در عرض سال یکی از تنبیهات زیر درباره آنان مقرر شود از حقوق سنواتی مندرج در این ماده در سال بعدمحروم خواهند بود.

الف - بدون‌کاری بیش از ۲ ماه.

انتظار خدمت بیش از ۲ ماه.

ج - محکومیت به حسب طبق رأی قطعی دادگاه.

ماده ۱۸ - حقوق انتظار خدمت افراد گارد بنادر و گمرکات (۳).(۲) و حقوق بدون کاری آنان (۲).(۱) آخرین حقوق ماهانه زمان اشتغال موضوع‌مواد ۱۶ و ۱۷ خواهد بود.

تبصره - در صورتی که بدون‌کاری بر اساس جزء الف بند ۴ ماده ۲۳ باشد و پرونده اتهامی منتهی به صدور قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب و یارأی قطعی برائت گردد مابه‌التفاوت حقوق قبل از بدون‌کاری را دریافت خواهند نمود و به اضافه حقوق سنواتی مندرج در ماده ۱۷ را استحقاق خواهندداشت.

ماده ۱۹ - فوق‌العاده اشتغال خارج از مرکز و بدی آب و هوا، هزینه انتقال و هزینه سفر فوق‌العاده مأموریت در داخل و خارج از کشور به میزان‌مندرج در قوانین و مقررات استخدام به افراد گارد بنادر و گمرکات پرداخت خواهد شد.

ماده ۲۰ - به داوطلبان استخدام گارد بنادر و گمرکات در دوره آموزشی علاوه بر خوراک و مسکن رایگان معادل نصف حقوق مبنا به نام کمک هزینه‌تحصیلی پرداخت می‌شود.

ماده ۲۱ - به افراد گارد بنادر و گمرکات ماهانه حداکثر به میزان ۵۰% حقوق مبنا به نام جیره نقدی و همچنین حداکثر ۵۰% حقوق مبنا به نام حق‌مسکن تا زمانی که از خانه سازمانی یا مسکن دولتی استفاده نکنند پرداخت خواهد شد.

ماده ۲۲ - به افراد گارد بنادر و گمرکات در هر سال پوشاک لازم به تشخیص وزارت دارایی تحویل می‌شود.

فصل چهارم - وضع خدمتی افراد گارد بنادر و گمرکات

ماده ۲۳ - افراد گارد بنادر و گمرکات دارای حالات استخدامی زیر هستند:

۱ - اشتغال - وضع افرادی است که در مشاغل سازمانی خود انجام وظیفه می‌نمایند.

۲ - معذوریت - وضع خدمتی افرادی است که مشمول یکی از موارد زیر باشند:

الف - افرادی که به گواهی پزشکان معتمد به علت بیماری حداکثر تا یک سال قادر به انجام وظیفه نباشند در این صورت تا ۶ ماه تمام آخرین حقوق‌و در بقیه مدت (۳).(۲) آخرین حقوق (‌موضوع مواد ۱۶ و ۱۷) به آنان پرداخت خواهد شد.

ب - افرادی که اسیر می‌شوند در مدت اسارت تمام آخرین حقوق آنان (‌موضوع مواد ۱۶ و ۱۷) پرداخت خواهد شد.

۳ - انتظار خدمت - افرادی که به علت خطا یا قصور مکرر یا مسامحه طبق بند ه ماده ۴۹ این آیین‌نامه موقتاً از کار برکنار می‌شوند.

۴ - بدون‌کاری - شامل افرادی است که به علل زیر موقتاً از کار برکنار می‌گردند:

الف - در صورتی که تحت پیگرد باشند (‌موضوع جزء ۱ بند الف ماده ۱۳ این آیین‌نامه) از تاریخ صدور امر تعقیب و جزء ۲ بند الف ماده ۱۳ این‌آیین‌نامه از تاریخ صدور کیفر خواست.

ب - در صورت محکومیت قطعی به حبس در مواردی که طبق قانون دادرسی و کیفر ارتش مستلزم اخراج نباشد برای تمام مدت حبس که موردحکم واقع گردیده اعم از اینکه حبس مزبور قبل از قطعیت حکم باشد یا بعد از آن.

ج - در صورتی که در اثر عدم پرداخت محکوم به یا بدهی منجر به صدور اجرائیه زندانی شود برای مدت حبس.

د - در صورتی که طبق بند (‌و) ماده ۴۹ این آیین‌نامه بدون کار گردد.

