آیین‌نامه اجرایی تبصره ۴ ماده واحده قانون تشکیل هیات امنای دانشسرای عالی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

آیین‌نامه اجرایی تبصره ۴ ماده واحده قانون تشکیل هیأت امناء دانشسرای عالی - ‌مصوب ۱۳۴۹٫۷.۱ کمیسیون علوم و آموزش عالی مجلسین

‌ماده ۱ - از داوطلبان تحصیل در دانشسرای عالی در بدو ورود هیچگونه تعهد خدمتی گرفته نخواهد شد.

‌ماده ۲ - دانشجویان دوره لیسانس دانشسرای عالی که در دوران تحصیل کمک هزینه تحصیلی دریافت نمایند باید طبق مقررات آیین‌نامه اجرایی‌این ماده که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید تعهد خدمت آموزشی کنند و تضمین کافی بسپارند.

‌ماده ۳ - دانشجویان فعلی دانشسرای عالی برای لغو تعهد خدمتی که در بدو ورود به دانشسرای عالی سپرده‌اند باید مبلغی معادل کلیه شهریه و‌دیگر هزینه‌های تحصیلی که در سایر دانشگاه‌های دولتی در سنوات تحصیل مربوط از دانشجویان رشته‌های تحصیلی مشابه گرفته می‌شده یا می‌شود به‌دانشسرای عالی بپردازند.

‌دانشجویانی که ترک تحصیل کنند و همچنین فارغ‌التحصیلان از خرداد ۱۳۴۹ به بعد که قبول خدمت آموزشی نکنند ملزم به پرداخت مبلغی به شرح‌فوق به دانشسرای عالی خواهند بود و در صورتی که از کمک هزینه تحصیلی استفاده کرده باشند طبق مقررات آیین‌نامه اجرایی مذکور در ماده ۲ ملزم به‌استرداد وجوه دریافتی نیز خواهند بود.

‌ماده ۴ - دانشسرای عالی برای تکمیل دستگاه آموزشی خود می‌تواند هر سال به ترتیب معدل کل آن عده از فارغ‌التحصیلان رشته‌های مدرسی خود‌را که طبق تشخیص شورای دانشسرای عالی لازم باشند استخدام نماید.

‌ماده ۵ - تعهد خدمت فارغ‌التحصیلان دانشسرای عالی سابق و سازمان تربیت معلم و تحقیقات تربیتی کماکان به قوت خود باقی و تابع مقررات قبل‌از تصویب این آیین‌نامه خواهد بود.

‌باقیمانده وجوهی را که این قبیل فارغ‌التحصیلان برای لغو تعهد خدمت خود باید بپردازند از اول فروردین ماه سال ۱۳۵۰ به دانشسرای عالی پرداخت‌خواهند کرد.

‌ماده ۶ - دانشجویان و فارغ‌التحصیلان مؤسسات آموزش عالی از آن جمله هنرسرای عالی که از قوانین و مقررات مربوط به دانشجویان و‌فارغ‌التحصیلان دانشسرای عالی تبعیت می‌کرده‌اند یا می‌کنند تابع مقررات مندرج در مواد فوق خواهند بود. وجوه حاصل از عدم انجام تعهدات آنان به‌مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل آنها پرداخت خواهد شد.

‌ماده ۷ - وجوهی که به شرح مواد فوق به دانشسرای عالی و یا مؤسسات آموزش عالی پرداخت می‌شود از اول سال ۱۳۵۰ جزو درآمد اختصاصی‌آنها محسوب خواهد شد.

‌آیین‌نامه فوق مشتمل بر هفت ماده به استناد تبصره ۴ ماده واحده قانون تشکیل هیأت امناء دانشسرای عالی پس از تصویب کمیسیون علوم و آموزش‌عالی مجلس شورای ملی در جلسه روز دوشنبه ۱۳۴۹٫۳.۲۵ در جلسه روز چهارشنبه اول مهر ماه یک هزار و سیصد و چهل و نه به تصویب کمیسیون‌علوم و آموزش عالی مجلس سنا رسید.

‌رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی