آیین‌نامه اجرایی تبصره یک ماده واحده قانون تشکیل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

آیین‌نامه اجرایی تبصره یک ماده واحده قانون تشکیل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران - ‌مصوب ۴۹٫۱۰٫۱۴ کمیسیون مشترک اقتصاد مجلسین

فصل اول - وظایف اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

‌ماده ۱ - وظایف اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به قرار زیر است:

‌الف - ایجاد همآهنگی و همکاری بین بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن.

ب - همکاری با دستگاه‌های دولتی و سازمانهای وابسته به دولت و یا تحت نظارت آن و شهرداریها در مورد تهیه لوایح و سایر مقرراتی که با امور‌بازرگانی و صنایع و معادن ارتباط دارد از طریق اظهار نظر مشورتی.

ج - انجام مطالعات لازم برای پیشرفت و توسعه امور بازرگانی و صنعتی و معدنی کشور.

‌د - کوشش در رفع اختلافات و دعاوی بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن و احیاناً مصرف‌کنندگان و همچنین قبول حکمیت و کارشناسی.

ه - اقدام به تشکیل و اداره نمایشگاه‌های بازرگانی و صنعتی و معدنی و تشویق بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن به شرکت در نمایشگاه‌های‌مملکتی و بین‌المللی.

‌و - تشکیل کنفرانسها و کنگره‌ها و شرکت در مجامع اقتصادی و بازرگانی و صنعتی و معدنی در سطح مملکتی، منطقه‌ای و بین‌المللی با موافقت‌وزارت اقتصاد.

‌ز - تماس و همکاری با سازمانهای مشابه در کشورهای دیگر.

ح - راهنمایی و تشریک مساعی لازم با بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن مخصوصاً در امور مربوط به مدیریت و برنامه‌ریزی برای بهبود تولید و‌توزیع و بازاریابی کالاهای صادراتی.

ط - کوشش در ایجاد تخصص در رشته‌های مختلف بازرگانی و صنعتی و معدنی.

ی - کوشش در ایجاد و توسعه آموزشگاه‌های حرفه‌ای و تخصصی متناسب با احتیاجات کشور و تربیت کارشناسان لازم برای رشته‌های بازرگانی‌و صنعتی و معدنی و تهیه وسائل اعزام کارآموزان بخش خصوصی رشته‌های مزبور به خارج از کشور و همچنین ایجاد و اداره مؤسساتی که کمک به‌تحقیق و پیشرفت امور بازرگانی و صنایع و معادن می‌نمایند و همکاری در اجرای مقررات قانون کارآموزی و همچنین همکاری با دانشگاه‌ها و‌مؤسسات علمی تحقیقاتی.

ک - کوشش در ترویج بورس سهام و اوراق قرضه شرکت‌های سهامی عام.

ل - تهیه و تصویب طرح سازمان اداری و مقررات استخدامی و مالی و بیمه و بهداشت و صندوق تعاونی کارکنان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن‌ایران و تشریک مساعی با شعب اتاق در این زمینه.

م - تأمین احتیاجات مالی شعب اتاق از محل منابع مالی مذکور در تبصره ۳ قانون تشکیل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در حدود مقررات‌آیین‌نامه مالی مربوط که به وسیله اتاق تهیه و با تصویب وزارت اقتصاد به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

ن - انجام سایر اموری که در حدود وظایف کلی اتاق برای توسعه اقتصاد کشور مفید تشخیص داده شود.

س - صدور کارت عضویت طبق آیین‌نامه اتاق.

‌تبصره - وظایف مربوط به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در سطح محلی به عهده شعب اتاق می‌باشد که مستقلاً در حوزه فعالیت خود انجام‌می‌دهند.

فصل دوم - عضویت

‌ماده ۲ - اشخاص حقیقی یا حقوقی مذکور در این ماده باید به عضویت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران درآیند:

‌الف - کلیه اشخاصی که به موجب قانون بازرگان شناخته می‌شوند و اتحادیه‌ها و سندیکاهای کارفرمایی مربوط به آنها.

ب - اشخاصی که دارای شرایط زیر باشند:

۱ - به امور بازرگانی یا صنعتی یا معدنی اشتغال داشته باشند.

۲ - تبعه ایران بوده و یا مشمول ماده ۸ قانون تشویق صادرات و تولید مصوب ۱۴ اسفند ۱۳۳۳ باشند.

۳ - نام آنها در دفتر ثبت اسامی بازرگانان و یا دفتر ثبت اسامی شرکتها در اداره ثبت اسناد محل ثبت شده باشد.

فصل سوم - ارکان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و شعب آن

‌ماده ۳ - ارکان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و شعب آن عبارت است از:

‌الف - هیأت نمایندگان.

ب - هیأت رئیسه.

‌الف - هیأت نمایندگان:

‌ماده ۴ - تعداد اعضای هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به شرح زیر خواهد بود که از بین نمایندگان منتخب هر یک از شعب‌اتاق در اولی جلسه شعبه اتاق برای مدت چهار سال انتخاب و به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران معرفی می‌شوند:

‌شعب اتاق که کمتر از ۲۰۰ نفر عضو دارند یک نفر نماینده.

‌شعب اتاق که بیش از ۲۰۰ نفر عضو دارند برای هر ۲۰۰ نفر عضو یک نفر نماینده.

‌ماده ۵ - تعداد اعضای هیأت نمایندگان شعب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به شرح زیر خواهد بود که از بین بازرگانان و صاحبان صنایع و‌معادن و خدمات مربوط که عضو اتاق محل هستند از طرف اعضاء اتاق همان محل برای مدت چهار سال انتخاب می‌شوند.

‌الف - شعب اتاق تا ۵۰ عضو ۱۰ نفر نماینده

ب - شعب اتاق تا ۱۰۰ عضو ۱۲ نفر نماینده

ج - شعب اتاق تا ۲۰۰ عضو ۱۵ نفر نماینده

‌د - شعب اتاق تا ۵۰۰ عضو ۲۰ نفر نماینده

ه - شعب اتاق بیش از ۵۰۰ عضو ۴۵ نفر نماینده

‌ماده ۶ - در هر شهرستان که تعداد بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن و خدمات مربوط به ۲۵ نفر برسد شعبه اتاق با تصویب اتاق بازرگانی و‌صنایع و معادن ایران در آن محل تشکیل خواهد گردید.

‌در شهرستانهایی که تعداد افراد مذکور از ۲۵ نفر کمتر باشد آن افراد می‌توانند عضویت نزدیکترین شعبه اتاق را بپذیرند و در این صورت در انتخابات آن‌شهرستان شرکت خواهند نمود.

‌ماده ۷ - برای انتخاب نمایندگان شعب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با اعلام و نظارت وزارت اقتصاد انجمنی مرکب از یک نفر نماینده آن‌وزارت و چهار نفر نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تشکیل می‌شود. انجمن به وسیله آگهی حداقل در یکی از جراید کثیرالانتشار تاریخ شروع و‌ایام اخذ رأی و تعداد اعضاء هیأت نمایندگان شعب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران را به اطلاع اعضاء اتاق محل خواهد رسانید.

‌ماده ۸ - پس از انقضاء مدت اخذ آراء انجمن بلافاصله استخراج آراء نموده و نتیجه انتخابات و اسامی منتخبین را به وزارت اقتصاد اعلام خواهد‌داشت. مدت انتخابات از تاریخ آگهی تا تاریخ اعلام اسامی حائزین اکثریت از یک ماه نباید تجاوز نماید.

‌تبصره - اعتراضات به انتخابات ظرف سه روز از تاریخ اعلام رأی باید تسلیم انجمن شود و انجمن مکلف است ظرف سه روز به اعتراضات وارده‌رسیدگی و نظر خود را اعلام نماید و این نظر قطعی خواهد بود.

‌ماده ۹ - اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مکلف است ظرف یک سال از این تاریخ آیین‌نامه‌ای برای اینکه انتخابات دوره‌های آتیه اتاق از طریق‌اتحادیه‌ها و سندیکاهای بازرگانی و صنعتی و معدنی و خدمات مربوطه انجام شود تهیه و به وزارت اقتصاد تسلیم نماید.

‌ماده ۱۰ - وظایف هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و شعب آن عبارت است از:

۱ - انتخاب اعضاء هیأت رئیسه.

۲ - انتخاب اعضاء کمیسیونها.

۳ - مطالعه و اظهار نظر درباره گزارشهای هیأت رئیسه و تصویب آیین‌نامه‌های اتاق.

۴ - بررسی و تصویب بودجه و ترازنامه اتاق.

‌ماده ۱۱ - جلسات هیأت نمایندگان اتاق و شعب آن با حضور حداقل نصف به علاوه یک نمایندگان حاضر در محل تشکیل و رسمیت می‌یابد.

‌تبصره - هیأتهای نمایندگان شعب اتاق در امور مربوط به حوزه خود می‌توانند مستقلاً تصمیمات لازم را اتخاذ نمایند.

ب - هیأت رئیسه:

‌ماده ۱۲ - هیأت رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران از ۷ نفر تشکیل می‌شود که عبارتند از:

‌رییس، ۴ نفر نایب رییس، یک نفر خزانه‌دار و یک نفر منشی که در اولین جلسه هیأت نمایندگان اتاق از بین آنان برای مدت چهار سال انتخاب می‌گردند.

‌تبصره - اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران دارای یک نفر دبیر کل به انتخاب رییس اتاق خواهد بود که زیر نظر او انجام وظیفه می‌نماید.

‌ماده ۱۳ - هیأت رئیسه هر یک از شعب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران از پنج نفر تشکیل می‌شود که عبارتند از:

‌رییس، دو نفر نایب رییس، یک نفر خزانه‌دار و یک نفر منشی که در اولین جلسه هیأت نمایندگان شعبه اتاق از بین آنان برای مدت چهار سال انتخاب‌می‌شوند.

‌ماده ۱۴ - وظایف هیأت رئیسه اتاق و شعب آن عبارت است از:

۱ - اداره امور اتاق و اجرای مصوبات هیأت نمایندگان.

۲ - تهیه و تنظیم برنامه کلی کار اتاق.

۳ - تهیه و تنظیم گزارشهای مربوط به فعالیتهای اتاق.

۴ - تهیه و تنظیم طرحهای سازمانی و مالی و استخدامی و آیین‌نامه‌های مربوط و اجرای آنها پس از تصویب نمایندگان اتاق.

۵ - تهیه و تنظیم بودجه اتاق و اجرای آن پس از تصویب هیأت نمایندگان.

‌تبصره ۱ - تصویب بودجه هر یک از شعب اتاق با هیأت نمایندگان آن شعبه و منوط به تأیید هیأت رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران‌خواهد بود.

‌تبصره ۲ - وظایف هیأت رئیسه اتاق در سطح مملکتی و وظایف هیأت رئیسه شعب اتاق در سطح محلی خواهد بود.

‌تبصره ۳ - کلیه اختیارات اجرایی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران اعم از اداری یا مالی در حدود آیین‌نامه‌ها و بودجه و برنامه‌های مصوب اتاق‌به عهده رییس اتاق خواهد بود.

‌ماده ۱۵ - هر گونه اصلاح یا تغییر مواد این آیین‌نامه بنا به پیشنهاد وزارت اقتصاد و تصویب کمیسیون مشترک اقتصاد مجلسین خواهد بود.

‌آیین‌نامه فوق مشتمل بر پانزده ماده و هفت تبصره در اجرای تبصره یک ماده واحده قانون تشکیل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در جلسه روز‌دوشنبه چهاردهم دی ماه یک هزار و سیصد و چهل و نه شمسی به تصویب کمیسیون مشترک اقتصاد مجلسین رسیده است.

‌رییس مجلس سنا - رییس مجلس شورای ملی

‌جعفر شریف‌امامی - عبدالله ریاضی