New Server

گروه کادرها

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
حزب توده گروه کادرها

کنفدراسیون دانشجویان ایرانی

جبهه ملی

گروه کادرها در آغاز سال‌های ۱۳۳۸ به وسیله بهمن نیرومند، مهدی خانبابا تهرانی و مجید زربخش بنیان شد. گروه کادرهای یک سازمان مارکسیست - لنینیستی بود که رهبران انقلاب را در لبنان آموزش چریکی می‌داد، یعنی آموزش کادری که جنبش‌های ویران کننده در کشور را بر عهده می‌گرفتند. این رهبران انقلابی قرار بود که در شهرهای ایران پخش شوند و در آن شهرها، سلول‌های انقلابی بسازند، این سلول‌های می‌بایستی که مسلح شوند و به عنوان چریک‌های شهری علیه رژیم و سلطنت مبارزه کنند و آن را براندازند.