New Server

پیام محمد مصدق بزرگ فئودال ایران با پاسپورت سویسی به کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در لوزان ۱۹ خرداد ۱۳۴۲

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
کنفدراسیون دانشجویان ایرانی حزب توده

نهضت آزادی ایران

جبهه ملی

پیام محمد مصدق بزرگ فئودال ایران با پاسپورت سویسی به کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در لوزان ۱۹ خرداد ۱۳۴۲

پیام من به کنگره کنفدراسیون باین حقیر با یک مدتی تاخیر رسید و بعدا چون بعلت نسیان جواب بموقع عرض نشده موجب بسی تاسف گردید چنانچه عرض کنم مندرجات موثر این پیام جایی برایم نگذاشت و آن را دگرگون ساخت خبری بخلاف واقع عرض نشده و تاثیر کلام در شنونده دال بر صحت قول گوینده است.

از این حقیر که در روزهای آخر عمر بسر می‌برم و آزادیم بحدیست که میتوانم جواب نامه‌ی آن فرزندان عزیز را با کمال احتیاط بنویسم کاری ساخته نیست جز اینکه توفیق شما را در راهی که قدم برداشته‌اید بخواهم و اخذ اسالت [؟] نمایم که بتوانید گامهای بلندی بردارید و ایران وطن عزیز را بآزادی و استقلال برسانید امید ملت ایران به شما نسل جوان و بآن عده رجال و افرادیست که در راه آزادی و استقلال وطن آنچه توانسته‌اند فداکاری کرده‌اند و از همه چیز خود گذشته‌اند دیگر عرضی ندارم جز اینکه از تاخیر عرض جواب معذرت بخواهم - دکتر محمد مصدق