آیین‌نامه اجرایی ماده ۱ قانون اجازه کشت محدود خشخاش و صدور تریاک

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

آیین‌نامه اجرایی ماده ۱ قانون اجازه کشت محدود خشخاش و صدور تریاک - ‌مصوب ۱۳۴۷٫۱۲٫۲۶ کمیسیون‌های اصلاحات ارضی و دادگستری و بهداری مجلسین

‌ماده ۱ - وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی در اجرای ماده ۱ قانون اجازه کشت محدود خشخاش و صدور تریاک هر سال صورت اسامی‌مناطق و مساحت مورد نیاز برای کشت خشخاش را به هیأت وزیران پیشنهاد می‌کند.

‌ماده ۲ - در مناطق و مساحتی که طبق ماده یکم قانون با تصویب هیأت دولت تعیین می‌شود وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی منحصراً‌در حوزه عمل شرکت‌های سهامی زراعی و شرکت‌های تعاونی روستایی زمین مورد احتیاج کشت خشخاش را برای مدت لازم و طبق شرایطی که‌تعیین خواهد کرد با انعقاد قرارداد در اختیار خواهد گرفت.

‌تبصره ۱ - حقوقی که در قبال استفاده از زمین و آب مورد نیاز کشت باید پرداخت شود طبق عرف محل به صورت نقدی با تراضی طرفین و در‌صورت عدم توافق وسیله کمیسیون سه نفری (‌مرکب از مدیر عامل شرکت و نماینده وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی و یکی از معتمدین‌محل) تعیین می‌شود. قراردادهای مذکور در این ماده وسیله مدیر عامل شرکت سهامی زراعی و یا مدیر عامل شرکت تعاونی به نمایندگی از طرف‌شرکت و زارعین صاحب نسق و نمایندگان مجاز وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی امضاء خواهد شد.

‌تبصره ۲ - در انتخاب کارگر مورد نیاز برای کشت خشخاش در اراضی مورد قرارداد وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی اعضای شرکت‌سهامی زراعی و زارعین عضو شرکت‌های تعاون روستایی که نسق‌های زراعی خود را جهت کشت خشخاش واگذار کرده‌اند حق تقدم خواهند داشت.

‌تبصره ۳ - میزان دستمزد این قبیل کارگران با توجه به نوع کار و کمیت و کیفیت آن و با رعایت عرف محل وسیله مجریان طرح کشت خشخاش‌تعیین می‌گردد.

‌مجریان طرح در هر منطقه از طرف وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی تعیین خواهند شد.

‌ماده ۳ - مدیران عامل شرکت‌های سهامی زراعی و سرپرستان حوزه‌های تعاونی روستایی شرکت‌های تعاونی روستایی طرف قرارداد وزارت‌اصلاحات ارضی و تعاون روستایی برای کشت خشخاش مسئول نظارت مستمر در امر کشت - داشت - برداشت و تحویل محصول (‌شیره و بذر) ‌می‌باشند و علاوه بر این وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی در هر منطقه نماینده مخصوصی را به نام مجری طرح تعیین و معرفی خواهد کرد.

‌تبصره - وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی هر سال مساحت و مشخصات مناطق کشت و اسامی مدیران عامل شرکت‌ها و سرپرستان‌حوزه‌های تعاونی روستایی مسئول و مجریان طرح را بر حسب مورد به ژاندارمری کل کشور و در صورت لزوم به سایر مراجع صلاحیتدار اعلام خواهد‌کرد تا در مناطق مجاز تحت کشت نظارت و مراقبت مستمر را اعمال کنند.

‌وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی برای هر یک از مدیران عامل شرکت‌های سهامی زراعی و شرکت‌های تعاون روستایی مناطق تحت کشت‌برگ‌های شناسایی مخصوصی تهیه خواهد کرد. در این برگ‌ها مشخصات مدیران عامل مربوط و میزان و محدوده منطقه مجاز زیر کشت تعیین خواهد‌شد.

‌ماده ۴ - هزینه‌های مربوط به کشت، داشت، برداشت شیره تریاک و پاداش مسئولین امر و سایر هزینه‌های احتمالی به موجب طرحی که وسیله‌وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی برای هر دوره کشت تهیه خواهد شد از محل اعتبارات سازمان برنامه پرداخت می‌شود.

‌ماده ۵ - مأمورین و نمایندگان وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی (‌مذکور در ماده سوم این آیین‌نامه) شیره جمع‌آوری شده تریاک را هر روز‌در مقابل تنظیم صورت مجلس تحویل و تحول در مزارع کشت خشخاش به نماینده مرجعی که از طرف دولت تعیین خواهد شد تحویل خواهند داد.

‌آیین‌نامه فوق مشتمل بر پنج ماده و چهار تبصره به استناد ماده ۹ قانون اجازه کشت محدود خشخاش و صدور تریاک که به ترتیب در جلسات نوزده و‌بیست اسفند ماه یک هزار و سیصد و چهل و هفت به تصویب کمیسیون‌های اصلاحات ارضی و تعاون روستایی و بهداری و دادگستری مجلس شورای‌ملی رسیده بود به ترتیب در جلسات بیست و چهار و بیست و پنج و بیست و شش اسفند ماه یک هزار و سیصد و چهل و هفت شمسی به تصویب‌کمیسیون‌های شماره ۶ (اصلاحات ارضی و تعاون روستایی) و شماره ۳ (‌دادگستری) و شماره ۱۲ (‌ بهداری) مجلس سنا رسیده است.

‌رئیس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی