مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۷ دی ۱۳۵۷ نشست ۲۰۷

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و چهارم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۷ دی ۱۳۵۷ نشست ۲۰۷

مذاکرات مجلس شورای ملی

صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۷ دی ۱۳۵۷ نشست ۲۰۷

جلسه ساعت نه وده دقیقه صبح بریاست آقای دکترجوادسعید تشکیل شد.

فهرست مطالب:

محتویات

- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل

۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل.

رئیس ـ اسامی غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود...

(بشرح زیرخوانده شد)

غائبین با اجازه

آقایان: آزموده ـ دکترابوالهدی ـ اخباری ـاردلان ـاسفندیاری ـجهانشاه افشار ـ بارکزهی ـ بنی احمد ـپیرزاده ـپیشوایی ـدکترتجدد ـتوتونچیان ـکاظم جزایری ـحجتی ـ خزیمه ـدادفر ـذوالفقاری ـدکتررئیسی ـرهبر ـساری اصلانی ـ ساگینیان ـ سعیدی ـ سیدکلال ـ سیفی ـشهابی ـریاضی ـ صحرایی ـرحیم شیخ الاسلامی ـطباطبایی ـعطارد ـ فلاح مقدم ـقوامی ـکبیری ـ کیوان ـدکترمحققی ـ مشیر ـمظهری ـمنصوریان ـمهرزاد ـمیرزالو ـمیرلاشاری ـناظمی ـوشمگیر ـپروفسوریغمایی.
بانوان:اماآقایان ـپری اباصلتی ـقدس منیرجهانبانی ـویدا داودی ـ همازاهدی ـژاله ضرابی ـ کمالی آزاد ـ نائینی طبا.

- تصویب صورت جلسه پنجشنبه ۲۱ دی ماه ۱۳۵۷ شمسی (جلسه ۲۰۴)

۲- تصویب صورت جلسه پنجشنبه ۲۱ دی ماه ۱۳۵۷ شمسی (جلسه ۲۰۴).

رئیس ـ وارددستور می‌شویم راجع به صورتجلسه شماره ۲۰۴ مورخ ۲۱ دیماه ۱۳۵۷ نظری نیست؟(اظهاری نشد) صورتجلسه تصویب می‌شود.

- تقدیم طرح بوسیله آقای احمد دولتی

۳- تقدیم طرح بوسیله آقای احمد دولتی.

رئیس ـ آقای دولتی فرمایشی دارید؟ بفرمایید.

دولتی ـ طرحی است که تقدیم مقام ریاست می‌شود.

رئیس ـ طرح بعداقرائت می‌شود.

- تقدیم سئوال وتذکربوسیله آقایان:فریدون سعادت ـ قدس نیا ـ ابراهیم ماحوزی ـ نواب صفا (دوسوال)ـ غلامحسین دانشی ـ دکتر رشید یاسمی ـ محسن اجاق و... ـ حسین اسکندری (دوسوال)ـ رحمانقلی سیدی ـ هرزندی ـ جعفرحیدری ـ محمدستاری ـ علی امیرعشایری ـ سرهنگ زاده ـ لیوانی ـ تقی زاده منظری و خانم ابتهاج سمیعی ـ حسن قرائی ـ سیدعبدالله صدیق زاده ـ اسحقی کاهکش ـ سیدمسلم قریشی ـ جعفرقاسم زاده ـ خانم لطیفه وحیدی ـ شجاعی قراگزلو ـ دکترالموتی ـ و... ـ فرهنگ بیگوند ـ عبدالله توکلی ـ محسن اجاق ـسعادت قدس نیا

۴- تقدیم سئوال وتذکربوسیله آقایان:فریدون سعادت ـ قدس نیا ـ ابراهیم ماحوزی ـ نواب صفا (دوسوال) ـ غلامحسین دانشی ـ دکتر رشید یاسمی ـ محسن اجاق و... ـ حسین اسکندری (دوسوال)ـ رحمانقلی سیدی ـ هرزندی ـ جعفرحیدری ـ محمدستاری ـ علی امیرعشایری ـ سرهنگ زاده ـ لیوانی ـ تقی زاده منظری و خانم ابتهاج سمیعی ـ حسن قرائی ـ سیدعبدالله صدیق زاده ـ اسحقی کاهکش ـ سیدمسلم قریشی ـ جعفر قاسم زاده ـ خانم لطیفه وحیدی ـ شجاعی قراگزلو ـ دکترالموتی ـ و... ـ فرهنگ بیگوند ـ عبدالله توکلی ـ محسن اجاق ـ سعادت قدس نیا.

رئیس ـ سوالات و تذکرات به دولت ابلاغ می شود.

- ادامه بحث دربرنامه دولت وسیله آقایان ‍:غلامرضا هاشمی ـمحسن پزشکپور ـ جعفرحیدری

۵- ادامه بحث دربرنامه دولت وسیله آقایان ‍:غلامرضا هاشمی ـمحسن پزشکپور ـ جعفرحیدری.

رئیس ـ بحث دربرنامه دولت آقای شاپوربختیارراادامه می‌دهیم آقای هاشمی بفرمایید.

غلامرضاهاشمی ـ جناب آقای رئیس همکاران ارجمند. باقلبی پرازاندوه بمناسبت ازدست دادن گروهی ازبرادران ایرانی خوددرجریان رویدادهای اسفناک وناگواراخیردرنقاط مختلف کشور به همه هم میهنان عزیزبخصوص به بازماندگان انهاتسلیت می‌گویم وبه روان پاک انان درودمیفرستم.

دراین مورد اعلامیه حضرت آیت الله العظمی حاج سیدمحمدوحیدی مرجع عالیقدرشیعیان بیانگر جلب همدردی کمک مردم به خانوادهای انان می‌باشد.

همکاران عزیزمهمترین وبزرگترین آرزوی عموم ملت نجیب ایران این است که دریک کشوردموکراسی وبدون اختناق ندگی کنیم دولت باید کوشش کند تا افراد ملت بتوانند ازیک زندگانی شرافتمندانه وآزاد که شایسته بشاراست بهره مندگردند وهیچ فردی از نظرمسکن ـلباس ـغذاوسایر نیازمندیهانگرانی نداشته ودرتشویش نباشدوبعدازسپری شدن جوانی درپیری وازکارافتادگی ازحمایت بیدریغ اجتماع برخوردارباشدوعموم ملت ایران ازنعمت آزادی بهره مندگردند.

دموکراسی که اکنون ازحقوق مسلم ماست ثمره ازخودگذشتگی‌ها وکوششهای مداوم وپی گیر آزادمردان این کشور بوده است. که هستی وزندگی وجان خودرا درراه تحصیل آزادی ازدست دادند. درودفراوان بروان پاک انسانهایی که درراه کسبی حریت وآزادی درکشورماشربت شهادت نوشیدند ودراین راه پرمشقت ازهیچ فداکاری وجانبازی فروگذار نکردند. ملت ایران هرگز فداکاریهای این رادمردان وجوانان پاک نها راازیادنخواهدبرد. دراینجالازم میدانم ازپشت تریبون ساحت مقدس مجلس شورای ملی بمنظوراحترام و یادآوری درودخودم را بعنوان نماینده مردم بروان پاک جوانان شایسته وجوان همشهری خودمرحوم فروغی دانش اموز که درمبارزه با فساد ازدادن جان مضایقه نکرد درودبفرستم.

انچه مسلم است مردم ازاده ایران برای نیل به آزادی راه دشواروناهمواری راطی کرده است که ازیک سوی آکنده از فداکاریها ومحرومیت‌ها وازطرف دیگر مشحون از خونخواریهاوقساوت بوده است.

خوشبختانه درزمان مابراثر تلاشهای انسانی باصدور اعلامیه حقوق بشر درراه رسیدن به ازادی وحفظ حقوق ملت‌ها به نتیجه مطلوب رسیده است وازاین حیث احدی را نمی‌توان تحت شکنجه ویامجازات ویا هدف اجتماعی قرار داد که ظالمانه ویا برخلاف انسانیت وشئون بشری ویاتوهین آور باشد.

کسانیکه به آزادی معتقد هستند باید دربالابردن سطح زندگی مردم کوشش نمایند اگرامروزدانشجویان وجوانان فریاد می‌زند آزادی منظورانها اینستکه سرنوشت کشور بدست حکومتهایی سپرده شود که منافع عمومی رابرمنافع خاص ترجیح دهد ودرهراقدام توجه انهااصلاح زندگی وبهداشت ومعیشت ودرنتیجه تامین آزادی عامه مردم باشد نه اینکه حکومت بعلت عدم کفایت خودنه تنها دانشجویان بدانشگاه بلکه استادان راهم بخانه خود راه ندهند واقعا مایه تاسف است.

همکاران ارجمنداستعمارفرهنگی بایددردانشگاههای کشور ازبین برود ومسئولین امراجازه ندهند این همه استاد خارجی از معلم انگلیسی گرفته تامعلم روانشناسی وعلوم تربیتی با گرفتن حقوقهای کلان به کشور مابیایندبرای مثال حقوق استادانی که درسالهای اخیر برای کنفرانس درباره روانشناسی وعلوم تربیتی وغیره به دانشگاه تبریز سرازیربودندماهانه حدودهشتادهزار تومان بود آیادرکشورما استادانگلیسی ویااستادعلوم تربیتی نداریم؟ چرا داریم وزیاد هم داریم منتهی هدف ازاین برنامه‌ها سودجویی یکطرفه واستعمارملی وخردکردن شخصیت وارزش استاد ایرانی است.

بنظرمن ایرانی زحمت کش وبااستعداداست ودرکشورهای خارج موقع تحصیل استعدادذاتی خودرابه استادان خارجی نشان داده ومیدهند. همکاران ارجمند بایددرتمام دانشگاههای کشوراصول دموکراسی درتمام ارگانهای دانشگاه عملی شده ودانشگاههارابازگشایی وبرای تشکیل هیئت امنا وانتخابا آزادمهیا سازند ونسبت به بازگشت کلیه دانشجویان واستادانی که براثرسیاستهای استعماری دانشگاه ازدانشگاه رفته‌اند اقدام عاجلی بعمل آورند همچنین دانشجویانی که اززندانهای سیاسی آزاد شده‌اند مجددا به امر تحصیل دردانشگاهها مشغول شوند. دانشگاه خانه دانشجویان است ازاغاز سال تحصیلی بعناوینی ازورود دانشجویان به محوطه دانشگاههاممانعت می‌شود امید می‌رود با تلاش مسئولین وتشکیل هیئت امنابوسیله استادان و دانشجویان این امرمهم حل شود.

جناب دکتربختیارجوانان وطبقات روشنفکر کشورومردم انتظار دارندکه متصدیان امورازمنابع کشور به نفع عموم استفاده نمایند ووقتی که مشاهده کنند که منافع شخصی برمنافع عموم مقدم است وبرای تامین زندگی پرتجمل و رنگین عده‌ای محدوداکثریت مردم را ازنیازمندیهای اولیه محروم نموده‌اند مایوس وعصبانی میشونددرچنین موقعی حکومت یاباید با زوروتشبث به برقراری حکومت دیکتاتوری موقتا اوضاع راحفظ نماید ویااینکه بامصلحت اندیشی به افکارعمومی احترام گذارده وبارعایت اصل آزادی نشان دهد که چرخهای کشور به منظورتامین ازادی عموم درگردش است وسرمایه وقوای کشوربادلسوزی ودرایت برای آسایش وراحتی عموم مردم بکارافتاده است.

چنانچه مردم کشوردلسرد وفاقدایمان باشندکشورفاقد نیروی واقعی خواهی بود وفسادرواج پیدامیکندمتاسفانه همانطور که پیداکرده چنانچه مردم کشوربه حکومت خودایمان داشته باشند بزرگترین محدودیت هارا تحمل خواهند نمود که مادرزمان خودنمونه‌های بزرگ وکوچکی ازاین فداکاریها رادیده‌ایم ومبارزات مردانه ملت ایران درملی کردن صنعت نفت رامی‌توان بعنوان یک نمونه روشن درتاریخ سیاسی ایران ذکرنمود اگرمردم به حکومت خود ایمان داشته باشندبارحکومت سبکترمیشودزیرادیگردولت هازحمت تحمیل نظریات خودرا بمردم ندارند ومجبوربه ترور افکاروسلب ازادی افراد وصرف هزینه‌های زیاد بنام ایجادامنیت نخواهند بود بلکه مردم با جان ودل اموزش دولت را عملی می‌نماید درزمینه کشاورزی متاسفانه بعلت برنامه‌های غلط کشاورزی ونبودن طرح‌های روستایی وکشاورزی باویژگیهای هرمنطقه موجب مهاجرت روستاییان به شهرها شده است وکشاورزان باشتابزدگی خاص زمین‌های زراعی رارهامیسازند ودرپی کاربهترودرآمد بیشتربه شهرهای بزرگ روی می آورندوبرمشکلات شهرهامی افزایند این امربه تولیدات کشاورزی لطمه زده است.

ازطرفی اجرای مقررات وقوانین غلط ـامرکشاورزی سیرنزولی نموده است هرگاه به میزان تولیدات اساسی کشاورزی کشور درسال ۱۳۵۶ ویااتکابه آمار رسمی مروری گذرانماییم درزمینه چگونگی وضع کشاورزی که متاسفانه هنوزنیزمسئولین اجرایی دم از رشداقلام گوناگون ان میزنندبه بسیاری از کمبودهاونارسایی‌ها واقف وآگاه خواهیم شدبه نظر من یکی ازعوامل عمده کاهش تولیدات کشاورزی کشوربوده است. وهمه ساله برای کشاورزان شرکتها ضررنشان می‌دهند وکشاورزان به نحوه کاروکشت وبرداشت محصولات کشاورزی بوسیله شرکتهای مورد بحث معترض بوده و میگویندصرفا بایدجنبه ارشادداشته باشند ولاغیرضمنابرای تقویت بنیه مالی کشاورزان پرداخت وامهای طویل المدت ضروری است همچنین درمورد آب بهای کشاورزان لازم است درحدمعقول کشاورزان ازپرداخت آب بهای سالیانه معاف شوند و تامین حداقل زندگی ازقبیل آب آشامیدنی ـبرق ـراه فرعی روستایی ـخانه بهداشت برای روستاییان ازاهم مسائل می‌باشد.

مبارزه بافساد وفاسد:اساس نارضایی هابدون شک درفسادریشه داروعمیقی است که متاسفانه سازمان‌های اداری کشور مادرکام خودبلعیده است.

مبارزه با فساد وفاسد باتوجه به ویرانگریهای گذشته تاراج نمودن بیت المال باطرح برنامه‌های نادرست وغیرقابل اجرا دورازواقع بینی وبدون توجه به ظرفیت وامکانات مملکتی ازنظر مهارتهای فنی ونیروی انسانی مدیرومجرب وفنی درامد سرشارنفت وسایرمنابع ثروت ملی مارابه کیسه غارتگران داخلی وخارجی ریختند درمقابل مذهب واخلاق راببازی گرفتندوبساحت مقدس روحانیت بی احترامی رواداشتند واصول قانون اساسی را که خونبهای پدران ازجان گذشته ماست زیرپانهادند باگزارشهای دروغ وآمارغلط وگزافه گویی و تبلیغات واهی مردم ایران را ازجهات مختلف خوشبخت ترین ملت جهان وانمودکردند باتوقیف وتعطیل روزنامه‌ها ورادیوتلویزیون وانباشتن زندانها وشکنجه دادن انها ومرعوب نمودن انعده ازکارکنان وقضات صدیق ـپرداخت وجه ازبودجه سری نخست وزیری به بعضی عوامل داخلی وخارجی تملق ومداهنه واشاعه فسادوزیرپاگذاشتن اصول اخلاقی ومعنوی وبی اعتنایی به شعائرمذهب وآیات عظام وروحانیت وتحقیرنمودن آداب ورسوم ملی وازبین بردن درامد مملکت که ازنفت مالیاتهای غیرمستقیم وحقوق بگیران وصول می‌شد. بالاخره مبدا این همه تظاهرات وازبین رفتن جان‌های عزیزی که ازبین می‌رود.

امروزمردم متوجه شده‌اند که عناصر غارتگرعمدا قانون اساسی را نقض کرده‌اند جناب دکتربختیاردولت شما تا از حمایت آیات عظام وروحانیت برخوردارنباشدتوفیق پیدانخواهد کرد.

جناب دکتربختیار کارشناسان دول استعماری غرب وشرق در ایران چه می‌کنند ازجمله عوامل مهم ایجاد نارضایتی بین کارمندان وکارگران وجودکارشناساان دول استعماری شرق وغرب درایران است که درکلیه اعتصابهای دولتی خواستاراخراج هرچه زودترانها وخاتمه دادن به خدمتشان می‌باشند.

امروزمی بینیم غارتگران درپشت میله‌های زندان در انتظارسرنوشت شوم خودهستندوعده‌ای هم ازجمله دکترکیانپور وزیر پیشین دادگستری ودکترگنجی وزیراسبق آموزش وپرورش طبق مندرجات جرایدپایتخت درمظان اتهام هستندمضافا دکترکیانپور درموقع وزارت اطلاعات ارمغان او به ملت آزاده ایران خفقان بود خفقان مطبوعات صدها روزنامه ونشریه را بدون مجوزتعطیل کرد باایجاداختناق زبان هارابست بعنوان اصلاحات هزاران نویسنده که تنها ممردرآمدومعاش شان روزنامه بود بی کاروسرگردان نمودنویسندگانی که به نویسندگی خودعشق می‌ورزیدند.

درزمینه آموزش وپرورش:دولت باید به ان توجه دقیق نمایدچون آموزش وپرورش نه تنهاازنقطه نظراجتماعی مهمترین رکن وبقای هرجامعه وحفظ خصوصیات قومی وملی شمرده میشودوبلکه ازنقطه نظراقتصادی نیزاساسی ترین عامل زیربنایی است بنابراین از مسئولین انتظاردارد به آموزش وپرورش کشور ازدیدگاه رشدکیفی ان توجه خاص مبذول گرددوانعده از کارکنان ودبیران وآموزگاران صدیق وفعال که روی غرض شخصی درزمان وزارت آقای دکترگنجی برکنار وبازنشسته شده‌اند وناسپاسی وحق ناشناسی درحق انان صورت گرفته بابررسی لازم بخدمت دعوت شوندتارفع تبعیض شده و حقوق ازدست رفته انان مستردگردد. ضمنامطلبی که خواستم ازفرصت استفاده نموده عنوان نمایم به منظوررفع گرفتاری مردم حوزه انتخابیه‌ام شهرستان میاندوآب واگذاری مجانی عرصه اعیانی خانه‌های مسکونی واملاک به صاحبان خودمتاسفانه با وجودمکاتبات چندین ساله سازمان زمین بوسیله مامورین خودمردم رادرمضیقه واستثمارقرارداده دراین مدت مردم ازنظر معاملات زمین واحداث ساختمان محروم وبعلت عدم توجه مسئولین سازمان زمین به درخواستهای مکررمردم موجبات خسارت اشخاص فراهم ومردم با بی تکلیفی مواجه میباشندلذاازجناب وزیرمسکن وشهرسازی خواهش می‌کنم دراینمورد راساوسریعا اقدام فرمایند متشکرم.

رئیس ـ جناب پزشکپوربفرمایید.

پزشکپور ـ خانمهاوآقایان ریاست محترم مجلس شورای ملی من معمولامطالبی را که عرض می‌کردم بدون نوشته بوده است مگرشاید درطی تاریخ دودوره فعالیتهای پارلماین وسالهاکوششهای سیاسی و اجتماعی درچندمورد شاذ ونادربنابه سبب وجهتی که شاید موقعیت میهن ماوسرنوشت جامعه ما انچنان حساس بوده است که تشخیص می‌دادم مطالبی را بنویسم وبازگوکنم دراین لحظه وبرهه خاص ازتاریخ این ملت که مابدنبال یک نهضت عظیم باالهامات بسیارمی بایست بسوی آینده‌ای روشن وامیدبخش حرکت کنیم مطالبی است که نوشته‌ام وبعرض میرسانم واحیانااگراندک توضیحی لازم بودباستحضارخواهم رسانید.

هم میهنان من اکنون دریکی ازحساس ترین خطیرترین وتحول بخش ترین ایام تاریخ ملت ایران با شما سخن می‌گویم آن برهه حساس غرورآفرین وخطیری که بدنبال انقلاب ونهضت عظیم ملت ایران بسیاری ازنهادهای اداری واجتماعی دیرین راباهمه سرسختی ومقاومت وظلم وستمگری درهم کوبیده و با اندیشیدن به موجودیت سرزمینی فرهنگی وقومی ملت ایران باهمه کلیت وتمامیت ان طرح نظامات اداری واجتماعی وسیاسی جامعه فردا رابریزیم ویکدل وهم آهنگ بسوی آرمانهای بزرگی بخش وآزادی طلب جامعه ی مبارزوانقلابی ایرانی گام برداریم. انچه اکنون دراین لحظات ودرمقام وموضع مخالفت با دولت سخن می‌گویم مطالبی تازه وانتزاعی وتجریدی ازحوادث ووقایعی نیست که طی پانزده سال ویابیست وپنج سال وبراستی می‌توان گفت حتی درقرون گذشته برملت ایران تحمیل گردیده است نمی باشدکه درعمده ترین بخش ازان سیاست‌های استعمار گرضدایرانی مداخلات صریح واشکاروظالمانه داشته‌اند ونظامات فاسدوظالم حاکه دست دردست این سیاست‌های ستمگر ضدگرایرانی برملت ایران رواداشته‌اند بدین سبب هرگاه به مفهوم دولت ونظام‌های حاکمه ازدیدگاه نماینده ملت برای حفظ منافع و موجودیت ملی توجه گرددسالان بسیاروبلکه چندین دهه است که درمواردی معدود بااتکابرچنین مفهومی دولت و نظام حاکمه جامعه ایرانی ازموضع تاریخی وملی وقانونی خودخارج شده است وپیوندی راکه می‌بایست مبانی دولت به مفهوم ملی درمحیط ان یا ملت وارمانهای ملی وجودداشته باشد ازدست داده است هرگاه دولت ونظام حاکمه هرمملکت وهرملت به مفهوم نمایندهان ملت وان سرزمین برای حفظ یگانگی ازادگی منافع وتامین زیست شایسته وسرفرازان ملت باشدکه جزاین هم نیست همانگونه که بیان گردید چندین دهه است که دزهرمان همواد معدودواندک دولت‌ها ونظامات حاکمه ی جامعه ایارنی مشروعیت ملی تاریخی خودراازدست داده‌اند. من اکنون که بنام یک ایرانی مسلمان وازاده ومیهن خواه دراین موضع ایستاده وسخن می‌گویم من که بنام یکی ازفرزندان این میهن وملت بزرگ سی وهفت سال پیش ازاین انگاه که باردیگر چونان حوادث چندین دهه پیش ازان نیروهای متجاوز واشغالگربرسرزمین ماتاختند وباردیگردست دردست هیئت حاکمه‌ای فاسد ونالایق شهرها وروستاهاودشت‌ها وکوهستانهای میهمن مارابه زنجیر اشغال نظامی کشیدندچونان هزارها هزارزنان ومردان ودختران وپسران این سرزمین برضدستمگری برضدسیاست‌های استعمارگرضدایرانی برضدهرگونه روش استثمار ملت ایران بپاخاستم و براه اندیشه‌ای مقدس دفاع ازاستقلال و موجودیت ملی رزمی وفقه ناپذیررادنبال نمودم.

ازان هنگام تاکنون بیش ازسی وهفت سال میگذردطی این سالهای متمادی میلیونهازنان ومردان این سرزمین برای وصول به ازادگی برای حفظ حقوق تاریخی وبحق غارت شده ملت ایران برای دفاع ازاصول حاکمیت ملی واستقرار عدالت سیاسی واجتماعی برای مبارزه باغارت گران داخلی وخارجی نبردی وسیع و غرورانگیزراادامه داده‌اند. هر چندمبارزان ونبردجویان ملت ایران که گاه نسبت به مسائل گوناگون اختلاف روش‌هایی داشته ودارند اماانچه هست ازانجاکه اصول ادامه حیات ملی واحکام حفظ موجودیت ملی اصولی است متقن و غیرقابل تغییر همه این مبارزان انجاکه به ملت ایران ومیهن ایرانیان اندیشه می‌کردند واندیشه میکنندباهرسلیقه وازهرراه که طی طریق می‌کردند درپایان صفوف انان به یکدیگرمی پیوستند وانگاه هم آهنگی وتجمع چنین مبارزات عظیم وگوناگون ملی بودکه درپهنه ی تاریخ ملت ایران چهره قیام‌ها ونهضت‌های ملی راترسیم می‌نمود که مالانهضت مشروطیت یاران وازان پس نهضت ملی شدن نفت درسرتاسرایران وبالاخره دراین زمان این نهضت وانقلاب شامخ وعظیمی که بهر کیفیت نقطه عطف وحرکت تاریخ وزندگی ملت بزرگ ایران می باشدنمودارهایی است ازان گونه نهضت‌ها وانقلاب‌های عظیم ملت سرفرازایران تاریخ ایجادوتکوین وتکامل واعلام موجودیت کامل ملت‌ها وازان پس تاریخ ازهم پاشیدگی تجزیه ضعف و زبونی وبالاخره درواپسین هنگام فروبستن کتاب حیات وزندگی ملتهایی که نتوانستند دردرازای تاریخ جهان موجودیت ملی خودراحفظ کنند نشان می‌دهد که چگونه احکام واصولی بتواند حافظ موجودیت ملی ملت‌ها باشد وعدول ازکدام یک ازاین اصول چونان ضربتی سهمگین بر ریشه‌های موجودیت ملت‌ها تواند بود ازاین گذشته تاریخ چندهزارساله ملت ایران درهمه فرازهاونشیب‌های ان وبویژه تاریخ بیش ازدوقرن زندگی گذشته ملت ایران دلالت دارد.

که انگیزه‌های ضعف وناتوانی وتجزیه وغارت زدگی ملت ایران چیست وبرای ادامه حیات جامعه‌ای ایرانی وبازپس گرفتن حقوق غارت شده ملت ایران واعاده اصل اعمال حاکمیت ملی برسرنوشت ملت ایران وبالاخره برای حرکت یک پارچه وهم آهنگ جامعه‌ای ایرانی بسوی ارمانهای اصیل وزندگی بخش وامیدآفرین ان چه می‌بایست کرد؟

طی بیش ازدویست سال گذشته سیاست‌های غارتگراستعماری به رنگ وشکلی که بوده هستند دردست عناصر غارتگروخودکامه وقانون شکن داخلی ملتی بزرگ را به بندتجزیه کشیدندسرزمین‌های آبادراویران ساخته فرهنگ عمیق وفخیم ملت ایران رادچارافسردگی و خموشی وچه بسادرمواردی دچارانحطاط وفرومایگی نمودند منابع طبیعی این سرزمین رابه غارت ویغمابردند نتیجه کار و کوشش میلیونها رنجبران ودیگرکوشندگان میهن ماراچپاول نمومدند معتقدات ملی سنت‌های میهنی واندیشه‌های ایرانی راموردسخت ترین یورش‌های ضدایرانی قراردادند ـبرای نااگاه ساختن جامعه‌ای ایرانی به هویت تاریخی وفرهنگی وسیاسی خود خونین ترین وسیه دل ترین دورانهای اختناق راچه بگونه‌ای درهم شکستن مرزها وحصن وحسار قوانین وحاکمیت ملی وچه بگونه‌ای قلب حقایق ومستولی ساختن تبلیغات دروغین وضدملی به ملت ایران تحمیل نمودند بااین همه این ملت درکشاکش چنین حوادث شوم وخسران باردرزیرضربات این همه تازیانه‌های ظلم وستم ودربرابرچنین یورش‌های بنیان کن نظامی سیاسی فرهنگی تبلیغاتی ضدایرانی بیداری وهوشیاری خودراازدست نداد طی این مدت‌های طولانی چه بسا برگزیده ترین فرزندان پاکدل روشن بین وشجاع این سرزمین بسیاه چالها فرستاده شدند درغل وزنجیر نفس‌های واپسین زندگی را ازسینه بیرون فرستاده ویادربرابر رگبارگلوله‌ها قرارگرفتند ماتنهازندان‌های کوچکی نداشتیم متاسفانه این حقیقتی است که طی سالهاتمام ایران بیک زندان برای میهن پرستان تبدیل شده بوددرچنین حوادثی ونیز دربسیاری ازتوطئه‌های ضدملی داخلی که مستقیما ازسوی سیاستهای ضدایرانی تنظیم می‌گردید وانگاه بدست هیئتهای فاسد حاکمه ودیگر عمال وابسته به قدرتهای متجاوزضدایرانی طرح ریزی واجرا می شدهزارها و ده‌ها هزار ازمردم میهن مابه قربانگاه فرستاده شدند با این همه بارقه حق طلبی میهن خواهی وشناخت اصول موجودیت ملی در راه سرفرازی درمیان جامعه‌ای ایران خاموش نگردید وبهرحال فرزندان این سرزمین راه بقا وازادگی وشرف ملی راطی کردنداماانچه طی سالهای اخیربزمیهن ماگذشت انچه باهمه امکانات وقدرت‌های مالی وموقعیت‌های خاص زمانی که سرنوشت وهمت والای ملت ایران رادراختیار مردم میهن ما قرارداده بود براین ملت وبراین سرزمین ازسوی هیئت‌های حاکمه اعمال گردیده بسی غم انگیزتروخسران بارترازمصائب ورنج‌های گذشته ودیرین بود اجرای چنان برنامه‌هایی سبب گردید که ملت ایران رادرتاروپود سخت ترین توطئه‌های ضدموجودیت ملی قراردهند طی این سالها نه تنها اعمال اصل حاکمیت ملی همچنان نقض گردیده نه تنهااصول همه قوانین به ویژه قوانینی که بسود اکثریت ملت بود و می‌بایست حافظ منافع سرزمینی وقومی ملت ایران باشد درهم شکسته شد نه تنها عظیم ترین ثروت ملی طی تاریخ ازدل سرزمین ایران بیرون کشیده شد درکوتاهترین مدت ازسوی غارتگران خارجی وداخلی به یغمارفت نه تنها گروههای عظیم از جوانان میهن مابجرم اگاه دلی کشته شدندیابزنجیر وحبس وشکنجه کشیده شدند نه تنها میهن ما برای ملت ایران به یک زندان بزرگ تبدیل گردیدبلکه خائنان وتبه کاران انچنان برنهادهای قومی وفرهنگی ملت ایران یورش آوردندانچنان همه انچه راکه ساخته وپرداخته کاروکوشش وایمان وروشن بینی وتلاش نسل‌های متعددایرانی طی صدهاسال گذشته بوددرهم کوفتند که بی گمان برای بازسازی و پابرجانمودن دگرباران نهادهاکه تکیه گاههاواصول موجودیت وادامه زیست ملت ایران می‌باشد مجاهدت وهم آهنگی میلیونهامردم ایران زمین رابرای زمانی بس طولانی نیازدارد.

یک نمونه رابیان می‌کنم طی صدهاسال شاید هزارهاسال میلیونهاایرانی کوشیدندکه غنی ترین واعجاب انگیزترین شبکه آبرسانی یعنی قنوات را دردل سرزمینهای ایران ایجادکنند اما این خیانتکاران تمام این آبرسانی راازبین بردند این چه خیانت بزرگی بودکه نتیجه چندهزارسال کارمردم میهن مارانابودکردند؟ مسئله اقتصادی نبود این قیام برعلیه تمامیت وموجودیت ملت ایران بود (صحیح است) حالاسخن ازاین است که انهارابعنوان سواستفاده تعقیب کنند انها به نتیجه رنج وکوشش چندهزارساله ملت ایران حمله کرده‌اند.

یکنفرازنمایندگان ـ آقای روحانی درست می‌کند.

رفعتی ـ آنها جنایتکارند.

پزشکپور ـ یورش مغول باملت ایران چنین نکرد هم میهنان طی ان سالهای شوم که بی گمان ناآگاه ترین خودکامه ترین هیئت‌های حاکمه تاریخ چندهزار ساله ملت ایران براین سرزمین حکومت نمودند هرمغز حقیقت جوومیهن خواه وعدالت دوست درهرموضع درهرکجا که بودخاموش ننشست کوشش ورزمی بزرگ راادامه دادبی گمان چنین تلاش عظیم وهمه جنبه ازسوی همه ی ملت ایران است که مالادرچهره نهضت عظیم ملت ایران تجلی نمودوانقلابی شامخ دگرگون بخش وپیروزی آفرین رامتجلی ساخت.

بی گمان درمسیر این انقلاب عظیم که براه ان قانون چندین هزار شهیدداده شده است هرکس وهرگروه ضمن وحدت نظر و اصول وارمانها ومبادی ان که همان حفظ موجودیت ملت ایران دفاع ازازادگی وجامعه ی ایرانی وفراهم ساختن موجبات اعمال حق حاکمیت ملی درتعیین سرنوشت ملت ایران می باشدواصولی کلی دیگرازاین قبیل باسلیقه وبرداشت خاصی کوشش هارادنبال میکنداماویژگیهای انقلاب حوادث ومخاطرات منطقه‌ای وجهانی شناخت موجودیت ملت ایران بعنوان یک پدیده تاریخی واجتماعی ونه بعنوان یک پدیده سیاسی ساخته وپرداخته توافق سیاست‌های خودکامه جهانی وبالاخره درک موضع ملت ایران درپهنه‌ای زندگی جامعه بشری وبخصوص توجه به موقعیت جغرافیایی سیاسی ایران طی هزارها سال تاریخ موجودیت ملی ایران ونیزباتوجه به توطئه‌ها ودسیسه‌های باصطلاح ابرقدرت هاکه همان سیاست‌های استعمارگردیرین می باشدنکته‌ای را عرض کردم که ملت ایران وسرزمین ایران بعنوان یک پدیده تاریخی واجتماعی ونه بعنوان یک پدیده توافق‌های سیاسی است (احسنت) فرقی است میان این دوماملت ایرانیم پشت سرمان تاریخی داریم تازمانهای ناشناخته ریشه موجودیت ما تازمانهای ناشناخته رفته است مافلان کشور نوپانیستیم که براساس توافقهای سیاسی وبین المللی بوجودآمده باشیم (صحیح است) اینجاایران است و این ملت ملت ایران است (آفرین).

یکنفرازنمایندگان ـ وغیرقابل تجزیه.

پزشکپور ـ پس مسائل ملی مامسائل اجتماعی ومسائل سیاسی ما درنتیجه راه حلهای مسائل سیاسی واجتماعی مابایدباتوجه به موضع ما درچنین پایگاه جهانی باشد (صحیح است) یعنی ماباید ببینیم درکجای تاریخ ودرکجای جهان ایستاده‌ایم ماازابتدای تاریخ بوده‌ایم وایستاده‌ایم وامروز بایداین موجودیت ملی ما تاجهان هست ادامه پیدا کندپس اینست انچه که بایدمحور بررسیهای ماباشدبرای هرکس درهرجایگاه وهرموضعی برای ملت ایران مسائلی ویابایدهایی رامشخص می‌نماید که توجه به ان مسائل وبایدهاراه اینده ملت ایران رادقیقاترسیم مینمایدوبه همه نیروهای انقلابی ملی هشدار میدهدکه بایدچگونه تلاش کنندازکدام سمت بسوی چه مقاصدی طی طریق نمایند که این هشدار نه تنهاهشدار تاریخ وسرنوشت به مبارزان انقلابی است بلکه هشدار وفرمان سرنوشت به همه فرزندان این سرزمین است که می‌خواهند ایران بماند یگانه ومتحد سرفرازوآزاده (آفرین) وانگاه با چنین سرفرازی به پهنه ی پرتلاطم زمان اینده گام بگذارد ودوران سازندگی انقلاب ملی خودراآغاز کند.

من بنام یک سرباز دیرین راه وطن هم ازسوی خودهم ازسوی همه مبارزان پان ایرانیست وهم شایدبتوانم بگویم ازسوی گروههای عظیم ازمهین خواهان وکسانی که به ناسیونالیسم ایران دلبستگی واعتقاد جازم دارند شمه‌ای از ان مسائل ودرنتیجه موضع شناخت راه حل‌های مسائل اجتماعی ایران رادرنظام انقلاب عظیم ملی بیان می‌دارم. پیش ازبیان این نکات درودبی پایان به روان همه ان زنان ومردان دختران وپسران کارگران وکشاورزان سربازان و کارمندان و دیگرفرزندان این سرزمین می‌فرستیم که براه نهضت عظیم ملت ایران چه درگوشه زندانهاوچه درصحنه‌های درگیری جان خودرا ازکف داده‌اند (آفرین) ازاعماق وجودصمیمانه ترین سپاس رابسوی مراجع عالیقدرروحانیت پیش کش می‌دارم (آفرین) که چونان دگرایان نظیرتاریخ این سرزمین دربرهه‌ای خطیربه ارشادورهنمودجنبش وسیع ملت ایران همت گماردند. امااینک به بیان پاره‌ای از اهم مسائل جامعه ی ایرانی دراین دوره ازتحول زندگی وتاریخ ملت ایران می‌پردازم..

۱- همانطور که طی سالهای متمادی چه درموضع پارلمان وچه در موضع روزنامه نگاری وچه طی هزارها سخنرانی درمجامع هم میهنان مادرشهرهاوروستاهای گوناگون کشوربیان داشته‌ام که بویژه درهنگام طرح برنامه دولت پیشین نیزبه تعصیل توضیح دادم هیئت حاکمه ایران طی سالهای متمادی بگونه‌ای خشن ترین وظالم ترین وفاسد ترین نوع حکومت‌های استبدادی به جامعه ایرانی تحمیل گردید. چنین نظام حاکمه خودکامه وستمگر وضدملی ازسه شاخه انترناسیونالیست‌های راست وچپ وغارتگران تشکیل گردیدکه مثلث شوم حکومت توتالیتر بوروکرات که خشن ترین وفاسدترین نوع حکومت مستبد و دیکتاتوری درجهان میباشدسرنوشت ملت ایران را ببازی گرفت که نموداری کوچک ازاقدامات این نظام حاکمه خودکامه و خروج بخش عظیمی ازدرامد ملی جامعه ایرانی طی دوماه به خارج ازکشور می‌باشد.

آقایان جناب صادق وزیری جنابعالی که احاطه دارید درقوانین جزایی ایران قیام واقدام علیه استقلال مملکت فقط قیام علیه موجودیت ارضی نیست استقلال مملکت وجوه متعددی دارد استقلال اقتصادی است استقلال فرهنگی است ووجوه دیگر ظرف دوماه چنین مبالغی ارزازمملکت خارج بشود آیا این اقدام برضداستقلال مملکت نیست؟ چراتاکنون منتظربوده‌اند نمی‌فهمم انچه راکه حکومت خودکامه وضدملی توتالیتر بودروکرات طی سالهای اندک بگونه‌ای غارت وچپاول ثروت ملی ازمنافع فناپذیر نفت وگازچه بگونه غارت داخلی وچه بگونه همگامی با چپاولگران خارجی انجام داد بی گمان درتاریخ حکومت هیئت‌های حاکمه درجهان بی سابقه است که رسیدگی سریع ودقیق واعلام نتیجه ان ازخصوصیات ووظایف اولیه نظام انقلابی ملی خواهد بود.

۲- تمامی کسانی که طی سالهای گذشته دربرنامه ریزی وطرح واجرای برنامه‌هایی که منجربه غارت ثروت ملی ازبین رفتن فرصت‌های تاریخی نقض اصول آزادیهای فردی واجتماعی قتل و حبس وشکنجه هزارهاهم میهن مبارز ماگردیده‌اند کسانی که اصول حاکمیت ملی را چه درزمینه داخلی وچه درزمینه‌های خارجی رابطه با کشورهای دیگرنقض نموده‌اند بایدنه به تعداد بازداشت شدگان فعلی بلکه درسطح وسیع وضرورآن نه تنها بعنوان سواستفاده کنندگان مالی ازبیت المال مملکت بلکه بعنوان مجرمین ملی ومقدمین علیه استقلال وموجودیت ارضی فرهنگی اقتصادی وسیاسی جامعه ی ایرانی تحت پیگرد انقلابی قرارگیرند وبه مجازات برسند. این برنامه ریزی‌ها خیلی هم ساده نبوده است همین جامطرح شد مگرنگفتیم که سرزمینی با این وسعت امنیت ان ایجاب نمی‌کند که این سرزمین را زیرشبکه برق سرتاسری قرار بدهیم مگرنگفتیم که اگردراثریک حادثه یکی ازاین نیروگاهها ازکاربیفتد ایران درخاموشی فروخواهدرفت مگرمادریک منطقه خطیر درجهان نیستیم آن کسانیکه این برنامه هارا اجرا کردند چه کردند جزاینکه امنیت ملی مارامورد مخاطره قراردادند تمامی این برنامه‌هایی که اجراشده حسب قوانین موجود اینهااقدام علیه امنیت ملی است اقدام علیه استقلال اقتصادی واقدام علیه موجودیت ملی ماست تاکنون جزتعدادمعدودی کسی رابازداشت نکرده‌اند بقیه هم رفتند ورفتندحتی من نمیدانم درزمان حکومت جنابعالی چه تعدادی رفتند.

دکترصدر ـ همه اش هم درتهران بوده ودرشهرستانهاکسی راتعقیب نکرده‌اند.

پزشکپور ـ روش وسیاست تبعیدازسیاستهای خارجی که متاسفانه برخلاف آنچه متظاهرمیگردید ازویژگیهای طرزکارهیئت‌های حاکمه توتالیتر بوروکرات بودواکنون نیزمتاسفانه بموجب خبرهای رسمی که ازطریق روزنامه‌ها وخبرگزاریهامنعکس می‌گردد همچنان درنحوه کارهمان دستگاهها مشهوداست بایدبالمره محکوم گردد ـ جامعه ملی وانقلابی ایران جزبه موجودیت مصلحت وزندگی ومنافع ملت ایران به چیزی دیگرنمی‌توانداندیشه کند درپهنه ی ایران زمین درسرتاسرجامعه ی ایرانی درهرکوشش سیاسی واجتماعی بایدتنها به ایران به ملت ایران به وحدت واستقلال وآزادی جامعه بزرگ ایرانی اندیشه شود اجرای اصل حاکمیت ملی جزبدین معنی نیست که اراده ملت ایران معطوف به منافع وموجودیت ملی ایران باید تنهاتعیین کننده سرنوشت ایران زمین وجامعه ی ایرانی باشد (صحیح است).

هنوز هم من شرم می‌کنم وقتی خبراین خبرگزاریهاراگوش می‌کنم چراشمانالایق هانتوانستید وهریک درفرصتی موضع خودراترک کردید چرانگذاشتید ملت ایران باحاکمیت ملی خوددرموضع خودش بایستد وبهیچ خارجی اجازه ندهد که این کارها رابکند (آفرین) اینست سرنوشت ما؟ اینست که آنچه سالهابه ملت ایران تحمیل کرده‌اند وبارمغان آورده‌اند کجایند؟ چرامواضع خودرا ترک کردند می‌ترسند؟ چراچنین کرند پس می‌گذاشتند ملت ایران درموضع خودش باقی بماند درموضع خودش بایستد سربازش افسرش کارگرش کشاورزش باچنگ ودندان ازاین سرزمین دفاع می‌کرد مگرماندیدیم ۲۰۰ سال هیچ نوع حکومتی نبوددراین مملکت واین ملت ایران بودکه ازاین میهن دفاع کردوامروزهم خواهدکرد (صحیح است).

یزدی ـ آقای پزشکپور در دریای آدریاتیک برای ایران تصمیم می‌گیرند کارملت مابه آنجارسیده است.

پزشکپور ـ همانگونه که تاریخ کهن ملت ایران دلالت دارد همانگونه که جنبش پان ایرانیسم باالهام ازتاریخ ایران و نیازهای ملت ایران ازنخستین زمان کوشش خوداعلام نمودهمانگونه که هرجنبش میهن خواه وهرایرانی میهن دوست بدان آگاهی دارد دراین سرزمین مذهب باملیت ایرانی درآمیخته است وشریعت مقدس اسلام نه تنهابعنوان یک عقیده مذهبی بلکه بگونه ی استوارترین ستون موجودیت ملی مااست. هیچ پدیده اجتماعی وسیاسی وقانون وابسته ومرتبط باملت ایران نمی‌تواند ونبایدازاین واقعیت محتوم بدورباشد. وکوشش‌ها نابخردانه برای تفکیک زندگی اداری واجتماعی وسیاسی ملت ایران ازاین پایه قویم واستوار بحق جزاقدامی نابکارانه و برضدموجودیت ملت ایران تلقی دیگرنمی‌تواند داشته باشد.

۵- نه تنهادفاع ازوحدت ویگانگی وپیوندسرزمین و قومی جامعه ی ایرانی نخستین ومقدس ترین هدف هرجنبش ملی وبالاخره هرتشکیلات وپدیده اداری واجتماعی وابسته به ملت ایران است بلکه ماهرگزنمی‌توانیم بااعتقاد به موجودیت ملی وفرهنگی ومذهبی جامعه ی ایرانی ازیاری وبرادری وابستگان به ملت ومذهب وفرهنگ خوددست برداریم.

بدین سبب دراستراتژی ملی ایران همانگونه که تاریخ صدهاساله نشان میدهددفاع ازحقوق انسانی وبحق شیعیان درهرکجای جهان که زیست می‌کنند دفاع ازحقوق انساین و بحق کردهای دلیر وبلوچهای کرد ودیگرشاخه‌های قومی ومذهبی وفرهنگی که باملت ایرن پیوندهای دیرین صدهاساله دارند هم بموجب وظایف ونیازهای ملی وهم بموجب مقررات منشورملل متحد واعلامیه جهانی حقوق بشر ودیگرمیثاق‌های بین المللی ازوظایف وهدفهای قطعی جامعه ونظام ملی ایران است. بخاطردارید درهمین مجلس بود دران زمانیکه حکومتهای خودکامه عراق گروه گروه شیعیان را ازانجابیرون راندند باظلم وستم فریاد برداشتیم واستغاثه کردیم ازمسئولان که آقابدفاع ازحقوق انهابرخیزید نکردندونکردند.

حیدری ـ وامروزکردهاراقتل عام کدرند درعراق ودرمناطق دیگر.

پزشکپور ـ بله گفتم گفتیم توجه نکردندوامروز دراین منطقه مارابامخاطرات عظیم روبروکردند انچه دستی بود چه سیاستی بودچه خودکامگی بود چه یاری به جنبش آزادگی طلبی به حق کردان ان سوی مرزمتوقف بود (آفرین) چراگفتیم که چه مخاطراتی ممکن است جامعه ماراتهدیدکند اماتوجه نکردید یک حکومت توتالیتر بوروکرات که نمی‌شناخت موضع ایران در خارج کجاست نمی‌شناخت پایگاه ما دراین منطقه ازجهان کجاست نمی‌شناخت ریشه‌های موجودیت ماکجاست نمی‌شناخت شیعیان هرجای جهان که هستنداینهاریشه‌های وابسته به موجودیت ملی ماست نمی‌دانست که کردهرکجای جهان که هست موجودیش وابسته به ملت ایران است واگر ما ازموجودیت ایران سخن می‌گوییم یعنی این بهم پیوستگی را نمی‌شناختند تااینکه امروز مارامصادف با غم‌ها ورنجهاومشکلات ومصائب کردند.

۶- ازاصول مسلم تاریخ زندگی ملت‌ها ونیز ازاصول مسلم طریق وروش آزادی حیات ملت‌ها که بعنوان اصلی محترم درتاریخ وجامعه نقش بسته است این است که حاکمیت ملی تجزیه ناپذیراست (آفرین) این درموردفلان کشوری که قراردادهای دوابرقدرت ان راایجادکرده ممکن است مورد بحث باشد ولی برای ان کشوری که تاریخ اوبه سند مالکیت داده است حاکمیت ملی تجزیه ناپذیراست.

یزدی ـ ایران کامبوج نیست.

پزشکپور ـ به دلالت تاریخ هرزمان که ملتی این اصل قدیم واطمینان بخش راازندگی خود بدورسازد براستی بازندگی بدرود گفته است چنین است رازانکه طی هزارها سال تاریخ جامعه ی بشری ملت‌هایی به پایان راه زندگی خودررسیدند ودیگرچون ملت ایران باوجودتحمیل نشیب هاوفرازها و باوجودحضور در چنین منطقه‌ای خطیر ازجهان زندگی وموجودیت ملی خودرا ادامه داده است. اتکای براین اصل که هرگاه بخواهیم زنده باشیم که باید هم زنده باشیم شناخت واعتقاد به آن ضرورت دارد به مردم میهن خواه ومبارزهرملت فرمان می‌دهد که حقوق غارت شده تاریخی خودراازیاد ببرند. خدای بزرگ راسپاس می‌گویم که به ما پان ایرانیست‌ها این امکان وتوانایی را عنایت فرمود تا بااتکا براین اصل مبارزان حق طلب برای حقوق غارت شده ملت خودباشیم.

وجامعه ی ایرانی مسدودخواهدبود برابرچنین اقدامات وتوطئه‌هایی بایدآگاه باشد من شمارانمی خواهم بتاریخ گذشته ببرم تیمسار شفقت تشریف دارند وتاریخ ایران رابخوبی میدانند که موجودیت ما وحفظ استقلال ملی ما جدا از خلیج فارس مفهومی نمی‌تواندداشته باشد هرایرانی بایدمقاومت نمایدوهرایرانی بایدمدافع حضور بحق درفش سه رنگ ملی ایران برپهنه راههای آسمانی رنگ خلیج فارس باشد.

ماپان ایرانیست‌ها وبی گمان هرفردمیهن خواه دراین موضع خواهیم ایستاد وبرابرهیچ موج وتوطئه‌ای از این حق ملی که بازندگی سیاسی واستقلال وموجودیت ملت ایران ودیگرساکنان این منطقه ارتباط دارد چشم نخواهید پوشیدمن اکنون دلم مالامال ازغم واندوه گردیده است که گویابدنبال جدایی بحرین می‌خواهند آخرین صحنه رابازی کنند شایددست سرنوشت چنین ضمیمه است که پان ایرانیست‌ها دردودوره پیش ازاین درمجلس حضورداشته باشندوهنگام اجرای توطئه برای جدایی بحرین ازسوی همین طبقه توتالیتربوروکرات ندای حق طلبی ملت ایران راسردهند و باتفاق گروهی دیگرازمبارزان میهن خواه که یادشان گرامی بادنقاب ازچهره این توطئه برداشتند. امامگراین حق ملی می‌تواندفراموش گردد؟

دراین موقع نکته شایان توجه وهشیاردهنده رای هرایرانی میهن خواه این است که آقای دکتربختیار درمصاحبه‌هایی عنوان نموده است که دیگرمانمیخواهیم ژاندارم خلیج فارس باشیم.

اجاق ـ ماهستیم.

پزشکپور ـ هرگاه این اظهاربدان معنی است که خلیج فارس را که شاهرگ حیاتی ملت ایران است ترک کنند و سرنوشت آن را که تنهاباید ازسوی ملت ایران و دیگرکشورهای ساحل خلیج فارس تعیین گردد بعده دیگران گذاریم این دیگران جزسیاست‌های استعماری قدرتی دیگرنخواهندبود (آفرین ـآفرین) این سخن خطرناکترین زمزمه‌ای است که من شنیده‌ام خلیج فارس سرنوشت وحوادث خلیج فارس هرگز نمی‌تواندجداازسرنوشت واستقلال وموجودیت ملت ایران باشد. ان تبلیغات شوم واستعماری وضدایرانی که سالهاست با چنین اقداماتی ملت ایران را درمحاصره وحالت خفقان سیاسی و آرمانی قرارداده‌اند باادامه چنین تبلیغاتی می‌خواهند شاهرگ حیاتی ملت ایران ودیگرساکنان ساحل جنوبی خلیج فارس را هرچه بیشتردرچنگال خودبگیرند. ان هنگام است که چونان حوادث گذشته تاریخ ما یکی ازحقوق مسلم خودراازدست خواهیم داد ودرواقع دریچه تنفس سرزمین کندوبحضور به حق وتاریخی وضرورملت ایران ومالا دیگر ساکنان سواحل خلیج فارس درآبهای گرم این خلیج ایرانی پایان دهند.

من ازاینجا به آن افسران وناویان ایرانی که درفش ملی ایران را برآبهای خلیج فارس برافراشته نگهداشته‌اند درودمیفرستم (احسنت ـآفرین) ونظرهمه ی نیروهای انقلابی وملی را به این موضوع مهم وسرنوشت سازمعطوف می‌دارم. این بزرگترین و مهمترین پیام یک ایرانی است ازاینجا. تمام ان کسانی که در رگهای خودشان خون ایرانی دارند این توطئه عظیم را می‌بینند. امیدوارم این ضعف وفتوری که خیانتهای هیئت‌های حاکمه برماتحمیل کرده است بااین بیداری ملی مانتوانندبهره گیری کنند چون بیداری ملی ما نهضت بزرگ ملی ما ان وقوف واگاهی ملت ماست که گروههای ملت ایران رایکپارچه میکندونخواهدگذارد که خدای ناخواسته یک چنین حادثه‌ای رخ بدهد ماخواهیم ایستادممکن است که من درسنگر وموضع ملی خودم باشم وکشته شوم ولی هرگزاین اجازه رانخواهم داد وازحق ملی خوددفاع خواهم کرد (احسنت ـآفرین) وهمه مردم ایران این نظررادارند.

۷- طی چندین سال ازتاریخ تشکیل اوپک تاکنون بدنبال مبارزات عظیم ونهضت پیروزی بخش ملی ایران که به رهبری مبارزی میهن پرست شادروان دکترمحمدمصدق انجام گرفت وبرکرسی پیروزی نشست عظیم ترین درامد ملی ازمنابع فناپذیر نفت که متعلق به نسل‌های اینده ملت ایران بود وهست به خزانه مملکت سرازیرگردید متاسفانه تمام غارتگران خارجی دست دردست هیئت حاکمه فاسدایران موجبات غارت وتضییع وتفریط عظیم ترین درامد ناگهانی تاریخ ایران را فراهم نمودند.

بسیاری ازاین تمهیدات به گونه ی وضع قوانین ظالمانه که عملادست غارتگران را درتاراج وچپاول ثروت ملی بازگذارد انجام گرفت ـ تاجاییکه باایجادشرکت‌های باصطلاح دولتی که ازشمول هرگونه نظارت مالی و مقررات جزایی مصون ومعاف بودند پیش ازدوسوم ازکل درامدوهزینه وبودجه کل کشور که بطورمتوسط هشتاد درصد ان طی سالها ازاین ممر بود درشکم این شرکت‌ها قراردادند. متاسفانه فریاد واعتراض نمایندگان پان ایرانیست ودیگر نمایندگان بجایی نرسیدوباوضع این قوانین ظالمانه وقوانین ظالمانه دیگر ثروت ملی ودسترنج گروههایی عظیم ازمردم بغارت رفت به خارج ازایران فرستاده شددرنظام انقلابی یاران بایدآن تحرک وکارایی وقاطعیت وجودداشته باشد که باهرگونه اقدام وتمهیدی که ممکن باشد این سرمایه وثروت ملی ودسترنج مردم که به جیب هرمقام وهرکس رفته است به ایران بازگردانده شود.

بعقیده من این کاملاامکان داردیک جامعه ملی ویک نظام انقلابی خواهدتوانست تمام ثروت‌های ملی رابهرگونه وبه هرجای ازجهان که رفته باشد به ایران بازگرداند. دراین موردبایدوامهای کلان وکم بهره و یاهدیه‌های بی جا که بدولت‌های گوناگون داده شده است به ملت ایران برگردانده شود واسترداداین وجوه ازنظرملت ایران قرینه ودلیل تمایل هردولت به حفظ روابط دوستانه باملت ایران تلقی گردد این دولت‌ها بایدبدانندانچه به انها ازخزانه مملکت داده شده است غارت ازبیت المال این مملکت است که هرگزموردتایید ملت ایران نیست درهمین قسمت تذکر باین نکته ضرورت داردکه هرگونه قراردادوفعل وانفعالی نسبت به منافع ودرامدهای ملت ایران ازگازونفت نمی‌تواندبدون تاییدملت ایران باشد.

۸- طی سالیان متمادی برای کشتن روح ملت ایران برای ازهم پاشیدن همه نهادهای مذهبی ملی فرهنگی جامعه ی ایرانی از طرف هیئت حاکمه توتالیتربوروکرات که غالباهریک بنحوی بابیگانگان بستگی داشتندکوشش‌های وسیعی صورت گرفت.

طی صده‌ها وهزاره‌های تاریخ همواره مهربه ایران پیوندباسنت‌ها و آرمانهای ملی نخستین تعلیم خانواده ومکتب وگروههای خودکامه و انترناسیونالیست وغارتگرنه تنهاجامعه ایرانی راازنظراقتصادی درمانده ومتزلزل وآسیب پذیر نمودندبلکه روح وروان ملت ایران موردهجوم ویورش بسیارقراردادند. اینک بایدفرهنگ فرهنگی ملی اندیشه وروح وروان ملی به جامعه ی ایرانی بازگردانده شود.

۹- میلیونهامردم میهن مابخصوص درسالهای اخیر دچارسخت ترین یورش‌های گروههای استثمارگرشده‌اند نه تنها قسمت اعظم درامدمنابع طبیعی کشوربلکه دسترنج اکثریت قریب باتفاق ملت ایران دچارغارت وچپاول گروهی معدود گردیدبطوریکه می‌توان اکنون خشن ترین نوع حکومت خودکامه طبقاتی بربسیاری از زمینه‌های اجتماعی واقتصادی حکومت می‌کند:

نتیجه این ستمگریهابهرحال ازهم پاشیدن نظام اقتصادی نکث درآمدملی ومخاطرات عظیمی است که ازاین طریق آینده ملت ایران راتهدیدمیکند. کشاورزی ملی معدوم شده است دامداری دیرین متلاشی گردیده دیگرچرخ‌های نظام اقتصادی ملی ازکاربازایستاده نابسامانی ومشکلات بدان حدازاهمیت وحساسیت است که بی گمان ملت ایران نیازبه یک جهادعظیم اقتصادی دارددعوت عام ایران به انجام چنین جهادعظیم ملی واقتصادی جزبا استقراردولت وحکومتی که بتواندحمایت همه ی نیروهای ارتجاعی راباخود داشته باشدودقیقا بریک روش ملی انقلابی اتکا نماید مقدورنیست بهرحال بمانند میلیونهامردم این سرزمین ازآیات عظام استدعا میگردددراین برهه خطیرازتاریخ ایران ملت ایران را به این جهادبزرگ اقتصادی چونان موارددیگر رهنمون شوند.

۱۰- آن مهمترین اصل مقدس واجتناب ناپذیر موجودیت ملی ایران دفاع ازاستقلال ویگانگی میهن ماست ـ طی صده هاوهزاره‌های تاریخ همواره دشمنان ایران چشم طمع به سرزمین‌های میهن مادوخته‌اند ـحقیقت این است دراین مقطع اززمان این مخاطرات شدیدتراست اماهرکس که ایرانی است هرکس دل او به مهرایران وبه عشق این سرزمین واین ملت می تپدبایدهمدوش وهم آهنگ باهمه ی مردم این سرزمین برای دفاع ازاستقلال وحدت ویگانگی ایران زمین بپاخیزد من بنام یک ایرانی دراین حساس ترین دقایق تاریخ ایران پیام رابسوی همه ی ایرانیان می‌فرستم ـبرای ماملت ایران نه هیچ کس ونه هیچگونه سازمان وتشکیلاتی خودبخوداصالت نداردآنچه باری ما مقدس وجاودانی واصیل ونمردنی است ملت ایران است ویگانگی ووحدت وسرفرازی جامعه ایرانی.

سیاست‌های استعمارگر قدرت‌های خودکامه جهانی عوامل نابکار بایدبدانندمامردم این سرزمین دراین دوران پرشکوه نهضت ازوجب به وجب خاک این سرزمین دفاع خواهیم کرد مامردم این سرزمین ازکارگرگرفته تادانشجو ازبرزگرگرفته تاسرباز ازناوی گرفته تا دانش آموز همه وهمه دوشادوش هم استقلال وآزادگی ایران دفاع خواهیم کرد وبی گمان این برهه اززمان شاهدوناظرنهضت عظیم ملت ایران برای دفاع ازیگانگی وآزادگی سرزمین بزرگ ومقدس ایرانیان خواهدبود.

انچه اکنون من بیان می‌دارم پیامی است ازسوی یک ایرانی برای هرایرانی دیگرکه:برادری وخواهرایرانی بیایند همه دراین لحظه‌های حساس ازتاریخ انقلاب با همه وجود به ایران اندیشه کنیم به ایران که جان وتن وگوشت وپوست واستخوان ماازاوست.

اماانچه درمورددولت شما جناب دکتربختیار بایدبیان نمایم ـآنچه پیرامون وضع نهضت مسائل ملی جامعه ایرانی ضرورت‌ها وبایدهای ملی برشمردم آ’ا براستی شما باچنین کابینه‌ای که پیرامون خصوصیات آن دوستان دیگر سخن گفتند خودرادرچنان موضع قانونی واجتماعی وپیوند یافته باتکیه گاههای نهضت ومردم می‌یابید که بتوانید برای انجام این هدفهای ملی گام بردارید؟ آیاشماباچنین ظرفیتی که بعنوان دولت خودانهم بدین کیفیت ارائه داده‌اید خواهیدتوانست ان دولت معهودی بوشیدکه دراین مطقع زمان این مسائل ملی رابگشاید واین هدفهای نهضت را برآورده سازید؟ براستی بگویم من چنین اندیشه نمی‌کنم.

بگذاریدسخن خودراکه شایدمی‌توان گفت پیام جاودانی هرایرانی آزاده ومیهن خواه است باقسمتی ازهفت پیمان که ازآزادگان میهن خواه درپایان هرنشست برمیخوانند وباخدای بزرگ برای جاودانی ایران پیمان می بندندپایان دهم.

بی گمان این فرازکه بیان می‌دارم پیام قلب ودل هرایرانی آزاده ومیهن خواه است:

این یکی ازراهها وطرق است. ملت ایران امروزنیازمند ثروتهایی است که ازانهابغارت رفته است این می‌تواند یکی ازدیپلماسی‌های دولت ایران برای احقاق حق خودباشد ومن چون فکرمیکنم وقت کم است از مطالب دیگرم می‌گذرم من فکر می‌کنم که این سرود وبانگ مقدسی است که ازدل هرایرانی آزاده ومیهن خواه برمی خیزد ودراین برهه خاص این سرودرا می‌خوانم وبه سخنان خودپایان می‌دهم:

ایران ایران ایران ای کشورآریایی نامت بجااست ومهرت دردل مابدبخت تر از خائن تواهریمنی نیست خوشبختر از سربازتو شهیدتوکیست؟

شادباد شاد باد شادباشید ای شهیدان راه ایران که بدشت‌ها وکوهها ودریاهای میهن بخون خودکفن پوشیده خفته‌اید یادشما ونام شماافتخار مااست وراه زندگی ما. کیست که برترین آرزوی خودرا شهادت درراه ایران میداند؟ (پان ایرانیست‌ها بامشهای گره کرده گفتند:ما ما) ماامیدواریم بتوانیم سربازان کوشندگان وجانبازانی باشیم که در راه ایران بانهایت افتخار جامه شهادت برتن کنیم هرگاه چنین اندیشه کنیم انگاه هیچگاه ضرورنمی بینم که موضع خودراترک بکنیم می‌ایستیم ومی ایستیم وازاین سرزمین وازاین فرهنگ دفاع می‌کنیم وچه بسابمانندهزاران هزار مادر وخواهرانی که کشته شدند ماهم بدرجه شهادت نائل شویم.

رئیس ـ آقای اجاق فرمایشی دارید؟

اجاق ـ بنده بی نهایت متاسف هستم ازدولت‌های گذشته وتاثرخودم را عرض می‌کنم. دردولت‌های گذشته چندین سئوال راجع به انچه درکرمانشاه واقع شده بود کردیم ولی هیچ اعتنایی نکردندجناب آقای نخست وزیر استدعا می‌کنم درصورتیکه رای اعتمادگرفتید به این سوالات ماجواب بدهید ونگذارید که ماپیش مردم بیشترازاین روسیاه بشویم.

اسکندری ـ کشته شدگان ارتشی هستند. قاسم زاده ـ دررودسر هم مغازه هاراآتش زده‌اند.

رئیس ـ آقای حیدری بفرمایید.

حیدری ـ تذکری دارم که قبلاتقدیم می‌کنم. قبل ازبیان عرایضم ازجناب آقای پزشکپورتشکر می‌کنم که اشاره‌ای به مساله کردستان فرمودندبنده باضرس قاطع عرض می‌کنم که مناطق کردنشین بطورکلی ازمیهن پرست ترین افراد این مملکت هستند (صحیح است) دربعضی ازافواه مساله تجزیه‌ای راشنیدم بایدبه عرض برسانم که ایران تجزیه پذیرنیست وکردستان هم یک منطقه کوچکی ازجامعه ایرانی است.

مهندس صائبی ـ قسمت مقدسی است.

حیدری ـ قبل ازبیان عرایضم پیروزی درخشان وچشم گیر مطبوعات راتبریک می‌گویم.

بنام خداوندیکتا. کسی که افسر همت نهاد برسرخویش.

بدست کس ندهد اختیارکشورخویش.

بگوبسفله که دردست اجنبی ننهد.

کسی که نان پدرخورددست مادرخویش (مادروطن).

جناب رئیس ـ همکاران ارجمند. پیامبربزرگ مامسلمانان دنیاحضرت محمدبن عبدالله صل اله علیه واله اجمعین می‌فرمایند (نعمتان مجهولتان الصحت والامان) ویابقول شاعر مشهورشیراز سعدی علیه الرحمه قدرعافیت کسی داندکه به مصیبتی گرفتارآید. ومتاسفانه امروزچنین مصیبت بزرگی پیش آمده وملت وکشورعزیزما رادربرگرفته است موقعیت میهن عزیز ماایران وملت شریف آن چنان دچار تزلزل وناامنی واغتشاش وآشوب بی سابقه‌ای شده است که تاریخ کهنسال مانظیرآنرا بیادندارد وبراستی بایدگفت دنیانیزچنین اوضاعی راتاکنون بخودندیده است ازانهمه ثبات وامنیت و آسایش ودوستی وآشناییهای چندماه قبل اثری نیست مسئولان غارتگر اموروچپاولچیان صاحب مقام ودزدان بیت المال ورجال فاسد ووطن بربادده که همگی مامور خرابکاری وجمع آوری مال ومنال وایجاد تفرقه ونفاق افکنی بین افرادملت بودند بااستفاده ازموقعیت شغلی ومقامی وباپولهای کلان بادآورده فراررا برقرارترجیح داده ودرپناه دشمنان ملت ایران واربابان خودجای گرفتند وکردندانچه نباید کردابرووشرف حیثیت خودرابباددادند وخوشبختانه حاصل آنهمه خیانتهای انان بیداری وهوشیاری وانقلاب اصیل ملت ایرانست گرچه ملت ثروت کلنی راازدست داده ودچارفقر و نابسامانی فعلی شده ولی درعوض مردانه بپاخاست وبانثارخون شهدای جانبازدراینراه پیروزمندانه وباکسب افتخار جهانی به عالمیان ثابت نمود که ایرانی درراه اعتلای میهن وحفظ استقلال وتمامیت ارضی کشورازبذل هستی ونثارجان ومال خویش مضایقه ندارد بخصوص دراین مبارزه عظیم اجتماعی وهمبستگی کامل مردم آزاده وآریانژاد مناطق کردنشین مخصوصامهاباد مبارزوروشنفکر وشرافتمند بادیگربرادران ایرانی خویش اعلام همبستگی نموده وازبذل جان ونثارخون مضایقه نورزیدوخلاصه عموم همشهریان گرامی من خواهان اجرای عدالت اجتماعی ورفع بی عدالتی‌های چندسال اخیر وتعقیب وتنبیه قانونی عاملان وبوجود آورندگان اوضاع ناگوار فعلی می‌باشند زیرادراینصورت این خودمرهم کوچکی برجراحات عمیق چندین ساله آنان است دراینجا.

یادآورمیشوداینجانب واکثرهمکاران ارجمنددرسمت نمایندگی مردم مکرر در مکرردرعرض اینمدت سه ساله ازپشت این جایگاه مقدس نیازهاوخواسته‌های ضروری وقانونی موکلین خود را مطرح وبعنوان تذکر ونطقهای قبل ازدستور بدولتهای غافل وپنبه درگوش وقت بخصوص دولت چهارده ساله فاسد هویدادرمیان گذاشتم تمناکردم التماس کردم ولی انچه بجایی نرسید این خواهش وتقاضاهابود ولاغیر آخرمگرنماینده مجلس جز نطق وبیان دارای قوه وقدرت دیگری هم هست این خودیک طرف قضیه است ولی طرف دیگرمردم وموکلین است رای دادندزحمت کشیدند ماموریت دادند انتظارداشتند که نماینده انها وظیفه خودرا درخدمتگزاری انجام دهدبایدهم انتظار داشته باشند ولی متاسفانه این موکلین عزیز تصور فرمودند نمایندگان قفل خاموشی برلب نهاده ومرعوب هستند صم وبکم می‌باشند صورت مذاکرات جلسات علنی مجلس دراین سه سال و چندماه عمر مجلس دلیل بزرگی برطرح این خواسته‌ها است ولی هزاران افسوس چنانکه امروزمی بینیم نتیجه انهمه بی عدالتیها بی اعتناییها وتذکرنشنیدن‌ها ازطرف مسئولان اموروقت وبحساب نیاوردن ملت ونمایندگان انها وضع اسف بار ونابسامان امروزی ایرانست ولی درچنین شرایط نامساعد و دوران بحرانی خطرناک امروز که جزرحم الهی وتوجه ائمه اطهار علیهماالسلام امیدی به نجات کشور نیست جناب نخست وزیر امیدآنرادارید که این کشتی شکسته راازغرق شدن رهایی بخشیده وبه ساحل نجات هدایتش نمایید ماامیدواریم بفضل الهی وتوجه حضرات آیات عظام چنین باشد وتوفیق حاصل نمایید ولی بدانیدراه تاریک ومنزل بس بعید.

امادربرنامه هفده ماده دولت شمانظرات خودم رااجمالا بعرض ساحت مقدس مجلس میرساند درماده اول برنامه تقدیمی امیداست هرطورمصلحت ملی مااقتضانماید عمل شود و همانطوریکه اشاره رفته خاطیان وشکنجه دهندگان بی رحم و بی انصاف این دستگاه تحت تعقیب وپیگردقانونی قرارداده شوند هستند جوانان زیادی که بجرم خواندن کتابی ومطالعه جزوه‌ای ویاگوش دادن به رادیوونواری مدتها درزندانهاموردشکنجه واذیت وآزار قرارگرفته‌اند بعدا ازاین افراد آزادشده وجوانان برومند بستگان انها افرادی مریض علیل رنجو تحویل گرفته‌اند ـجناب نخست وزیر جوانی ازخانواده محترم مهابادی رامی شناسم بهمین جرم مدت قریب سی سال دربدترین شرایط زندانی بود این جوان سی سال قبل امروزبیک پیرمردسپیدموی تبدیل شده است. درقسمت دوم برنامه مطروحه دولت اشاره به محاکمه ومجازات سریع غارتگران بیت المال ومتجاوزان بحقوق حقه ملت ایران رفته البته اینرا دولتهای سابق واسبق نیزعنوان نمودندولی امیداست دولت دکتربختیار که دراین شرایط دشوارامروزی قبول مسئولیت نموده است وبطوریکه می‌بینم مردمصممی نیز هستندباین خواسته مردم ایران هرچه زودتر جامه عمل پوشانده واین برنامه را که باعث تسکین افکارعامه مردم است بمرحله اجرا وعمل درآورد.

انتصاب کمیسیونی از افرادبصیر و بی نظر وقضات شریف دادگستری که بعقیده من عموم قضات واجد آنندبرای رسیدگی به کارهای گذشته وسوابق خدمتی ماموران ساواک ضروری است ولی چه بساامکان دارد دربین ماموران این دستگاه بوده وهستند افرادی که باشدت عمل حادهمکاران خودموافق نبوده‌اند.

جناب دکتربختیارنخست وزیردرقسمت چهارم برنامه تقدیمی شماآزادی بدون قیدوشرط عموم زندانیان سیاسی آمده این آرزوی عموم ملت ایران است که برای نیل به آن فداکاریهاشدوبراستی این آزادی وتحصیل دیگر آزادیها همه وهمه مرهون فداکاریهاوجان بازیها وازخودگذشتگی‌های بیدریغ ملت شریف ایرانست ولی بعقیده من آزادی شما وفی نفسه کافی بنظرنمی رسد زیراصرف نظرازپرداخت غرامت کافی بایدعموما بکارهای اولیه اجتماعی برگشت داده شوند این وظیفه دولت است وخوشبختانه دولت حاضردرمواردشش و هفت برنامه تقدیمی دراینمورد اشاره دارد وتصریح شده وامیداست دولت دکتربختیارامکان انجام خدماتی را که طی برنامه تقدیمی خودبه پارلمان ارائه داده است توفیق یابد ولی همینقدرعرض میکندامروزبادیروز فرق دارد وبطوریکه می‌بینیم امروزملت ایران بیدار شده وبپاخاسته ازحرف ووعده ووعیدهای توخالی وکاغذی خسته شده وبجان آمده است ونوش داروهای دروغین را مثل حنظل بکام خودمیداند وبرایش قابل هضم نمی‌باشد.

پس دولت فعلی بایدپس ازاخذرای مجلس شورای ملی وتثبیت وضع خودبرق آسا دراعاده نظم ازدست رفته کشور وسروسامان دادن به نابسامانیهای امروزوجلب اعتماد حضرات آیات عظام وعموم مردم وبخصوص جلب پشتیبانی کامل وهمکاری دایم باارتش دلیروپرافتخار وملی مادرصدرجدول برنامه دولت باشدوازطرفی آشتی باگروههای مذهبی ودیگرطبقات وپایان دادن باعتصابات وکم کاریهای روزمره بخصوص جلب رضایت دانشگاهیان وقاطبه معلمان که همگی باعث افتخار ومربی دلسوزنسل آینده کشورند وهمچنین توجه کامل بوضع رفاهی عموم کارمندان دولت وکارگران زحمتکش علی الخصوص کارکنان عزیزصنعت نفت ایران وبکارانداختن این دستگاه عظیم اقتصادی درجهت بهره دهی بملت شریف ایران اقدام عاجل بعمل آید وبعلاوه دولت باید درپرداخت حقوقهای گزاف وسرسام آور بافرادومامورین بیگانه که درخدمت دولت هستندوهمگی دشمنان واقعی ملت ایرانند وماراباین روز سیاه انداخته‌اند ازهرملت و ملیت باشند خودداری وتجدیدنظربعمل آوردوهمانطوریکه ضمن برنامه دولت آمده افرادی راازاین دسته که زایدمیداند ازخدمت معاف ومارابحال خودمان بگذارند. وهمچنین بایدسعی شود درآینده برخلاف گذشته شرط اصلی ترقی وتعالی کارکنان دولت لیاقت وجدیت وطریق خدمتگذاری صادقانه به مردم باشدنه تبعیض وپارتی بازی وپارتی تراشی اینست سرکامل موفقیت شمال دروظیفه خطیر وبسیارمشکلی که دراین برهه از زمان بعهده گرفته‌اید جناب آقای نخست وزیر ازکشاورزی نام برده‌اید بایدبگویم کشاورزی کشورما امروز متاسفانه به سطحی کمترازصفر رسیده بطوریکه کشاورزان زحمتکش که امروزدارای زمین وآب شخصی شدهاند اکثرا بعلت عدم وجودکارگر وتحمیلات دیوانی وپایین بودن نرخ محصولات کشاورزی زمینهای خودرا رها نموده اندوکارگری رادرشرکتهای راه و ساختمان وکوره‌های آجرپزی ترجیح می‌دهند ومن ازشهرستان مهاباد حوزه انتخابیه‌ام که صددرصد منطقه کشاورزی است صحبت می‌کنم. جناب نخست وزیر گرفتاری ودردسر دیگرکشاورزان کشوربخصوص شهرستان مرزی مهاباد وجودشرکتهای سهامی زراعی کشاورزی است که متاسفانه سهل است بازدهی چندانی برای دولت انهم درمقابل میلیاردها ریال صرف هزینه زائدندارد باعث عدم رضایت کامل سهامداران کشاورزنیزمی باشد درملاقاتی که حضورا داشتیم موضوع را مطرح وعده فرمودید دراولین فرصت موردبررسی قرارخواهدگرفت.

جناب نخست وزیر شماکه ازخانواده‌های اصیل ومنتصب به عشایرمی باشید یقیناازخدمتگزاری صادقانه ومرزداری این سربازان جان باز وبدون جیره ومواجب کشورکه فقط روی عرق میهن دوستی وشهامت وشجاعت درتمام طول تاریخ دوشادوش ارتشهای دلیر ایران جان بازی وفداکاری نموده‌اند اطلاع کامل داریدولی متاسفانه باهمه سوابق درخشان خدمتی وسرحدداری وازخودگذشتگی شان موردبی مهری قرارگرفته وطردوگوشه نشین شدند وپاداشی را که باین طبقه داده شدفقروفاقه وتنگدستی وبدبختی بوده وبس. ومادراینجا قسمت آخرعرایضم روی این مواهبی که طبیعت به وفوردردرون خاک وطن عزیز مابودیعت نهاده وطلای سیاه بین المللی نام دارد (ولی متاسفانه مورداستفاده ملت ایران نمی‌باشد) تکیه می‌کنم زیراهمگان میدانند چشمان طمع ورزان خارجی راازدیرباز به این مرزوبوم متوجه ساخته وازهیچگونه مزاحمت وتشبث وتحریکات وتلاش مداوم برای دست یافتن وتصاحب ان درگذشته نه چندان دوربه شیوه استعماری وامروزبروش استثماری وتحریک ایادی دست نشانده داخلی انها با صرف انرژی ومیلیونها پول وتوزیع همه وسایل ضدملی کوتاهی نداشته وندارند البته اتحادواتفاق وهمبستگی ملی ماسدسدیدومحکمی است که این آزمندان بداندیش را برای رسیدن به مقاصدشوم وپلیدشان بازمیدارد (وبقول معروف تیرشان به سنگ خارا برخوردمیکند) پس بنابراین انهاباید برای پیشبرداهداف استثماری وپلیدشان بی شرمان درارکان همبستگی ملی ماتزلزل وچنددستگی بوجودآورده تا طعمه لذیذی بچنگ اورند وباتمهید مقدمه قبلی وحیل مختلف وباهروسیله‌ای که دراختیارداشته باشند وحتی چنگ ودندان برشته‌های محکم پیوستگی ماحمله ورشده‌اند وباصرف مبالغ معتنابهی پول ودیگروسایل و بادستهای آلوده افرادوایادی کثیف خودانواع مختلف فساد را دربطن تشکیلات جامعه منزه مارواج دادندوباکمال بی رحمی برفضایل اخلاقی ویک پارچگی ملت ایران وتمام عوامل وضوابطی که بوجودآورنده وموجدانتظام امورجامعه مامی باشد چوب حراج گذاشتند وباورهای مردم رانابود کردند ودلهاراشکستند وافرادجامعه رانسبت به بهم بدبین نموده واجزای انرا ازیکدیگربریدند وروح پاک ایرانی را دچار چنان تزلزل وعصیان وتشنج ساخته وخرمن پربارثروتهای مادی ومعنوی ملت ایران رابغارت بردند وببادفنا دادند وهمه چیزرابردند وانچه راباقی گذاشتند بدبختی پریشانی فقرونابسامانی است ولاغیر. اینست اوضاعی که دولت فعلی باان روبرواست درخاتمه عرایضم توجه دولت را به اوضاع شهرستان مهابادوخواسته‌ها و ونیازهای همشهریان عزیزم جلب مینمایدوهمانطوریکه جناب نخست وزیر حضورا بمن وعده فرمودند بااعزام هیئتی بریاست یکی ازوزرای کابینه به ان شهرستان وتماس مستقیم با حضرات آقایان علمااعلام بخصوص حضرت آیات جنابان حاج سیدشیخ عزالدین حسینی امام جمعه مهاباد واستادعبدالکریم شهری کندری که ازپیشوایان بزرگ مذهبی مناطق کردنشین بخصوص مهابادهستند ومورداحترام وعلاقه کامل می‌باشند وکسب نظرمراجع محترم موردبحث نیازهای فوری وضروری ان شهرستان راموردتوجه خاص قرارداده بخصوص خواسته‌های عموم مردم شرافتمندعلی الخصوص طبقه شریف وزحمتکش معلمان محترم و کارکنان اداری وکارگران وکشاورزان منطقه اقدام لازم بعمل آورنداین خواسته‌های مکرراینجانب بوده که هرگزدرگذشته نخواستندبدان توجه نمایندضمنا بایدعرض کنم بطوریکه مشاهده میشودخوشبختانه یکی ازاهم مسائل توجه کامل ملت ایران بامورمذهبی ودینی درشهرستانها مخصوصادرشهرستان مهابادتوجهی ننموده بهرحال عموما ازخداوندمنان مسئلت داریم که میهن عزیزماراازبرادر کشی ووضع خطرناک فعلی نجات دهد درضمن یادداشتی ازطرف یکی ازهمکاران رسیده است که عینا قرائت می‌کنم:

درروزنامه آیندگان صبح امروز مشاهده شددرگفتگوی مطبوعاتی باتیمسارارتشبدقره باغی رئیس ستاد بزرگ ارتشتاران سوال شوده بود (آیاشمازمزمه‌های استقلال کردستان وبلوچستان رانشنیده‌اید) چون اینجانب نماینده بلوچستان هستم زمزمه استقلال بلوچستان عاری ازحقیقت وتکذیب می‌شود مردم بلوچستان مردم میهن پرستی هستند ودراستقلال کشور ایران وفاداربوده وهستندومنطقه بلوچستان ازکشورایران جدانیست این قبیل شایعات ازناحیه دشمنان ایران است وبس. کمال تشکروامتنان رادارد ـخدادادریگی. که بنده هم معتقدم این حرفهاعاری از حقیقت وسم پاشی محض است وتکذیب می‌کنم.

- قرائت دوپیشنهاد کفایت مذاکرات وتصویب آن

۶- قرائت دوپیشنهاد کفایت مذاکرات وتصویب آن.

رئیس ـ دوپیشنهادکفایت مذاکرات ازطرف گروهی از نمایندگان رسیهاست که قرائت می‌شود (بشرح زیرخوانده شد)

ریاست معظم مجلس شورای ملی. بااحترام چون بقدرکافی درباره برنامه دولت بحث شده لذا پیشنهادکفایت مذاکرات رامینماید:

رستم رفعتی ـ عبدالله توکلی ـ محمدنوری ـدکترفروزین ـ سرلشگرایلخانی ـ احمددولتی ـ سلیمی ـمنوچهردهقان ـ بزرگزاده.

رئیس ـ پیشنهاددیگری نیزدرهمین زمینه رسیده است که قرائت می‌شود (بشرح زیرخوانده شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی. دراین موقع حساس کشور که هردقیقه وثانیه آن ارزش حیاتی دارد بطوریکه ملاحظه فرمودید آقایان نمایندگان موافق ومخالف همان مطالبی راایراد فرمودند که خوداقای نخست وزیردربرنامه دولت بیان فرمودند وهمه انهاراقبول دارند تصورمیرود هرقدرمذاکرات ادامه یابدنفع کشوردران مترتب نیست لذاپیشنهادکفایت مذاکرات رامینماییم.

باتقدیم احترام. رحیمی لاریجانی ـ مصطفی طغیانی ـ سیف الله افشار ـ فضل الله کاسمی ـسترک دره شوری.

رئیس ـ آقای رفعتی بفرمایید.

رفعتی ـ جناب آقای رئیس همکاران محترم عده‌ای ازاقایان به عنوان موافق ومخالف آمدندوصحبت کردند ان چه مااستنباط کردیم ذکری ازگذشته بودوگله‌ای ازدولتهای گذشته که خودآقای شاپوربختیارخودشان دراین موردقبلا اشاره فرمودندواذعان داشتندبنده انچه راکه می‌خواهم عرض کنم درموافقت با این پیشنهاداست که تقاضای تصویبش رادارم وچندنکته راهم می‌خواهم این جا به عرض برسانم:کلهم راع وکلهم مسئول عن رعیه. تمام مادرجریانات اخیر مملکت دردوران حکومت سیزده ساله منحوص هویدایی مسئول هستیم (یکی ازنمایندگان ـ به ماچه؟ ماچرا؟) درمورداین مسئولیتی که گفتم مایک حدیثی داریم که درروزقیامت مظلوم رابیشتراز ظالم کتک می‌زنند وآتش می‌زنند (احسنت ـصحیح است)(خنده نمایندگان) درعرض سیزده سال حکومت هویدا سکوت محض بود وتایید ولی فضای بازسیاسی وهمت جوانان‌های مملکت همت نوجوانان مملکت همت دانشجویان ورهبری روحانیون عالیقدر مافضایی را به این جارسانده است. اما ان کسی که هویداراتربیت کردکه درعرض سیزده سال بتواند این طور مردم رامنکوب یامجذوب کند همان فردهم درمیان ماهست. آقای بختیار شماخیلی گرودارید پیش ملت ایران شماشرافت ایلی سرداراسعدها امیرمفخم‌ها امیرحسین خان‌ها سردارفاتح‌ها شرافت ایران را شما به یاری گرفتید امیدوارم شما بتوانید ان شرافت ایلی راحفظ کنید جناب آقای شاپوربختیاراساس ساواک رایک بختیاری گذاشت اساس همه این شکنجه هارا. امیدوارم شاپوربختیار مثل تیموربختیارنباشد که روی تیمور لنگ را سیاه کرد.

رئیس ـ شماروی پیشنهادتان صحبت کنید چرا ازموضوع خارج می‌شوید؟ شماهمیشه همین کاررا می‌کنید به عنوان این که می‌خواهید روی پیشنهادصحبت کنید تشریف می‌آورید وبعدمطالب دیگری رامیگویید.

رفعتی ـ چشم بهرحال من برای شما توفیق می‌خواهم من یک لرستاده هستم مثل خودتان امیدوارم که شماهم دراین وضع نابسامان مملکت بتوانید مملکت راازاین وضع نجات دهید واقعا وضع بسیار ناهنجاری که درمملکت پیش آمده شماوارث ان هستید انشاالله که خداوند به شماتوفیق عنایت فرماید که بتوانید مملکت راازاین ورطه نجات دهید وازدوستان وهمکاران خودنیزتقاضامیکنم که به این پیشنهادرای موافق بدهند متشکرم. (احسنت ـاحسنت)

رئیس ـ مخالفی هست؟

پارسامطلق ـ بله بنده می‌خواهم صحبت کنیم.

رئیس ـ آقای پارسامطلق بفرمایید.

پارسامطلق ـ بنده مایل بودم همان طور که عده زیادی ازنمایندگان محترم به عنوان بحث دربرنامه دولت یابه عنوان مخالف ویابه عنوان موافق صحبت کردند فرصت بیشتری داده میشدکه سایرنمایندگان خانم‌ها وآقایان بیایندودراین جا و دراین برهه اززمان که مملکت ما دریک سراشیبی عظیمی قرارداردهمه صحبت کنند ومطالبی راکه به نظرشان می‌رسد بیان کنند (همهمه نمایندگان) من متاسفم که نظیرگذشته بازهم ازاین مسایل فرمایشی دراین مجلس حکمفرماست ونمونه اش هم همین پیشنهادکفایت مذاکرات است که ساختگی است. (همهمه واعتراض شدید نمایندگان ـ زنگ رئیس)

رئیس ـ اجازه بفرماییدآقای پارسامطلق چرابه مجلس توهین می‌کنید؟ شلوغ نکنید.

منصورصادقی (درحالیکه متعرضانه بسوی تریبون می‌رفتند) آقای پارساازتریبون تشریف بیاورید پایین.

رئیس ـ آقای صادقی بفرمایید بنشینید بشمامربوط نیست.

پارسامطلق ـ جناب آقای بختیار من اگر می‌خواستم به عنوان مخالف دربرنامه عالیجناب صحبت می‌کردم ولی من جنابعالی را خوب می‌شناسم درهمان سال ۳۹-۴۰ که دانشجوبودم مبارزات جنابعالی رادرراه احقاق حقوق مردم ایران دیدم امامتاسفانه در موقعیکه جنابعالی شغل نخست وزیری را پذیرفتیدهمه گروههای اجتماعی وروحانیون باجنابعالی مخالفت کردند ومن آرزومیکردم که شمااین شغل رانمی پذیرفتید (همهمه نمایندگان).

رئیس ـ آقای پارساخواهش می‌کنم درموردمخالفت خودتان باپیشنهادصحبت بفرمایید...

پارسامطلق ـ استدعامیکنم اگرامکان داردفرصت بدهید چندنفرازآقایان بیایند ومطالبشان رابگویند شایداین مسائل برای آقای نخست وزیر آموزنده باشد ودررفع مشکلات به ایشان کمک بکندبنده حرفی ندارم (همهمه نمایندگان)

رئیس ـ اجازه بفرمایید آقایان موافق ومخالف نظراتشان را بگویند. درکمال نظم وآرامش صحبت بفرمایید. آقای توکلی بفرمایید.

توکلی ـ بااجازه مقام ریاست همکاران گرامی مقدمتاعرض کنم که جناب پارساقیاس به نفس فرمودند و فرمایشاتی که فرمودند درشان خودشان بوده بنده اعتقادم این است که دراین چندروزبیش ازبیست نفرازاستادان سخن بقدر کافی دراین ساحت مقدس مجلس شورای ملی تذکرات لازم راایرادکردند. وآن تذکرات لازم رادادندوباندازه کافی دربرنامه دولت بحث شده مادرشرایط بسیار حساس وتاریخی قرارداریم مابایستی به دولت حاضرامکان بدهیم ولو یک دقیقه هم شده زودتر به کارخودش مشغول بشود البته بارای تمایلی معذرت می‌خواهم رای اعتمادی که همکاران خواهندداد ودولت حاضرراتایید خواهند فرمود.

رئیس ـ این حرفهااصلامربوط به پیشنهادنیست.

توکلی ـ بنابراین بنده نظرم این است که به اندازه کافی صحبت شده ودولت بختیارراامکان بدهیم که هرچه زودتر بکارمشغول بشود تاطی وعده‌ای که دربرنامه اش داده است هرچه زودتر درجهت افکارعمومی کارکند. متشکرم (احسنت ـاحسنت).

رئیس ـ به پیشنهادکفایت مذاکرات رای می‌گیریم خانمهاوآقایانی که موافقندخواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد.

- بیانات نخست وزیر (دکترشاپوربختیار) وتقاضای رای اعتمادازنمایندگان مجلس

۷- بیانات نخست وزیر (دکترشاپوربختیار) وتقاضای رای اعتمادازنمایندگان مجلس.

رئیس ـ جناب نخست وزیر بفرمایید.

دکترشاپوربختیار (نخست وزیر)ـریاست محترم مجلس شورای ملی نمایندگان محترم درسال ۱۳۴۱ یا ۱۳۴۲ درمیدان جلالیه من سخنرانی خودم را بااین شعر شروع کردم امروزنیز چون به همان عقایدواصول پای بندم بازتکرار می‌کنم. روزنخست چون دم رندی زدیم وعشق. شرط ان بودکه جزره آن شیوه نسپریم. عده‌ای ازنمایندگان محترم مجلس درانتقادویا درتاییدبرنامه دولت مطالبی را فرمودند وضمن توجیه نظرات خودباید عرض کنم که بیش ازحداعتدال به گذشته پرداختند وکمترراجع به برنامه دولت بحث کردندالبته مطالبی راکه آقایان فرمودند بسیارارزنده وآموزنده بودولی بنده وقت این راکه به یک یک جداگان جواب بدهم همان طوری که اطلاع داریدندارم. وشایداغلب این مطالبی راکه گفته شده است می‌توان درسه یا چهارجمله خلاصه کرد. مطلبی که بیش ازهمه اینجا اشاره شد مفاسد دولت‌های گذشته بود که شایدچهار پنجم وقت مجلس راگرفت.

اسنکدری ـ همیشه می‌گیرد.

نخست وزیر ـ آقایان محترم اطلاع دارندکه نه من دردولت وحتی اکثریت قریب به اتفاق همکاران من دخالتی دررئوس این مسائل که باعث نارضایتی هاشده نداشتیم وبه هیچ صورتی نخواستیم دراین مدت درازازگوشه انزوا بیرون بیاییم وان رفیق محترم ودوست واستاد دانشگاهی که من رامتهم کردبه این که من درشرکتی کارمیکردم وحقوق می‌گرفتم نهایت افتخارمن است واگردران شرکت ۵ درصد سهام مربوط به بنیادپهلوی بوده باعث خجالت من نیست ولی ان چه که کردم این است که اول کارکردم وبعدمزدگرفتم ودرمقابل کاری که می‌کردم نان می‌خوردم واین نان راحلال میدانم (نمایندگان ـآفرین) همین شرکتی که اشاره کردیدروشن می‌کنم ازطرف بنیادپهلوی به من پیغام داده شد که یاسیاست را دنبال کنید یا این شرکت راکه اکثریت سهام ان مال ایرانی‌ها ۳۵ درصد ان مال فرانسوی‌ها بوداین شرکت فرانسوی هیچ سهامی ازبنیادنداشت بنیادپهلوی زمین‌هایی راکه ملی کرده بود وتصاحب کرده بود بقیمت لابدمفت وبقیمت ۳۰ یا ۴۰ تومان می‌خواست به این شرکت بفروشدمن مخالفت کردم برای این که زمینی که ملی شده نباید به یک شرکتی مفت داده بشود ومن ازان روز از ان شرکت بیرون آمدم والان درست یازده ماه است که درانجاسمتی ندارم این نکته‌ای بود که می‌خواستم راجع به ان تذکری بدهم ولی دیگرراجع به جزئیات زندگی خودم صبحت نخواهم کرد. برای این که برای همه آقایان روشن است وامیدوارم که نکته مبهمی دران نباشد همان طوری که عرض کردم دراسرع وقت دادگاههای صالحه به اتهامات مجرمینی که اشاره به انها شده رسیدگی خواهند کردوضمنالازم است به اطلاع شمابرسانم که بازجویی ازتیمسارنصیری آغاز شده (آفرین) واینکار شوخی نیست یامن می‌روم یااین هارا باسرعت وجدیت به مجازاتی که لایق ان هستند دردادگاهی که تشکیل میشودمیرسانم. لایحه دوم که دراسرع وقت تقدیم آقایان خواهدشد انحلال ساواک است که درشهرستان‌ها ودردهات مایک حکومت مغول را تشکیل داده بودندوهیچکس بیشترازمن زجرازاین سازمان نکشیده است. درست است که باسنی که من دارم ممکنست مرادربعضی ازسلولهانبرده باشندولی می‌توانم بشمابگویم درسلولهایی بودم که نه میشدنمازبخوانی ونه ورزش بکنی. این مسئله رابرای این گفتم که بعضی ازآقایان گفتند که شما ساواک رامیکنید ویک چیزدیگر جای ساواک میاورید اینطورنیست هیچ دولتی دردنیابدون یک پلیس امنیتی زندگی نمیکندشرق وغرب شمال وجنوب یک پلیس امنیتی ویک دستگاه امنیت باید داشته باشد ویکی ازعلل سقوط دکترمصدق اعلی الله مقامه همین بودکه پلیس نداشت والاهمان گانگسترهایی راکه درفرودگاه مهرآبادآمده بودند همانجادستگیرمیکرد.

پزشکپور ـ پلیس امنیتی یااطلاعاتی؟

نخست وزیرـ پلیس بایداطلاعات رادراختیاردولت بگذاردودولت بایدباسیاستی که دارد وتدبیری که دارداتخاذتصمیم کند. من امیدوارم درهرصورت این عملیات وحشیانه در این آب وخاک تکرارنشود (نمایندگان ـانشاالله) ومادیگر هیچوقت صحبت ازشکنجه برای داشتن یک عقیده یا خواندن فلان کتاب یاگفتن فلان حرف نداشته باشیم ولی لاابالیگری وبی بندوباری را هم ممکن است بعضی هابه سرحدخیانت وجنایت برسانند آنوقت دولت باید عکس العمل نشان بدهد اگر ماآزادبگذاریم همه راکه هرچه راکه میخواهندبگویندباز قابل تحمل است ولی اگرآزادبگذاریم همه راکه هرچه می‌خواهند بکننداین مملکت بقاودوام نخواهدداشت (صحیح است). هرچه احساسات شمامیهنی باشد نباید ازیک دولتی که ۱۰ روز ازعمرآن نمی‌گذرد انتظارداشت که تمام فسادها وورشکستگیهای دول سابق راجبران بکندبایدحداقل وقت رادیدوحسن نیت نشان دادوآیادریک مدت کوتاه که قبلاگفته‌ایم قد می‌گذاریم یافقط حرف وبیان وهمان صحبت‌هایی است که در ۲۵سال گذشته دیدیم صحبت ازاین شدکه آیات عظام باماهمراه نیستندبنده کارآن آیت اللهی راکه پشتیبانی از یک دولت راه به اسم ورسم بکندکارصحیحی نمی دانم. آیات عظام بالاتر ازاین هستندکه بیایند واردگودسیاست بمعنایی که من وشما دران هستیم بشوند آنهابایستی درهمان مقامی که دارند ماراهدایت بکنند وارشادبکنندوبگویند که دولت دراین مسائل ازروح تعالیم عالیه اسلامی بایدپیروی کند مااحترام به انها می‌گذاریم وانهاراهنمایی بماخواهندفرمود یک موضوعی که دراینموردبایدعرض کنم وقبل ازسمت نخست وزیری به اطلاع رسانده بودم موضوع اوقاف است که متاسفانه دراین چندسال اخیر بقدری مبتذل وبرضد اصول اسلام اداره میشدکه من مجبورشدم کاراین سازمان رامتوقف کنم وبگذارم آیات عظام نمایندگانی بفرستند وخودان نمایندگان آزادانه اوقاف را اداره کنندوبه مصارف شرعی برسانندوفقط دولت حسابداراین قسمت اوقاف خواهدبود وبس درمورد دوم می‌خواهم اعلام کنم که ازامروز دستورداده‌ام که هرکدام ازآقایان که وسیله دارند وهردفعه‌ای که مایل هستند درسال به عتبات عالیات سفرکنندوفرایض دینی ومذهبی خودشان را انجام دهند. البه این موضوع فقط مربوط به مانیست ودولت عراق هم ممکن است نظراتی دراین باره داشته باشدولی ازنظردولت ایران بلامانع است وهمانطورکه همه آقایان مستحضرهستید دولتی امد قبل ازاینکه مجلس شورای ملی تصویب کند حق خروج رااز ۱۰۰۰ تومان به ۲۰۰۰ تومان رسانید. این عمل غیرقانونی بوده است وهرحقوقدانی میداندومن انرا برمیگردانم به همان ۱۰۰۰ تومان اول. دوست عزیز آذربایجانی آقای اسحقی نژاد فرمودندکه اگرازاین مجلس هم رای اعتمادبگیرید من عین عبارات خودشان رامیگویم بدانیدکه تکیه گاهی دربین مردم ندارید مثل اینکه ایشان متوجه فرمایش خودشان نبودند که این جمله مغایربا علت وجودی خودایشان درمجلس است وازان بالاتر مغایرعلت وجودی این مجلس می‌باشد من شمارا نمایندگان مردم میدانم والاخودم اعلام می‌کردم که خودم نخست وزیر هستم خیلی ساده است من حتی بارای تمایل شماآمدم ورای عدم موفقیت خودم وعدم اطمینانی که به من ابراز کنید ازاینجاخواهم رفت.

رئیس ـ آقای نخست وزیرایشان نظرخودشان راگفتند.

اسحقی نژاد ـ من نظرخودم را گفتم شمابه دیگرنمایندگان چکاردارید شمانمی‌توانیدبه مجلس توهین کنید.

نخست وزیر ـ من معتقدم این اهانت به من نشده به مقام نمایندگی شده است ولی من معتقدم که فکرایشان اینست که ایشان معتقد به حرفی که زده‌اند درحقیقت نبوده‌اند یکی دونفرازنمایندگان محترم براین موضوع تکیه کردند که چراهمرزمان دیرین ودوستان سیاسی خودراطردکرد. من نمی‌توانم به شما بیش ازاین بگویم که اغلب این آقایان را من در ۲۴ ساعت می‌بینیم واغلب بامن همکاری هم دارنداینکه شما می بینیدمردم همه یک جورشهامت ندارند. این آقایان همه دارای فضیلت ووطن دوستی وتمام شعائری که مامایلیم یک ایرانی اصیل داشته باشد داراهستند. منتهی تاکتیک درکارمتفاوت است. چرادرایران فقط دراروپا شمامی بینید که دراحزاب سیاسی متشکل یک چنین پدیده‌هایی بسیار بسیارآشکاراست واماچون صحبت از این موضوع شد بنده لازم میدانم که این ورقه را نشان آقایان بدهم که در۲۰ماه قبل حضوراعلیحضرت ارسال شده وامضا آقای سنجابی بختیاروفروهر رادارد.

(عده‌ای ازنمایندگان ـقرائت کنید)

(یکی از نمایندگان ـ گفته بودند توبه کردم؟)

