New Server

پیش آهنگی دختران

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
شهبانو فرح پهلوی پیش‌آهنگی دختران درگاه محمدرضا شاه پهلوی
شهبانو فرح پهلوی ریاست عالیه پیشاهنگی دختران ایران
شهبانو فرح در بازدید از اردوگاه و ابزار پیشاهنگان برای کمک در سمپاشی آفت درختان
اردوی پیش آهنگی فرشتگان و شیربچگان سرود می خوانند

پیش آهنگی دختران زیر نظر سازمان ملی پیش آهنگی ایران با سرپرستی شورای عالی پیش آهنگی ایران به ریاست عالیه شهبانو فرح پهلوی و هیات مدیره اداره می شود. پیش آهنگی دختران در سال ۱۳۳۶ بنیان شد و آغاز به کار کرد. هدف از ایجاد این سازمان آموزش روحی و جسمی دختران بر اساس پیشاهنگی جهانی و برتری های ملی و رشد اجتماعی بیشتر آنان برای زندگی بهتر می باشد.[۱]

پیش آهنگی علم نیست و عمل است و از راه و روش ویژه عملی آموزش داده می شود. این آموزش ها بر اساس کار و واگذاری مسولیت به کودکان است. فعالیت های پیش آهنگی در واحد های آموزشی و اردو های و جمبوری ها و خانه های پیش آهنگی انجام می گیرد. این آموزش ها می باید به وسیله مربی زیر نظر کمیته های وابسته اداره شود. این کمیته ها از پدران و مادران برگزیده کودکان تشکیل می شود و بدون سرپرستی مستقیم پدران و مادران ، ملی بودن آن معنی ندارد.

سازمان

پیش آهنگی دختران زیر نظر سازمان ملی پیش آهنگی ایران با سرپرستی شورای عالی پیش آهنگی ایران و هیات مدیره که بر پایه قوانین ویژه برگزیده شده‌اند اداره می‌شود:

  • - اداره مرحله فرشتگان برای آموزش دختران از ۷ تا ۱۰ سال
  • - اداره مرحله فرشتگان برای آموزش دختران از ۱۰ تا ۱۵ سال
  • - اداره مرحله جویندگان و سیاران برای آموزش دختران از ۱۵ تا ۲۰ سال
  • - اداره جهانی دختران
  • - اداره فعالیت‌ها
  • - اداره حسابداری
  • - اداره‌های مربوط به ارزش یابی، آموزش نشان لیاقت روستایی، پیوندهای همگانی و خدمات اجتماعی با قسمت پسران پیش آهنگ مشترک است.

پیش آهنگی دختران از نظر خدماتی بر پایه مقررات جهانی پیش آهنگی در آموزشگاه‌هایی است که زیر سرپرستی مدیران فنی فعالیت و خدمت می‌نماید ولی در داخل هر واحد تقسیمات ویژه پیش آهنگی وجود دارد.

۲۴ مهر ماه ۱۳۴۴ علیاحضرت شهبانو سرپرست عالیه پیشاهنگی دختران کشور خانه شماره شش پیشاهنگی را گشودند.

منابع

  1. انتشارات دفتر مخصوص شهبانو، تهران، ۱۳۵۴ ، ص. ۷۱