New Server

نامه کنفدراسیون دانشجویان ایرانی به اتحادیه دانشجویان یوگسلاوی برای جلوگیری از سفر مارشال تیتو به ایران

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
جبهه ملی نامه کنفدراسیون دانشجویان ایرانی به اتحادیه دانشجویان یوگسلاوی برای جلوگیری از سفر مارشال تیتو به ایران

نجات آذربایجان

روز ننگین ۱۵خرداد ۱۳۴۲

نامه کنفدراسیون دانشجویان ایرانی به اتحادیه دانشجویان یوگسلاوی برای جلوگیری از سفر مارشال تیتو به ایران

اتحادیه دانشجویان یوگسلاوی - بلگراد

دوستان عزیز

اخبار رسیده در مورد مسافرت آقای تیتو و قصد او مبنی بر دعوت شاه به ی.گسلاوی برای ما به شکل غیر قابل وصفی تکان دهنده می‌باشد.

همانطور که می دانید شاه و دولت‌های او نمایندگی سیستمی غیرقانونی و دیکتاتوری می‌باشند. اعمال غیر انسانی شاه در زندان‌های قرون وسطایی او واقعیات آشکاری هستند که خود او نیز قادر به نفی آنها نیست. کنفدراسیون دانشجویان ایرانی به عنوان نماینده کلیه دانشجویان ایرانی در داخل و خارج تاسف خود را از اینکه بخصوص رئیس یک ملت نمونه سوسیالیستی با رژیمی غیرقانونی و جابر و استعمارگر چون رژیم ایران به برقراری روابط حسنه می‌کوشد ابراز می‌دارد. کنفدراسیون دانشجویان ایرانی از شما تقاضا دارد که از این مسافرت جلوگیری و اعتراض کنفدراسیون را علیه آن بیان دارید. ما منتظر جوابی رسا در مورد این تقاضا بوده و امید و آرزو داریم که دوستان یوگسلاوی ما تقاضاهای بالا بپذیرند .

با سلام‌های دوستانه

حسن ماسالی ، دبیر کنفدراسیون دانشجویان ایرانی