آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶ قانون بیمه‌های اجتماعی روستاییان در مورد بیمه‌های درمانی روستاییان

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قوانین انقلاب شاه و مردم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی

آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶ قانون بیمه‌های اجتماعی روستاییان در مورد بیمه‌های درمانی روستاییان - مصوب ۲۱ تیر ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۲۳ تیر ۱۳۴۸ مجلس سنا – مصوب کمیسیون‌های اصلاحات ارضی و تعاون روستایی و دارایی مجلسین.

فصل اول

حق بیمه و نحوه پرداخت و وصول آن:

ماده ۱

ماده ۱ - حق بیمه بیماریها برای هر خانواده روستایی (‌رییس خانواده، همسر و فرزندان تحت تکفل) روزانه یک ریال (‌سالانه ۳۶۵ ریال) است.

وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی می‌تواند با تصویب کمیسیونهای اصلاحات ارضی و تعاون روستایی و دارایی مجلسین متناسب با افزایش‌درآمد سرانه کشاورزان و امکانات موجود لدی‌الاقتضاء در میزان حق بیمه مذکور تجدید نظر نماید. تبصره - سازمان بیمه اجتماعی کشاورزان می‌تواند قسمتی از هزینه درمانی و دارویی بیمه شده را حداکثر تا میزان ده درصد هزینه با توجه به نوع‌خدمات و در حدود آیین‌نامه‌ای که به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید از بیمه شده مطالبه و دریافت دارد.

ماده ۲

ماده ۲ - شرکتهای سهامی زراعی مکلفند حق بیمه اعضاء خود را به سازمان بیمه‌های اجتماعی روستاییان پرداخت نموده و به هزینه جاری شرکت‌منظور دارند.

شرکتهای تعاونی روستایی مسئول وصول حق بیمه سالیانه خانواده اعضاء (‌رییس خانواده، همسر و فرزندان مشارالیه) خود و پرداخت آن به سازمان‌بیمه‌های اجتماعی روستاییان می‌باشند. روستاییانی که عضو شرکتهای سهامی زراعی و شرکتهای تعاونی روستایی نیستند مکلفند حق بیمه سالیانه‌خانواده خود (‌همسر - فرزندان) را به نزدیکترین شرکتهای تعاونی روستایی حوزه سکونت خود پرداخت نمایند.

فصل دوم

حدود مسئولیت و تعهدات سازمان (‌بیمه‌گر)

ماده ۳

ماده ۳ - سازمان در قبال پرداخت حق بیمه و اقامت دائم بیمه شده (‌بیمه‌گذار) در حوزه عمل سازمان بیمه‌های اجتماعی روستاییان انجام امور زیر را به‌عهده خواهد گرفت:

  • الف - معاینه و درمان.
  • ب - تأمین داروهای لازم برای درمان بیمه‌گذار طبق فارماکوپه تنظیمی سازمان بیمه‌های اجتماعی روستاییان.
  • پ - معالجات دندانپزشکی.
تبصره - تهیه دندان مصنوعی، خواه جزئی، خواه تمام دست، به عهده خود بیمه‌گذار است.
  • ت - نقل و انتقال بیمار با وسایل ممکنه و موجود در موارد ضروری یا فوریتهای پزشکی و جراحی با تجویز پزشک سازمان.
تبصره - درمانهای مربوط به توان‌بخشی - کری - نابینایی و هر گونه نقص ارثی و مادرزادی - نازایی - هزینه آمد و رفت بیمار - پرستاری خارج ازبیمارستان - تهیه اعضاء مصنوعی - عینک - سمعک - لوازم بهداشتی و همچنین وضع حمل از تعهدات سازمان خارج است.

ماده ۴

ماده ۴ - سازمان (‌بیمه‌گر) زمانی تعهدات مذکور در ماده فوق را به مورد اجرا خواهد گذارد که بیمه شده (بیمه‌گزار) در حوزه عمل سازمان بیمه‌های‌اجتماعی روستاییان اقامت دایم داشته باشد.

تبصره ۱ - تشخیص اقامت دائم افراد و تعیین حوزه عمل سازمان بیمه‌های اجتماعی روستاییان با مسئولین محلی سازمان است.
تبصره ۲ - در صورت ترک موقت بیمه‌گزار از محل اقامت دائم خود (‌مانند مسافرت و غیره) بیمه‌گزار می‌تواند به مراکز درمانی مربوطه که در حوزه‌عمل سازمان بیمه‌های اجتماعی روستاییان قرار دارد و با ارائه کارت بیمه درمانی خود برای معاینه و درمان و یا معالجات دندانپزشکی مراجعه نماید.

فصل سوم

حدود مسئولیت و تعهدات بیمه شده (‌بیمه‌گزار):

ماده ۵

ماده ۵ - بیمه شده (‌بیمه‌گزار) مکلف به رعایت موارد زیر است:

  • الف - حق بیمه سالیانه مندرج در ماده ۱ این آیین‌نامه را در مهلتی که از طرف سازمان بیمه‌های اجتماعی روستاییان تعیین می‌شود پرداخت نماید.
  • ب - دز حوزه عمل سازمان بیمه‌های اجتماعی روستاییان اقامت دائم داشته باشد (‌به استثنای موارد خاص که در تبصره ۲ ماده ۴ این آیین‌نامه ذکرگردیده‌است.)
  • پ - به پزشکان و بیمارستانهایی مراجعه کند که از طرف سازمان بیمه‌های اجتماعی روستاییان تعیین و معرفی شده‌اند.
  • ت - به پرسشهای اوراق بیمه‌نامه و همچنین به سوألاتی که در مواقع ضرور از طرف مسئولین مربوطه و پزشکان سازمان بیمه‌های اجتماعی‌روستاییان مطرح می‌شود به راستی و درستی پاسخ دهد.
  • ث - بیمه شده (‌بیمه‌گزار) مکلف است در حفظ کارت یا دفترچه بیمه درمانی خود نهایت دقت را به کار برد تا در مواقع مراجعه به پزشک یابیمارستان ارائه نماید.

استفاده از کارت یا دفترچه بیمه درمانی مخصوص بیمه‌شدگان است و چنانچه مورد استفاده اشخاص غیر قرار گیرد علاوه بر ضبط کارت یا دفترچه‌مذکور متخلفین مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

  • ج - هر گاه بیمه شده دفترچه یا کارت درمانی خود را مفقود نماید باید مراتب را فوری به مسئولین محلی سازمان بیمه‌های اجتماعی روستاییان‌اطلاع دهد تا نسبت به صدور مجدد آن اقدام گردد.

مادام که کارت یا دفترچه جدید صادر نشده بیمه‌گزار می‌تواند با ارائه معرفی‌نامه از طرف مسئولین محلی سازمان بیمه‌های اجتماعی روستاییان ازمقررات و مزایای این آیین‌نامه استفاده نماید.

ماده ۶

ماده ۶ - از تاریخ صدور کارت یا دفترچه بیمه، بیمه‌گزار می‌تواند از مزایای بیمه‌های درمانی استفاده نماید.

ماده ۷

ماده ۷ - وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی به تدریج به تناسب توسعه و امکانات جدید سازمان بیمه‌های اجتماعی روستاییان، آیین‌نامه‌اجرایی مربوط به سایر خدمات بیمه‌های مندرج در ماده ۲ قانون بیمه‌های اجتماعی روستاییان را بر اساس مواد ۳ و ۱۶ قانون مذکور تهیه و پس ازتصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین به مورد اجرا خواهد گذارد.

ماده ۸

ماده ۸ - این آیین‌نامه به طور آزمایشی به مدت پنج سال از تاریخ تصویب قانون بیمه‌های اجتماعی روستاییان به مورد اجرا گذارده می‌شود و چنان‌چه در ظرف این مدت وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی انجام اصلاحاتی را ضرور بداند بر اساس ماده ۲۲ قانون بیمه‌های اجتماعی روستاییان اقدام‌خواهد شد.

آیین‌نامه فوق مشتمل بر هشت ماده و پنج تبصره به استناد ماده شانزده قانون بیمه‌های اجتماعی روستاییان در تاریخ بیست و یکم تیر ماه یک هزار وسیصد و چهل و هشت به تصویب کمیسیونهای اصلاحات ارضی و تعاون روستایی مجلس شورای ملی و در تاریخ بیست و سوم تیر ماه یک هزار وسیصد و چهل و هشت شمسی به تصویب کمیسیونهای شماره ۶ (‌اصلاحات ارضی و تعاون روستایی) و شماره ۴ (‌دارایی) مجلس سنا رسیده‌است.

رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی