آیین‌نامه اجرایی قانون تکلیف وضع استخدامی کارکنان مدارس غیر دولتی مشمول فرمان آموزش رایگان مصوب ۱۹ امرداد ۲۵۳۶

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو

قوانین انقلاب شاه و مردم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

آیین‌نامه اجرایی قانون تکلیف وضع استخدامی کارکنان مدارس غیر دولتی مشمول فرمان آموزش رایگان مصوب ۱۹‌ امرداد ماه ۲۵۳۶ - ۱۰ اسفند ۲۵۳۶ کمیسیون امور استخدام و سازمان‌های اداری مجلس شورای ملی و ۲۳ فروردین ۲۵۳۷ شاهنشاهی کمیسیون استخدام مجلس سنا

این آیین‌نامه دربرگیرنده نه ماده و شش تبصره به استناد قانون تعیین تکلیف وضع استخدامی کارکنان مدارس غیر دولتی مشمول فرمان آموزش رایگان‌ پس از تصویب کمیسیون امور استخدام و سازمان‌های اداری مجلس شورای ملی در جلسه روز چهارشنبه ۲۵۳۶٫۱۲٫۱۰ در جلسه روز چهارشنبه‌بیست و سوم فروردین ماه دو هزار و پانصد و سی و هفت شاهنشاهی به تصویب کمیسیون استخدام مجلس سنا رسید.

ماده ۱

ماده ۱ - وزارت آموزش و پرورش در اجرای قانون تعیین تکلیف وضع استخدامی کارکنان مدارس غیر دولتی مشمول فرمان آموزش رایگان مصوب۲۵۳۶٫۵٫۱۹ می‌تواند آن عده از کارکنان مدارس غیر دولتی مشمول فرمان را که در مهر ماه ۱۳۵۳ (۲۵۳۳ شاهنشاهی) به طور موظف و تمام وقت دراین مدارس به خدمت مشغول بوده‌اند و در تاریخ تصویب قانون مذکور در خدمت باشند با رعایت مقررات قانون مذکور و این آیین‌نامه به خدمت‌رسمی بپذیرد.

ماده ۲

ماده ۲ - تاریخ استخدام رسمی کلیه کارکنان مشمول این آیین‌نامه ۱۹ مرداد ۲۵۳۶ خواهد بود.

ماده ۳

ماده ۳ - ملاک تشخیص خدمت موظف و تمام وقت و همچنین سابقه خدمت مشمولین این آیین‌نامه فهرستهای گواهی شده به وسیله مسئول‌مدرسه‌است که به وزارت آموزش و پرورش ارسال شده یا می‌شود مگر این که هیأت مأمور رسیدگی و تشخیص مذکور در ماده ۷ این آیین‌نامه‌فهرستهای مذکور را کافی نداند و یا به چنین فهرستی دسترسی پیدا نکند که در این صورت می‌تواند با توجه به مدارک زیر:

 • الف - پرونده استخدامی موجود در محل آموزشگاه.
 • ب - دفاتر حضور و غیاب مدرسه و دفاتر کلاس درس.
 • ج - اسناد پرداخت حقوق و دستمزد.
 • د - مدارک پرداخت حق بیمه.

رسیدگی و اظهار نظر نماید.

ماده ۴

ماده ۴ - گروه استخدامی کارکنان آموزشی و اداری و خدمتگزاران جزء مدارس غیر دولتی مشمول این آیین‌نامه بر اساس شرایط احراز مندرج درطرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان و طبقه‌بندی سایر مشاغل مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری تعیین خواهد شد.

تبصره ۱ - در مواردی که استخدام رسمی بر طبق مقررات مربوط مستلزم طی دوره تربیت معلم یا دوره کارآموزی باشد حداقل یک سال تجربه به‌تشخیص هیأت موضوع ماده ۷ این آیین‌نامه جایگزین دوره‌های مذکور محسوب می‌گردد.
تبصره ۲ - ملاک تشخیص گروه استخدامی بدو ورود به خدمت رسمی افراد مشمول این آیین‌نامه از لحاظ مدرک تحصیلی بالاترین مدرک‌تحصیلی است که در تاریخ ۲۵۳۶٫۵٫۱۹ دارا بوده‌اند.
تبصره ۳ - وزارت آموزش و پرورش مکلف است به ازاء هر دو سال سابقه خدمت تمام وقت و بلاانقطاع افراد شمول این آیین‌نامه یک پایه به آنان‌اعطاء نماید. مدت خدمت وظیفه از لحاظ اجرای این آیین‌نامه قابل احتساب است.
تبصره ۴ - در ارتقاء گروه افراد مشمول این آیین‌نامه پس از صدور حکم استخدام رسمی فقط آن مدت خدمت تمام وقت آنان از لحاظ تجربه قابل‌احتساب است که بابت آن مدت طبق تبصره سه این ماده پایه به آنان تعلق گرفته باشد.

