New Server

پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در جشن نوزدهمین سال بنیادگذاری سازمان ملل متحد دانشگاه تهران ۲ آبان ۱۳۴۳

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
کمیته ملی پیکار جهانی با بیسوادی درگاه اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی

برنامه عمرانی سوم


پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در جشن نوزدهمین سال بنیادگذاری سازمان ملل متحد دانشگاه تهران ۲ آبان ۱۳۴۳


به مناسبت آغاز نوزدهمین سال تأسیس سازمان ملل متحد خوشوقتی خویش را از خدماتی که این سازمان در سال گذشته علیرغم مشکلات گوناگون در تقویت صلح بین‌المللی و تفاهم و همکاری بیشتر میان کشورها و ملل جهان انجام داده است ابراز می‌داریم.


در چند سال گذشته گروه عظیمی از کشورهای نوبنیاد به عضویت این سازمان در آمده و به خانواده ملل مستقل و آزاد جهان پیوسته‌اند، بطوری که در تاریخ بشر سابقه نداشته است که جمعی چنین کثیر از دُوَل در کنار یکدیگر در لوای یک پرچم بین‌المللی گرد آمده باشند. همین واقعیت است که ما وجود آن را به عنوان طلیعه دنیای آینده به فال نیک می‌گیریم.


بدیهی است ما در عین آنکه مسئولیت ملی خویش را از لحاظ تأمین منافع مشروع و حقه خود کاملاً در نظر داریم همواره متکی به اصول و هدف‌های منشور ملل متحد بوده و پشتیبان کامل این سازمان جهانی هستیم که ایران از بدو تأسیس از نخستین اعضای آن بوده است.


عقد پیمان استانبول میان ایران و پاکستان و ترکیه که در مردادماه گذشته به منظور تقویت نیروی اقتصادی این سه کشور و همکاری بیشتر آنان در مسائل مختلف صورت گرفت بر طبق مقررات همین منشور انجام پذیرفت. امیدواریم بر اساس قطعنامه‌های کمیسیون اقتصادی اکافه در تهران و تصمیماتی که در کنفرانس تجارت و توسعه در ژنو اتخاذ شد بیش از پیش کمک‌های لازم به توسعه و ترقی کشورهای نوبنیاد و سایر کشورهای در حال توسعه معمول گردد.


با اظهار رضامندی از خدمات جمعیت ایرانی طرفدار ملل متحد رجاء واثق داریم که این جمعیت کماکان نسبت به ترویج اصول و مقاصد منشور ملل متحد و جلب افکار عمومی در پشتیبانی از این سازمان و مؤسسات تخصصی آن اهتمام نماید. همچنین موجب رضایت خاطر ما است که جمعیت جدیدالتأسیس طرفداران حکومت متحده جهانی طبق اساسنامه خود از سازمان ملل متحد پشتیبانی و با جمعیت ایرانی طرفدار ملل متحد همکاری نماید.