۵ - معلولیت شامل افرادی است که به سبب انجام وظیفه یا به علت قیود خدمتی دچار سانحه یا بیماری شده و معالجه آنها بیشتر از یک سال طول‌بکشد و طبق تشخیص پزشکان معتمد قادر به انجام وظیفه نباشد.

۶ - استعفا - استعفا منوط به داشتن حداقل پنج سال سابقه خدمت و موکول به تصویب رییس گارد بنادر و گمرکات می‌باشد. در زمان جنگ وبحرانهای سیاسی و وضع غیر عادی استعفاء پذیرفته نخواهد شد.

۷ - اخراج - افراد گارد بنادر و گمرکات در موارد زیر از خدمت اخراج می‌شوند:

الف - در صورتی که طبق مقررات قانون محکومیتی پیدا نمایند که مستلزم اخراج باشد.

ب - در صورت ترک تابعیت دولت شاهنشاهی ایران.

ج - در صورتی که طبق بند ز ماده ۴۹ این آیین‌نامه اخراج شوند.

تبصره - افراد گارد بنادر و گمرکات که مستعفی شده و یا اخراج می‌شوند مجدداً به خدمت پذیرفته نخواهند شد.

۸ - مرخصی - افراد گارد بنادر و گمرکات در مقابل یک سال خدمت حق استفاده از یک ماه مرخصی با استفاده از حقوق و مزایا را خواهند داشت‌نحوه استفاده از مرخصی و ترتیب ذخیره آن به موجب دستورالعمل وزیر دارایی تعیین خواهد شد.

فصل پنجم - بازنشستگی - وظیفه - بازخرید ماده ۲۴ - وزارت دارایی می‌تواند افراد گارد بنادر و گمرکات را با حداقل بیست سال سابقه خدمت بازنشسته نماید مشروط بر اینکه به سن ۵۰‌سالگی رسیده باشند.

ماده ۲۵ - وزارت دارایی مکلف است افراد گارد بنادر و گمرکات را در سن پنجاه و پنج سالگی با داشتن هر چند سال سابقه خدمت بازنشسته کند.

ماده ۲۶ - میزان حقوق بازنشستگی عبارت است از (۳۰).(۱) آخرین حقوق ماهانه زمان اشتغال (‌موضوع مواد ۱۶ و ۱۷) ضرب در سنین خدمت‌که در هر حال از آخرین حقوق دریافتی (‌موضوع مواد ۱۶ و ۱۷) تجاوز نخواهد کرد.

ماده ۲۷ - حقوق بازنشستگی و وظیفه افراد گارد بنادر و گمرکات و وراث آنان از صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت می‌شود و وجوه زیر به‌صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت خواهد شد.

الف - ده درصد حقوق ماهانه (‌موضوع مواد ۱۶ و ۱۷) افراد مزبور به مأخذ حقوق زمان اشتغال که از حقوق آنان کسر می‌شود به علاوه معادل‌همین مبلغ که از بودجه گارد بنادر و گمرکات تأمین خواهد شد.

ب - حقوق ماه اول خدمت.

ج - تفاوت اضافه حقوق مرتبه و اضافه حقوق سنواتی ماه اول.

د - تفاوت افزایش حقوق مرتبه و حقوق سنواتی ماه اول در صورتی که مبنای افزایش یابد.

ماده ۲۸ - به افراد گارد بنادر و گمرکات که بازنشسته می‌شوند یا به وراث قانونی آنان حداکثر معادل چهار ماه آخرین حقوق و مزایای مربوط بابت‌حقوق ایام مرخصی استحقاقی استفاده نشده پرداخت می‌شود.

ماده ۲۹ - به وراث افراد گارد بنادر و گمرکات که به سبب انجام وظیفه فوت نمایند تمام حقوق آنان (‌موضوع مواد ۱۶ و ۱۷) و در صورتی که به‌علت قیود خدمتی فوت کنند (۳).(۲) حقوق آنان (‌موضوع مواد ۱۶ و ۱۷) به عنوان وظیفه پرداخت می‌شود.

هر گاه سابقه خدمت این گونه افراد کمتر از بیست سال باشد مبلغ مذکور از بودجه گارد بنادر و گمرکات و در صورتی که بیشتر از بیست سال باشد ازصندوق بازنشستگی کشوری پرداخت خواهد شد.