عرض کنم متن بیان ان چیزی است که شما همه دراین دوسه روزگفتید منتهی در ۲۰ ماه پیش خطرناک بودانچه که ما خواستیم درآخرین قسمت گفته شده است بنابراین تها راه بازگشت ورشد ایمان وشخصیت فردی وهمکاری ملی وخلاصی ازتنگناها ودشواری‌های آینده ایران ترک حکومت استبدادی تمکین مطلق به اصول مشروطیت احیای حقوق ملت احترام واقعی به قانون اساسی (ومن تکیه می‌کنم روی قانون اساسی) (صحیح است. احسنت) واعلامیه جهانی حقوق بشرانصراف ازحزب واحد آزادی مطبوعات) که دادم) اجتماعات وآزادی زندانیان سیاسی که انجام دادم وتبعیدشدگان سیاسی که هرکدام مایل بوده‌اند. آمده‌اند وهرکدام که مایل باشند می‌توانند بیایند که متکی براکثریت تمام نمایندگان مختلف ازملت باشنداین اصولی اصولی بود که مارابهم پیوندداده من بیشتر ازاین تعهدی نکرده بودم وحاضر هم نیستم که بیشترازاین تعهدبدهم (عده‌ای ازنمایندگان ـ تکثیروتوزیع بفرمایید) علاوه براین تاریخ کاملا نشان می‌دهد که اولین باری نیست که گروهی هم عقیده دورهم جمع شوندودرمواقع خاصی ازهم جدا بشوندمبارزات دلیرانه این ملت همانطوریکه خودآقایان اشاره فرمودیددرتمام سطوح شگفت انگیز بودومن گمان نمی‌کنم درمدتی به این کوتاهی هیچ ملتی بتواند باآن اختناق اینقدرنیروی متراکم راگسترش بدهدودرتمام سطوح مملکت ازدانشجو دانشگاهی کارگر بازاری وعلمای اعلام که البته دراین نهضت پیشوابودند بنظرمن چنین افتخاری دراین برهه زمان ومدت به این کوتاهی را ندارد. من به این موضوع اعتقاددارم وهنوزمعتقدهستم که دوستانی که بامن بودند مثل من فکر می‌کنند بدلیل اینکه این اساسنامه‌ای که درجبهه ملی است بخواهندتکذیب می کنندانچه راکه دربرنامه من بوده است درانجا بوده است وشایدهم درانجابیشترهم بوده است. حسن نخست وزیرشودویاحسین این نقارسیاسی نیست این یک مقداری گله‌های شخصی است که من بسهم خودم صرفنظرمیکنم. امیدوارم آقایان هم بسهم خودصرفنظرکنند. من وهمکارانم راه اول راانتخاب کردیم یعنی راه مبارزه راوگرنه جنت مکانی وفرصت طلبی به معنای اینکه بایدابروبادومه وخورشید وفلک بکاربیفتدومملکت آباد بشود وازبن بست آزادبشودتامن نخست وزیربشوم این راآقای هویداهم می‌توانست بگوید (خنده نمایندگان) اینست که:اندربلای سخت پدید آید. فضل وبزرگواری وسالاری. انسان باید خودش راقربانی مملکت دریک مواقعی بکندکه ان مملکت احتیاج به ان دارد واین افرادی راکه ازایران زمین وخون ایرانی ورگ ایرانی وپوست ایرانی صحبت می‌کنند من ۷۰۰ سال سابقه تاریخ خانواده درایران دارم واگر از۷۰۰ سال پیش ندارم برای این است که خواندن ونوشتن را شایدان مردم نمی‌دانستند من وهمکارانی که انتخاب کرده‌ام دراین دولت هرگزمدعی نخواهیم بودکه هدف نهایی انقلاب مردم و ملت ایران وخون بهای شهدای اصیل به همین حکومت ماخاتمه خواهدیافت. ماواسطه‌ای بین ایران دیروزکه اختناق و فسادآنراگرفته بود وآن ایران درخشانی که بایدساخته شود یعنی پلی بیش نیستیم ووقتی که ایران درشاهراه ترقی و تعالی افتادباکمال صفاوشهامت همانطورکه آمدین درصورتیکه بخواهندبازمی مانیم واگرنخواهندخواهیم رفت. هیچکس حق انحصار وطن دوستی راندارد. هیچکس حق ندارد بگویدکه من مسائل مملکت ایران رابطوری درک می‌کنم که دیگران نمی‌تواننددرک کنند. آقای حسینعلی سلیمانی نماینده محترم میانه دراجرای سیاست سوسیال دمکراسی دولت خواستاررفع سانسور ازرادیووتلویزیون شدند. بنده بایدحضورشان عرض کنم که من یک روز قبل ازاینکه به سمت نخست وزری برگزیده شوم نمایندگان روزنامه کیهان واطلاعات وسایرروزنامه‌های کثیرالانتشار رابه منزل دعوت کردم و به ان‌ها گفتم شماآزادی کامل دارید هرچه می‌خواهید بنویسید هرطوردلتان میخواهدمسائل را مطرح کنید. البته ازنظروطن پرستی من بالای سرشما مامورنمیگذارم ولی خودشمابه اوضاع کنونی مملکت وبه حالت کنونی مملکت ومشکلاتی که با آن مواجه ودچاراشکال شده‌ایم وبایداینهارا اداره کنیم توجه کنید. آقایان رفتند وآزادشدند وآزادهم هستند وتازمانیکه من اینجاهستم آزادخواهندبودهمانجا صحبت ازرادیووتلویزیون شد. رادیوتلویزیون رامن آزادی باین حدود نه می‌خواهم بدهم ونه می‌توانم بدهم درتمام ممالک اروپا حتی بی بی سی که صحبتش رابارها شنیده‌اید یک کنترل بسیارقوی ودقیق ازدولت انگلیس روی سرش هست تمام تلویزیونها ورادیوهای فرانسه واروپای غربی که باپول ملت اداره می‌شوند دولت‌هاشان مجبور هستندیک کنترلی دراین دستگاهها داشته باشندومتاسفانه اینجاکه واقعا مضحک است اینجاست که این اشخاصی که تمامشان پرونده ساواک دارند وتمامشان وسیله ساواک انتخاب شده انددررادیوتلویزیون هستندوحالاسنگ آزادیخواهی را به سینه می‌زنند (احسنت) من این آقایان را برای اینکه شرافت هرایرانی بایدمحفوظ باشداسم نمی‌آورم ولی اینها بادسیسه وتحریک وحکایتهای که بقول فرنگی‌ها انسان ساعت یازده بجای ساعت دوازده آزادیخواه شود اشتباه می‌کنند هردولت آزاده‌ای بیایدچه آیت الله خمینی چه یک حزب سوسیال دمکرات باشدوچه هرآزاده‌ای دراین مملکت باشد این آقایان راخواهدشناخت واین آقایان حق اینکه بیشترازاین سروصدابراه بیندازند ندارندوبصلاحشان است که نیندازند من ازشمانمایندگان سوال می‌کنم که مفهوم آزادی چیست چگونه می‌شود به افرادی اجازه دادکه خودتادیروزدراین دستگاه ساواک سوگلی بودند ونورچشمی بوده‌اند حالاگروهی درست کرده اندبنام انجمن موسسین رادیوتلویزیون ایران آخررادیو ایران مال پنجاه سال پیش است تلویزیون ایران مال ۱۵ سال پیش است. بفرمایید که این اشخاص رابیاورندتامن به جنابعالی نشان بدهم که ۹ نفر از۱۰ نفر این دستگاه با چه حقوقهاوباچه دستمزدهایی درداخل وخارج کشور با پول شماوباپول ملت ایران سفر می‌کردند.

نواب صفا ـ جناب نخست وزیربنده سئوالی ازدولت کرده‌ام راجع به قطبی وجعفریان ودارودسته اش.

نخست وزیر (شاپوربختیار)ـ اطمینان داشته باشید که دردولت من تکروری وخودکامگی ونادیده گرفتن افکارعمومی هیچوقت صورت نخواهدگرفت عدم تکیه به افکار عمومی وخواسته‌های مردم ممکن است چندروزی وچندماهی ویاچندسالی باشدولی بانفرین ولعن مردم مواجه می‌شود هویدا قبل ازمرگ مرد ولی دکترمصدق پس ازمرگ هنوز زنده است (احسنت) آقای احمددولتی نماینده محترم قروه درمورد مزاحمت افغانها مطالبی فرمودند همانطور که دربرنامه دولت اعلام شده است سیاست خارجی دولت براساس اصل حسن همجواری است ودولت من از هیچ اقدامی درجهت تامین حسن روابط همجواری خودداری نخواهدنمود. بقراراطلاع عده زیادی افغانی مسلح بصورت قاچاق وغیرقاچاقی واردایران شده‌اند ودرشمال شرقی واغلب شهرهای مرکزی دست به اغتشاشاتی زده‌اند وچنانچه دیدید درجلوی بازارتهران حدود ۱۹۰ نفرازاینهادستگیرشدندملت مابایستی هشیارباشندوگرنه دسیسه بازی‌های خارجی بهررنگ وبهرطریق مردم وارتش رابجان یکدیگرخواهدانداخت ومملکت رابه آشوب خواهدکشاند وملتی خسته ازانقلاب ومملکتی آشفته بجاخواهد گذاشت اینکه من می‌گویم مملکت ممکنست تجزیه شود واین آخرین تیری است که بقلب هرایرانی واردمیشوداینکه می‌گویم جوانان ما را با تبلیغات خلاف حقیقت بجان هم می‌اندازند خودتان شاهدهستید ازیکایک افراد ملت تقاضادارم که خواسته‌های خدشان رابلندوآزادانه بیان کنند وآنچه راکه میسرباشد بانهایت علاقه وجدیت انجام خواهیم داد ولی بازهم اینجا اشاره می‌کنم وتکرارمیکنم که من اینجا نیامده‌ام که ایران یک سانتیمترازاب وخاکش بهدربرود بدون اینکه شووینیسم بعضی ازافرادجامعه را داشته باشم وشخصامعتقدهستم که مابایدآزادزندگی کنیم وبایدبگذاریم که دیگران هم آزاد زندگی کنند (احسنت) درپایان عرایضم بایدعرض کنم که جناب آقای پزشکپورراجع به خلیج فارس وراجع باینکه ماژاندارم خلیج فارس نخواهیم شد مطالبی فرمودند بایدبگویم که خلیج فارس برای ماواقعا یک مسئله نبود بلکه یک واقعیت بود ماآمدیم درخلیج فارس بدلایلی که همه میدانند برای اینکه کمک به اربابان واستعمارگران یک مسئله‌ای ساختیم وآمدیم درانجا مخارجی راکه آمریکاوانگلیس ودول غربی بایدمیکردند مابعهده گرفتیم گفتند تادهنه سوئزمال شماوبقیه اش راماحفاظت می‌کنیم وشماهم به اندازه خودتان امنیت آنرابرای ماحفظ کنیدامنیتی راکه مربوط به راه ایران است یعنی آبهای ایران وساحل ایران است یعنی انچه که آزادی کشتیرانی است تاحدودی که مربوط به ما است حفظ می‌کنیم ولی وظیفه ملی نمیگذاردکه بنده نفت کشهای دول استعمارگر راباخرج میلیاردها دلارتامین کنم. من بایستی این میلیاردها راجای دیگرخرج بکنم مثل کرمان وبلوچستان که درگذشته این چنین نبودند. من خلیج فارس را برای دول بزرگ حفاظت کنم؟ نه. بااین وضعیت برای نفت کشهای دول بزرگ بایستی رل ژاندارم بازی کنم دول بزرگ آمریکاوانگلیس هرکدام مایلندنفت بخرندمابقیمت بین المللی واپک می‌فروشیم خودشان حمل کنند وخودشان ببرند وقتی که رفتنداین راه بازاست مگراینکه یک جنگ بین المللی شودکه دراینصورت بنده چرااین جنگ بین المللی را راه بیندازم انهاکه خودنفت میخرندیامال التجاره دیگری رامی برندومی آورند این تامین رادارند وخوداین عمل بسود یک عده مقاطعه کار بین المللی واشخاصی که بندوبست بامقامات اداری داشته اندبوده واین قراردادها بسته شده است وبنده یکروز ژاندارم بودن درخلیج فارس رابارقم وعددحضورآقایان می‌آورم تاببینند ده‌ها میلیارد دلار ماتاحالا خرج کرده‌ایم وقتی عرض می‌کنم ماژاندارم نمی‌شویم دلیلش رابدانیدمن فکر کردم یک مسئله فوق العاده ناسیونالیستی گفت وگرنه خلیج فارس خلیج فارس است انهاکه اسم دیگری رویش می گذارندیااینقدرابله وبیسوادهستند که این خلیج رابنام دیگری می شناسنددرحدود ۱۸۰۰ سال پیش بعضی ازاطلس‌هایی است که نام گلف پرسیوهمین خلیج فارس دران است حتی دولت شوروی خودش همین لغت گلف پرسیورااستعمال کرده اگر باین لغت گلف پرسیوخوشحالید فرقه‌ای هم که بناحق می‌گویند این خلیج خلیج دیگری است مسلمااینها یک اعتراض شخصی است وامیدوارم باوضعیتی که بابعضی ازدول بصورت غیربرادرانه داشتیم انشاالله آن مشکلات را بصورت عادلانه حل کنیم که چنین مسائلی پیش نیایدولی اهمیتی که خلیج فارس برای کشورمادارد غیرقابل انکار است ودلیل اینکه ما ژاندارم نشویم ژاندارم بحدخودمان به نفع دیگران بنده درخاتمه می‌خواستم چندنکته اساسی راکه ممکن بوددرضمن مذاکراتی که کردم ازیادم رفته باشد خدمتتان عرض کنم اولاکلیه آیات عظام دربرادری ارتش و مردم ونیروهای انتظامی هم عقیده هستند ودراین موقع باهشیاری ودقت شایسته مقام منیع آیات عظام عمل می کنندوجودیک ارتش قوی ومتشکل ونیرومند وطن دوست پشتوانه استقلال وحفظ تمامیت ارضی کشوراست آنهاییکه بارتش ایران بنحوی اهانت می کنندخیال باطل درسردارند اگردرارتش فلان افسری فاسداست ان دلیل بر فساد ارتش نیست بایستی ارتش راازعوامل ناپاک تصفیه کرد همانطور که تمام ایران وتمام وزارتخانه‌ها رابایدتصفیه کرد.

رحیمی لاریجانی ـ حساب خرده تصفیه نکند تصفیه صحیح بکنند.

نخست وزیر ـ من امیدوارم که به نیروهای انتظامی همه مردم ودرراس انها نمایندگان ملت نهایت احترام راکه شایسته انهاست بگذارند من امیدوارم اهمیت ارتش رامخصوصا دراین اوضاع واحوال متوجه باشند که تضعیف روحیه ارتش تضعیف روحیه ملت ایران است یکی ازدوستان عزیزمن درموردکودتای ۲۸ امرداد توضیح خواستند برادراین ازخبرهای گذشته است که بنده خیلی نوشته‌ام ونطق کرده‌ام درمورداین کودتابنده رامعاف بدانید این حدیثی است که برهر سربازی هست خودانهاکه این کودتا راکردنداعتراف واقرار کردندمسئله دیگری که می‌خواستم حضورتان عرض کنم درحدود ۱۰۰ نفر ازافرادفاسدساواک تابحال اخراج شده‌اند البته افرادکه فاسدهستندمحاکمه هم خواهندشد ولی این بی انصافی است که بخواهیم هرکس درانجاماشین نویسی کرده اعدام شوداین افتادن ازافراط به تفریط است ماباید ازاین حالتی که درتحت فشار یک رژیم استبدادی باشیم یابرقراری یک آنارشیسم بتمام معنادرایران گریزان باشیم. بنده بعدازاین مووضع می‌خواستم توجه نمایندگان رابیک مسئله دانشگاهی که فراموش کردم دربرنامه دولت عرض کنم جلب کنم مسئولان دانشگاهها هفته گذشته با من تماس داشتندوهمانطورکه بشماگفتم دراین دانشگاههاکادرآموزشی واستادان ـروسای دانشکده‌ها ودانشگاههاراخودشان انتخاب خواهندکرد پس از ان دولت یک شورای هماهنگی برای یکسان نمودن درسطح فرهنگ وهمآهنگی ودانش دانشگاههاتحت نظراساتید درجه یک ایران ایجادخواهندکرد واین لایحه بعدخدمتتان تقدیم خواهدشدولی اکنون تمام روسای دانشگاه‌هایی که انتصابی بوده انداستعفایشان رابمن داده‌اند ومن خواهش کرده‌ام ازتمام استادان واستادیاران روسای دانشگاهها راخودشان انتخاب کنند. این بمعنای اینست که هم وقتی می‌گوییم استقلال می‌دهیم دروغ نمی‌گوییم وهم وقتی می‌گویی کارمردم رابمردم واگذارمی کنیم بازدروغ نگفته‌ایم واین دیگرمربوط به خوددانشگاهیان است که ترتیب رفت وآمد وحقوق ومزایای دانشگاهی وغیره راخودشان بدهند این صحیح نیست وزیری که امروزمی آید وفردامیرود ومثلا ازفلان دکتر خوشش نمی‌آید اوراازکار برمیدارد ودوست شفیق خودش رابجای اومنصوب میکنداین کاردرست نیست وبایدخوددانشگاهیان آزادانه هرکس را موجه میدانندانتخاب کنند (آفرین ـآفرین) آخرین نکته‌ای که می‌خواستم عرض کنم اینست که دیروزاطلاع یافتم حدودپانصدخانه سازمانی برای ارتش ساخته شده که فعلازائد براحتیاجات آنهاست ولازم ندارندولی آب وبرقشان وصل نشده است. به رئیس ستادبزرگ ارتشتاران اطلاع دادم که اینهابایستی دراختیارافرادی درسطح پائین تر یعنی پلیس ساده ودرجه داران واگذار شود واگربخواهند بدون آب وبرق هم ازانهااستفاده کنندوباوسائل نفتی وسیستم‌های دیگربراه بیندازند اشکالی ندارد فعلامی‌توانند استفاده کنند امیدوارم تا ۴۸ ساعت دیگر پانصدخانواده به انجامنتقل شوند. متشکرم (احسنت).

تذکربه دولت به وسیله آقای محسن اجاق.

رئیس ـ آقای اجاق فرمایشی دارید؟

محسن اجاق ـ جناب نخست وزیر من به کفایت مذاکرات رای نمی‌دهم ولی ممکن است به جنابعالی رای بدهم شمارابخدا به کرمانشاه ومردمش رحم کنید ماهرچه پیشنهاد کردیم که هیاتی را برای بررسی اوضاع انجابفرستند توجهی نشده است. من خواهش می‌کنم هیاتی را به کرمانشاه بفرستید وبرای انها که کشته داده‌اند وبرای شهدا وهم کسانیکه فرزندانشان کشته شدندضمن اینکه عاملین ومسببین راشناسایی می‌فرمایند باین عده داغدار وستم دیده نیز مساعدت وهمدردی لازم بفرمایید تاهم مردم راتسکین داده باشید وهم مانمایندگان کرمانشاه راپیش مردم روسفید کنید. اگرتوجهی به خواسته ما نشودمن شخصا درمجلس متحصن خواهم شد.

- اخطارنظامنامه‌ای وسیله آقای محسن پزشکپور

۸- اخطارنظامنامه‌ای وسیله آقای محسن پزشکپور.

رئیس ـ آقای پزشکپورفرمایشی دارید؟

پزشکپور ـ طبق ماده ۷۴ آئین نامه داخلی مجلس شورای ملی عرایضی دارم.

رئیس ـ بفرمایید.

پزشکپور ـ همکاران گرامی بعقیده من یکی ازمهمترین وحساس ترین مسائل مربوط به تاریخ آینده ومملکت مااینجا مطرح است وآنچه که من بیان کردم ازسخنان ومصاحبه‌هایی که دراین چندروزازجناب نخست وزیرشنیده بودم طوری بودکه توضیح آن بنظرمن نهایت ضرورت راداشت ودرواقع موضع گیری مجلس نسبت به یک چنین مساله حساسی که همه ما نسبت به آن مسئول هستیم نهایت ضرورت بیشترراپیدا می‌کند و ان اینست که جناب بختیار من بعنوان یک ایرانی اعتقاددارم که سرنوشت ملت ماومنافع ملت مادرموردخلیج فارس هرگزصرفا وصرفا تاآن حد که قوانین ومقررات خاص برای اقیانوس‌ها وخلیج هاست تمام نمیشودحفظ تمامیت ارضی ما وموجودیت وحاکمیت ملی ماارتباط تام وتمام بامسئله خلیج فارس دارد. من هرگزنگفته‌ام ونمیگویم که ملت ایران ژاندارم نفتکش‌های کشورهای بیگانه وکمپانیهای خارجی باشد ولی یک چیزرامیگویم که ملت ایران وساحل نشینان خلیج فارس باید حافظ ومدافع خلیج فارس باشند (صحیح است. احسنت) بنابراین من اعتقاددارم که جنابعالی هم دراین موضع سخنان خودرابدین نحواصلاح بفرمایید که ما ژاندارم نفتکش ها نمی باشیم ولی حافظ ومدافع خلیج فارس هستیم.

رئیس ـ جناب نخست وزیر بفرمایید.

نخست وزیر (دکترشاپوربختیار)ـ درموردی که جناب پزشکپورفرمودند خلیج فارس متعلق به ممالکی است که درساحل خلیج فارس هستند وبزرگترین کشوری که درساحل خلیج فارس درحدوددوسوم آن ساحل دارد کشورایران است بنده اگرژاندارم خلیج فارس می‌گویم ازاینجهت است که بیهوده پول خرج نکنم فقط برای حفاظت ازنفتکش‌های بیگانگان ومنافع خارجی. ولی البته انجاکه لازم باشدازمنافع خود بطورکامل وجدی دفاع می‌کنیم ومسلمااین پرچم سه رنگ ماکه مورد احترام من وشما وهمه ایرانیان وطن پرست است باعث خوشحالی ماست که ان را درسواحل خود وخلیج فارس دراهتزازببینیم. گمان می‌کنم اختلافی با جناب پزشکپوردراین موردنداریم من متاسف هستم که چنین حالتی دردریای شمال نیست. بهرحال ودرهرصورت خلیج فارس یک منطقه فوق العاد حساس است ولی انچه که من نمی‌خواهم دیدن افرادغیرایرانی درسواحل خلیج فارس است خلیج فارس باید به دست ماایرانیها باشد.

رئیس ـآقای سلیمانی فرمایشی دارید؟

سلیمانی ـ آقای نخست وزیر راجع به رادیو وتلویزیون مطلبی فرمودند وازیک رازوحشتناک پرده برداشتند هدف بنده درعرایضم برنامه‌های رادیوتلویزیون بود نه افرادی که در انجامیکننداستدعا می‌کنم حالا که توجه فرمودید این برنامه هابدست چه کسانی درست می‌شود یک برنامه‌های تربیتی و آموزشی ازاین ببعدتهیه شودتادرتنویرافکاروارشاد انها موثرواقع گردد.

رئیس ـ آقای اسحقی نژاد فرمایشی دارید؟

اسحقی نژاد ـ حرف من بوسیله جناب نخست وزیرتحریف شده که دراینمورد توضیحی دارم.

رئیس ـ حرف شمانه تحریف شده ونه خدای نکرده توهینی به جنابعالی شده است ومن خودم درهمان موقع این توضیح رادادم.

اسحقی نژاد ـ اگرچنین است بنده عرضی ندارم.

- اخذرای اعتماد نسبت به دولت آقای دکترشاپوربختیار

۹- اخذرای اعتماد نسبت به دولت آقای دکترشاپوربختیار.

رئیس ـ ازآقایان منشی‌ها خواهش می‌کنم که برای اخذرای درمحل نطق حاضرشوند ضمنا ازهمکاران گرامی تقاضا دارم درجای خودتشریف داشته باشند وهرموقع که بوسیله منشی‌ها اسمشان خوانده شدرای خود را به گلدان رای بریزند.

(اسامی نمایندگان به ترتیب زیروسیله منشی‌ها آقایان:مهندس صائبی وعبدالهادی آقایان اعلام و درمحل نطق اخذرای بعمل آمد).

خانمها و آقایان آزموده ـ هومرآشوریان ـآصف ـعبدالهادی آقایان ـآلتی جعفری ـآموزگار ـنیره ابتهاج سمیعی ـابطحی فهلیانی ـ اجاق ـاخلاق پور ـادیب مجلسی ـدکتراربابی اناری ـاسحقی کاهکش ـاسحقی نژاد ـطلعت اسدی ـمحمداسدی ـ اسکندری ـاسکویی ـاشرفی ـدکتراعتمادی ـ اعظمی باوندپور ـافتخار ـسیف الله افشار ـمهین افشار جعفری ـالداغی ـدکترالموتی ـامیرعشایری ـاوحدی ـسیف الدین اهری ـایلخانی ـفرخ لقابابان ـباقرزاده ـباقری ـدکترحیدرقلی برومند ـملک تاج برومند ـبزرگ زاده ـبسیج خلخالی ـدکتربقایی یزدی ـدکتربنکدارپور ـدکتربهادری ـ بهار ـبهارلو ـبهنیا ـبهبهانی ـبهره مند ـبیات ـ محمدپارسا ـجلال پارسا ـمطلق ـابراهیم پردلی ـپزشکپور ـپزشکی ـپوربردباری ـپیرزاده ـتدین ـتربتی ـتژده ـتقوی لاریجانی ـتقی زاده منظری ـتوتونچی افشار ـتوکلی ـتولایی زاده ـسالارجاف ـ جباری ـدکترسیدمحمدجزایری ـجلالیان ـجندقی ـجعفرجوادی ـسعید جوادی ـجوکار ـجهانشاهی ـچلاجور ـدکترچهرازی ـحاتمی ـحریری ـحیدرزاده امین ـحیدری ـخسروی دارانی ـدکتر خطیبی ـخلیل زاده شیرازی ـ خورشید ـدانشمند ـدانشی ـدکترویدا داودی ـ دکتردرودی ـدلخوش فومنی ـدولتی ـ منوچهردهقان ـ محمددهقان نژاد ـراشدی ـرئیسی اردکانی ـدکتررحمانی ـرحیم زاده خویی ـرحیمی لاریجانی ـدکتررشیدیاسمی ـ دکتررضوانی ـرضوی نژاد ـصومعه صرایی ـریاضی ـرفعتی ـریگی ـزرگرزاده حاج باغلو ـدکترستاری ـسترک دره شوری ـدکترستوده ـسرهنگ زاده ـسعادت فرد ـسعادت قدس نیا ـدکترسعید ـپرویندخت سلیلی ـ دکترسلیمانی سوادکوهی ـ حسینعلی سلیمانی ـ سیدی ـسیفی ـ شادلوـشادمان ولوی ـ شریعت ـشریفی ـ شهابی ـ شهبازی ـشهرستانی ـعبداللطیف شیخ الاسلامی ـ دکترشیروانی ـ صائب ـصائبی ـمنصورصادقی ـ نوذر صادقی ـصبوری یزدی ـصدر ـدکترصدیق اسفندیاری ـ صدیق زاده ـ طرفی ـطغیانی دولت آبادی ـظفری ـعابدی ـ دکترعادلی رانکوهی ـعالمی ـعاملی ـعباس عطایی ـعباس میرزایی ـ دکترغلامرضاعدل ـ قدس ایران عدیلی ـ محمدحسین غضنفری ـ غلامرضاغضنفری لرستانی ـ دکترفروزان امیری ـ فرمان ـ دکترفروزین ـفرهنگ بیگوند ـ دکترفیروزآبادی ـ قائمی ـ قادری ـقاسم زاده ـقاسمی ـقاضی ـ قدمی ـقرائی ـقراچورلو ـقراگزلوشجاعی ـ قربانی نسب ـ قریشی ـکاسمی ـ کاشفی ـکاظمی ـ کمیلی زاده ـ یوسف کهن ـ دکترکیان ـدکترصدری کیوان ـلیقوانی ـدکترلیوانی ـماحوزی ـمافی ـمانی ـمتولی ـمجتبایی ـ مجتهدی ـمحمدخانلوعشایری ـ دکترمحمدی کوشکی ـ محمدی دشتکی ـ محمودیان ـعصمت مشایی ـ دکترمشیر ـمعتضدی ـ معززی ـمعینی چاغروند ـمعینی قراگزلو ـملکشاهی ـدکترمنتظری ـدکترمنصور ـموسوی ماکویی ـ دکتربوذرجمهرمهر ـ میرزالو ـمیرعرب رضی ـ متعالیه نائینی طبا ـ فاطمه نجیمی نائینی ـ نصیری زاده ـ نظمی ـ نواب صفا ـ نوربخش دماوندی ـمحمدنوری ـنوری اسفندیاری ـ دکترواحدی ـلطیفه وحیدی ـ وزیری ـوشمگیر ـ وکیل گیلانی ـ هاشمی میاندوآب ـفریده هاشمی ـ هرزندی ـ یزدی ـ یگانه.

(ارای گرفته شده شماره شد ونتیجه به قرارزیر اعلام گردید)

آرای موافق ۱۴۸ رای.

آرای مخالف ۴۳ رای.

آرای ممتنع ۲۲رای.

رئیس ـ ازعده حاضر درجلسه ۲۰۵ نفربودند مجلس شورای ملی با ۱۴۸ رای موافق و ۴۳ رای مخالف و۲۲ رای ممتنع به دولت جناب دکتر شاپوربختیاررای اعتمادداد (نمایندگان ـمبارک است).

موافقین

خانمها و آقایان رحیم زاده خویی ـتوتونچی افشار ـحیدرزاده امین ـقاسم زاده ـبنکدارپور ـمحمودیان ـدکترحیدرقلی برومند ـدکترسعید ـمیرزالو ـدکتربهادری ـپزشکی ـواحدی ـدکترچهرازی ـکاسمی ـدهقان ـآشوریان ـوزیری ـ عالمی ـدکتررشیدیاسمی ـ عباس عطایی ـآموزگار ـ دولتی ـبهارلو ـدکترستوده ـاسحقی کاهکش ـ ریگی ـتژده ـ مجتهدی ـطغیانی دولت آبادی ـاعظمی باوندپور ـعبدالهادی آقایان ـشادمان ولوی ـقدس ایران عدیلی ـآزموده ـ محمدی دشتکی ـبهره مند ـخسروی دارانی ـمهندس حسن صائبی ـ تربتی ـباقرزاده ـآلتی جعفربای ـمهین افشار جعفری ـ حسینعلی بیات ـ نیره ابتهاج سمیعی ـدکترعدل ـصفری پورـحاتمی ـ اسکندری ـ رضوی نژاد صومعه سرایی ـ محمدحسین غضنفری ـصدری کیوان ـخلیل زاده شیرازی ـدکتربقایی یزدی ـمعززی ـجوکار ـجندقی ـدکترضیایی ـ تقوی لاریجانی ـ سعادت قدس نیا ـملک تاج برومند ـلیوانی ـفاطمه نجیمی نائینی - دکترمنصور ـاهری ـدانشی ـعصمت مشایی ـعلی اوسط جباری ـدرودی ـاشرفی ـدکترمحمدی کوشکی ـ قراچورلو ـ یگانه ـمعتضدی ـ سیف الله افشار ـسلیمی ـنوری ـ چلاجور ـمجتبایی ـنظمی ـاوحدی ـطرفی ـعابدی ـ سعادت فرد ـامیرعشایری ـخطیبی ـبزرگ زاده ـمهندس بهبهانی ـ عباس میرزایی ـلیقوانی ـسعیدجوادی ـ سیفی ـقاسمی ـ جهانشاهی ـ فرخ لقابابان ـشریعت ـدکترمهیندخت صنیع ـپارسا ـرفعتی ـسلیمانی سوادکوهی ـ وکیل گیلانی ـدکترکیان ـسرهنگ زاده ـمنصورصادقی ـقریشی ـبهار ـسالارجاف ـ غلامرضاغضنفری ـمنتظری ـشادلو ـ جعفرجوادی ـزرگرزاده ـحاج باغلو ـتدین ـمافی ـدکترالموتی ـحیدری ـنوذرصادقی ـبسیج خلخالی ـکهن ـبهنیا ـصدیق زاده ـصبوری یزدی ـقراگزلوشجاعی ـمحمداسدی ـتوکلی ـدانشمند ـمتعالیه نائینی طبا ـدکترامیری ـ میرعرب رضی ـ عبداللطیف شیخ الاسلامی ـدکتراعتمادی ـ رئیسی اردکانی ـراشدی ـطلعت اسدی ـ ریاضی ـرضوانی ـ جلالیان ـ ماحوزی ـسترک دره شوری ـدکترمهر ـالداغی ـ ایلخانی ـ دلخوش فومنی ـمعینی قراگزلو ـ موسوی ماکویی ـ نصیری زاده ـپوربردباری ـقادری.

مخالفین

آقایان شهبازی ـتقی زاده منتظری ـپیرزاده ـ حریری ـصدر ـ ابوالحسن عاملی ـ سیدی ـاخلاقپور ـحسینعلی سلیمانی ـدکترمحمدستاری ـدکترفروزین ـابطحی فهلیانی ـقدمی ـنواب صفا ـکاشفی ـدکتررحمانی ـآصف ـدکترطبیب ـ خورشید ـ شریفی ـمانی ـاسکویی ـهرزندی ـمتولی ـپارسا مطلق ـ دکترعادلی رانکوهی ـدکترشیروانی ـ قائمی ـصائب ـ پزشکپور ـقربانی نسب ـدکترصدیق اسفندیاری ـ افتخار ـ منوچهریزدی ـکاظمی ـباقری ـسیدمحمدجزایری ـظفری ـدکترمشیر ـملکشاهی ـفرمان ـاسحقی نژاد ـوخانم پرویندخت سلیلی.

ممتنعین

خانمها و آقایان فرهنگ بیگوند ـتولایی زاده ـمحمدشهرستانی ـاجاق ـادیب مجلسی ـ اربابی اناری ـپردلی ـویداداودی ـدهقان نژاد ـرحیمی لاریجانی ـشهابی ـدکترفیروزآبادی ـ قاضی ـقرائی ـکمیلی ز اده ـمحمد خانلوعشایری ـمعینی چاغروند ـنوربخش دماوندی ـنوری اسفندیاری ـ لطیفه وحیدی ـ هاشمی میاندوآب ـ فریده هاشمی.

رئیس ـ جناب آقای نخست وزیرفرمایشی دارید بفرمایید.

نخست وزیر ـ بنده می‌خواستم از ابرازمحبت واعتمادی که نمایندگان نسبت به برنامه دولت فرمودند تشکر کنم. همچنین به منظورحفظ اصول دموکراسی واحترام به اقلیت از انهایی هم که رات مخالف دادندتشکر کنم امیدوارم که انقدرخدمت بکنم که انها راهم بطرف اکثریت متمایل کنم. الان نمی شودقضاوت کرد ومن حق می‌دهم که آقایان تردید داشته باشند. بدین جهت بنده بازهم ازتمام خانمها وآقایان بدون استثنا تشکر می‌کنم.

- پایان جلسه

۱۰- پایان جلسه.

رئیس ـ بااجازه خانمهاوآقایان جلسه امروزراختم می‌کنیم تاریخ ودستورجلسه آینده بعدا به اطلاع خواهدرسید.

(جلسه ساعت دوازده وده دقیقه پایان یافت).

رئیس مجلس شورای ملی ـ دکت رجواد سعید.

خلاصه تذکرنامه‌ها به دولت:

آقای جعفر حیدری نماینده مهابادتذکرنامه‌ای درموردپنج نفراززندانیان سیاسی مهابادتقدیم ودرخواست آزادی انهاراکرده‌اند.

آقای محمدستاری نماینده رشت طی تذکری که به دولت تقدیم کرده اندمصرا تعقیب عاملین ومسببین کشتارهای اخیراین شهررا خواستارشده‌اند.

آقای علی امیر عشایری نماینده سردشت وپیرانشهردرموردکشتارهای ایندوشهر تذکرنامه‌ای تقدیم وتقاضای مجازات مسببین اینگونه حوادث راکرده‌اند.

آقای منوچهرسرهنگ زاده نماینده لنجان درموردحوادث این شهر که باعث کشته شدن یک زن ومجروح گردیدن عده‌ای شده است تذکری به دولت داده وتعقیب ومجازات مسببین را خواستارشده‌اند.

آقای عبدالسمیع لیوانی نماینده کردکوی درموردحادثه‌ای که منجربه کشته شدن جوانی دراین شهر گردیده است. طی تذکرنامه‌ای بدولت درخواست اعزام هیاتی جهت رسیدگی به این موضوع راکرده‌اند.

نمایندگان مردم رشت:آقای محمودتقی زاده منظری وخانم ابتهاج سمیعی باتقدیم تذکرنامه‌ای به دولت درمورد حوادث این شهرکه منجربه کشته ومجروح شدن عده‌ای گردیده است خواستاراعزام هیاتی به منظورتحقیق درعلل بروز این حوادث وشناسایی ومجازات عاملین اصلی اینگونه کشتارهاشده‌اند.

آقای حسن قرائی نماینده خواف با تقدیم تذکرنامه‌ای به دولت تقاضاکرده‌اند که کلیه سررسیدهای بدهکاران به بانکهااعم از بازرگانان کشاورزان وکسبه به مدت یک سال تمدیدگردد.

نماینده مردم شوشترآقای سیدعبدالله صدیق زاده ضمن تقدیم تذکرنامه‌ای به دولت خواسته‌اند هیاتی برای رسیدگی به چگونگی حوادث این شهر که عده‌ای کشته وزخمی بجای گذاشته است اعزام شوند وعاملین ومسببین رامعرفی وتعقیب نمایند.

آقای محمداسحقی کاهکش ضمن تقدیم تذکرنامه‌ای به دولت یادآور شده‌اند که روز ۲۱/۱۰/۵۷ تاکنون دراثر برخوردمامورین انتظامی بامردم عده‌ای کشته وزخمی شده‌اند ودرپایان تقاضای رسیدگی فوری به اینگونه کشتارها راکرده‌اند. آقای سیدمسلم قریشی نماینده بندرعباس درموردحوادث این شهر که باعث کشته وزخمی شدن گروهی ازمردم شده است تذکری به دولت تقدیم وتقاضای اعزام بازرسین صالح به محل وشناسایی ومجازات مسببین را کرده‌اند.

آقای جعفرقاسم زاده نماینده رودسر طی تذکرنامه‌ای به دولت تعقیب مرتکبین حوادث اخیراین شهررا خواستار شده‌اند.

خانم لطیفه وحیدی نماینده اردبیل بخاطرحوادث مکرر ناگواری که دراین شهر وروستای نیارق روی داده است تذکری به دولت تقدیم وتقاضاکرده‌اند که هیاتی صاحیتدار جهت تحقیق وبررسی به حوزه انتخابیه شان اعزام وعاملین اینگونه حوادث راتعقیب و مجازات نمایند وخسارات قابل جبران را نیزارزیابی کنند.

نماینده مردم بهار وکبوترآهنگ آقای عبدالله قراگزلوشجاعی پیروتذکرقبلی خوددرزمان نخست وزیری آقای شریف امامی تذکرنامه‌ای به دولت تقدیم داشته‌اند وتقاضاکرده‌اند که برای جلوگیری از ادامه ناامنی‌ها وبرقراری امنیت دراستان همدان فورا هیاتی به این استان اعزام وعلل بروزحوادث ناگوار حوزه انتخابیه شان را به مجلس شورای ملی گزارش نمایند.

آقایان دکترالموتی ــ دکتردرودی ـ سیدباقرشادمان ـومحمدرضا وکیل گیلانی نماینده قزوین ازتعقیب تذکاریه به دولت تیمسارازهاری مورخ ۱۳۵۷/۱۰/۸ تذکرنامه‌ای به دولت تقدیم وتقاضاکرده‌اند که هایتی جهت تحقیق ورسیدگی حوادث وشناسایی وجهت یابی محرکین ومسببین وعاملین وانگیزه وقوع اینگونه حوادث به قزوین اعزام وترتیبی اتخاذشودتاآلام مردم تسکین یابد. درپایان نیزیادآورشده‌اند که چون مقام ریاست مجلس طی نامه شماره ۲۵۷۸۳-۵۷/۱۰/۱۱ ابلاغ کرده‌اند که شخصاحوادث این شهرراپی گیری خواهندکرد پس ازشش شبانه روز به تحصن خوددرمجلس شورای ملی پایان می‌دهند.

آقای پرویزفرهنگ بیگوندنماینده سنقروکلیایی بخاطرحوادث ناگوار این شهروغارت وچپاول اموال مردم به تحریک افراد مارکدارمحلی تذکری تقدیم کرده وتعقیب مسببین اینگونه اقدامات راخواستار شده‌اند.

آقای عبدالله توکلی نماینده الیگودرز باتقدیم تذکرنامه‌ای به دولت مجازات استوار لونی که بعمدراننده‌ای رادرتظاهرات آرام این شهرکشته است خواستارشده و آزادی عده‌ای را که شبانه بوسیله دستگاه ساواک دستگیر شده اندتقاضاکرده‌اند.

آقای محسن اجاق نماینده کرمانشاه طی تذکرنامه‌ای که به دولت تقدیم داشته اندتقاضاکرده‌اند که مسئولین کشتاربی رحمانه مردم معرفی ومجازات گردند ووسیله‌ای فراهم شودتاحقوق مادی ومعنوی همه گروهها بخصوص جامعه معلمین باشرف کرمانشاه محفوظ بماند.

آقای سعادت قدس نیا نماینده مردم فردوس وطبس بخاطروقایع ناگواری که درشهرفردوس روی داده است باتقدیم تذکرنامه‌ای به دولت استدعای اعزام هیاتی برای رسیدگی به این حوادث رانموده‌اند.

- پرسش نمایندگان

۱۱- پرسش نمایندگان.

سئوال ازدولت وسیله آقای سعادت قدس نیا

ریاست معظم مجلس شورای ملی
احتراما دردولت تیمسار ازهاری سئوالاتی ازوزارتین نیروومسکن وشهرسازی ونیزوزارت کشاورزی درمورد نیازهای بسیارفوری وضروری حوزه انتخابیه‌ام کردم که چون دولت تغییرنموده اینک بااغتنام ازفرصت مجددا مطرح واستدعا دارددستورفرماییدبه جنابان آقایان وزرای نیرو مسکن وشهرسازی وکشاورزی وعمران ورستایی ابلاغ گردد هرچه زودتردرمجلس شورای ملی حضوریافته وبه این سئوالات پاسخ دهند.
۱- وزارت مسکن وشهرسازی درمورداسکان زلزله زدگان شهرستان طبس و شهربشرویه بویژه انتقال آنان ازچادر به خانه‌های پیش ساخته چه اقدام ویااقدامات عاجلی معمول داشته وبخصوص برنامه فوری جناب مهندس خادم وزیر مسکن وشهرسازی دراینمورد چیست؟
۲- وزارت کشاورزی وعمران روستایی که مامورانتقال روستاییان زلزله زده طبس وبشرویه به خانه‌های فلزی شده تاکنون چه اقدام فوری وسریعی دراینمورد نموده وبرنامه این وزارتخانه بویژه برنامه جناب مهندس کاظمی وزیر جدید دراین باره چیست؟
۳- وزارت نیروکه فعلا متاسفانه هنوز نه وزیری دارد ونه معاون پارلمانی اش درجلسات مجلس شرکت می‌کند چه اقدامی درمورد آب آشامیدنی شیرین برای مردم شهرهای فردوس نموده ونیزچه فکری به منظور لوله کشی انهار بلده فردوس وکانال کشی نهرین طبس کرده‌اند؟ ومصرامیخواهم وزارتخانه‌های فوق الذکر ووزرای مربوطه درهر مورد اقدام فوری نموده وسریعاپاسخ دهند.
باتقدیم احترام – فریدون سعادت قدس نیا ـنماینده مردم فردوس وطبس.

سئوال ازدولت وسیله آقای ماحوزی

ریاست محترم مجلس شورای ملی
احترامامستدعی است سئوال مشروحه زیررابدولت تسیلم که درمجلس حاضر وبجواب مبادرت نماید.
اخیرا دربخش سعدآبادازتوابع شهرستان دشتستان بعلت بی توجهی مامورین انتظامی چندنفر کشته وجمعی مجروح گردیده‌اند. این مردم مرزداران رشیدی هستند که همیشه درراه وطن جانفشانی کرده اندسزاواروشایسته نیست که بدست مامورین بخاک وخون کشیده شونددولت هیئتی جهت رسیدگی باین منطقه اعزام وخاطیان ومسببین این فاجعه را شناسایی وتحت تعقیب قانون قراردهند.
ابراهیم ماحوزی ـ نماینده دشتستان.

سئوال ازدولت بوسیله آقای نواب صفا

مقام منیع ریاست مجلس شورایملی
خواهشمنداست بدولت ابلاغ فرمایید که جهت پاسخ به سوال زیردرمجلس شورای ملی حضوربهم رساند:
سازمان رادیوتلویزیون ملی ایران بادریافت صدها میلیون تومان ازبدوتاسیس جزدرراه تخریب دین ومذهب وازبین بردن مبانی فرهنگی واخلاقی ملت ایران وعرصه فیلمهای جنایی وجنسی که حاصل ان بدآموزی وایجادفساد و گمراهی نسل جوان معاصر بوده است وبرپاداشتن جشنواره‌هایی که جززیان مالی ومعنوی نصیب ملت ایران نساخته است ومتزلزل ساختن همه ارکان‌های مذهبی وفرهنگی واخلاقی درسراسرکشوروحتی دردل روستاها وسواستفاده وتاراج ثروت کشوربدست عده‌ای ازعناصرشناخته شده اقدامی نکرده است ازدولت تقاضادارد ضمن رسیدگی به وضع مالی آقای رضاقطبی مدیرعامل اسبق محمودجعفریان قائم مقام محمودی معاون سازمان رادیوتلویزیون ملی ایران طبق قانون مصوبه سال ۱۳۳۷ شمسی (معروف به قانون ازکجاآورده‌ای) نامبردگان را بجرم ایجادتشویق اذهان عمومی واشاعه فساد وخیانت به ملت ایران درمحکمه‌ای که نخست وزیر ایران مدعی تشکیل ان گردیده است بمحاکمه دعوت کنند ضمنادربیست ونه موردتخلفاتی دران سازمان اعلام شده است که موارد تخلف جهت رسیدگی به ضمیمه ارسال وتقاضای رسیدگی ومنعکس ساختن نتیجه انرابساحت مقدس مجلس شورای ملی دارد.
سیداسماعیل نواب صفا ـ نماینده مردم اصفهان درمجلس شورای ملی.
تخلفات مالی واداری درسازمان رادیوتلویزیون ملی ایران.
۱-رسیدگی به کیفیت پرداخت‌ها بابت تحقیق
۲- رسیدگی بحساب سریالهاوشوهای تلویزیونی وکیفیت پرداخت دستمزدها واسامی دریافت کنندگان وجوهات.
۳-رسیدگی به وضع سازمان تله پرس ووجوهی که به آقای علامه دولو پرداخت گردیده است.
۴- رسیدگی به وضع نشریات سروش (ازلحاظ مالی).
۵- رسیدگی به خرج ودخل مجله تماشا وقیمت تمام شده وضرورت انتشار وبازدهی آن ازنظرمالی وفرهنگی واجتماعی واخلاقی.
۶- رسیدگی به وضع ساختمانهایی که درتهران ومراکز شهرهاساخته شده وبهای تمام شده هرمترمربع.
۷- معاونان سازمان ومدیرانش هرکدام چه مبلغ بابت مساعده وتنخواه گردان بدهکارهستند وتاکنون چه میزان ازبدهی خودرا پرداخت کرده‌اند.
۸- رسیدگی دقیق بحساب‌های مالی درزمان مدیرقبلی امورمالی (حاجیان).
۹- رسیدگی بحساب‌های تلویزیون آموزشی ضمنامعلوم شود که تاکنون چندنفر ازبودن این قسمت استفاده کرده وبه خارج ازکشوررفته‌اند وچندنفرازانان بازگشته اندوبقیه چه می‌کند واصولاتاکنون این اقدام چه نتیجه‌ای داشته است.
۱۰- تاکنون چه تعدادتلویزیون به مدارس داده شده وچه تعدادتلویزیون درانبارهای سازمان موجوداست وبازدهی این اقدام چه بودوتلویزیون آموزشی ازبدوتاسیس چه کرده است وچه تعدادسرمایه گذاری دراین راه بعمل آمده است وچه حاصلی برای مملکت داشته است.
۱۱- رسیدگی بوضع وحساب بهداشت سازمان.
۱۲- چه تعدادساختمان درتهران برای سازمان اجاره کرده‌اند بچه منظورومقدارمال الاجاره آنها مجموعاچه مقداربوده است وچه حاصلی تاکنون برای مملکت داشته است.
۱۳- رسیدگی بوضع وابستگی‌های خارج ازکشورمیزان مخارج ومحصول کارانها.
۱۴- رسیدگی به وضع درامدوکیفیت خرج آگهی‌های تجارتی.
۱۵-رسیدگی بوضع خرید خانه‌های سازمانی وطرح مسکن کارکنان وچگونگی واگذاری خانه‌ها باشخاص.
۱۶- رسیدگی به طرح بالن.
۱۷- رسیدگی به وضع شرکت تله فیلم وامورمالی آن.
۱۸- رسیدگی بوضع شرکت تعاونی مسکن سازمان و
۱۹- برای جشن‌های هنرطبق بودجه مصوبه مجلس شورای ملی چه مقدارخرج شده وچه مقدارازاعتبارازسایر سازمانهای مملکتی باین مناسبت دریافت کرده‌اند وبازدهی این جشن هاچه بوده است.
۲۰- رسیدگی به وضع پرداخت پاداش هاوسایروجوه ازبودجه محرمانه.
۲۱- رسیدگی بوضع مالی وکیفیت ومقدارپرداخت‌ها بابت جشن طوس وجشن اصفهان.
۲۲- بررسی وضع کارخانه التکرونیک ولزوم ایجادان ومنافعی که برای مملکت داشته است.
۲۳- علت انتخاب سیستم (SECAM) بجای سیستم پال ودلایل رجحان ان سیستم.
۲۴- رسیدگی بوضع مخارجی که دربرنامه گلها صورت گرفته مقداربودجه وعلت انحلال شورای موسیقی وشورای ترانه.
۲۵- رسیدگی بوضع آرشیوفیلم ونوار.
۲۶- رسیدگی بوضع ومقداربودجه درمدرسه عالی رادیوتلویزیون وبازدهی این مدرسه.
۲۷- رسیدگی بوضع بورسیه‌های سازمان مقدار مخارج ونتیجه‌ای که تاکنون داشته است.
۲۸- دفترمرکزی خبربرای چه درست شده است واینهمه مخارج برای چه بوده است.
۲۹- رسیدگی بوضع حساب‌های سازمان تدارکات.
نواب صفا.

سئوال ازدولت بوسیله آقای نواب صفا

مقام منیع ریاست مجلس شورای ملی
خواهشمنداست به دولت ابلاغ فرمایید که جهت پاسخ به سئوال زیردرمجلس شورای ملی حضوربهم رساند.
همانطورکه استحضار داریددرروزهای بعدازتاسوعا وعاشوراوقایعی دراصفهان ونجف آباد روی دادکه منجر به کشته شدن ده‌ها نفربیگناه وصدهاوزخمی ومجروح وناپدیدشدن عده‌ای ازمردم گردید همچنین تعدادزیادی ازمغازه‌های مردم دراصفهان مورد تاراج وتخریب قرارگرفت بخانه‌های افراد داخل شدندوعده‌ای ازروحانیون را مجروح ومضروب ساختندتعدادزیادی ازاتومبیل هاراشکستند وبه سرنشینان حمله کردندوانان را موردضرب وشتم قراردادند درنجف آباد نیزبیش ازسی خانه را که تعدادزیادی ازانهامتعلق به سادات وروحانیون گرامی بود به اتش کشیدند وغارت کردندبازارشهر وداروخانه‌ها راسوختند بیشترمغازه‌ها راشکستند ومال مردم راغارت کردندکه اینجانب ازنزدیک بهمه این فجایع رسیدگی کردم وپس ازاعلام جرم علیه دولت تیمسارارتشبدازهاری ومخابره تلگرافی ازبیمارستان ثریای اصفهان به نخست وزیرتقاضای رسیدگی وتعقیب خاطیان وپرداخت خسارت به ستمدیدگان راکردم ودرنتیجه هیئتی ازسوی دولت وشخص نخست وزیربه اصفهان ونجف آباد اعزام گردید وفرماندارنظامی اصفهان تعویض شد اینک خواهشمنداست پاسخ فرمایید که نسبت به تعقیب مجرمین ومرتکبین این جنایات تاریخی وبی سابقه وپرداخت خسارات چه اقدامی انجام گرفته است ضمنافرزندآقای طباطبایی انارکی درعصر روزعاشورا مفقودالاثرگردیده وتاکنون حتی جنازه اوراتحویل نداده‌اند.
سیداسمعیل نواب صفا.

سئوال ازدولت بوسیله آقای دانشی

ریاست معظم مجلس شورای ملی
بااحترام خواهشمنداست دستورفرمایید درصورتیکه دولت جناب آقای دکترشاهپوربختیار امروزازساحت مقدس مجلس شورای ملی رای اعتمادگرفت درمهلت مقرردرمجلس شورای ملی حاضروبه سوالات زیر پاسخ دهد:
۱- تاکنون دولت‌های گذشته برای تعقیب مسببین واقعه جانگدازسینمارکس آبادان چه اقداماتی کرده اندوایا عاملین این حادثه شناخته شده‌اند یاخیر.
۲- درصورتیکه عاملین شناسایی شده اندچرابآگاگی ملت ایران ومخصوصا خانواده‌های داغدار نمی‌رسد.
۳- شایع است که مقامات مسئول درآبادان ۶ نفرازمسببین این واقعه رادستگیر کرده است آیااین شایعه صحت داردیاخیر.
۴- طبق نوشته یکی ازجراید خارجی این واقعه ناشی ازیک توطئه بین المللی است که دست یک کشورخارجی دران دخالت داشته درصورت صحت دولت ایران درروابط خود با ان دولت چه روشی اتخاذ خواهد کرد.
۵- بطوریکه یکی ازداغدیدگان این حادثه آقای سازش که پنج فرزندخودراازدست داده وبه کمیسیون عرایض مجلس نیز مراجعه کرده مدعی است که تعدادی ازنجات یافتگان حادثه زنده‌اند ودرزندان بسرمیبرند آیا این ادعا صحت دارد یاخیردرصورت عدم صحت قویا بطوررسمی ازطرف دولت بایدتکذیب شود.
۶- تعدادواقعی تلفات دراین حادثه تاکنون روشن نشده است. تعدادواقعی تلفات را به ملت ایران گزارش دهند.
۷- چرایکسانی که بنحوی ازانحای دراین حادثه سهل انگاری ومسامحه کرده اندپست‌های دولتی ازقبیل فرمانداری وریاست شهربانی پس ازاین واقعه درشهرهای دیگرواگذارکرده اندوازانها تحقیقات لازم وبازجویی به عمل نیامده است.
۸- دولت‌های گذشته برای تامین زندگی ورفاه بازماندگان این حادثه چه اقداماتی به عمل آورده‌اند.
درخاتمه صراحتااعلام می کنددرظرف مدت ۱۵ روزاگردولت رای اعتمادگرفت بایدباین سوالات پاسخ گویددرغیر اینصورت دولت رااستیضاح خواهم کرد.
باتقدیم احترام ـغلامحسین دانشی نماینده آبادان.

سئوال ازدولت وسیله آقای دکتررشید یاسمی

ریاست محترم مجلس شورای ملی
باستنادماده ۱۵۲ آئین نامه داخلی مجلس شورای ملی دستورفرمایید بدولت ابلاغ گرددتادرمجلس شورای ملی حاضر وسئوالات مشروحه زیرپاسخ گوید:
۱- علت رویدادبسیارتاسف باروقایع اخیرکرمانشاه که منجربه کشته شدن عده زیادی ازهمشهریان عزیز وبیگناه گردیده چه بوده است.
۲- کشتارمردم بیگناه باستناد چه قسمتی ازقوانین مملکتی (باتوجه به نبودن حکومت نظامی درشهرکرمانشاه) بوده است درقانون حکومت نظامی هم چنین مجوزی وجودندارد.
۳- مسببین وقایع تاسف انگیز مذکوررا معرفی تاطبق قوانین بسرعت مجازات گردند.
۴- دولت حاضرکه مدعی رعایت مقام شریف روحانیت است درموردحوادث خونین کرمانشاه چگونه رعایت نظرات آیات عظام را نموده است.
۵- بررسی وتحقیق وکشف عوامل اصلی زیرنظرعلمای اعلام وآیات عظام کرمانشاه درموردانجام روش باطل استفاده ازچماقداران وچهره‌های شناخته شده وتحریک شده که منازل مردم راغارت نموده ویاتهدیدوارعاب وایجاد وحشت دربین اهالی محترم کرمانشاه سلب هرگونه راحتی فکروامنیتی رانموده‌اند شده است یاخیر؟
باتقدیم احترام ـ دکتررشیدیاسمی ـنماینده مجلس شورایملی ازکرمانشاه.

سئوال ازدولت وسیله نمایندگان غرب کشور

ریاست معظم مجلس شورای ملی
باکمال تاسف براثرسودتدبیرواعمال خشونت مامورین درشهرستانهای کرمانشاه شاه آباد غرب قصرشیرین سرپل ذهاب وگیلانغرب عده‌ای کشته ومجروح شده‌اند این حوادث اسفناک قلوب همگان را متاثروتالم وبویژه مانمایندگان استان کرمانشاهان را غرق درماتم واندوه جانکاه نموده است لذا خواهشمند است

دستور فرمایید:

اولا به دولت ابلاغ شودنماینده خودرا درمجلس حاضرنموده پاسخ دهند که علت وقوع حوادث مصیب بار ودلخراش چه بوده که منتهی به قتل وجرح عده‌ای بی گناه گردیده است.
ثانیا فوری هیئتی رابه شهرستسانهای مزبوراعزام نمایند تادرباره وقایع این شهرهاتحقیقات وبررسیهای دقیق وهمه جانبه‌ای بعمل آورده محرکین وعاملین اصلی راتعقیب ومجازات نمایند.
ثالثا دولت توضیح دهدبرای پیش گیری ازوقوع این قبیل جریانات جانگدازبرقراری امنیت دراستان کرمانشاهان چه اقدامات وتدابیری بعمل آورده یابعمل خواهدآورد رابعامقررگرددخساراتی که ازاین حیث به خانواده مقتولین ومصدومین واردشده دراسرع اوقات به انان پرداخت گردد.
باتقدیم احترام ـفتاح تولایی زاده ـ محسن اجاق ـ غلامرضااعظمی باوندپور ـ علی اکبرمعتضدی ـ دکتررشیدیاسمی.

سئوال ازدولت وسیله آقای اسکندری

ریاست محترم مجلس شورای ملی
احتراما: درجریان تظاهرات داخلی یکسال اخیر عده‌ای ازافسران ودرجه داران ارتش وقوای پلیس وژاندارمری مورد حمله افراد یادستجاتی قرارگرفته وبعضی ازانها حتی درغیرموردخدمت ودرداخل بیمارستانهاوخانه‌های خود ویادرحین ظاهرشدن درمعابرواماکن بگناه پوشیدن اونیفورم مقدس سربازی موردحمله افرادودستجاتی قرارگرفته جان خودراازدست داده یامجروح ومصدوم شده‌اند خواهشمنداست بدولت ابلاغ فرمایید برای پاسخ دادن به سئوالات زیر در مجلس شورای ملی حضوریابند.
۱- تاکنون چندنفر ازافرادارتش وقوای پلیس وژاندارمری درجریان تظاهرات داخلی یکسال اخیرجان خودراازدست داده یامجروح ومصدوم شده‌اند؟
۲- نسبت بحقوق بازنشستگی ووظیفه وتهیه وسائل رفاه وشرایط زندگی خانواده ووراث انان ازطرف دولت چه اقدامی شده است؟
۳- نسبت به تعقیب وشناسایی ومجازات قاتلین این افراد که همواره درشرایط سخت تر به استقلال وتمامیت ووحدت مملکت وتامین آسایش هموطنان وحفظ جان ومال وناموس آنان خدمت می‌کنند چه اقدامی بعمل آمده است وقاتلین این عوامل وابسته بچه دستجاتی بوده‌اند؟
بااحترام ـحسین اسکندری نماینده مردم شهرستان میاندوآب درمجلس شورای ملی.

سئوال ازدولت وسیله آقای اسکندری.

ریاست محترم مجلس شورای ملی
احتراما: برطبق بیانات رسمی جناب آقای نخست وزیر دربرنامه دولت درحدوددویست نفر ازافرادمسلح افغانی داخل درتظاهرات وراه پیمایی یکی ازخیابانهای تهران دستگیرشده‌اند باتوجه باینکه حضور افرادخارجی درایران باید تحت کنترل ومراقبت مقامات دولتی باشدولی وقایع اخیرنشان داده است رویه آنان برخلاف نظم عمومی بوده حتی سابقانیز مرتکب جنایاتی درکرج ومشهد وسایرشهرهای ایران شده‌اند اصولا حضورافراد مسلح خارجی درداخل کشور بخصوص با پیدایش چنین اوضاع واحوالی ونفوذآنان درصفوف ملت ایران امنیت مردم رابه مخاطره می‌اندازد خواهشمنداست بدولت ابلاغ فرمایید برای پاسخ دادن به مطالب زیردرمجلس شورای ملی حضوریابند:
۱- تعداداتباع افغانی درایران چندنفر است؟
۲- آیااین افراد بطورقانونی وباگذرنامه واردایران شده‌اند یانه؟
۳- تااین تاریخ چندنفراز افغانیان مقیم ایران دراثرارتکاب جرائم دستگیرشده‌اند؟
۴- آیابعضی ازاین افرادازاتباع کشورهای دیگرنیستند که بنام افغانی بطور قاچاق داخل ایران شده‌اند؟
۵- درموردبررسی وضع افغانیان فاقدگذرنامه رسمی تاکنون چه اقدامی ازطرف دولت بعمل آمده است؟
۶- چون غالبااتباع افغانی بصورت کارگرساده درکارهای ساختمانی اشتغال داشته‌اند بارکود وتوقف فعالیت‌های ساختمانی علت ادامه اقامت آنان درایران چیست؟
بااحترام ـ حسین اسکندری ـنماینده مردم شهرستان میاندوآب درمجلس شورای ملی.

سئوال ازدولت وسیله آقای سیدی

ریاست محترم مجلس شورای ملی
احتراما کشاورزان وگروهی ازمردم شهرستانهای گنبدکاووس گرگان پهلویدژ گومیشان وبندرشاه مکررشکایت نموده ومینمایند که درسالهای گذشته مقامات حسابداری اختصاصی ازجمله تیمسارسرلشگر مزین باحمایت وقدرت مطلق هیات حاکمه اراضی متصرفی وملکی مردم را درسطح شهروروستا به شخصیت‌های سیاسی وافرادوابسته متنفذغیر بومی واگذارنمودند درنتیجه گروه کثیری از صاحبان اصلی اراضی را اززمین‌های آباواجدادی خویش خلع ید ومحروم ساختند وقسمتی ازاین اراضی راخاندان سلطنتی وافرادوسازمانهای وابسته متصرف شدند. لذاخواهشمند است مقررفرمایند جناب اقای وزیردادگستری دروقت مقرردرمجلس شورای ملی حضوربهمرسانیده وپاسخ گویند هیئت سه نفری ماموردرزمینه فوق وبرای احقاق حقوق شاکیان واسترداداراضی انهاچه اقدامی مبذول داشته است وضمناصورت اسامی شخصیت‌های سیاسی وافرادمتنفذوابسته غیربومی رابه مجلس شورای ملی اعلام نمایند.
رحمانقلی سیدی ـنماینده مردم شهرستان گنبدکاووس درمجلس شورای ملی.

سئوال ازدولت وسیله آقای هرزندی

ریاست محترم مجلس شورای ملی
بااحترام باستحضارمیرساند. مامورین انتظامی دولت ارتشبدازهاری که وظیفه‌ای جزکشتارملت ستم دیده ایران نداشت درشهرمرندحوزه انتخابیه اینجانب نیزهمانندسایرشهرهای ایران آتش گشودند درنتیجه ۴ نفر بدست مامورین دراثراصابت گلوله دردم شهید و یک زن وبچه نیزدراثرپرتاب گازاشک آور درداخل بیمارستان وسیله عاملین ترور ووحشت بهلاکت رسیده است بیش ازده نفرنیززخمی شده‌اند. همچنین مامورین ژاندارمری مرند به بهانه سربازگیری ساعت ۱۰ بعدازظهر مورخ ۵۷/۹/۲۲ واردمسجدیالقوزآغاج ازتوابع مرند شده پس ازاهانت به مقدسات مذهبی وناموس کشاورزان اقدام به تیراندازی منجربه جرح چندنفرنموده‌اند درهرسه مورد سئوالاتی بتاریخ ۵۷/۹/۱۶ و۵۷/۹/۳۰ و۵۷/۱۰/۱ ازدولت نظامی بعمل آمد متاسفانه همانند سایرسئوالات نمایندگان بلاجواب مانده است.
جناب دکترشاهپوربختیار خودرادولت ملت وقانونی معرفی می‌نماید. دستورفرمایید رئیس دولت ملی درمجلس حاضروبه سوالات داده شده پاسخ لازم رابدهند تاخون مردم بیدفاع وبیگناه هدرنرفته وبرای باراول درتاریخ مشروطیت مسببین حوادث تاثرانگیز دردادگاه ملی محاکمه ومجازات شوندتاملت به وعده‌های دولت ملی مبنی برپرداخت غرامت به بازماندگان شهدا ومجازات مامورین ترورووحشت باورنماینددرصورت غیربوظایف قانونی خویش عمل خواهم کرد.
باتقدیم احترام ـهرزندی نماینده مرند.