آیین‌نامه اجرایی قانون استخدام موقت و بازنشستگی و بازخرید سوابق خدمتی درجه‌داران ارتش و ژاندارمری

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی

آیین‌نامه اجرایی قانون استخدام موقت و بازنشستگی و بازخرید سوابق خدمتی درجه‌داران ارتش و ژاندارمری در مورددرجه‌داران و افراد داوطلب کادر ثابت و همردیفان آنان که در تاریخ تصویب قانون مذکور (۴۴٫۳٫۳۱) در خدمت ارتش‌شاهنشاهی ایران و ژاندارمری کل کشور بوده‌اند - مصوب ۱۲ تیر ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۲۸ تیر ۱۳۴۶ مجلس سنا - مصوب کمیسیون پارلمانی


ماده ۱ - در اجرای مقررات قانون استخدام موقت و بازنشستگی و بازخرید سوابق خدمتی درجه‌داران ارتش و ژاندارمری مصوب سی و یکم خردادماه ۱۳۴۴ درجه‌داران ارتش شاهنشاهی ایران و ژاندارمری کل کشور که در تاریخ ۴۴٫۳٫۳۱ در خدمت بوده‌اند در صورتی که مشمول یکی از مواردمشروحه زیرین باشند برابر مقررات این آیین‌نامه بازنشسته گردیده و یا سوابق خدمتی آنان بازخرید خواهد شد:

الف - نداشتن بهره خدمتی متناسب یا تخصص و یا درجه مربوط برابر سوابق خدمتی و تعرفه‌های پرسنلی مربوطه.

ب - تقاضای شخصی در مورد درجه‌داران غیر فنی به شرط دارا بودن حداقل یازده سال سابقه خدمت (با احتساب دوره آموزشگاه) در ارتش‌شاهنشاهی ایران یا ژاندارمری کل کشور و وجود اعتبار لازم (در مورد کسانی که سوابق خدمتی آنان باید بازخرید شود) و موافقت مقامات مصرح درماده ۱۹ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی.

ماده ۲ - آجودانی کل یا کارگزینی یا دفتر هر قسمت از رده تیپ به بالا و سازمانهای همطراز در ارتش شاهنشاهی ایران و از رده هنگ مستقل به بالا وسازمانهای همطراز در ژاندارمری کل کشور موظف است در فروردین ماه هر سال صورت اسامی کسانی را که برابر سوابق مربوطه و گزارشهای واصله‌مشمول مقررات بند الف ماده ۱ این آیین‌نامه می‌باشند تهیه و یا کلیه سوابق خدمتی آنان به کمیسیونی مرکب از سه نفر افسر ارشد که با انتخاب فرمانده‌یا رییس قسمت (رده‌های مذکور بالا) در نیمه اول اردیبهشت ماه همان سال تشکیل می‌شود ارسال دارند.

  • تبصره - در ژاندارمری کل کشور سوابق خدمتی درجه‌داران قسمتهایی که سازمان آنها از هنگ مستقل یا سازمان همطراز آن پایین‌تر بوده و یا آنکه‌فاقد آجودانی کل یا کارگزینی هستند از نظر مقررات این ماده آجودانی کل ژاندارمری کل کشور رسیدگی و اقدام خواهد کرد.

ماده ۳ - کمیسیون مذکور در ماده قبل موظف است به سوابق هر یک از درجه‌دارانی که نام آنها در صورت ارسالی به کمیسیون ذکر گردیده دقیقاً‌رسیدگی نموده و هر گونه اطلاعاتی در مورد آنها لازم دارد از متصدیان مربوطه کسب و با رعایت مقررات ماده ۲ (قانون استخدام موقت و بازنشستگی وبازخرید سوابق خدمتی درجه‌داران ارتش و ژاندارمری) نظر خود را نسبت به ابقاء در خدمت یا بازنشسته نمودن و یا بازخرید سوابق خدمتی هر یک ازآنان ضمن تنظیم صورت جلسه جداگانه برای هر نفر اعلام دارد.

کمیسیون پس از انجام مأموریت محوله باید نتیجه کار خود را حداکثر تا پایان‌اردیبهشت ماه همان سال ضمن تنظیم صورت اسامی کسانی که باید بازنشسته شوند و یا سوابق خدمتی آنان بازخرید شود به فرمانده یا رییس قسمت‌مربوطه گزارش نماید و سوابق و مدارک مربوطه را عیناً به آجودانی کل یا کارگزینی یا دفتر قسمت اعاده دهد.

ماده ۴ - نظریه کمیسیون مذکور در ماده قبل در موقعی که مبنی بر بازنشسته نمودن یا بازخرید سوابق خدمتی تمام یا تعدادی از درجه‌داران مذکوردر ماده ۲ باشد باید از طریق سلسله مراتب و به طور محرمانه به هر یک از آنان ابلاغ و اعلام شود تا چنانچه نظارت و یا دلائلی درباره رد نظر کمیسیون‌دارند حداکثر در مدت یک هفته گزارش نمایند.

ماده ۵ - فرمانده یا رییس قسمت پس از دریافت نتیجه کار کمیسیون مذکور در ماده ۳ و گزارشهای مذکور در ماده ۴ باید مراتب را ضمن ارسال‌صورت جلسات کمیسیون قسمتی و گزارشهای درجه‌داران از طریق سلسله مراتب جهت رسیدگی در کمیسیون تجدید نظری که برابر مقررات ماده بعدتشکیل می‌شود به مقامات مربوط گزارش نماید.

ماده ۶ - در نیمه دوم خرداد ماه هر سال کمیسیونهای تجدید نظری که مرکب از پنج نفر افسر مطلع در امور پرسنلی و حقوقی با انتخاب وزیر جنگ (در مورد درجه‌داران ادارات و سازمانهای تابعه) در وزارت جنگ و با انتخاب رییس ستاد بزرگ ارتشتاران (در مورد درجه‌داران ادارات و سازمانهای‌تابعه) در اداره آجودانی کل ارتش شاهنشاهی ایران و با انتخاب فرمانده هر یک از نیروها و ژاندارمری کل کشور (در مورد درجه‌داران سازمانهای تابعه) در آجودانی کل مربوط تشکیل و نظرات کمیسیون موضوع مواد ۲ و ۳ و گزارشهای درجه‌داران موضوع ماده ۴ این آیین‌نامه را مورد بررسی قرار داده و درصورت لزوم اشخاص مذکور را به کمیسیون احضار و اظهارات آنان را استماع و نظر خود را مبنی بر تأیید یا عدم تأیید نظرات کمیسیون قسمتی در موردهر نفر تا پایان تیر ماه آن سال اعلام می‌دارد. نظریه این کمیسیون در مورد هر نظر قطعی و لازم‌الاجرا است.

ماده ۷ - در اجرای مقررات قسمت اخیر بند الف ماده ۲ "‌قانون استخدام موقت و بازنشستگی و بازخرید سوابق خدمتی درجه‌داران ارتش وژاندارمری" سازمان مربوطه قبل از اقدام در مورد بازنشسته نمودن کسانی که برابر مقررات این آیین‌نامه بایستی بازنشسته شوند مراتب را از طریق‌قسمت مربوط به آنان ابلاغ تا در صورتی که مایل به بازخرید سوابق خدمتی خود باشند حداکثر در مدت یک هفته نظر خود را به طور کتبی گزارش دهندو در این صورت اسامی آنان از فهرست کسانی که بازنشسته خواهند شد کسر و جزو فهرست اشخاصی که سوابق خدمتی آنان بازخرید خواهد شدمنظور گردد.

ماده ۸ - مراتب بازنشستگی و یا بازخرید سوابق خدمتی کسانی که به موجب مقررات این آیین‌نامه قطعیت یافته است به شرح زیر به موقع اجراگذارده خواهد شد:

الف - در مورد درجه‌داران ارتش شاهنشاهی ایران.

۱ - نسبت به بازنشسته نمودن کسانی که بایستی بازنشسته شوند برابر روشهای جاری اقدام خواهد شد.

۲ - نسبت به بازخرید سوابق خدمتی کسانی که بایستی سوابق خدمتی آنان بازخرید شود مراتب در دستور وزارت جنگ یا ستاد بزرگ ارتشتاران (برای درجه‌داران سازمانهای تابعه بر حسب مورد) یا دستور هر یک از نیروهای سه گانه در مورد درجه‌داران مربوطه درج و برای اجرا به اداره کنترولرستاد بزرگ ارتشتاران یا کنترولر نیروی مربوطه و اداره بیمه و بازنشستگی ارسال می‌گردد تا طبق روشهای جاری نسبت به پرداخت وجوه مربوط به‌بازخرید اقدام نمایند.

ب - در مورد درجه‌داران ژاندارمری کل کشور.

۱ - نسبت به بازنشسته نمودن کسانی که بایستی بازنشسته شوند برابر روشهای جاری اقدام خواهد شد.

۲ - نسبت به بازخرید سوابق خدمتی کسانی که بایستی سوابق خدمتی آنان بازخرید شود مراتب در فرمان عمومی ژاندارمری درج و جهت اقدام‌لازم به حسابداری ژاندارمری کل کشور اعلام خواهد شد.

ماده ۹ - اعتبارات مربوط به بازخرید سوابق خدمتی کسانی که برابر مقررات این آیین‌نامه باید سوابق خدمتی آنان بازخرید شود از محلهای زیرپرداخت خواهد شد:

الف - از صندوق بازنشستگی بانک سپه معادل مبالغ جمع شده بابت هر یک از آنان از نظر اجرای مقررات بندهای الف و ب و ج ماده ۸۱ قانون‌استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی و قوانین مربوط که قبل از تصویب قانون اخیرالذکر مورد عمل بوده است.

ب - از صندوق بیمه افسران و کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی و ژاندارمری کل کشور برابر مقررات ماده ۱۷ آیین‌نامه قانون بیمه افسران وکارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی و ژاندارمری کل کشور.

ج - از بودجه وزارت جنگ (در مورد درجه‌داران و افراد داوطلب کادر ثابت و همردیفان ارتش شاهنشاهی ایران) و از بودجه ژاندارمری کل کشور (در مورد درجه‌داران و افراد داوطلب کادر ثابت و همردیفان ژاندارمری کل کشور) برابر مبالغ پیش‌بینی شده در بند ب ماده ۲ قانون استخدام موقت وبازنشستگی و بازخرید سوابق خدمتی درجه‌داران ارتش و ژاندارمری.

ماده ۱۰ - مقررات این آیین‌نامه شامل افراد داوطلب کادر ثابت و همردیف درجه‌داران و افراد نیز خواهد بود.

ماده ۱۱ - این آیین‌نامه که در اجرای ماده ۶ قانون استخدام موقت و بازنشستگی و بازخرید سوابق خدمتی درجه‌داران ارتش و ژاندارمری مصوب۴۴٫۳٫۳۱ تدوین گردیده و مشتمل بر یازده ماده و یک تبصره است از تاریخ تصویب قابل اجرا می‌باشد.

آیین‌نامه فوق مشتمل بر یازده ماده و یک تبصره به ترتیب در جلسه یازدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش کمیسیون‌های نظام و کشور و جلسه دوازدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش کمیسیونهای دارایی و امور استخدام و سازمانهای اداری مجلس شورای ملی به تصویب رسید.

رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

آیین‌نامه فوق به ترتیب در تاریخ روز دوشنبه ۲۶ و چهارشنبه ۲۸ تیر ماه ۱۳۴۶ به تصویب کمیسیونهای شماره ۲ و ۳ و ۴ و ۱۰ مجلس سنا رسیده است