ماده ۳۰ - افراد گارد بنادر و گمرکات که به سبب انجام وظیفه یا به علت قیود خدمتی طوری معلول گردند که قادر به ادامه خدمت نباشند به شرح زیربا آنان رفتار خواهد شد:

الف - در صورتی که خدمت آنان کمتر از بیست سال باشد (۳).(۲) مجموع آخرین حقوق (موضوع مواد ۱۶ و ۱۷) به عنوان حقوق وظیفه ازبودجه گارد بنادر و گمرکات تا رسیدن به حد نصاب بیست سال با کسر کسور بازنشستگی به میزان مندرج در این آیین‌نامه به آنان پرداخت خواهد شد وپس از آن همان حقوق بدون کسر کسور بازنشستگی مادام‌العمر از صندوق بازنشستگی پرداخت می‌گردد و بعد از فوت (۳).(۲) این مبلغ به نام وظیفه‌به وراث آنان پرداخت می‌شود.

ب - در صورتی که خدمت آنان بیش از بیست سال باشد بازنشسته خواهند شد.

ماده ۳۱ - افراد گارد بنادر و گمرکات که به عللی غیر از قیود خدمتی یا انجام وظیفه بیمار یا دچار حادثه شوند بعد از یک سال معالجه چنانچه طبق‌تشخیص پزشکان معتمد غیر قابل علاج تشخیص و قادر به ادامه خدمت نباشند و کمتر از ۲۰ سال سابقه خدمت داشته باشند طبق مقررات این آیین‌نامه‌سوابق خدمتی آنها بازخرید خواهد شد و هر گاه بیشتر از ۲۰ سال سابقه خدمت داشته باشند بازنشسته خواهند شد.

تبصره - افراد گارد بنادر و گمرکات در صورتی که مسلول شوند مشمول مقررات ماده واحده مربوط به حمایت کارمندان مسلول و پیشگیری سل‌مصوب ۱۳۳۳٫۱۱٫۱۸ می‌باشند.

ماده ۳۲ - افراد گارد بنادر و گمرکات که به عللی غیر از قیود خدمتی یا انجام وظیفه فوت شوند در صورتی که کمتر از ۲۰ سال سابقه خدمت داشته‌باشند سوابق خدمتی آنان بازخرید شده و وجه آن به وراث آنان پرداخت خواهد شد و در صورتی که ۲۰ سال یا بیشتر سابقه خدمت داشته باشند طبق‌ماده ۳۳ این آیین‌نامه با آنان رفتار خواهد شد.

ماده ۳۳ - پس از فوت افراد گارد بنادر و گمرکات که بازنشسته می‌باشند و دارای ۲۰ سال یا بیشتر سابقه خدمت باشند (۳).(۲) حقوق بازنشستگی‌که به او تعلق می‌گیرد به طور تساوی به وراث آنان به نام وظیفه پرداخت می‌گردد.

ماده ۳۴ - وراثی که حق دریافت وظیفه دارند به شرح زیر می‌باشند:

الف - همسر تا زمانی که شوهر اختیار نکرده باشد.

ب - اولاد ذکور تا موقعی که به سن ۱۸ سال تمام نرسیده باشد ج - اولاً اناث مادامی که شوهر اختیار نکرده باشد.

د - پدر و مادر که در کفالت متوفی بوده‌اند.

ه - برادری که در کفالت متوفی بوده تا موقعی که به سن ۱۸ سال تمام نرسیده باشد.

و - خواهری که در کفالت متوفی بوده تا موقعی که شوهر اختیار نکرده باشد.

ز - نوه‌هایی که پدر و مادرشان فوت نموده و تحت کفالت متوفی می‌باشند پسر تا موقعی که به سن ۱۸ سال تمام نرسیده و دختر تا زمانی که شوهراختیار نکرده باشد.

تبصره - پسر یا نوه ذکور یا برادر تحت تکفل که مشغول تحصیل باشند تا خاتمه ۲۵ سال سن استحقاق دریافت وظیفه خواهند داشت.

ماده ۳۵ - هر یک از وراث وظیفه‌بگیر افراد گارد بنادر و گمرکات اگر مبتلا به بیماری غیر قابل علاج و نقص عضوی شوند که از کسب معاش در تمام‌عمر عاجز گردند وظیفه آنان مادام‌الحیات پرداخت خواهد شد.

ماده ۳۶ - وظیفه مقرر در حق وراث افراد گارد بنادر و گمرکات به طور تساوی بین آنان تقسیم خواهد شد وراثت یا تکفل باید به وسیله مقامات‌قانونی صلاحیتدار رسماً تصدیق شده باشد.

ماده ۳۷ - هر یک از ورثه که از دریافت وظیفه محروم می‌گردد سهم آنان به سهم سایر وراث افزوده خواهد شد.

ماده ۳۸ - مدت زندانی محاکماتی افراد گارد بنادر و گمرکات که محکوم می‌شوند جزو ایام خدمت منظور نخواهد شد.

ماده ۳۹ - توقیف حقوق بازنشستگی و وظیفه در قبال مطالبات دولت یا محکومیت حقوقی یا عناوین دیگر از این قبیل فقط تا میزان (۴).(۱)‌حقوق بازنشستگی یا وظیفه جایز است.

ماده ۴۰ - افراد گارد بنادر و گمرکات که به استناد جزء الف بند ۷ ماده ۲۳ از خدمت اخراج می‌شوند مادام که محکومیت مانع از تأمین معاش است‌وظیفه‌ای معادل وظیفه وراث بازنشستگان با رعایت مقررات مربوط به عائله تحت تکفل آنان پرداخت خواهد شد.

اخراج‌شدگان حق استفاده از مقررات‌ماده ۴۴ این آیین‌نامه را ندارند مگر اینکه فاقد عائله وظیفه‌بگیر باشند و چنانچه در سایر وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی به خدمت مشغول شوند ازتاریخ اشتغال به خدمت وظیفه پرداختی به عائله تحت تکفل آنان قطع خواهد شد.

ماده ۴۱ - ترک تابعیت دولت شاهنشاهی ایران بازنشستگان و معلولین و هر یک از وراث قانونی آنان موجب قطع حقوق آنان به نفع صندوق‌بازنشستگی خواهد بود.

ماده ۴۲ - افراد گارد بنادر و گمرکات که بازنشسته می‌باشند در صورتی که به علت جرائمی که در زمان قبل از بازنشستگی مرتکب شده‌اند به حبس‌بیش از یک سال محکوم شوند. از تاریخ قطعیت رأی از دریافت حقوق بازنشستگی محروم خواهند بود و از همان تاریخ به عائله تحت تکفل آنان‌ماهیانه وظیفه‌ای معادل وظیفه وراث بازنشستگان با رعایت مقررات مربوط پرداخت خواهد شد.

ماده ۴۳ - هر گاه افراد گارد بنادر و گمرکات که دارای حقوق بازنشستگی یا وظیفه هستند مفقودالاثر شوند عائله تحت تکفل آنان چنانچه مطابق این‌آیین‌نامه وظیفه به آنان تعلق گیرد حق دارند موقتاً وظیفه قانونی خود را تقاضا نمایند و چنانچه بعدها معلوم شود شخص مفقودالاثر فوت نموده وظیفه‌موقتی از تاریخ فوت به طور دائم برقرار می‌شود و در صورتی که معلوم شود در حال حیات می‌باشد وضعیت حقوق بازنشستگی او به حال اولیه اعاده‌می‌گردد.

ماده ۴۴ - به افراد گارد بنادر و گمرکات که از خدمت مستعفی و یا غیر از مورد مذکور در ماده ۴۱ اخراج شوند نصف کسور بازنشستگی آنان که به‌صندوق بازنشستگی پرداخت شده مسترد خواهد شد.

ماده ۴۵ - هر گاه مبنای حقوق افراد گارد بنادر و گمرکات که شاغل می‌باشند کسر یا اضافه گردد حقوق بازنشستگی یا وظیفه که به موجب این‌آیین‌نامه برقرار شده به همان نسبت کسر یا علاوه خواهد شد.

ماده ۴۶ - چنانچه افراد گارد بنادر و گمرکات طبق تعرفه خدمتی در دو سال متوالی غیر مفید تشخیص داده شوند وزارت دارایی می‌تواند سوابق این‌گونه افراد را بازخرید نماید.

ماده ۴۷ - وجوهی که از بابت بازخرید سوابق خدمتی طبق مقررات این آیین‌نامه پرداخت می‌شود عبارت است از معادل یک ماه آخرین حقوق(‌موضوع مواد ۱۶ و ۱۷) در ازاء هر یک سال خدمت (‌از اعتبار گارد بنادر و گمرکات).

فصل ششم - امور انضباطی و محاکماتی

ماده ۴۸ - تشویقات - افراد گارد بنادر و گمرکات به مقتضای ابراز لیاقت و شایستگی به شرح زیر مورد تشویق قرار می‌گیرند:

الف - تقدیر کتبی.

ب - پاداش نقدی.

تبصره - مقاماتی که می‌توانند تشویقات فوق را مقرر دارند طبق جدول پیوست این آیین‌نامه می‌باشد.