ماده ۵

ماده ۵ - عدم اشتغال به خدمت در مهر ۱۳۵۳ (۲۵۳۳ شاهنشاهی) و همچنین در تاریخ تصویب ماده واحده قانون تعیین تکلیف وضع استخدامی‌کارکنان مدارس غیر دولتی مشمول فرمان در موارد زیر قطع خدمت تلقی نمی‌شود:

 • الف - انجام خدمت وظیفه در صورتی که مستخدم تا تاریخ اعزام به خدمت مزبور در مدارس مربوط اشتغال داشته و پس از پایان خدمت وظیفه‌حداکثر ظرف دو ماه در مدرسه مربوط یا یکی از مدارس دولتی یا مشمول فرمان آموزش رایگان مشغول کاری شده یا بشود.
 • ب - در مواردی که کارکنان مشمول این آیین‌نامه از طرف مراجع صلاحیتدار تحت تعقیب قرار گرفته و به این جهت خدمت آنها قطع شده باشد درصورت صدور قرار موقوفی تعقیب یا رای قطعی برائت از مراجع مذکور مشروط به اینکه اینگونه افراد در یکی از مدارس دولتی یا مشمول فرمان‌مشغول کار شده یا بشوند.
 • ج - مرخصی استحقاقی با استفاده از حقوق طبق احکام صادر.
 • د - استفاده از مرخصی استعلاجی.
 • ه - تعطیلات تابستان، مشروط بر آن که کارمند قبل از تعطیلات مذکور به خدمت در یکی از مدارس مشمول فرمان اشتغال داشته و پس از خاتمه‌تعطیلات به خدمت خود در مدارس مذکور یا مدارس دولتی ادامه داده باشد.
 • و - تعطیلات رسمی.

ماده ۶

ماده ۶ - منظور از خدمت تمام وقت در مدارس مشمول این آیین‌نامه خدمت به تعداد ساعاتی است که مستخدمان رسمی دارای مشاغل مشابه دروزارت آموزش و پرورش طبق مقررات و ضوابط مربوط موظف به انجام آن بوده و می‌باشند.

ماده ۷

ماده ۷ - به منظور نظارت بر اجرای این آیین‌نامه و صدور دستورالعملهای لازم هیأتی مرکب از اشخاص زیر در وزارت آموزش و پرورش تشکیل‌می‌گردد:

 • - معاون امور اداری و مالی
 • - معاون آموزش عمومی.
 • - مدیر کل امور اداری.
 • - مدیر کل تشکیلات و روشها.
 • - بالاترین مسئول طبقه‌بندی مشاغل وزارتخانه.
 • - نماینده سازمان امور اداری و استخدامی کشور.

ماده ۸

ماده ۸ - مدت خدمت تمام وقت آن عده از کارکنانی که در اجرای این آیین‌نامه به استخدام رسمی پذیرفته می‌شوند با پرداخت کسور بازنشستگی به‌صندوق بازنشستگی کشوری به قرار زیر است:

 • الف - مابه‌التفاوت کسور بیمه پرداختی به صندوق تأمین اجتماعی تا میزان ۸٫۵ درصد حقوق از تاریخ پرداخت کسور بازنشستگی به صندوق‌مزبور تا تاریخ استخدام رسمی حداکثر ظرف صد و بیست قسط ماهانه متوالی.
 • ب - تمام کسور بازنشستگی مدت خدمتی که حق بیمه پرداخت نشده‌است تا تاریخ استخدام رسمی، از لحاظ بازنشستگی و وظیفه جزء سابقه‌خدمت رسمی آنان محسوب می‌گردد.
تبصره ۱ - حقوق پایه یک گروه استخدامی بدو استخدام رسمی ملاک تعیین کسور بازنشستگی می‌باشد.
تبصره ۲ - مدت تعطیلات تابستانی مدارس مزبور در حد تعطیلات تابستانی مدارس دولتی اعم از اینکه افراد مشمول این آیین‌نامه در مدت مذکورحقوق دریافت کرده یا نکرده باشند به شرط پرداخت کسور بازنشستگی مقرر از لحاظ بازنشستگی و وظیفه جزء مدت خدمت رسمی محسوب می‌شود.

ماده ۹

ماده ۹ - صندوق تأمین اجتماعی مکلف است کلیه وجوهی را که بابت حق بیمه مشمولین این آیین‌نامه دریافت کرده‌است (‌اعم از سهم بیمه شده وسهم کارفرما) به صندوق بازنشستگی کشوری منتقل نمایند.


آیین‌نامه فوق مشتمل بر نه ماده و شش تبصره به استناد قانون تعیین تکلیف وضع استخدامی کارکنان مدارس غیر دولتی مشمول فرمان آموزش رایگان‌ پس از تصویب کمیسیون امور استخدام و سازمان‌های اداری مجلس شورای ملی در جلسه روز چهارشنبه ۲۵۳۶٫۱۲٫۱۰ در جلسه روز چهارشنبه‌بیست و سوم فروردین ماه دو هزار و پانصد و سی و هفت شاهنشاهی به تصویب کمیسیون استخدام مجلس سنا رسید.

رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی