آیین‌نامه اجرایی قانون استرداد اراضی واگذاری از زارعین معتاد به مواد مخدر

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی

آیین‌نامه اجرایی قانون استرداد اراضی واگذاری از زارعین معتاد به مواد مخدر - مصوب ۱۳۴۸٫۲.۱۴ کمیسیونهای اصلاحات ارضی و بهداری و دادگستری مجلسین

ماده ۱ - وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی در هر یک از مناطق مختلف کشور که مقدمات اجرای قانون مذکور فراهم شده باشد اجرای‌قانون را دو بار و به فاصله ۱۵ روز به وسیله رادیو و روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه‌های محلی و سایر وسایل معمول و مناسب محل‌آگهی خواهد کرد.

به علاوه سرپرستان حوزه‌های تعاونی روستایی و مدیران عامل شرکتهای سهامی زراعی نیز موظفند مراتب را به اطلاع زارعین عضو شرکتهای مربوط‌برسانند.

کشاورزان معتادی که در اجرای قوانین اصلاحات ارضی و فروش خالصجات مالک یا مستأجر اراضی زراعتی خود شده یا بشوند و همچنین کلیه‌سهامداران و اعضاء شرکتهای سهامی زراعی و شرکتهای تعاونی روستایی که معتاد باشند موظفند ظرف مدت سه ماه از تاریخ انتشار دومین آگهی خودرا به مدیران عامل شرکتهای سهامی زراعی و یا مدیران عامل شرکتهای تعاونی روستایی مربوط در مناطقی که شرکتهای مزبور تشکیل نشده‌است به‌مدیر عامل نزدیکترین شرکت تعاونی روستایی و یا شرکت سهامی زراعی محل سکونت خود معرفی کنند و ضمن تنظیم و تکمیل پرسشنامه تقاضای‌معالجه که به وسیله این مراجع در اختیار آنان گذارد خواهد شد نوع اعتیاد و میزان آن و سایر اطلاعات مندرج در پرسشنامه را در اختیار مراجع مذکوربگذارند و رسید تسلیم پرسشنامه را به امضای مدیر عامل مربوطه دریافت کنند.

تبصره - سرپرستان حوزه‌های تعاونی روستایی هر منطقه موظفند در خاتمه مهلت مقرر در این ماده ضمن مراجعه به مدیران عامل شرکتهای‌تعاونی روستایی پرسشنامه‌هایی را که از طرف زارعین معتاد تنظیم شده‌است دریافت و در مقابل اخذ رسید در اختیار اداره اصلاحات ارضی و تعاون‌روستایی شهرستان مربوط قرار دهند.

مدیران عامل شرکتهای سهامی زراعی نیز موظفند پرسشنامه‌های تنظیم شده به وسیله زارعین معتاد را مستقیماً در مقابل اخذ رسید در اختیار اداره‌اصلاحات ارضی و تعاون روستایی مربوط قرار دهند.

ماده ۲ - رؤسای ادارات اصلاحات ارضی و تعاون روستایی شهرستانها موظفند برای هر یک از اشخاص معتادی که ظرف سه ماه مهلت مقرر درماده یک با تنظیم پرسشنامه‌های مربوط تقاضای معالجه خود را کرده‌اند معرفی‌نامه‌هایی در سه نسخه تنظیم کنند.

نسخه اول معرفی‌نامه مستقیماً به مراکز درمانی که در هر منطقه از طرف وزارت بهداری اعلام می‌گردد فرستاده خواهد شد. نسخه دوم آن به وسیله‌سرپرستان حوزه‌های تعاونی روستایی و یا مدیران عامل شرکتهای سهامی زراعی در اختیار زارع معتاد گذارده خواهد شد تا حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ‌صدور معرفی‌نامه به مراکز درمانی مراجعه و با ارائه آن خود را به مسئولین درمانگاه معرفی کنند. نسخه سوم معرفی‌نامه در پرونده اداره اصلاحات ارضی‌و تعاون روستایی مربوط ضبط می‌گردد.

سرپرستان حوزه‌های تعاونی روستایی و مدیران عامل شرکتهای سهامی زراعی موظفند با استفاده از کلیه امکانات خود موجبات هدایت و راهنمایی‌زارعین معتاد را به مراکز درمانی مربوط فراهم کنند.

مراکز درمانی مذکور مکلفند مدت تقریبی برای معالجه معتاد را تعیین و مراتب را به اداره اصلاحات ارضی و تعاون روستایی معرفی‌کننده اطلاع دهند.

تبصره - زارع معتاد موظف است پس از انجام دوره معالجه گواهی لازم دایر بر ترک اعتیاد از مرکز درمانی مربوط اخذ و به اداره اصلاحات ارضی وتعاون روستایی مربوط تسلیم کند.

ماده ۳ - مدیران عامل شرکتهای سهامی زراعی و سرپرستان حوزه‌های تعاونی روستایی موظفند به وسایل مقتضی نظارت و مراقبت نمایند تا درصورتی که زارعین معتاد ظرف مهلت مقرر خود را جهت معالجه به مراکز درمانی تعیین شده معرفی ننموده و یا پس از درمان مجدداً مواد مخدر مصرف‌نمایند اسامی و مشخصات آنان را به ادارات کل اصلاحات ارضی و تعاون روستایی استانها و فرمانداریهای کل اعلام کنند تا با اطلاع وزیر اصلاحات‌ارضی و تعاون روستایی نسبت به اجرای قانون و استرداد زمین زراعتی و اخراج آنان از عضویت شرکتهای مربوط اقدام گردد.

تبصره - در قراء مشمول قانون که سرپرستان حوزه‌های تعاونی روستایی و یا مدیر عامل شرکتهای سهامی زراعی وجود نداشته باشد وظیفه مقرردر ماده دو فوق به عهده دهبان قریه محول می‌شود.

آیین‌نامه فوق مشتمل بر سه ماده و سه تبصره به استناد قسمت اخیر ماده واحده قانون استرداد اراضی واگذاری از زارعین معتاد به مواد مخدر که درجلسات ۴۷٫۱۲٫۲۴ و ۴۷٫۱۲٫۲۶ و ۴۸٫۱.۱۷ به ترتیب به تصویب کمیسیونهای اصلاحات ارضی و تعاون روستایی، بهداری و دادگستری مجلس‌سنا رسیده بود در تاریخ ۴۸٫۲.۱ و ۴۸٫۲.۶ و ۴۸٫۲.۱۴ به ترتیب به تصویب کمیسیونهای اصلاحات ارضی و تعاون روستایی، بهداری و دادگستری‌مجلس شورای ملی رسیده و صحیح می‌باشد.

رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی