آیین‌نامه اجرایی تبصره ۸۵ قانون بودجه سال ۲۵۳۶ کل کشور

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم

برنامه عمرانی پنجم ۱۳۵۲ - ۱۳۵۶
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و چهارم

آیین‌نامه اجرایی تبصره ۸۵ قانون بودجه سال ۲۵۳۶ کل کشور مصوب ۱۳۵۶٫۱۱٫۱۱ کمیسیون استخدام مجلسین - مصوب ۱۱ بهمن ۲۵۳۶ شاهنشاهی مجلس شورای ملی

ماده ۱ - حقوق بازنشستگی، وظیفه ازکارافتادگی و وظیفه وراث مستخدمین رسمی که تا

پایان سال ۲۵۳۵ بازنشسته یا ازکارافتاده یا فوت شده‌اند وحقوق بازنشستگی یا وظیفه آنها در صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت می‌شود بر اساس بالاترین شغل مورد تصدی در دوران خدمت طبق مقررات‌این آیین‌نامه تعیین می‌شود.

تبصره ۱ - منظور از بالاترین شغل مورد تصدی در دوران خدمت، شغلی است که مستخدم به موجب حکم صادره تصدی آن را بر عهده داشته و درمقایسه با سایر مشاغل مستخدم از نظر طبقه‌بندی یا همطرازی در گروه بالاتری قرار می‌گیرد.

تبصره ۲ - وظایف و مسئولیتهایی که علاوه بر وظایف شغل اصلی مستخدم به او محول گردیده‌است در تعیین بالاترین شغل ملاک قرار نمی‌گیرد.

ماده ۲ - تشخیص بالاترین شغل مورد تصدی مستخدم در دوران خدمت و همطرازی آن با مشاغل گروههای ۱۲ گانه جدول حقوقی قانون استخدام‌کشوری و تعیین گروه و پایه مربوط در وزارتخانه‌ها و شرکتها و مؤسسات دولتی و شهرداریها طبق ضوابط مقرر در این آیین‌نامه به عهده هیأتی خواهدبود که ترکیب آن بر حسب مورد به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تعیین و ابلاغ می‌گردد.

تبصره - بالاترین شغل مستخدم در مؤسسات عام‌المنفعه در صورتی ملاک تعیین گروه قرار می‌گیرد که طبق مقررات قانونی مربوط، خدمت در آن‌مؤسسات جزو خدمت مستخدم محسوب می‌شده‌است.

ماده ۳ - در مورد مستخدمینی که پس از اجرای طرح طبقه‌بندی یا همطرازی درباره آنها، بازنشسته یا از کار افتاده یا فوت شده‌اند در صورتی که‌بالاترین شغل مورد تصدی آنان در دوران خدمت، ملاک تشخیص گروه قطعی قرار نگرفته باشد گروه و پایه قطعی بالاترین شغل مورد تصدی آنان دردوران خدمت بر اساس مقررات طرح طبقه‌بندی مربوط یا از طریق همطرازی، وسیله هیأت مذکور در ماده ۲ این آیین‌نامه مشخص و حقوق گروه و پایه‌مذکور بر مبنای ضریب ۷۰ ریال ملاک تعیین حقوق بازنشستگی، وظیفه ازکارافتادگی یا وظیفه وراث آنان قرار می‌گیرد.

ماده ۴ - در مورد مستخدمینی که قبل از اجرای طرح طبقه‌بندی یا همطرازی درباره آنان، بازنشسته یا ازکارافتاده یا فوت شده‌اند ابتدا بالاترین شغل‌مورد تصدی آنان در دوران خدمت از طریق همطرازی به وسیله هیأت مذکور در ماده ۲ این آیین‌نامه مشخص می‌شود و سپس بر حسب مورد حقوق‌بازنشستگی یا وظیفه‌ای که در اجرای ماده ۳ این آیین‌نامه برای مستخدم نظیر یا وارث قانونی او در همان گروه با شرایط مشابه تعلق می‌گیرد به نسبت‌سالهای خدمت و به ترتیبی که در تعیین حقوق بازنشستگی یا وظیفه قبلاً محاسبه شده‌است بدون رعایت متوسط حقوق، ملاک تعیین حقوق‌بازنشستگی، وظیفه ازکارافتادگی یا وظیفه وراث آنان قرار می‌گیرد.

ماده ۵ - تشخیص همطرازی شغل با مشاغل گروه‌های دوازده‌گانه جدول حقوق ماده ۳۲ قانون استخدام کشوری با شورای امور اداری و استخدامی‌سازمان امور اداری و استخدامی کشور خواهد بود.

ماده ۶ - حقوق بازنشستگی، وظیفه ازکارافتادگی یا وظیفه وراث مستخدمین رسمی که بعد از اجرای طرح طبقه‌بندی یا همطرازی درباره آنان‌بازنشسته و ازکارافتاده یا فوت شده‌اند و حقوق بازنشستگی یا وظیفه آنان بر اساس گروه بالاترین شغل مورد تصدی در دوران خدمت برقرار گردیده‌است بر مبنای ضریب ۷۰ ریال محاسبه و تعیین خواهد شد.

ماده ۷ - در صورتی که حقوق بازنشستگی یا وظیفه ازکارافتادگی مشمولین مواد ۳ و ۴ و ۶ این آیین‌نامه در اجرای مقررات مواد مذکور با داشتن سی‌سال خدمت کمتر از مبالغ مشروح زیر در گروه مربوط باشد مبالغ مذکور به نسبت سالهای خدمت و به ترتیبی که قبلاً در تعیین حقوق بازنشستگی ووظیفه محاسبه شده‌است جدول زیر ملاک تعیین حقوق بازنشستگی یا وظیفه ازکارافتادگی قرار می‌گیرد و حقوق حاصل به میزان مقرر در قانون‌استخدام کشوری مبنای تعیین حقوق وظیفه وراث خواهد بود:

برای گروه ۱۲ ۴۶۰۰۰ ریال

برای گروه ۱۱ ۴۳۰۰۰ ریال

برای گروه ۱۰ ۴۰۰۰۰ ریال

برای گروه ۹ ۳۷۰۰۰ ریال

برای گروه ۸ ۳۳۰۰۰ ریال

برای گروه ۷ ۳۰۰۰۰ ریال

برای گروه ۶ ۲۷۰۰۰ ریال

برای گروه ۵ ۲۴۰۰۰ ریال

برای گروه ۴ ۲۲۰۰۰ ریال

برای گروه ۳ ۱۹۰۰۰ ریال

برای گروه ۲ ۱۷۰۰۰ ریال

برای گروه ۱ ۱۲۰۰۰ ریال

ماده ۸ - درباره مستخدمین مشمول ماده ۳۳ مقررات استخدامی شرکتهای دولتی که از لحاظ بازنشستگی و وظیفه تابع مقررات قانون استخدام‌کشوری و تغییرات و اصلاحات بعدی آن می‌باشند و از تاریخ ۱۳۵۲٫۳٫۵ (۲۵۳۲ شاهنشاهی) تا پایان سال ۲۵۳۵ بازنشسته و ازکارافتاده یا فوت‌شده‌اند حسب مورد به ترتیب مقرر در مواد ۳ و ۴ و ۶ و ۷ این آیین‌نامه رفتار خواهد شد.

ماده ۹ - در صورتی که حقوق بازنشستگی یا وظیفه‌ای که بر اساس مقررات این آیین‌نامه تعیین می‌شود از حقوق بازنشستگی یا وظیفه‌ای که به‌موجب مقررات قبلی به مستخدم یا وراث قانونی او تعلق گرفته‌است کمتر باشد حقوق بازنشستگی یا وظیفه قبلی کماکان قابل پرداخت خواهد بود.

ماده ۱۰ - در تعیین گروه مستخدمینی که بالاترین شغل آنان در دوران خدمت از نوع مشاغلی بوده که سلسله مراتب اداری در آنها ملحوظ نبوده‌است از قبیل دبیری، آموزگاری، پزشکی و مشاغلی نظیر به ترتیب مذکور در تبصره ۳ ماده ۱۳۷ قانون استخدام کشوری عمل خواهد شد.

ماده ۱۱ - در مورد مستخدمینی که از اول فروردین ماه ۲۵۳۶ به بعد بازنشسته، ازکارافتاده یا فوت می‌شوند در صورتی که حقوق بازنشستگی، وظیفه ازکارافتادگی یا وظیفه وراث آنان که طبق مقررات مربوط درباره آنها تعیین می‌شود از حقوق بازنشستگی یا وظیفه که به ترتیب مقرر در این‌آیین‌نامه برای مستخدم نظیر تعین می‌شود کمتر شود حقوق آنان به ترتیب مقرر در این آیین‌نامه برقرار و پرداخت خواهد شد.

ماده ۱۲ - از اول مهر ماه ۲۵۳۶ ضریب ۸۰ ریال ملاک عمل محاسبه حقوق بازنشستگی وظیفه ازکارافتادگی یا وظیفه وراث آنان خواهد بود.

ماده ۱۳ - ۴۰ درصد افزایش ناشی از اجرای این آیین‌نامه از اول فروردین ماه سال ۲۵۳۶ و بقیه آن به اضافه افزایش حاصل از این قانون از اول‌فروردین ماه سال ۲۵۳۷ از محل صندوق بازنشستگی کشوری قابل پرداخت خواهد بود.

ماده ۱۴ - اصلاحات لازم در این آیین‌نامه به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب کمیسیونهای استخدام مجلسین خواهدرسید.

آیین‌نامه فوق مشتمل بر چهارده ماده و سه تبصره به استناد تبصره ۸۵ قانون بودجه ۲۵۳۶ کل کشور پس از تصویب کمیسیون استخدام مجلس سنا درجلسه روز شنبه ۲۵۳۶٫۱۱٫۸، در جلسه روز سه‌شنبه یازدهم بهمن ماه دو هزار و پانصد و سی و شش شاهنشاهی به تصویب کمیسیون امور استخدام‌و سازمانهای اداری مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی