New Server

مذاکرات مجلس شورای ملی ۴ بهمن ۱۳۵۷ نشست ۲۰۸

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و چهارم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور
مذاکرات مجلس شورای ملی ۴ بهمن ۱۳۵۷ نشست ۲۰۸

مذاکرات مجلس شورای ملی

صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی ۴ بهمن ۱۳۵۷ نشست ۲۰۸

فهرست مطالب:

جلسه ساعت نه وچهل دقیقه صبح بریاست آقای دکترجوادسعید تشکیل شد.

- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل

۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل.

رئیس ـاسامی غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود

(بشرح زیرخوانده شد)

غائبین بااجازه

آقایان :دکترابوالهدی ـاخباری ـاردلان ـاسفندیاری ـ دکترافتخاری ـجهانشاه افشار ـبارکزهی ـبنی احمد ـ پیر ـپیشوایی ـدکترتجدد ـتوتونچیان ـکاظم جزایری ـ جعفری ـحجتی ـخزیمه ـدکتردادفر ـ ذوالفقاری ـ دکتررئیسی ـ دکتررفعت ـ رهبر ـساری اصلانی ـساگینیان ـسعیدی ـسیدکلال ـصحرایی ـرحیم شیخ الاسلامی ـطباطبایی ـعطارد ـفلاح مقدم ـقوامی ـکبیری ـ دکترمحققی ـمظهری ـ منصوریان ـ مهرزاد ـ میرلاشاری ـ مجتبی نوری ـ وشمگیر ـ پروفسوریغمایی.
 :اباصلتی ـجهانبانی ـآقایان ـضرابی ـ کمالی آزاد.

رئیس ـ همکاران محترم چندنفرازنمایندگان برای نطق قبل ازدستور نام نویسی کرده بودند ولی آقایان طرفی ـعباس میرزایی ـشیخ الاسلامی ـفروزین ـمحمدنوری وصدرشرحی نوشته‌اند که ازنطق قبل ازدستورصرف نظر می‌کنند (احسنت).

- اعلام وصول سه لایحه ازمجلس سنا (۱) ترمیم حقوق وظیفه وراث مرحوم حسین توکلی (۲) الحاق دو تبصره بماده ۱۲ قانون ثبت اسناد واملاک (۳) اعاده قضات بازنشسته ومستعفی بخدمت قضایی

۲- اعلام وصول سه لایحه ازمجلس سنا (۱) ترمیم حقوق وظیفه وراث مرحوم حسین توکلی (۲) الحاق دو تبصره بماده ۱۲ قانون ثبت اسناد واملاک (۳) اعاده قضات بازنشسته ومستعفی بخدمت قضایی.

رئیس ـ وارددستورمیشویم چند لایحه از مجلس سنارسیده است قرائت می‌شود.

(بشرح زیرخوانده شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی.

عطف بنامه شماره ۲۱۴۰۰ مورخ ۱۳۵۷/۴/۱۱ آن مجلس محترم گزارش کمیسیون شماره ۴ (بودجه) درقبال لایحه شماره ۸۹۰۲ مورخ ۱۳۵۷/۳/۲۳ دولت راجع به ترمیم حقوق وظیفه وراث مرحوم حسین توکلی درجلسه روزچهارشنبه ۲۹ آذرماه ۱۳۵۷ مطرح گردید و بتصویب مجلس سنارسید. اینکه لایحه قانون فوق جهت اخذ رای نهایی ان مجلس محترم به ضمیمه ایفادمیگردد.
رئیس مجلس سنا ـدکتر سیدمحمد سجادی

رئیس ـ نسبت به این لایحه بایدباورقه اخذرای شودکه رای نهایی ان باورقه درجلسه آینده گرفته می‌شود.

ریاست محترم مجلس شورای ملی.

عطف به نامه شماره ۵۶۷۸ مورخ ۱۳۵۷/۱۱/۲۵ آن مجلس محترم گزارش کمیسیون شماره ۴ (اموراقتصادی ودارایی) درقبال لایحه شماره ۱۰۸۹۶ مورخ ۱۳۵۶/۱۱/۱۵ دولت راجع به الحاق دوتبصره به ماده ۱۲ قانون ثبت اسناد واملاک درجلسه روز چهارشنبه ۲۹ آذرماه ۱۳۵۷ مطرح گردید وبااصلاحاتی به تصویب مجلس سنارسید. اینک لایحه قانون فوق ازجهت اخذرای نهایی ان مجلس محترم بضمیمه ایفادمیگردد.
رئیس مجلس سنا ـدکترسیدمحمدسجادی

رئیس ـ اصلاحات مجلس سنابرای رسیدگی به کمیسیونهای مربوط فرستاده می‌شود.

ریاست محترم مجلس شورای ملی ـ

گزارش کمیسیون شماره ۳(دادگستری) درقبال لایحه شماره ۶۶۵۲۰ مورخ ۱۳۵۷/۹/۷ دولت راجع به اعاده قضات بازنشسته ومستعفی بخدمت قضایی درجلسه روزچهارشنبه ۲۹ آذرماه ۱۳۵۷ مطرح گردید و برای ان تقاضای فوریت گردیدکه ابتدافوریت سپس لایحه مزبور بتصویب مجلس سنارسید. اینک لایحه قانون فوق جهت تصویب ان مجلس محترم به ضمیمه ایفادمیگردد.
رئیس مجلس سنا ـدکترسیدمحمدسجادی

رئیس ـ لایحه به کمیسیونهای مربوط فرستاده می‌شود.

- بیانات آقای نخست وزیر (دکتر شاپور بختیار)

۳- بیانات آقای نخست وزیر (دکترشاپوربختیار).

رئیس ـ جناب نخست وزیر بفرمایید.

دکتر شاپور بختیار (نخست وزیر)ـ همانطور که دربرنامه دولت چندروزقبل حضورنمایندگان محترم عرض کردم علل ناراحتی‌های کنونی کشور واغتشاشات واعتصاباتی که ازچندی پیش تاکنون سراسرمملکت رافراگرفته است بایدیک یک جستجوکردکه ازچه محل وبه چه دلیل بوده است وبه آنها پاسخ دادمن فکرمیکنم تشخیص همه ماونمایندگان محترم این بوده است که در این ۲۵ سال اخیر اصولامفهوم دولت ومسئولیت دولت ووظایفی که دولت بایستی انجام می‌داد بطورصحیح ودقیق انجام نشده است واین نابسامانیهای کنونی راقبلا شایدخیلی ازنمایندگان محترم گفته بودند ولی گوش شنوانبوده است ودولتهای وقت باین تذکرات توجهی نمیکردندمن امروز طبق همان برنامه تقدیم دولایحه یکی راجع به انحلال ساواک ویکی راجع به مسئله تعقیب ومجازات افرادی که مصدرکاربوده‌اند تقدیم مجلس خواهم کرد (احسنت) و می‌خواهم حضور نمایندگان عرض کنم قبل ازاینکه این دو لایحه که بقید یک فوریت است تقدیم شودآنچه که من ظرف دو هفته بانداشتن وقت انجام دادم وقتی که برمیگردم بااشکالات کارو بافشارهای مختلفی که ازنظراقتصادی واجتماعی وغیره به دولت واردمیشود بعضی هاخیال کرده بودند یافکرکرده بودند یافکر خواهند کرد که خدای نکرده درفکرمن ودرماندن دراین سنگرتزلزلی ایجادشده است ولی بازهم تکرارمیکنم که چنین چیزی اگر در روزنامه خواندید و یادر افواه و شایعات شنیده‌اید کذب محض است (آفرین) من ازاین سنگر قانون وازاین مجلس تازمانی که مجلس به من رای اعتماد داده واین رای را پس نگرفته است بیرون نخواهم رفت (احسنت) هرکس حرف منطقی و قانونی دارید باید بادولت قانونی صحبت کند ماهم آمادگی داریم هرحرف منطقی را ولوازناحیه دشمنان هم خدای نکرده باشد به آن گوش فرادهیم. ولی تسلیم هووجنجال وماجراجویی وزورگویی اگردولتهای دیگربشوند من ودولت من نخواهدشد (خانم صنیع ـاگرتسلیم شوی بختیاری نیستی) درهر صورت من می‌خواستم حضورتان عرض کنم باامکانات بسیارمحدودی که داریم خوشبختانه اعتصاب کارکنان پست وتلگراف ومخابرات تقریباپایان یافته ونودوپنج درصد کارکنان این وزارتخانه سرکارخود برگشتند و بطور قطع اطمینان داشته باشیدکارکنان سایر وزارتخانه‌ها هم آرام آرام سرکار خود برمیگردند عمده اینست که به مردم تفهیم شود که دوره مفت خوری تمام شده است عمده اینست که به کارگروکارمندووزیر ونخست وزیر تفهیم شود که در مقابل خدمتی که می‌کنند مزد خواهندگرفت روی این اصول خودمن تمام مزایای نخست وزیر را جز حقوق ثابت قطع کردم (احسنت).

صمیمی (وزیرپست وتلگراف وتلفن)ـ درمورد وزرا هم هم تصمیم رابگیرید.

نخست وزیر ـ به امکاناتتان رسیدگی میشودودرصورت لزوم چشم اینکارخواهدشد. مساله دوم که می‌خواستم حضورنمایندگان محترم عرض کنم وشایدتذکر ان لازم باشدچون شایعات زیادی دراینمورد وجوددارداینست که بنده بوسیله نمایندگان مورداعتماد با حضرت آیت الله خمینی مذاکراتی انجام دادم وچون این مذاکرات هنوزبطور قطع تمام نشده وبه نتیجه قطعی نرسیده اجازه می‌خواهم درباره این موضوع توضیح بیشتری ندهم ولی ان مطلبی که دراول صحبتم عرض کردم تکرارمی کنم که من درهیچ حال سنگر قانون اساسی رابهیچوجه رانخواهم کرد (احسنت. احسنت) مابایستی قبول کنیم که دریک دموکراسی مخالفین ماحق بیان وصحبت دارند. مابایدقبول کنیم که بعدازبیست وپنجسال اختناق وقتی که بسوی دمکراسی می‌رویم این دمکراسی یکروزه انجام پذیرنیست امکان ندارد که آدم دریک محیط استبدادبیست وپنجسال باقی مانده باشد بعدیکروزه دریک مملکت سوسیال دمکرات زندگی کند. این تغییروتحول مسلماایجاب می‌کند که مابعضی ناراحتی هارا تحمل کنیم من آزادی مطبوعات راحرمت می‌گذارم وواقعا علاقمندهستم به شهادت خودآقایان می‌بینند که روزنامه‌ها نه اینکه طرف دولت رانمی گیرند هیچ انتظاری ندارم ولی برعلیه دولت هرچه خواستند می‌نویسند درهرصورت باید تحمل کرد وبااین عمل مسلما یک یک مردم روشن وآگاه میشوندوتذکرات مردم است که مسلماموثراست تاتذکرات نخست وزیریادولت این آزادی که بنده عرض می‌کنم که انشاالله برای همیشه دراین مملکت حکمفرما خواهدبودوچیزهایی که درگذشته دیدیم وخواهیم دیدمارا اگاه می‌کند که بیک قسم دیکتاتوری جدیدگرایش پیدانکنیم اگرقرارباشد ازیک دیکتاتوری فرسوده خارج بشویم وبیک رژیم اختناق جدید بیفتیم پس بهراست صبرکنیم یابرگردیم وجلونرویم. اینستکه بنده باکمال صراحت حضورتان عرض می‌کنم که راجع به دولت وزراء وشخص بنده آزادی بیشتری برای همه قائل اماراجع به حقوق افرادملت وهرزن ومرد ایرانی بایستی تمام حقوق اینها از طرف مخالفین محترم شمرده شود وتصور نکنید بازورگویی یاتهدید باآتش زدن خانه وبااین قبیل حرکات مذبوحانه تردیدی درروش برنامه دولت ایجاد خواهدشد (آفرین) بنده باین مختصر امروزقناعت می‌کنم وبازیک مرتبه دیگر اطمینان می‌دهم که دولت سنگر قانونی راترک نخواهد کرد ودرهیچ صورت تزلزلی درمانخواهیددید (احسنت) من دیروز درهیات دولت ازیک یک وزرا سئوال کردم گفتم مشکلات مااین است اوضاع مملکت این است هر۱۴ نفر یک یک جداگانه صحبت بکنید درحدودخیلی محدود تمام یک دل ویک زبان گفتندمایامی میریم یا ازقانون اساسی دفاع می‌کنیم. (احسنت ـآفرین)

- تقدیم سئوال و تذکر بوسیله نمایندگان

۴- تقدیم سئوال و تذکر بوسیله نمایندگان.

رئیس ـ آقای آصف فرمایشی دارید بفرمایید.

کریم آصف ـ سئوالی است ازدولت راجع به حوادث روزهای ۲۷ و۲۸ دیماه دردزفول واندیمشک که تقدیم مقام محترم ریاست می‌کنم.

رئیس ـ سئوال به دولت ابلاغ می‌شود آقای قاسمی فرمایشی دارید بفرمایید.

غلامحسین قاسمی ـ تذکرنامه‌ای است به دولت راجع به حوادث خونین اخیردررضاییه که تقدیم مقام ریاست مجلس شورای ملی می‌کنم.

رئیس ـ به دولت ابلاغ می‌شود. آقای حاتمی فرمایشی دارید بفرمایید.

حاتمی ـ تذکرنامه‌ای است به دولت راجع به بیکاری کارگران که تقدیم می‌کنم.

رئیس ـ بدولت ابلاغ می‌شود آقای دکتراربابی فرمایشی دارید بفرمایید.

دکترپرویزاربابی ـ تذکرنامه‌ای است به دولت راجع به وقایع خونین مشکین شهر درروزشنبه ۳۰ دیماه وغارت وتخریب فروشگاهها که تقدیم ریاست محترم مجلس می‌کنم.

رئیس ـ مرحمت بفرمایید بدولت ابلاغ می‌شود.

- طرح لایحه انحلال سازمان اطلاعات وامنیت کشور باقیدیک فوریت وتصویب فوریت آن

۵- طرح لایحه انحلال سازمان اطلاعات وامنیت کشور باقیدیک فوریت وتصویب فوریت آن.

رئیس ـلایحه‌ای است که ازطرف دولت برای آن تقاضای یک فوریت شده است لایحه قرائت می‌شود (بشرح زیرخوانده شد).

لایحه قانون انحلال سازمان اطلاعات وامنیت کشور.

ماده واحده ـ ازتاریخ تصویب این قانون سازمان اطلاعات وامنیت کشور که بموجب قانون مصوب اسفندماه ۱۳۳۵ وقانون اصلاحی ان مصوب دیماه ۱۳۳۷ تشکیل گردیده منحل وقوانین مذکورملغی می‌شود.

تبصره ۱- بودجه واعتبارات واموال واسنادسازمان اطلاعات وامنیت کشور دراختیارنخست وزیری قرار خواهد گرفت تکلیف کارمندان سازمان مذکور با توجه به سوابق وکیفیت خدمت آنان به تشخیص کمیسیونی که ازطرف نخست وزیری تعیین می‌شود ازحیث خاتمه دادن به خدمت یا بازنشستگی یاخدمت درسازمانهای دیگر با رعایت قوانین ومقررات مربوط معین خواهدشد.

تبصره ۲- به جرائم ارتکابی کارمندان سابق مذکور موضوع ماده ۴ قانون مصوب اسفند۱۳۳۵ درمراجع قضایی دادگستری رسیدگی می‌شود پرونده‌هایی که قبلادراین موارد دردادگاههای نظامی تشکیل شده درهرمرحله ازرسیدگی که باشد باصدورقرارعدم صلاحیت به مراجع دادگستری ارسال می‌گردد.

تبصره ۳- ازتاریخ تصویب این قانون کلیه وظایف وتکالیف مامورین سازمان اطلاعات وامنیت کشورازحیث ضابط نظامی بعهده مامورین نظامی وژاندارمری و شهربانی واگذارمیشود. مامورین ضداطلاعات ارتش شاهنشاهی کماکان ضابط نظامی محسوب می‌شوند.

تبصره ۴- دولت موظف است ظرف یکماه ازتاریخ تصویب این قانون لایحه‌ای درمورد تاسیس وتشکیل مرکزاطلاعات ملی که درخدمت استقلال وحفظ امنیت وخارجی کشور باشدتهیه وبرای تصویب به مجلسین تقدیم نماید.

تبصره ۵- وظایف سازمان اطلاعات وامنیت کشور درزمینه جمع آوری اطلاعات مربوط به حفظ امنیت کشورتا تشکیل مرکز اطلاعات ملی به تشخیص نخست وزیربسایرمراجع مملکتی محول می‌شود.

رئیس ـ فوریت لایحه مطرح است مخالفی نیست ؟(اظهاری نشد) به فوریت لایحه رای می‌گیریم. خانم‌ها وآقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد لایحه به کمیسیون‌های مربوط فرستاده می‌شود.

و از همکاران گرامی خواهش می‌کنم هنگامیکه لایحه درکمیسیون مطرح است درکمیسیون شرکت بفرمایند ودرهمانجا اگرنظرات وپیشنهاداتی دارندبه کیفیتی مطرح بفرمایند که چون این لایحه یک شوری است دراینجاباردیگر پیشنهادها مطرح گردد.

- طرح لایحه نحوه تعقیب نخست وزیران ووزیران وطرز تشکیل هیئت منصفه باقیدیک فوریت وتصویب فوریت آن

۶- طرح لایحه نحوه تعقیب نخست وزیران ووزیران وطرز تشکیل هیئت منصفه باقیدیک فوریت وتصویب فوریت آن.

رئیس ـ لایحه دیگری است که بازدولت برای ان تقاضای یک فوریت کرده است. لایحه قرائت می‌شود.

لایحه قانون مربوط به نحوه تعقیب نخست وزیران ووزیران وطرزتشکیل هیئت منصفه.

ماده واحده ـ نظرباینکه سیاست اداری واعمال ورفتار دولت‌هایی که ازسال ۱۳۴۲مصدرکاربوده موجبات عدم رضایت وعصیان ملت ایران رافراهم نموده به نحوی که افکارعمومی خواهان تعقیب ومجازات سریع متجاوزین بحقوق ملی است اجازه داده می‌شود که جرائم وتقصیرات نخست وزیران مذکور وسیله دادستانی دیوانعالیکشور دردیوان مزبور عنوان شود وباحضور هیئت منصفین طبق مقررات وقوانین کیفری موردتعقیب ورسیدگی قرارگیرد.

تبصره ۱- هیئت منصفین مرکب از اشخاص زیراست:

الف ـ شش نفرازروحانیون بانتخاب ومعرفی آیات عظام.
ب ـ چهارنفرازاستادان دانشگاههای کشور بمعرفی هیئت علمی دانشگاه تهران.
ج ـ چهارنفرازوکلای دادگستری به معرفی کانون وکلای مرکز.
د ـ چهارنفرازنویسندگان وخبرنگاران به معرفی سندیکای نویسندگان وخبرنگاران.
ه ـ چهارنفرازپزشکان وداروسازان کشوربمعرفی نظام پزشکی.
و ـ چهارنفر ازمعلمان کشور بانتخاب ومعرفی شورایعالی آموزش وپرورش.
ز ـ دونفرازسردفتران بمعرفی کانون سردفتران.
ح ـ چهارنفرازبازرگانان واصناف به معرفی اطاق بازرگانی و صنایع ومعادن ایران.
ط ـ دونفرازکارمندان بازنشسته کشور بمعرفی کانون بازنشستگان
ی ـ چهارنفرازکشاورزان بانتخاب اطاق کشاورزی (تاتشکیل اطاق کشاورزی بانتخاب ومعرفی انجمن شهرستان تهران).
ک ـ شش نفر ازکارگران استانهای خوزستان ـفارس ـخراسان اصفهان هریک یکنفروتهران دونفربانتخاب انجمن شهر مرکزاستان.
ل ـ دونفرازمهندسین بانتخاب کانون مهندسین ایران.

تبصره ۲- چنانچه هریک ازمراجع فوق درضرب الاجلی که رئیس دیوانعالی کشور تعیین نموده نمایندگان خودرا معرفی ننمودندبلافاصله رئیس دیوانعالی کشور موظف است جبران کسری اعضای هیئت منصفین را شخصاتعیین ودعوت نماید.

تبصره ۳- هیئت منصفین باحضورلااقل نصف اعضای فوق رسمیت خواهدداشت پس ازپایان محاکمه نظرخودرا درباره اینکه متهم گناهکاراست یاخیراعلام می‌دارد سپس هیئت عمومی دیوانعالی کشورواردشورشده رای خود را انشا مینمایندوبلافاصله منشی دادگاه درجلسه علنی رای رااعلام می‌نماید. این رای قطعی ولازم الاجرا است ...

بتصره ۴ـ باتهامات شرکاومعاونین متهم بمشارکت ومعاونت دراتهام مربوط باین قانون جداگانه دردیوان جنایی تهران طبق مقررات محاکم جنایی تهران طبق مقررات محاکم جنایی رسیدگی می‌شود ودادستان شهرستان تهران مکلف است به اسرع وقت انها راتحت تعقیب کیفری قراردهد واموال ودارایی انها راولو اینکه بنام همسروفرزندان تحت ولایتشان منتقل نموده باشندبازداشت نماید. تادرصورت محکومیت محکوم به ازاموال مزبور وصول شودهرگونه نقل وانتقال اموال که ازناحیه متهمین مذکور ازتاریخ تقدیم این لایحه بعمل آید باطل وبلااثرمی باشد.

رئیس ـ فوریت لایحه مطرح است نظری نیست ؟(اظهاری نشد) به فوریت لایحه رای می‌گیریم خانمها وآقایانی که موافقندخواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد لایحه به کمیسیون‌های مربوط فرستاده می‌شود.

- قرائت متن استعفانامه ۲۴ نفرازنمایندگی مردم درمجلس شورای ملی

۷- قرائت متن استعفانامه ۲۴ نفرازنمایندگی مردم درمجلس شورای ملی.

رئیس ـ دراینجا استعفای عده‌ای ازنمایندگان قرائت می‌شود وبنده می‌خواهم به اطلاع خانمها وآقایان برسانم که آقای دکترشیروانی به بنده اطلاع دادندکه ازاستعفا منصرف شده اندواستعفای خودشان را پس گرفته‌اند.

عده‌ای ازنمایندگان ـ باید کتبا بنویسند بعضی هارنگ عوض کرده‌اند...

ریاست محترم مجلس شورای ملی. احتراما باتوجه به تذکرنامه مورخ ۱۳۵۷/۹/۹ بدولت وتقدیم شکواییه عده‌ای ازاهالی کنگاورمبنی برتیراندازی روز ۵/۹/۵۷ مامورین ومجروح شدن چندنفرازمردم این شهروتذکرنامه مورخ ۵۷/۱۰/۷ که درروز ۵۷/۱۰/۶ دراثرتیراندازی مامورین عده‌ای مجروح ودونفربقتل می‌رسند باکمال تاسف طبق اطلاع واصله در تظاهراتیکه روز یکشنبه ۵۷/۱۰/۱۷ درشهرمذکور بوقوع پیوسته است براثربرخورد ماموران انتظامی باتظاهر کنندگان دوکودک ۹و۱۰ ساله ویک دختردانشجو به ضرب گلوله مقتول و عده‌ای نیزمجروح میشوندچون تاکنون درموردتذکرات تقدیمی هیچگونه اقدامی بعمل نیامده است لذابعنوان اعتراض استعفای خود را ازنمایندگان دوره بیست وچهارم قانونگذاری تقدیم می‌دارد خواهشمنداست مقرر فرمایید طبق ماده ۱۹۷ آئین نامه داخلی متن استعفانامه دراولین جلسه علنی مجلس شورایملی قرائت گردد.

باتقدیم احترام ـ محمداسمعیل ساری اصلانی نماینده مجلس شورای ملی ازحوزه انتخابیه کنگاور.

(چندنفرازنمایندگان ـ مبارک است).

ریاست محترم مجلس شورای ملی.

باکمال توقیر : نظرباینکه رسالت خودرادرمجلس شورای ملی پایان یافته می‌بینم بدینوسیله از نمایندگی مردم اصفهان استعفامیدهم خواهشمنداست مراتب را دراولین اعلامیه قرائت فرمایید.

سیداسمعیل نواب صفا ـنماینده مردم اصفهان درمجلس شورای ملی.

(چندنفرازنمایندگان ـ مبارک است)

ریاست محترم مجلس شورای ملی.

احترامابه شهادت سوابق موجود اینجانبان درموضع نمایندگی دردوره بیست وچهارم مجلس شورای ملی مجاهدتهای ممکن رادر طریق ایفای وظیفه نمایندگی همراه بادیگر نمایندگان گروه اقلیت معمول داشتیم وبخصوص در ماههای اخیر ازهیچگونه کوششی درجهت اعلام وانعکاس حقانیت انقلاب ملت ایران کوتاهی ننمودیم ولی اینک که احساس میشوددرفضای کنونی جامعه متحول ایران ازموضع نمایندگی مجلس شورایملی نمی‌توانیم نقش قانونی وملی خودراایفا نماییم بدینوسیله استعفای خودراازنمایندگی مجلس شورای ملی اعلام می‌داریم وتقاضاداریم طبق آئین نامه داخلی اقدام لازم معمول گردد.

عنایت الله قائمی نماینده آباده ـشهبازشهبازی نماینده فیروزآباد ـمحمدصادق فرمان نماینده کاشمر ـمحمدصادق افتخار نماینده لار ـدکترجعفرعادلی رانکوهی نماینده لاهیجان ـحسن متولی نماینده سبزوار ـ دکترسیدمحمد جزایری نماینده اردل ـنورالله قدمی نماینده کرج ـمهندس حسن هرزندی نماینده مرند ـجلال پارسامطلق نماینده جیرفت ـکاظم اسکویی نماینده سبزوار. (چندنفرازنمایندگان ـ مبارک است).

بسمه تعالی

ریاست معظم مجلس شورای ملی.

محترماپیرومذاکرات حضوری مورخ ۱۳۵۷/۱۰/۲۶ بااظهارامتنان از ارائه طریق توام باحسن نیت آن جناب وباادامه مطالعات معموله چون باین نتیجه رسیدم که دراستعفای خود ازنمایندگی مجلس شورای ملی باقی ومصرباشم بدینجهت استعفانامه مورخه سه شنبه ۱۳۵۷/۱۰/۲۶ خودرامجددا تقدیم خواهشمند است مقررفرمایید طبق ماده ۱۹۷ آئین نامه داخلی مجلس شورای ملی نسبت به قرائت دراولین جلسه علنی مجلس شورای ملی اقدام فرمایند که موجب سپاسگزاری است.

بااحترامات ـدکترجوادافتخاری نماینده مجلس شورای ملی.

بسمه تعالی

ریاست معظم مجلس شورای ملی.

محترما پیرو تذکرنامه شماره ۱۱۲۲ که درموضوع کشتاروضرب وجرح وشکنجه واهانت نسبت به همشهریانم جهت ابلاغ به دولت بحضورآن مقام تقدیم شده است و توضیحی که ضمن بیان نقطه نظرهای خود دربرنامه دولت درجلسه علنی مورخ یکشنبه ۲۴/ دیماه ۱۳۵۷ دراین موردبعرض ساحت مقدس مجلس شورای ملی رساندم:

بمنظوراعتراض بکشتار دسته جمعی واسف انگیز مردم بیگناه کشورمان درسراسرپهنه ایران زمین که برای نیل ملت حقط طلب ایران به آزادی واقعی ودستیابی حقیقی به حقوق جهانی بشر درخت پربار انقلاب اصیل ملت ایران راباخون گلگون خودآبیاری نموده‌اند. وبخاطرابرازهمدردی باخانواده‌های داغدیده این شهدای راه حق وآزادی وهمچنین برای ابرازهمدلی با هم میهنانی که موردضرب وشتم وشکنجه وجرح وصدمه واهانت قرارگرفته اندوبه لحاظ اینکه باوجوداحاصه آتمسفری خاص برفضای قوه مقننه درایندوره از قانونگذاری ازبذل هرنوع مساعی درزمینه انجام رسالت نمایندگی مجلس شورایملی درحفظ حقوق اساسی ملک وملت دریغ نکرده‌ام وبه مقتضای اتخاذهمین روش اعلام استعفای خودراازنمایندگی مجلس شورای ملی دراین لحظه حساس ازتاریخ کشورمان ضروری احساس می‌کنم بدینجهت خواهشمنداست مقررفرمایند طبق ماده ۱۹۷ آئین نامه داخلی مجلس شورای ملی مراتب استعفای اینجانب از نمایندگی مجلس شورای ملی جریان قانونی خودراطی نماید.

باتقدیم احترام :دکترجواد افتخاری ـ نماینده مردم شهرستان میانه درمجلس شورای ملی.

(چندنفرازنمایندگان ـ مبارک است)

ریاست محترم مجلس شورای ملی.

همانگونه که تمامی ملت ایران آگاهی دارند درمتن سی وهفت سال مبارزات سیاسی واجتماعی پان ایرانیست که بانهایت صداقت واعتقادبه موجودیت وحقوق تاریخی واجتماعی ملت ایران باید بین حاکمیت تاریخی وفرهنگی واجتماعی آن دنبال گردیدبرای دومین بار نمایندگان پان ایرانیست بخاطرایفای نقش ورسالتی که برابر ملت ایران وتاریخ وفرهنگ این سرزمین بعهده داشتند درپارلمان ایران حضوریافتند همانگونه که تاریخ بیش ازسه سال واندی اجلاسیه‌های دوره اخیر مجلس شورای ملی دلالت داردوصورت جلسات مجلس شورای ملی حاکی ازانست که نمایندگان پان ایرانیست درسیرایفای این نقش ورسالت تاریخی واجتماعی نهایت مجاهدت رانمودند. درهیچ موردی نبودکه برحقوق ملت ایران مقدس گرددونمایندگان پان ایرانیست بحکم وظیفه ی ملی ونمایندگی خودخاموش بنشینند. درموردطرح هیچ لایحه‌ای نبودکه نمایندگان پان ایرانیست آنگونه که وظیفه ملی وقانونی انان ایجاب می‌کرد بیان مطلب ننمایند وحالامبارزات نمایندگن پان ایرانیست وسپس دیگرنمایندگان اقلیت که هم آهنگ بااین مبارزات شدنددرگسترش ابعادنهضت ملت ایران وایجاد موجی هم آهنگ درپارلمان باخواستهای بحق تاریخی واجتماعی جامعه ی ایرانی بطوری موثر نقش پذیرگردید تابه آنجا که موجهای عظیم اجتماعی به حمایت این حرکت دگرگون بخش پارلمانی برخاست باتماس صمیمیت وخضوع وخشوع درپیشگاه ملت ایران این حقیقت را بیان می‌داریم که طی بیش از سه سال ایفای وظیفه ی نمایندگی دراین دوره ی مجلس شورای ملی بمانند دوره بیست ودوم که نمایندگان پان ایرانیست درمجلس شورای ملی حضورداشتند برابرهرگونه تعدی وتوطئه نسبت بحقوق تاریخی واجتماعی ملت ایران ایستادگی نمودیم ـباجبهه‌های فسادوغارتگری مبارزه‌ای بی امان راادامه دادیم ـازهرگونه توطئه ودسیسه‌ای برضد نهضت ملت ایارن پرده برداشتیم برابرهرگونه قانون شکنی وتضعیف قانونی قوه ی مقننه وقوه ی قضاییه تحت هرشرایطی وباوجودتحمل مطالب وتهدیدهای بسیارسرسختانه مقاومت نمودیم وحالا آنکه وظایف نمایندگی خویش رابرابرملت بزرگ ایران وآرمانهای بحق جامعه ی ایرانی آنگونه که باید وشایدانجام دادیم. ولی متاسفانه باهمه کوششهای وسیع وپی ریزیهای شبانه روزی هیئت‌های حاکمه به این مصلحت اندیشی هاتوجه ننمودند وهم چنان بمانند بی اعتنایی برابرنهضت ملت ایران دربرابرحرکت وسیع ملی که درپارلمان بوجودآمده بودنیز بی تفاوت وبلکه درموضع مخالفت قرارگرفتند وبالاخره بعنوان بیان مطالب بسیارآنچه راکه دراین برهه ازتاریخ ملت ایران ضرور بنظرمیرسد وانچه راکه بعنوان نقاط مشترک همه گذشتگان میهن خواه وتحول طلب ومبارزملت ایران می‌باشد درجلسه بامداد دیروزورهبرحزب پان ایرانیست ازسوی همه پان ایرانیست‌ها و معتقدان برناسیونالیسم ایران بیان نمودند ودرواقع آنچه دیروزایشان بیان داشت بدنبال پیش ازسه سال واندی کوششهای پارلمانی دراین دوره ودرست درمسیرسی و هفت سال مبارزات پان ایرانیست‌ها بیان خلاصه‌ای از کوششهای نمایندگان پان ایرانیست وترسیم راه مبارزات آینده ی مادرآن نهضت عظیم دگرگون خواه ووحدت طلب ملت ایارن می‌باشد. بدین کیفیت دیگر درچنین شرائطی هرگز فضای مجلس رامساعد ومناسب برای ایفای نقش ملی ونمایندگی خودنمی بینم بنابراین بدین وسیله استعفای خودراازنمایندگی مجلس شورای ملی اعلام می‌داریم خواهشمنداست مقرردارید متن این استعفانامه درنخستین جلسه قرائت گردد. درپایان مانمایندگان پان ایرانیست شورانگیزترین درودوسپاس خود رابسوی همه مردم حوزه‌های انتخابیه ی خود ونیزهمه زنان ومردان ودختران وپسران ایراندوست می‌فرستیم که چه درمبارزه ی انتخاباتی وچه پس ازان درمبارزات پارلمانی واجتماعی باگرانقدر ترین احساسات وهمدلیهای خودمارا یاری نمودند ومبارزات وکوششهاوپایمردیهای انهادرانجام این مبارزات برای ماسرمشقی ثمربخش وحمایت کننده‌ای راستین بوده است ونیزبدینوسیله مانمایندگان پان ایرانیست باهمه پان ایرانیست هاوباهمه مبارزان میهن خواه وآزاده وبالاخره باملت بزرگ ایران پیمان می‌بندیم که هم چنان درراه احقاق حقوق ملت ایران ودرطریق ایجاد ایرانی بزرگ وآبادوآزاده ونیرومند مبارزات راادامه دهیم.

مابجهان آمدیم بخاطرایران زندگی می‌کنیم بخاطرایران وخواهیم مردبخاطرایران.

محسن پزشکپور ـ نماینده مردم خرمشهر .
پرویزظفری - نماینده مردم نهاوند.
دکترحسین طبیب - نماینده مردم بوشهر.
منوچهریزدی - نماینده مردم اردکان یزد.

(مبارک است. مبارک است)

ریاست محترم مجلس شورای ملی.

احتراما :مقدمتالازم میدانم باتمام صمیمیت وصداقت بعرض ملت ایران برسانم که اینجانب درطول سه سال واندی ازاجلاسیه دوره ۲۴ مجلس شورای ملی بحکم وظیفه ملی ونمایندگی خوددرراه ایفای وظایف اجتماعی ورسالت تاریخیم خودرادرهیچ مورد نسبت به حقوق ملت ایران بی تفاوت ندانسته وبنا به ایجاب وظیفه ملی ودربسیاری ازجلسات وکمیسیونهابیان مطلب نموده‌ام درطول این مدت دربرابر هرگونه تعدی وتجاوزنسبت به حقوق ملت شریف ایران باپایداری ایستادگی کرده وباعوامل فساد وچپاول به مبارزه بی امان خود ادامه داده وازهرگونه توطئه ودسیسه پرداخته شده برضدنهضت ملی ایران پرده برداشته ودرتحت شرایط سخت وباتحمل انواع معائب وتهدیدها درمقابل تضعیف قوای مقننه وقضاییه سرسختانه مقاومت نموده‌ام.

ولی این همه کوششها. بسبب عدم اعتنایی هیات حاکمه درعمل بی نتیجه مانده وهمین بی توجهی نمایندگی مجلس شورای ملی را به صورت یک موضع ملی برآورده است بدین ترتیب درچنین شرایطی فضای مجلس شورایملی را دیگرموضعی مناسب برای ایفای نقش ملی ونمایندگی خودنمی دانم وبدینوسیله استعفای خودرا از نمایندگی مجلس شورای ملی اعلام می‌دارم.

مستدعی است مقررفرمایید متن این استعفانامه درنخستین جلسه علنی مجلس براساس آئین نامه مجلس شورای ملی قرائت گردد. نماینده مردم تبریزدرمجلس شورای ملی ـ محمدحسین اسحقی نژاد (مبارک است).

بتاریخ ۱۳۵۷/۱۰/۲۸

ریاست محترم مجلس شورای ملی.

بدینوسیله استعفای خودراازنمایندگی مجلس شورای ملی تقدیم داشته تقاضا دارم مقررفرمایید طبق مفاد آئین نامه داخلی اقدام لازم معمول دارند. بدیهی است درفرصت مناسب علل استعفای خودرا ازطریق مطبوعات به آگاهی ملت ایران بویژه همشهریان عزیزم خواهم رسانید.

بااحترام ـعلی اصغرمظهری

(چندنفر از نمایندگان ـمبارک است)

جناب آقای دکترسعید ریاست محترم مجلس شورای ملی.

بانهایت احترام :باستحضارعالی میرسانداین جانب باتوجه به تحولات کنونی کشوربدینوسیله استعفای خودراازنمایندگی مجلس شورای ملی اعلام مستدعی است مقرر فرمایند طبق آئین نامه داخلی اقدام لازم معمول دارند.

باتقدیم احترام ـنورالله جهانشاهی ـنماینده مردم شیراز درمجلس شورای ملی.

مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی.

محترما اشعارمیدارد توجه به فضای خاص اجتماعی وسیاسی که دراثر مبارزات پی گیرملت ایران وباگسترش همه جانبه انقلاب ملت ایران که درتمامی شئون مردم این سرزمین بوجودآمده است چنانکه درکلیه جلوه‌های حکومتی وسیاسی تغییراتی ایجادگردیده بنابراین دیگرقوه مقننه هماهنگی با این دوره ازتحولات ملت ایران راندارد وبهمان نحوی که همگان آگاهی دارند خواست ملت ایران اینست که قوه مقننه کنونی بهمان نحوتغییربنیادی یابدبنابراین نمایندگان مجلس شورای ملی می‌بایست دراین مرحله ازتحول انقلابی ملت ایران بخواست واراده ملت توجه نمایند وتاانجاکه شخصا نیزدرحوزه انتخابیه‌ام وچه درگروههای دیگرملت ایران بررسی نموده‌ام انچه راکه فوقا بیان گردید خواست وتقاضای همه ملت ایران است بنابراین شخصانیزبه این اعتقادخواست ملت ایران وحوزه انتخابیه‌ام استعفای خود را ازنمایندگی مجلس شورای ملی اعلام می‌دارم مستدعی است مقررفرمایید طبق مقررات آئین نامه متن این استعفا نامه دراولین جلسه مجلس شورای ملی قرائت گردد.

پرویندخت سلیلی ـ نماینده مردم. ریاست معظم مجلس شورای ملی.

درمدت سه سال واندی دردوره نمایندگی خوددرمجلس شورای ملی که ضمن تشرف به آستان قدس ثامن الائمه امام رضاعلیهاالسلام وباجملات :یامحول الحول والاحوال حول حالناالی احسن الحال شروع کرده‌ام خداوند متعال را به شهادت می‌طلبم که پیوسته ندای وجدان محرک من وصداقت درقبال وعده‌ای که دربرابراهالی شریف حوزه انتخابیه خود مبنی براحترازازهرگونه خودبینی وتظاهر داده‌ام راه من ودفاع ازحقوق ملت ایران به شهادت صورتجلسات مجلس وکمیسیونها روشن من وبالاخره همه چیز فدای یاران شعار من بوده است معهذادرشرایط حاضررسالت خودرادرقبال تاریخ وملت ایران پایان یافته دانسته بدلایل زیراستعفای خودرا ازنمایندگی مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارم:

۱- بدلیل عدم دریافت جواب قانع کننده نسبت به عرایض وپیشنهاداتی که دربرنامه دولت ضمن سخنرانی خوددرجلسه شماره ۲۰۵ بتاریخ ۱۳۵۷/۱۰/۲۴ مبسوطا اعلام داشته وخواستارروشن شدن بعضی نقطه نظرها وبیان خط مشی اساسی رفع عوامل وعلل نارسائیها شده بودم.
۲- بدلیل کشتار فجیعی که اخیرا درسطح کشور بطورهمه جانبه اتفاق افتاده ومتاسفانه حوزه انتخابیه اینجانب شهرستان میانه نیزازعوارض واثرات آن بدورنمانده وبه شهادت دوجوان بی گناه وزخمی شدن عده‌ای دیگر انجامیده است.
۳- پایگاه خودرابدلیل سرعت وبعدپیشامدهای اخیرازسوگندی که به گرامی ترین چیزموجودیعنی قرآن مجید یاد کرده‌ام مجزایافته درنتیجه باعنایت به به مسئولیت عمیقی که درقبال پیمان خود باقرآن کریم احساس می‌کنم ادامه راه فعلی برای اینجانب غیرممکن گردیده است.

لذاخواهشمنداست مقررفرمایندمتن این استعفا دراولین جلسه مجلس شورای ملی قرائت شود باتقدیم احترام حسین علی سلیمانی نماینده مردم میانه درمجلس شورای ملی. ریاست محترم مجلس شورای ملی.

چون دراین مقطع اززمان رسالتی برای خوددرمجلس شورای ملی احساس نمی‌کنم وبخصوص به پیروی از خواسته‌های مردم ایران درتظاهرات روزجمعه ۵۷/۱۰/۲۹ که ناظربران بودم این موضوع برایم روشن شدکه اگر روزی مردم مراآزادانه انتخاب نمودندامروزپیمان مردم وشاید هم دههابرابر بیش ازانانکه درانتخابات مجلسین شرکت کردند باصدای بلند ورسافریاد می‌زنند وبه همه جهانیان اعلام می‌دارند که باید نمایندگان مجلس راترک کنندلذابدین علت ودرجهت خواسته‌های مردم استعفای خودراازنمایندگی دوره بیست وچهارم مجلس شورای ملی اعلام داشته امیدوارم بتوانم درسنگرهای دیگری که موردنیاز امروزمردم ایران می باشدصادقانه بخدمات خودادامه دهم.

بااحترام :دکترکاظم رحمانی.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

احتراما بطوریکه استحضاردارند ـ اینجانب درخلال سه سال وچندماه شغل نمایندگی تاجاییکه مقدور بوده است بوظیفه مقدس خوداقدام نموده وازهیچگونه کوششی درراه پیشرفت واجرای برنامه‌های عمرانی کوتاهی نکرده‌ام دراوضاع جرایه کشور که ملت ایران بمنظوراحقاق حق قانونی وعلیه فساد وفاسدین قیام نموده‌اند مردم شهرستان‌های سقزوبانه که همواره ازپاسداران راستین وازمرزداران رشید وغیور کشوربوده وهستندهمگام با ملت ایران همبستگی خودرااعلام نمودند.

باکمال تاسف در روز دوشنبه چهارم دیماه ۱۳۵۷ در شهرستان سقز که مردم تظاهرات آرامی انجام می‌دادند مامورین بروی انها تیراندازی نموده و در نتیجه دو زن و یک پسرجوان کشته وعده‌ای زخمی می‌شوند که دولت تااین تاریخ درتعقیب مسببین حادثه اقدامی ننموده است. روزشنبه شانزدهم دیماه ۱۳۵۷ درشهرستان مرزی بانه مامورین ژاندارمری بروی مردم تیراندازی می‌نمایند دونفرکشته وعده‌ای مجروح شده‌اند که حال چندنفر انهاوخیم است ـ قابل توجه این است یکی از کشته شدگان (احمداحدی ازسران عشایر مورداحترام مردم ان منطقه می‌باشد ازشدت عمل وتجاوزمامورین دراین دوشهرستان ازطرفی جزتشدیدوضع وبرخوردهای مجددودرنتیجه کشته شدن عده‌ای دیگر ازمردم بیگناه نتیجه‌ای عاید نمیشودوازطرف دیگرمعتقدم که دولت دراین موردنیز اقدامی درجهت تامین رضایت ونظرات مردم وتعقیب عاملین وقایع خونین دراین شهرستان انجام نمی‌دهد.

لذابعنوان اعتراض به حوادث یادشده وهمدردی با مردم شریف شهرستان بانه وشهرستان سقز که ازروی ایمان وعلاقه واعتقاد اینجانب را بعنوان نماینده خودانتخاب نموده‌اند ازشغل نمایندگی درمجلس شورای ملی مستعفی واستدعادارم دستورفرمایند باستناد ماده ۱۹۷ آئین نامه داخلی دراولین جلسه علنی مجلس شورای ملی متن استعفانامه اینجانب راقرائت فرمایند.

باتقدیم احترام ـ نماینده مردم سقز وبانه درمجلس شورای ملی. محمدرحیم شیخ الاسلامی بانه.

رئیس ـ آقای یزدی فرمایشی دارید بفرمایید.

منوچهریزدی ـ اطلاعیه نمایندگان اقلیت مجلس شورای ملی حاضردرمرکز.

هم میهنان ـ باتوجه باینکه حسب مقررات آئین نامه داخلی مجلس شورای ملی ازتاریخ قرائت استعفانامه هریک ازنمایندگان تاانقضای ۱۵ روز استعفای نماینده مجلس قطعیت نیافته است ودرنتیجه هریک ازنمایندگان ازتاریخ استعفا تا انضای مدت مذکور می‌تواندنسبت به مسایل مطروحه درمجلس شورای ملی اظهار نظرنموده وبایفای نمایندگی خودمبادرت نمایند. باتوجه به اینکه بدلالت صورت مذاکرات مجلس شورای ملی نیزازسه سال واندی که نمایندگان اقلیت مجلس شورای ملی در شرایط سخت وخفقان آور مبارزات پیگیری رابرای تعقیب ومجازات متجاوزین وبیت المال مملکت ومتصدیان برحقوق عمومی ونقض کنندگان اصل حاکمیت ملی که ازدیدگاه ملت ایران (مجرمین ملی) هستندونیزمبارزه بی امان باهرسازمان وتشکیلات ونحوه اقدامی راکه در طریق ایجاد واستقرار اختناق وشکنجه دارند صاحبان اندیشه‌های سیاسی واجتماعی باشددنبال نموده‌اند. که درنتیجه پیگیری این مبارزات هم آهنگ بانهضت ملت ایران تاکنون ازسوی مقامات مسئول فقط معدودی از (مجرمین ملی) بازداشت شده وگروهی اززندانیان سیاسی که شکنجه وآزاردیده‌اند آزادشده‌اند حال که ازسوی دولتی که بجهات گوناگون که کرارا بیان گردیده است بماننددولت‌های گذشته هرگز در موضع بحق ملی وبرخورداری از حمایت اکثریت ملت ایران نیست دولایحه بعنوان مبارزه بامتجاوزین به بیت المال مملکت وانحلال ساواک تقدیم گردیده است نمایندگان اقلیت ضمن اعلام پیگیری همان مبارزات دیرین بامجرمین ملی ودستگاههای شکنجه وتفتیش عقاید هرچنداین لوایح را بنحوی که تنظیم گردیده است وافی به مقصود ملت ایران نمیداند ولی بهرحال هرگونه اقدامی راکه درطریق مبارزه باغارتگران ومجرمین ملی درهرموقع وپایگاهی که باشندودرهم شکستن قدرتهای قاهره ضدانسانی وتفتیش عقاید تاییدمینماید وضمنابراین عقیده است زمانی آرمانهای ملی بطورکامل تحقق تواند یافت که حاکمیت ملی تامین گرددواراده ملت بنحوقاطع تعیین کنده سرنوشت مردم باشدوانقلاب عظیم ملت ایران تنها ترسیم کننده خط مشی کوشش ومبارزات همه سازمانهای اداری واجتماعی باشد.

لذا از یکی ازنمایندگان اقلیت که اعلام استعفا نموده است درجلسه حضوریافته و متن این اعلامیه رابرای ثبت درصورت مذاکرات مجلس وآگاهی ملت ایران قرائت نموده ودراختیارنمایندگان وسائل ارتباط جمعی قرار می‌دهد تابه آگاهی ملت ایران برساند ۵۷/۱۱/۴ نمایندگان اقلیت مجلس شورای ملی حاضر در مرکز.

محمدحسین اسحقی نژاد ـ محسن پزشکپور ـسیداسمعیل نواب صفا ـدکترکاظم رحمانی ـ شهبازشهبازی ـحسن متولی ـ کاظم اسکویی ـدکترجعفرعادلی ـمنوچهریزدی ـمحمدجزایری ـدکترحسین طبیب ـ پرویزظفری ـمحمد صادق فرمان ـجلال پارسامطلق ـ پرویندخت سلیلی ـ عنایت الله قائمی ـ محمدصادق افتخار ـحسن هرزندی ـنورالله قدمی - دکترعدل ـ بنشین بنشین تو که استعفاداده‌ای دیگروکیل نیستی.

- پایان جلسه

۸- پایان جلسه.

رئیس ـ بااجازه خانمها وآقایان این جلسه راختم می‌کنیم دستوروترایخ جلسه آینده بعدابه اطلاع همکاران خواهدرسید (جلسه ساعت ده وسی دقیقه پایان یافت).

رئیس مجلس شورای ملی ـ دکترجوادسعید.

- پرسش نمایندگان

۹- پرسش نمایندگان.

سئوال ازدولت بوسیله آقای کریم آصف

ریاست محترم مجلس شورای ملی.
احتراما برابرماده ۱۵۲ آئین نامه داخلی مقررفرمایید سئوال زیربدولت ابلاغ گردد روزهای چهارشنبه ۲۷ وپنجشنبه ۲۸ دیماه ازطرف نیروهای نظامی درشهردزفول واندیمشک اتومبیل‌های پارک شده درکنارخیابان ومنازل ومغازه‌های شهررابه مسلسل بسته وقسمتی از مغازه‌ها بکلی ویران ودرحدود یکصد اتومبیل ازبین رفته است دراین ماجرا تاکنون ۷ نفرکشته و۲۰ نفرزخمی شده‌اند وخسارات فراوان باموال مردم واردآورده‌اند. خواهشمنداست دولت ضمن رسیدگی مسببین را شناسایی ودرمجلس شورای ملی حاضر وگزارش جامعی از کشته شدگان وخسارات وچگونگی پرداخت خسارات به مردم وهمچنین مجازات وتعقیب مسببین امرراتوضیح دهند.
باتقدیم احترام :نماینده مردم دزفول درمجلس شورای ملی ـ کریم آصف.

تذکربه دولت وسیله آقایان :حاتمی وعده‌ای ازنمایندگان

ریاست محترم مجلس شورای ملی.
باتوجه به وضع اضطراری کشورووقفه‌ای که درکلیه تولیدصنایع پیش آمده است متاسفانه تاکنون صدهاهزارکارگر بیکاروبقیه هم که معدودی باقی مانده تهدید به بیکاری میگردنددیده می‌شود کارگران راازکاراخراج می‌نمایند اصولا بااین اوضاع واحوال وشرایط زندگی درکشورفشارزندگی به کارگران کشوروخانواده آنان مستولی میگرددلذا خواهشمنداست پیشنهادات زیررابه عنوان تذکربه دولت ابلاغ وبه مورداجرا گذاشته شود:
۱- تدابیری اتخاذ گرددبرای به چرخش درآمدن تولید درکارگاهها وکارخانجات اقدام عاجل معمول تابیش ازاین کارگران دچارمشکل ونقصان اقتصادی نشوند.
۲- باتوجه به اینکه تعطیل کارخانجات وکارگاههابعلت نرسیدن مواداولیه وسوخت وغیره تولیدنمیشود تاتعیین تکلیف وضع کشور مطابق کارکنان وشرکتهاوسازمانهای دولتی ووابسته ازاخراج کارگران قویاجلوگیری گردد.
۳- توجه کارفرمایان محترم رابه وضعیت گردش کارکشورمعطوف داشته ازدست زدن به چنین اقدامی ازلحاظ اخراج یاپیشنهاد به کارگران درامربادستمزد ۵۰٪ اشتغال بورزند امتناع نمایند:
۴- اخراج بدون قیدشرط کارکنان تبعه خارجی ازکشور که احتیاج مبرم بوجودآنان نیست چون درشرایط فعلی دستمزدی که آنان دریافت می‌دارند باوضع فعلی برای صنایع مختلف ماکمرشکن می‌باشد.
۵- کارگران کارگاههای صنعتی درچنین شرایطی ناهنجاربیکار شده اندبیش ازکارگران صنعت زیان دیده‌اند اصولا کسی بفکرآنان نیست خودوخانواده شان نگرانی دارند.
۶- باتوجه به مفادفوق مادامیکه گردش کاربه روال قبلی درکارگاههاوکارخانجات برنگشته کارگران کماکان درواحدهای خودبوده وحقوق آنان بایدپرداخت گردد چون خودکارگران باعث تعطیل این واحدهانبودند بلکه مسئله اضطراری است که درکشور بجریان افتاده ودیگران موثربودند.
۷- به اطلاع میرساند اتحادیه وسندیکاهاونمایندگان کارگران بنابه مسئولیتی که دارند وظیفه خودراشروع خواهند نمود.
فتح الله حاتمی ـاحمدصبوری یزدی ـ سعیدمحمدی دشتکی ـرحیم پوربردباری ـ خلیل الداغی ـحسین قربانی نسب ـ مصطفی طبیب ـامیرعلی سیفی ـمحمدحسین عباس میرزایی ـ محمداسحقی کاهکش.

تذکربه دولت وسیله آقایان :غلامعلی قاسمی ویدالله توتونچی افشار

ریاست محترم مجلس شورای ملی.
احتراما پیروتذکرنامه مورخ ۱۳۵۷/۹/۱۶ وسئوال مورخ ۱۳۵۷/۹/۳۰ درمورد حوادث خونین رضاییه که منجربه قتل وجرح عده‌ای شده بودباوجوداینکه ازطرف مقامات مرکزی اقدامی بعمل نیامدولی باارشاد وراهنمایی علمای مذهبی وهمت مردم متدین ومیهن خواه رضاییه وحسن تفاهم بعضی ازمقامات محلی مسائل موجودبنحوی حل شده بود که آرامش نسبی درمنطقه حکم فرماگردیده بود متاسفانه درتاریخ دوشنبه ۱۳۵۷/۱۱/۲ حادثه ناگوارواسفباری دراین شهررخ می‌دهد که باگشودن آتش بسوی مردم مسجداعظم این شهرنیزمورداصابت گلوله توپ قرارگرفته خشم وعصیان مردم برانگیخته شده شهربه آتش وخون کشیده می‌شود وبرای چندمین بارعده‌ای کشته وزخمی می‌شوند لذااستدعادارد بااعلام مراتب معروضه بدولت تذکر داده شودکه سریعا بموضوع رسیدگی وعاملین واقعه ومسببین اصلی حادثه راشناسایی وتحت پیگردومجازات قانونی قراردهد وبرای برقراری نظم وآرامش درشهر ورفع اضطراب ونگرانی مردم اقدام لازم معمول ونتیجه را اعلام فرمایند.

اگرچنانچه ظرف مدت پانزده روز دولت اقدام مساعدی دراینمورد بعمل نیاورداین تذکربعنوان اعتراض بحوادث خونین چندماه اخیروابراز همدردی بامردم شریف رضاییه به منزله استعفاازنمایندگی مجلس شرای ملی تلقی گردد.

باتقدیم احترام یدالله توتونچی افشار ـنماینده مردم رضاییه درمجلس شورای ملی.

تذکربه دولت درموردرسیدگی به حادثه خونین ۳۰ دیماه ۱۳۵۷ مشکین شهربوسیله پرویزاربابی

ریاست محترم مجلس شورای ملی
احتراماخواهشمنداست مقررفرمایید این تذکرنامه کتبی که بساحت مقدس مجلس شورای ملی تقدیم میگرددبدولت ابلاغ گردد:
با آن که دریکسال اخیر حوادث ناگوارزیادی دراکثرشهرهای ایران بوقوع پیوسته است ولی باعتبار تفاهم موجود بین گروههای مختلف اجتماعی درشهرستان مشکین شهر امنیت وآرامش برقرار بوده است تااینکه در ۲۹ دیماه جاری مصادف بااربعین حسینی مراسم باشکوهی بصورت راه پیمایی آرام درمشکین شهر برگزارمی گردد که درآن مردم بابرخورداری ازآزادی کامل بیان عقایدسیاسی واجتماعی خودراابراز می‌دارند بااینکه تعدادافراد شرکت کننده دراین مراسم به ده هاهزار نفرمی رسیده است ولی باتکای غیرت ملی مشکین شهر این مراسم بزرگ باشایستگی و متانت بی نظیر بانجام می‌رسد ولی متاسفانه روزشنبه ۳۰ دیماه درجریان یک سلسله تظاهرات خشونت بارصدهانفر بضرب گلوله مصدوم وده‌ها نفرمقتول می‌گردند که ضمنامقداری مغازه وفروشگاه غارت وتخریب می‌شود لذابدین وسیله مصرا از دولت می‌خواهم که به چگونگی وقوع این حادثه ناگوار فورا رسیدگی ومسببین به مجازات قانونی رسانیده شوند وچون اکنون درمشکین شهر جان ومال مردم درخطر جدی قراردارد دولت هرچه زودتربوظایف قانونی خودبرای استقرار آرامش وامنیت درشهرستان مشکین شهر اقدام وقایع راکتبا بساحت مقدس مجلس شورای ملی تقدیم دارد ـ جلسه علنی مورخ ۱۳۵۷/۱۱/۴.
باتقدیم احترام :دکترپرویزاربابی نماینده مجلس شورای ملی درشهرستان مشکین شهر.