New Server

پرسش‌های نمایندگان مجلس از هیات دولت مصدق درباره رفت و آمد با سفارت شوروی و دریافت سهم ایران از شرکت نفت انگلیس و ایران ۲ دی ۱۳۳۱ نشست ۵۰

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفدهم تصمیم‌های مجلس

روز رستاخیز ملی ۲۸ امرداد ۱۳۳۲

درگاه روز رستاخیز ملت ایران ۲۸ امرداد ۱۳۳۲

پرسش‌های نمایندگان مجلس از هیات دولت مصدق درباره رفت و آمد با سفارت شوروی و دریافت سهم ایران از شرکت نفت انگلیس و ایران ۲ دی ۱۳۳۱ نشست ۵۰

- سوالات نمایندگان

سوالات نمایندگان

ریاست محترم مجلس شورای ملی متمنی است به آقای وزیر راه اطلاع بدهید که برای پاسخ به سوال زیرین بمجلس شورای ملی تشریف بیاروند.

سوال - علت آنکه وزارت راه از تاریخ تدوین قانون کار که چندین سال می‌گذرد تاکنون حاضر باجرای قانون کارو بیمه اجتماعی و صندوق تعاون و پرداخت حق السهم کارفرمابرای اجرای قانون مزبور استنکاف دارد چیست؟ تکلیف تضییع حقوق حقه کارگران اداره بندرپهلوی در قبال عدم اجرای قانون چه خواهد شد؟ وزارت راه تا چه تاریخ از اجرای قانون کار درباره کارگران مزبور امتناع خواهدداشت؟ معتمددماوندی


ریاست محترم مجلس شورای ملی متمنی است به آقای وزیر کاراطلاع بدهید که برای پاسخ به سوال زیرین به مجلس شورای ملی تشریف بیاورند.

سوال - علت آنکه تاکنون قانون کاردرباره کارگران اداره بندرپهلوی اجرا ننموده‌اند چیست؟ وتکلیف کارگران آنجا که چندین سال است حقوق حقه آنها تضییع می‌گردد چه خواهدبود؟ و آیا وزارت کار درنظرندارد که قانون کار - بیمه اجتماعی صندوق تعاون را درباره کارگران اداره بندرپهلوی اجرانماید. معتمددماوندی


ریاست محترم مجلس شورای ملی متمنی است به آقای وزیر راه اطلاع دهیدبرای جواب بسوال زیردرمجلس شورای ملی حاضرشوند.

سوال - راههای گیلان در اثرعدم توجه وزارت راه از حیز ارتفاع افتاده وخرابی‌های آن بقدری زیاد است که قابل توصیف نیست پلهای راههای قزوین برشت رشت به فومن پهلوی به آستارا در طول را طالش خراب و مخصوصا بعلت خرابی پل‌های راه طالش ارتباط طالش در فصل زمستان بعلت زیادی آبهای رودخانه باپهلوی ورشت قطع می‌شود برای ترمیم خرابی راههای گیلان و پلهای راههای گیلان که از هر جهت برای مملکت مهم است چه فکری شده‌است؟ آیادر برنامه ۵ ساله راهسازی مملکت برای ترمیم خرابیهای راههای گیلان و اسفالت کردن راههای گیلان چه پیش بینی‌هایی شده‌است. معتمددماوندی


ریاست محترم مجلس شورای ملی خواهشمنداست مقررفرمایید بجناب آقای وزیر خارجه اطلاع داده شود که برای پاسخ به سوال زیردرمجلس شورای ملی حضوربهم رسانند.

همانطوریکه در گذشته وبکرات ازدولت‌های وقت سوال شده بعضی ازسفارت خانه‌های خارجی در تهران دارای نشریات متعددوگاهی هم مضربحال استقلال مملکت هستند خواهشمنداست توضیح فرماینداولا بچه علت تاکنون اقدامی برای جلوگیری ازانتشاراین نشریات بعمل نیامده ثانیا دولت ایران در ممالکی که سفارت خانه‌های آنها در تهران بانتشار این اوراق مبادرت می‌ورزند اجازه عمل متقابل دارد یاخیر؟ ناصر ذوالفقاری ۳-۹-۳۱


سوال ازجناب آقای وزیر اقتصادی ملی. مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی خواهشمنداست به جناب آقای وزیر اقتصاد ملی ابلاغ فرمایند در مجلس شورای ملی حاضر شده پاسخ سوال ذیل را بدهند.

طبق اطلاعات موثقی که باینجانب رسیده و در بعضی از جراید هم منعکس شده در مورد صدور پروانه‌های برنج سوءاستفاده‌هایی شده‌است آیا وزارت اقتصاد ملی از جریانات بالا استحضاردارند یا خیر؟ ودرصورت اطلاع چه اقدامی فرموده‌اند. باتقدیم احترامات - بهاء الدین کهبد.

ریاست معظم مجلس شورای ملی خواهشمنداست مقررفرمایید جناب آقای وزیر اقتصادملی برای جواب به سوالات زیرهرچه زودتر در مجلس حاضر شوند

۱- جریان صدورپنجاه هزارتن برنج

۲- جریان معامله برنج با اندونزی وسوء استفاده که بضررحیثیت کشوردرمعامله شده‌است. دکتر بقایی کرمانی


ریاست محترم مجلس شورای ملی خواهشمنداست بجناب آقای وزیر دارایی اطلاع فرمایند که برای جواب به سوال زیردرمجلس حضوربهمرسانند.

سوال – با آنکه ثابت شده که چایهای قرمز موجود در گمرکهای جنوب و تهران فاسدو غیر قابل استفاده و مضربحال سلامت مصرف کنندگان است بچه مناسبت از طریق حراج بفروش میرسانند. پورسرتیپ


ازمقام ریاست محترم مجلس شورای ملی توقع دارم مقرر فرمایند وزیر دادگستری برای پرسش ذیل در مجلس حاضر شوند

درتعقیب ماده واحده ۲۵-۴-۱۳۳۰ راجع باوراق مکشوفه دستگاه جاسوسی کمپانی سابق نفت چه اقدامی شده؟

آیا کمیسیون تشکیل شده یانه؟

اگر کمیسیون تشکیل شده چه اشخاصی از طرف نخست‌وزیر انتخاب شده؟

و آثار عملی کمیسیون و محاکم چه بوده؟ سیدابوالحسن حائری‌زاده


ریاست محترم مجلس شورای ملی متمنی است بجناب آقای وزیر امورخارجه ابلاغ فرمایید در مجلس شورای ملی حاضرشده و به سوال زیر پاسخ فرمایند.

۱- در واقعه اخیر عراق از ایرانیان زائر و یا مقیم چند تن کشته وزخمی شده‌اند ؟

۲- وزارت امورخارجه برای حفظ جان ومال اتباع ایرانی مقیم در عراق و یا زائرین عتبات عالیات که هنگام بلوای مزبور در عراق بودند چه اقدامی نموده‌است؟

باتقدیم احترام - معتمددماوندی. ۲۰-۹-۳۱


از مقام ریاست محترم مجلس شورای ملی توقع دارم مقررفرمایند نماینده دولت (وزیر دارایی) برای جواب پرسش ذیل در مجلس حاضرشوند.

پس از ملی شدن صنایع نفت و برسمیت شناختن آن در مجامع بین المللی (موضوع غرامت وخسارت که دولت ایران باید پس از رسیدگی بحساب از کمپانی مطالبه کند) تابحال چه اقدامی شده؟ و در مقابل تبلیغات سوء دولت انگلستان در موضوع خسارت و غرامت که باید کمپانی بپردازد و بعکس جلوه داده و در مجامع بین المللی ذیحق بودن خود را در مطالبه خسارت بواسطه سکوت دولت ایران مسلم دانسته علت سکوت چه بوده؟

آیابرای رسیدگی بحساب ۵۰ ساله کمپانی از مقامات صالحه تقاضا شده و نسبت به آن چه اقدامی بعمل آمده.

آیا مبلغ تحقیقی طلب حقه ایران طبق قرارداد دارسی لغوشده و عمال کمپانی غصبا دارایی ملت ایران را برده معلوم است؟ سیدابوالحسن حائری‌زاده ۲۳-۹-۳۱


مقام منبع ریاست محترم مجلس شورای ملی متمنی است بجناب آقای وزیر امورخارجه ابلاغ فرمایید در مجلس شورای ملی حاضرشده وبسوال زیرپاسخ دهند.

۱- منظورازمسافرت دونفرازسیاستمداران برجسته آمریکایی سناتور اسپارکمن و سناتور جیلت عضو کمیسیون خارجه سنای آمریکا را بایران تشریح فرمایند

۲- آیا با این دونفرمذاکراتی بعمل آمده‌است یا خیر؟

۳- اگر مذاکراتی با این دونفر از طرف وزارت امور خارجه و یا دولت بعمل آمده باشد مجلس شورای ملی را مطلع سازید.

باتقدیم احترام - معتمددماوندی ۲۰-۹-۳۱


سوال ازآقای وزیر کشاورزی

مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی خواهشمنداست به آقای وزیر کشاورزی ابلاغ فرمایید در مجلس شورای ملی حاضرشده پاسخ سوال ذیل را بدهند.

۱- آیامراوده با بیگانگان و تبلیغ به نفع آنها بدون استحضار وزارت امورخارجه و دولت و تشریفات مخصوص که از طرف بعضی از دوائر آن وزارتخانه بعمل آمده و می آید مجازاست یا خیر؟

۲- بچه مناسبت وزارت کشاورزی فیلمی که بوسیله بیگانگان تهیه و توهین به اهالی این کشور است در وزارت کشاورزی بمعرض نمایش گذاشته‌است و آیا نمایش این فیلم مزبور با تحصیل اجازه از مقامات مسئول بوده یا خیر؟

باتقدیم احترامات. - بهاءالدین کهبد

منبع

مذاکرات مجلس شورای ملی ۲ دی ۱۳۳۱ نشست ۵۰