ماده ۴۹ - تنبیهات - اعمالی که برخلاف مقررات و دستورها و نظم و ترتیب و مخالف شئون گارد بنادر و گمرکات صورت گیرد تخلف محسوب‌می‌شود انواع تنبیهات انضباطی که بر حسب مورد ممکن است درباره افراد گارد بنادر و گمرکات اعمال گردد به شرح زیر می‌باشد:

الف - اخطار کتبی.

ب - توبیخ کتبی.

ج - بازداشت حداکثر تا یک ماه.

د - کسر حقوق از (۳۰).(۱) تا (۵).(۱) برای مدت چهار ماه.

ه - انتظار خدمت تا مدت چهار ماه.

و - بدون‌کاری تا مدت چهار ماه.

ز - اخراج.

تبصره - نوع تخلفات انضباطی و حدود اختیارات طبق جداول پیوست این آیین‌نامه می‌باشد.

ماده ۵۰ - رییس گارد بنادر و گمرکات اختیاراتی که در مواد ۱۳۷ و ۱۳۹ قانون دادرسی و کیفر ارتش برای فرماندهان نظامی پیش‌بینی شده‌است درمورد صدور امر تعقیب افراد گارد بنادر و گمرکات خواهد داشت.

فصل هفتم - آموزش و سلاح ماده ۵۱ - وزارت دارایی به منظور تعلیم و تربیت افراد گارد بنادر و گمرکات می‌تواند برنامه‌های آموزشی مخصوص تنظیم و اجرا نماید.

ماده ۵۲ - افراد گارد بنادر و گمرکات که با رعایت ماده ۸ این آیین‌نامه استخدام می‌شوند حداقل مدت چهار ماه آموزشهای لازم را طی نموده و پس ازموفقیت در آزمایشهای نهایی به خدمت گمارده خواهند شد.

ماده ۵۳ - نوع سلاح و مهمات مورد نیاز افراد گارد بنادر و گمرکات را وزارت دارایی از طریق وزارت جنگ تعیین و تأمین خواهد نمود.

فصل هشتم - انتقال وظائف

ماده ۵۴ - انتقال وظائف پلیس فعلی گمرکات و بنادر به گارد بنادر و گمرکات در هر منطقه موکول به تشکیل گارد بنادر و گمرکات در آن منطقه واعلام آمادگی از طرف وزارت دارایی به شهربانی کل کشور خواهد بود.

آیین‌نامه فوق مشتمل بر پنجاه و چهار ماده و ده تبصره و جداول ضمیمه به استناد ماده ۴ قانون اختیارات مالی و استخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی وتشکیل گارد بنادر و گمرکات مصوب تیر ماه ۱۳۴۸ در تاریخ روز پنجشنبه ۱۳ خرداد ماه ۱۳۵۰ به تصویب کمیسیونهای دارایی، امور استخدام وسازمانهای اداری و نظام مجلس شورای ملی و در تاریخ بیست و چهارم و بیست و پنجم و بیست و ششم خرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه شمسی‌به ترتیب به تصویب کمیسیونهای جنگ و دارایی و استخدام مجلس سنا رسیده‌است.

رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی

جدول: دوره ۲۲ - جلد ۱۲ - صفحه ۶۵۴۴ الی ۶۵۴۵

توضیحات:

۱ - تخلفات مذکور در این جدول چنانچه جنبه کیفری داشته باشد برابر قوانین و مقررات مربوطه درباره متخلفین رفتار خواهد شد.

۲ - حدود تنبیهات سایر تخلفات انضباطی پیش‌بینی نشده در جدول فوق مشابه با تنبیهات مذکور این جدول می‌باشد.

جدول: دوره ۲۲ - جلد ۱۲ - صفحه ۶۵۴۶

توضیحات:

۱ - به منظور رعایت مبانی انضباط، اجرای تنبیهات از مسیر سلسله مراتب به مورد اجرا گذارده می‌شود.

۲ - چنانچه میزان تنبیه خارج از حدود اختیارات باشد مراتب جهت تنبیه بیشتر به مقام مافوق گزارش می‌شود.

جدول: دوره ۲۲ - جلد ۱۲ - صفحه ۶۵۴۷

توضیح:

تشویق در ازاء اعمال برجسته و خدمات فوق‌العاده به عمل می‌آید. خدمات عادی و انجام وظیفه موجب تشویق نخواهد بود.

جداول فوق منظم به آیین‌نامه اجرایی ماده ۴ قانون اختیارات مالی و استخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی و تشکیل گارد بنادر و گمرکات می‌باشد.

رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی