مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۴ دی ۱۳۵۷ نشست ۲۰۶

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و چهارم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۴ دی ۱۳۵۷ نشست ۲۰۶

مذاکرات مجلس شورای ملی

صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۴ دی ۱۳۵۷ نشست ۲۰۶

فهرست مطالب:

جلسه ساعت دووچهل دقیقه بعدازظهربریاست آقای دکترحسین خطیبی نایب رئیس تشکیل شد.

- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل

۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل.

نایب رئیس ـ اسامی غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.

(بشرح زیرخوانده شد)

غائبین با اجازه

آقایان :آزموده ـدکترابوالهدی ـاخباری ـاردلان ـدکتراسفندیاری ـ جهانشاه افشار ـ بارک زهی ـبنی احمد ـپردلی ـپیشوایی ـ پیرزاده دکترتجدد ـ توتونچیان ـ کاظم جزایری ـ حجتی ـخزیمه ـدکتردادفر ـذوالفقار دکتررئیسی ـ رهبر ـساری اصلانی ـ ساگینیان ـ سعیدی ـسیدکلال ـسیفی ـ شهابی ـرحیم شیخ الاسلامی ـ صحرایی ـ طباطبایی ـعطارد ـ فلاح مقدم ـقوامی ـ کبیری ـ کیوان ـ دکترمحققی ـ دکترمشیر ـ مظهری ـمنصوریان ـ مهرزاد ـمیرزالو ـ میرلاشاری ـناظمی ـ وشمگیر ـپروفسور یغمایی ـ ریاضی.
خانم‌ها :اباصلتی ـ آقایان ـجهانبانی ـداودی ـزاهدی ضرابی ـ کمالی آزاد ـنائینی طبا.

- دنباله بحث درباره برنامه دولت آقای دکترشاپوربختیار بوسیله آقایان :غلامرضااخلاق پور ـ دکترداریوش شیروانی (اخطارنظامنامه‌ای آقای دکترموسی درودی) دکترطهمورث فروزین ـ حسن علی سلیمانی ـمحمدحسین عباس میرزایی ـ حسن ملکشاهی ـدکترصدیق اسفندیاری

۲- دنباله بحث درباره برنامه دولت آقای دکترشاپوربختیار بوسیله آقایان :غلامرضااخلاق پور ـ دکترداریوش شیروانی (اخطارنظامنامه‌ای آقای دکترموسی درودی) دکترطهمورث فروزین ـ حسن علی سلیمانی ـمحمدحسین عباس میرزایی ـ حسن ملکشاهی ـدکترصدیق اسفندیاری.

نایب رئیس ـ بحث دربرنامه دولت راادامه می‌دهیم آقای اخلاقپوربفرمایید.

غلامرضا اخلاق پور ـ جناب آقای رئیس همکاران ارجمندوحضارگرامی دراین سرزمین کهن وتاریخی بارها وقایع گوناگون وناگواری رخ داده که هربارباسربلندی ازبوته آزمایش بیرون آمده ودلاوران وجانبازان مانع ازان گردیده‌اند که این میراث نیاکان سقوط ونام ایران از نقشه جهان محوگردد اگردربعضی ازمواردبنابعلل وجهاتی مملکت عزیزمابرای مدتی درتحت تسلط واشغال اجانب قرارگرفته است خوشبختانه دیری نپاییده که مردانی دلاوروشجاع وازجان گذشته دست ازآستین مردانگی ودلاوری بیرون آورده وباقیام دلیرانه خودمتجاوزین راتارومار ومملکت را از سقوط حتمی نجات داده‌اند درتاریخ خوانده‌ایم که بارها مملکت ایران مورد تاخت وتاز اجانب چون اسکندرمقدونی وچنگیزخان و اعراب ومغول وغیره قرارگرفته ومدتهاهم تحت اشغال بوده ولی براثرقیام مردانه مردم این مملکت کهن اجانب نتوانستندتمامی انرااشغال نمایندونام افرادی چون یعقوب لیث صفارونادرشاه افشارکه درکوتاه کردن دست اجانب وحفظ استقلال این مملکت سهمی بسزاداشته انددرتاریخ جاویدان ایران باقی خواهدماند وبالعکس مملکت ایران افرادی چون شاه سلطان حسین هم داشته است که مملکت وتاج وتخت را به محمودافغان تسلیم نموده که تاریخ هم درباره اوهم قضاوت خواهدکردوایرانی اصیل نه حاضراست که مملکتش راباجانب واگذارنمایدونه تن درخواهد داد که منافع ملی ومیهنی راکه متعلق به عموم ایرانیان است درقبال چندروزحکومت باجانب واستعمارگران بدهد متاسفانه دیدیم که عده‌ای بظاهرایرانی ووطن خواه برای مدتی که در مقامات اجرایی مشغول کاربودند بابستن قراردادهای مضرقسمتاعظم ازمنابع ملی ومحصولات نفتی این مملکت رابه ثمن بخس باستعمارگران ومتجاوزان واگذار نمودندوانوقت هم مشخص نیست که وجوه دریافتی ازبابت فروش نفت رابه چه مصارفی رسانیده‌اند و بااینکه دراین مورد ازدولت سئوالاتی بعمل آمده معلوم نیست که چرامسئولان امورازدادن پاسخ خودداری می‌نمایند و برخی دیگراز این باصطلاح ایرانیان بدون توجه به اوضاع واحوال کشوربغارت اموال مردم وبرداشت ازبیت المال مشغول وفراررا برقرارترجیح داده وراهی ممالک دیگر گردیده‌اند.

یکنفرازنمایندگان ـ پس بایستند.

اخلاقپور ـ من وشماهم باید می‌رفتیم ولی بادست خالی وتنی چندنیزازاین متجاوزان فعلا باستناد ماده ۵ قانون حکومت نظامی بازداشت وبحال بلاتکلیفی بسرمی برندومردم هم ازاین وضع آشفته ونابسامان به تنگ امده و دست به انقلاب زدند وعده زیادی براثروقوع این انقلاب ملی ومیهنی که هنوزهم ادامه داردجان خودرا فدانمودندباید متوجه بودکه درانقلاب مشروطه مستبدین ومشروطه خواهان مسلح بودندوبااسلحه گرم بیکدیگرحمله مینمودندولی این انقلاب ملی ازنیروی لایزال معنویت سرچشمه گرفته وافرادباایمان بدون استفاده ازاسلحه گرم فقط باتکای وجدان وبرخورداری از نیروی خدایی به مقابله باگلوله وتوپ وتانک پرداخته ودراغلب موارد هم ضمن دادن قربانی‌ها موفق گردیده‌اند جای تاسف است که بعضی ازدول می‌خواهند باین انقلاب ملی رنگی دیگربدهند وبادخالت خوددران به اصطلاح سرنوشت سازباشند این دول بظاهر دلسوزودرباطن امراستعمارگرباید متوجه باشند که ایرانی بیداراست ودیگر امکان ندارد بخواب غفلت فرورود وفرصت طلبان هم بغارت منابع ملی این سرزمین کهن ادامه دهند (صحیح است) جهت ملت ایران اجنبی همان اجنبی است و برای اوانگلیسی وشوروی وآمریکا فرقی نمی‌کند.

دکترطبیب ـ مرابخیرتوامیدنیست شرمرسان.

اخلاق پور ـ همین انگلیس وروسیه تزاری بودند که درسال‌های ۱۹۰۷ و ۱۹۱۹ میلادی می‌خواستند ایران را بدو منطقه نفوذی بین خود تقسیم نمایند که میهن خواهان واقعی مقاومت نموده ومانع ازاجرای چنین نقشه شومی شدندحالا بازهم مشاهده می‌کنیم که همسایه نیرومند شمالی مابعدازاینکه امریکا درامورداخلی ایران مداخله مینمایددرصدداعتراض برامده ودرضمن ازاین انقلاب پشتیبانی وآزادی خواهان راتشویق میکنندبطوریکه حضارمحترم میداننددرزمان حکومت قاجار بعلت سهل انگاری وعیاشی وسستی پاره‌ای اززعمای قوم روسیه تزاری هفده شهر ازایران رابموجب عهدنامه‌ای تصرف وازبازپس دادن ان شهرها خودداری نموداگردولت سوسیالیستی شوروی که جانشین دولت استبدادی تزاری روس گردیده به استقلال ممالک دیگر ودفاع ازازادی معتقداست وبهیچوجه اجازه نمی‌دهد که ممالک همجوارباامریکا وانگلستان درامورداخلی ایران مداخله نمایندازخودگذشتگی نشان بدهدوهفده شهر متعلق به ایران رابخاک اصلی ان یعنی ایران عزیزضمیمه نماید اینان یعنی انگلستان وامریکا وشوروی برای مادایه مهربان ترازمادر گردیده‌اند وبایدبدانند که انقلاب فعلی ایران مربوط است به خودملت واین ملت است که درسرنوشت خویش مداخله مینمایدوهرگز اجازه نخواهد داد که دیگران برایش سرنوشت سازباشند وبرای جلوگیری از دخالت اجانب ورفع نگرانی‌ها وکوتاه کردن ایادی خائنان وبرطرف ساختن مشکلات موجود ومخصوصا رهانیدن مملکت از بلاتکلیفی وخاتمه دادن باین کشت وکشتارهاوتوجه باینکه هرچه این وضع ناگوار وکشت وکشتارها ادامه یابد فرصت طلبان از ان استفاده خواهند نمودوممکن است که وضع را بنفع خود تغییر دهند بیایید بفکر حفظ بقای مملکت وجلوگیری ازتجزیه ان بیفتیم واختلاف سلیقه هاراکناربگذاریم وبابکاربردن روش هاوتدابیرمتین وعقلایی وایجادوحدت نظروهم آهنگی درصددچاره جویی برآئیم ونگذاریم فرصت هاضایع واوقات گرانبهاکه درجهت سازندگی موثراست بهدررود دشمنان ملک وملت باطرح نقشه‌های خطرناک درکمین هستندکه بازهم برجان ومال وناموس افراداین سرزمین مسلط وباکمک اجانب نقشه‌های شوم خودرااجرا نمایندمتجاوزین بدون تردید ازتوسل بهرگونه دسیسه وتوطئه‌ای برای پیش بردمنظورپلیدخودفروگذارنیستند وبابهره گیری ازشیوه نامطلوب وگروه‌های مختلف وارتش دلیراختلاف بیفکنندزیرا هرچه دامنه این اختلافات وسیع تر وزمان بیشتری را دربرداشته باشدمطمئنا خائنان فرصت طلب زودتردرصفوف فشرده مردم رخنه نموده وبمقصودخودنائل خواهندگردیدبرابربامندرجات بعضی ازصورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی عده‌ای ازنمایندگان ازهمان ابتدابیست وچهارمین دوره قانونگذاری رسالت ووظایف نمایندگی خودرابخوبی انجام داده وخواسته‌های مردم وکم کاری مسئولان اموررابموقع اعلام ومسببین تیره روزی ومتجاوزان بحقوق ملت رابمردم معرفی نموده‌اند.

یکنفرازنمایندگان ـ چراعده‌ای؟

توکلی ـ شماجزوآن عده‌ای هستیدیانه؟

اخلاق پور ـ من موجودزنده‌ای هستم که نفس می‌کشم وبالاخره براثرایرادات وانتقادات شدیدعده‌ای ازنمایندگان مجلس شورای ملی وفشارافکارعمومی دولت‌های امیرعباس هویدا وجمشیدآموزگارومهندس جعفرشریف امامی وارتشبدغلامرضاازهاری یکی پس ازدیگری مجبور به استعفاگردیدند آری وقتی که سیاست‌های دروغین جایگزین سیاست‌های حقیقی گرددمعلوم است که چه وقایع ناگواری رادربردارد متاسفانه هردولتی که مصدرکارمیگرددبدون رعایت قانون اساسی سیاست خاصی را برای خودقائل میشودکه معمولا بین دودولت یک سیاست واحدی حکم فرما نیست ومحققا دراین شرایط مختلف تضادهایی که متضمن تضییع حقوق مردم است و منجربه کشمکش‌ها وعدم رضایت هامیگرددبوجودخواهدآمدگرچه تاکنون برای واژه سیاست تعریف جامعی بعمل نیامده وهرفردیاگروه وجمعیتی بنحوی آنراتفسیروتجزیه وتحلیل می‌نمایند که غالبا هم بایکدیگرمطابقتی ندارندوهرکشور بنابعرف وعادت وسنت دارای سیاست مخصوص به خودمیباشدرویهمرفته می‌توان گفت که سیاست عبارت است ازاتخاذتدابیر وروش‌هایی براساس اصول مسلمه جهت اداره نمودن مملکت واین تدابیر وروش‌ها بایدبراساس اصول مسلمه‌ای که بصورت قانون اساسی تدوین گردیده اتخاذگرددیعنی هرتصمیمی می‌بایست باموازین قانون اساسی ومتمم ان گرفته شوداگردولت‌ها مبنای کارخود رابراین روش قراردهند وهمیشه درمسیرقانون اساسی ومتمم ان قرارگیرند واضح است که کمترباتضادها وعدم هم آهنگی‌ها مواجه خواهندگردیدمتاسفانه درپاره‌ای ازموارد بعضی از سیاستمداران ویامسئولان وماموران اجرایی بعذراینکه سیاست اقتضا میکندکه چنین یاچنان شود بدون اینکه سیاست متخذه بااصول قانون اساسی ومتمم ان قابل انطباق باشد کاری انجام می‌دهند که باعث گرفتاریها ودرهم ریختن شیرازه نظم اوضاع مملکت میگرددبدون تردیدسیاست ازقانون اساسی جدانیست وسیاست باید از اصول قانون اساسی ومتمم ان که ملاک تهیه قوانین عادی است پیروی نموده ومنبعث ازان باشد نه اینکه ازاجرای قانون اساسی بعلت اقتضای سیاست غیراصولی خودداری ودرواقع اصل را فدای فرع نمایندونمایان گراین حقیقت انکارناپذیر راباید ازلابلای قوانین عادی ونحوه اجرای انهاجستجوکردگاهی قوانین مطابق است با اصول قانون اساسی و متمم ان وزمانی مخالف ومغایرآن ومحققا بروزاین قبیل اختلافات ناشی ازاتخاذسیاست‌های گوناگون است که بعضا باقانون اساسی انطباقی ندارد وباعث کشمکش‌ها وعدم رضایت‌ها وبالاخره موجب عصیان وانقلاب می‌گردد اگر قوانین عادی برطبق اصول قانون اساسی ومتمم ان وضع وتصویب شودبدون تردید کمترناظروقایع ناگوار خواهیم بود متاسفانه درقانون اساسی ومتمم ان تضادونارسایی‌هایی بچشم می‌خورد که بایدمورد تجدیدنظرقرارگیرد ومرجعی نیزمیبایست جهت جلوگیری از اجرای قوانین مخالف با قانون اساسی ومتمم ان مانند بعضی ازممالک دیگر درقانون اساسی پیش بینی گرددقانون اساسی ومتمم ان خونبهای نیاکان ما است وافرادی چون ستارخان وباقرخان ودیگرمجاهدان جهت تحصیل ان جان فشانی هانموده‌اند وحضرات حجج اسلام وآیات عظام یعنی سیدعبدالله بهبهانی وسیدمحمدطباطبایی برآن صحه گذاشته‌اند حال اگردراین مدت هفتاد واندی سال که ازتاریخ تصویب قانون اساسی میگذردوبعضی ازاصول انرا اجراننموده ویادرپاره‌ای ازمواردبرخلاف ان اقدام کرده‌اند این عیب ازقانون اساسی نیست بلکه تقصیرمتوجه کسانی است که این امانت نیاکان راموردتجاوزوخیانت قرارداده‌اند.

رحیمی لاریجانی ـ آقای رئیس بقیه نمایندگان کجاهستند؟(عده حاضردرجلسه ۱۸۰ نفربودند)

نایب رئیس ـ باهرتعدادجلسه رسمیت دارد رای که نمی‌خواهیم بگیریم.

اخلاق پور ـ می‌خواهم این نکته اساسی را بجناب آقای دکتربختیار نخست وزیرمحترم تذکر دهم که فسادوعدم لیاقت دولت‌ها که منجربه وقایع اخیر گردیده منحصربه بیست وپنج سال اخیرنیست وبدون تردیدعدم اجرای قانون اساسی وتجاوزبه حریم ان نیزازمصادیق فسادمحسوب که متاسفانه بسال‌های ۳۱و۳۲ وقبل ازان نیز مربوط می‌شود گرچه قبلادربرنامه دولت ارتشبدازهاری بتفصیل دراین باره بحث نموده‌ام وتکراران رابنحوکامل ضروری نمیدانم ولی چون دربرنامه دولت جناب آقای دکترشاپوربختیاربرعایت قانون اساسی واجرای صحیح ان اشاراتی شده روی این اصل ازنظرآگاهی ایشان ناگزیرهستم که به تشریح شمه‌ای ازان بپردازم.

آصف ـ یکباردیگرهم خوانده بودید.

توکلی ـ ماهرچه یادگرفته‌ایم ازشمایادگرفته‌ایم.

اخلاق پور ـ ولی من ازدیگران یادگرفته‌ام وازشمایادنگرفه‌ام. طبق اصل بیست وششم متمم قانون اساسی قوای مملکت ناشی ازملت است طریقه استعمال ان قواراقانون اساسی معین مینمایدواین اصل دراصطلاح حقوقی وسیاسی باصل حاکمیت ملی معروف است وبدون تردید بوجودآورنده قوای مملکتی خودملت است فردیا افرادی قادرنیستند چنین قوایی را بوجوداورندوبرابر بااصل بیست وهفتم متمم قانون اساسی به سه شعبه تجزیه می‌شود. اول قوه مقننه که مخصوص است به وضع وتهذیب قوانین واین قوه ناشی میشوداز اعلیحضرت شاهنشاهی ومجلس شورای ملی وسنادوم ـقوه قضاییه وحکمیه که عبارت است از تمیزحقوق واین قوه مخصوص است به محاکم شرعیه درشرعیات وبه محاکم عدلیه درعرفیات سیم قوه اجراییه که مخصوص پادشاه است وطبق اصل بیست وهشتم متمم قانون اساسی قوای ثلاثه مزبور همیشه ازیکدیگرمتمازومنفصل خواهدبود. باتوجه به اصول یادشده هیچیک از قوای سه گانه حق ندارند دریکدیگردخالت نمایندروی این اصل نه دولت می‌توانددرقوای مقننه وقضاییه دخالت ووظایف انهارااعم ازکلی وجزئی انجام دهدونه مجلسین شورای ملی وسنا مجازند که تمام یاقسمتی ازاختیارات قانونگذاری خودرابه قوه مجریه یا قوه قضاییه تفویض نمایند زیراعلاوه برتاکیدصریح اصل بیست وهشتم متمم قانون اساسی اصولا درقانون اساسی ومتمم ان حق توکیل بغیرپیش بینی نگردیده است متاسفانه ازتاریخ برقراری حکومت مشروطه بارها بعضی ازدولت‌ها ازمجلس شورای ملی یامجلسین کسب اختیاراتی نموده‌اند ولوایح خودرا فقط ازطریق کمیسیون‌ها یاراسا تصویب وپس ازاجراومدتی آزمایش انها را جهت تصویب نهایی به مجلسین تسلیم مینمایندبطورمسلم اقدام باین طریق محمل قانونی نداشته ومخالف اصول یادشده ومغایر با اصل هفتم متمم قانون اساسی است که مقررمیدارد اساس مشروطیت جزوکلا تعطیل بردارنیست زیراکسب اختیار از مجلس یامجلسین برای مدتی معین جهت تهیه لوایح قانونی واجرای آن ازطرف کسب کننده اختیارات اولا تداخل قوای مقننه ومجریه دریکدیگربوده که این عمل منافی ومغایر بااصل بیست وهشتم متمم قانون اساسی است ثانیا کسب اختیارات جهت تهیه لوایح قانونی مجازبرای مدتی که کسب اختیارگردیده مجلسین را ازانجام وظایف قانونی خودبازداشته وعملا تعطیل نموده است که عمل مذکوربرخلاف اصل هفتم متمم قانون اساسی می‌باشد که مذکورافتاد متاسفانه باید این حقیقت تلخ را پذیرفت که عدم رعایت قانون اساسی ومتمم ان سابقه بس طولانی دارد که تسری پیدامیکند باوائل حکومت مشروطه که اشاره بتمام مواردی که اتفاق افتاده وقت زیادی را دربرخواهدگرفت وازحوصله این مجلس هم خارج است وناگزیر ازذکر تمام مواردبعلت ضیق وقت خودداری می‌شود وبرخلاف انتظار قانون اساسی ومتمم ان نیز درزمان حکومت دکترمحمدمصدق که خداوندمتعال غریق رحمتش بگرداند مصون از تعرض نبوده وشایدان مرحوم میخواسته است که باکسب اختیارات لازم اصلاحات اساسی را که فوریت آن ایجاب کسب اختیارات مینموده درصددرفع معایب وفسادموجود درکشوربرآید هرچنداین نیت خیرخواهانه درخورتحسین و قابل تقدیس می باشدولی این بدان معنی نیست که مابرای پیشرفت امور ورفع فساد ومبارزه بامتجاوزین بحقوق مردم بحریم قانون اساسی نیزتجاوزنکنیم ومرحوم دکتر محمدمصدق نخست وزیر وقت بدون رعایت اصول هفتم وبیست وهشتم وبیست وهشتم متمم قانون اساسی دوبارازمجلس شورای ملی کسب اختیارات نموده است یک باربموجب ماده واحده مصوب ۱۲ امرداد۱۳۳۱ بمدت شش ماه وبار دوم بمدت یکسال که ماده واحده وهمچنین مجوز تمدیدان عیناجهت حضارمحترم اعلام می‌گردد :ماده واحده ـبشخص آقای دکترمصدق نخست وزیراختیارداده میشودکه ازتاریخ تصویب این قانون تامدت شش ماه لوایحی که برای اجرای موادنه گانه برنامه دولت ضروری است ... تهیه نموده وپس ازآزمایش انهارامنتهی درظرف شش ماه که مدت این اختیارات است تقدیم مجلس نمایند و تاموقعی که تکلیف انهادرمجلس معین نشده لازم الاجرا است. نایب رئیس مجلس شورای ملی. احمدرضوی.

محمدتقی شریعت ـ آن موقع تعدادنمایندگان چقدر بوده است؟

یکنفرازنمایندگان ـ۷۳ نفر.

مهندس صائبی ـ۱۳۰ نفر.

اخلاق پور ـ آن موقع با ۷۳ نفرمردمی بودند ولی حالا با ۲۶۸ نفرمامردمی نیستیم (بقول مردم).... و اختیارات حاصله مجددا برابرباماده واحده مصوب ۳۰ دیماه ۱۳۳۱ برای یک سال دیگرتمدیدشده است ودرخلال این مدت‌ها لوایح قانونی متعددی درحدوداختیارات حاصله ازطرف مرحوم دکترمحمدمصدق وضع وتصویب وبمنظورآزمایشی اجراگردیده درواقع ان مرحوم هم مقنن بوده ولوایح قانوین وضع وتصویب مینموده وهم مجری لوایح قانونی مصوبه خودبوده است که اقدام باین عمل همانطورکه گفته شده برخلاف اصل تفکیک قواوسایرمقررات مربوط می‌باشد گرچه دربرنامه دولت ارتشبدازهاری بدولت جناب آقای دکتر علی امینی هم اشاره‌ای گردید ونظرنداشتم که مجددا بدولت ایشان ازنظر عدم رعایت قانون اساسی ایرادی گرفته باشم وفکرمیکردم که لااقل با مطالعه صورت مشروح مذاکرات شماره ۱۹۷ و۱۹۸ قانع ودیگردرصدددفاع ازقانون اساسی برنیایندولی این حق برای هرفردی هست که هراینه خوددرزمان اجرای قوانین اگرمرتکب اعمالی برخلاف قانون اساسی و متمم ان گردید بعدازپی بردن به ان درصددجبران مافات برآید من ازاینکه می‌بینم جناب آقای دکترعلی امینی طرفدار جدی قانون اساسی گردیده وعدم اجرای وتحریم انراموجب اشاعه فساد وگرفتاریهای مردم میدانندخیلی خوشحال هستم وپیام مورخ ۲۰ دیماه ۱۳۵۷ مشارالیه را تحت عنوان :نقش من دروقایع اخیر چه بود خطاب به ملت ایران مندرج درروزنامه مورخ پنجشنبه ۲۱ دیماه ۱۳۵۷ بدقت مطالعه نمودم: جناب آقای دکترعلی امینی دریک قسمت ازپیام خود ضمن اشاره به وضع آشفته کشوروورشکستگی مالی واخلاقی وبستن زبان‌ها وشکستن قلم‌ها فرموده‌اند که: قانون اساسی باشدت وسرعت هرچه بیشترتضعیف شدحال به بینیم کسیکه خودازتضعیف گردیدقانون اساسی رنج می‌برد وباصطلاح آنرانوعی زنب لایغفرمیداندخودشان درمقام نخست وزیری باقانون اساسی چه عملی را انجام داده‌اند (آصف ـ تعطیلش کرد آقا) جناب آقای دکترعلی امینی درتاریخ روز ۱۶ اردیبهشت ۱۳۴۰ دولت خودرا تشکیل داد وبدون اینکه دولت رابرای طرح برنامه واخذرای اعتماد به مجلسین معرفی نمایددرتاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۴۰ یعنی بعدازسه روزفرمان انحلال مجلسین راانتشارداد ودرتاریخ ۲۷ تیرماه ۱۳۴۱ پس ازیک سال ودوماه نخست وزیری بعلت مشکلاتی که درکاربودجه مملکت بوجودآمدوقادرنبود آنرامرتفع سازد ازسمت خود استعفا داد ودراین مدت یکسال ودوماه بدون وجودمجلسین بکارمملکت داری اشتغال ورزیدوجنابان آقایان نواب صفا وتیمسار بیات نمایندگان محترم مجلس درباره کارهای خلاف جناب دکترامینی وضررهایی راکه ازطریق واگذاری امتیاز نفت بخارجی‌ها متوجه مملکت ایران نمودبه تفصیل بحث نموده‌اند من فقط باتوجه به ضیق وفت به تشریح عمل خلاف قانون اساسی ایشان اشاره می‌کنم طبق اصل چهل وهشتم قانون اساسی اعلیحضرت همایون شاهنشاهی می‌تواندهریک از مجلسین شورای ملی ومجلس سنا را جداگانه ویاهردومجلس رادرآن واحد منحل سازد. درهرمورد که مجلسین یایکی ازانهابموجب فرمان انحلال ذکرشده وامربه تجدید انتخابات نیزبشود انتخابات جدید درظرف یکماه ازتاریخ صدور فرمان شروع شده ومجلس یا مجلسین جدید درظرف سه ماه ازتاریخ مزبور بایدمنعقدگردد.

آصف ـ حالاکه دکترامینی جزوکابینه نیست.

اخلاق پور ـ اجازه بدهید مسائل راروشن کنم.

شریعت ـ اصل مطلب را بفرمایید.

اخلاق پور ـ شمارابخدادست ازسرم بردارید مراازاصل قضیه پرت نکنید (خنده نمایندگان) لازم بنظرمیرسد که بمواد ۸۲و۸۳ قانون مجازات عمومی هم که بی ارتباط با مبحث ما نیست اشاره‌ای بشود

ماده ۸۲ ـ هر یک از وزرا و اعضای پارلمان و صاحب منصبان ومامورین دولتی که بر ضد حکومت ملی قیام نماید یا حکم قیام را بدهد محکوم به اعدام است.

ماده ۸۳- هریک ازاشخاص مذکوردرماده قبل که برخلاف قانون آزادی شخصی افراد راسلب کند یاافرادملت را ازحقوقی که قانون اساسی به انها داده محروم نماید ازشغل خودمنفصل واز ۵ تا ده سال ازحقوق اجتماعی محروم خواهدشد بااینکه جناب آقای دکترعلی امینی بنابصراحت وتاکید اصل چهل وهشتم قانون اساسی مکلف بوده است که ظرف یک ماه ازتاریخ انحلال مجلسین مقدمات انجام امر انتخابات رامهیا وتاسه ماه ازتاریخ مزبورموجبات گشایش مجلسین رافراهم سازدایشان باین وظیفه ملی ومقامی نه پرداخته وبنابمیل واراده شخصی خودبازیرپا گذاردن اصل چهل وهشتم قانون اساسی تاپایان نخست وزیری خویش ازتشکیل مجلسین جلوگیری ومرتکب جرم گردیدند اگردولت‌های بعدی قانون اساسی راتضعیف نمودند ولی بایدمتوجه بودکه جناب آقای دکترعلی امینی آنرا باعدم اجرازیرپا گذاردمیدانم که سپهبدرزم آرا نخست وزیروقت بدست استادخلیل طهماسبی کشته شدباید بگویم من بهیچوجه درصدد انتقادیادفاع ازسپهبدرزم ارا یاخلیل طهماسبی نیستم واگراشاره‌ای بمواردی که ارتباط با انها دارد می‌نمایم صرفا ازنظرعدم رعایت قانون اساسی است درتاریخ ۲۲ امرداد ۱۳۳۱ بشرح مندرج در صورت مشروح مذاکرات مربوط به جلسه ۲۴ عده‌ای ازنمایندگان محترم مجلس شورای ملی طرحی باین شرح :چون افرادی که ثابت بشودعلیه ملت ومنافع اجتماع قیام بنفع بیگانه بنماینددرهرمسلک ومذهب مهدورالدم هستندلذا ما امضاکنندگان ذیل ماده واحده راباقیدسه فوریت تقدیم می‌داریم.

ماده واحده ـ چون خیانت حاجیعلی رزم آرا وحمایت او ازاجانب برملت ایران ثابت است برفرض اینکه قاتل او استادخلیل طهماسبی باشدازنظرملت بیگناه وتبرئه شده شناخته می‌شود.

حیدری ـ رزم آراء مردوطن پرستی بود.

اخلاق پور ـ متاسفانه این طرح قانونی که نوعی دخالت قوه مقننه درقوه قضاییه میباشدبدون رعایت اصول بیست وهفتم وبیست وهشتم متمم قانونی بتصویب مجلس شواری ملی رسید وقانون مصوبه نیزبمرحله اجرا درآمدحالا بعضی ازهمان امضاکنندگان طرح که خودبرخلاف قانون اساسی رفتارنموده‌اند فریادمیزنندکه علت آشفتگی وضع موجودبعلت عدم اجرای قانون اساسی میباشدای کاش که قانون اساسی می‌توانست مانندانسان تکلم نماید تاخود درصدرتوضیح برآید مواردی که موردتجاوزقرارگرفته وبعضی ازاصول ان زیرپاگذارده شده واعظان کاین جلوه درمحراب ومنبرمیکنند .... چون بخلوت می‌روند ان کاردیگرمیکنند.... من اگرباین شعراشاره نمودم من باب شاهد مثال ونتیجه گیری ازگفتارم بودوبدون تردید برای تمام وعاظ دینی ومذهبی وکسانیکه ازاین طریق مردم را نصیحت وارشادمیکننداحترام زیادی قائل هستم.

در برنامه دولت

جناب آقای نخست وزیردرمقدمه برنامه دولت فرموده‌اند خطرکنونی که موجودیت ووحدت کشور را تهدیدمیکند اگربظاهر ازدرون کشورومعلول فساد وعدم لیاقت دولتهای ۲۵ ساله اخیربوده وروزبروز روشن تر می‌شود که یک توطئه بین المللی عظیمی برای تضعیف وخدای نخواسته تجاوز به موجودیت وحاکمیت ایران است بطوریکه همکاران ارجمندوحضارمحترم ملاحظه می‌فرمایند ازطرف جناب آقای نخست وزیر صرفا به تکوین یک توطئه بین المللی عظیمی علیه موجودیت وحاکمیت ایران اشاره شده است بدون اینکه توضیح دهندکه این توطئه بین المللی ازناحیه چه دولت یادولی طرح ریزی شده ودرشرف انجام است آیامردم ایران که باین توطئه عنوان شده مواجه هستند نباید بفهمند که طراحان این توطئه کیانندتاباتشخیص دوست ازدشمن بدانند با کدامین توطئه گران بین المللی روبروهستند؟

وجناب آقای نخست وزیربسخنان خودادامه داده ومیگویند که اگرنخست وزیراین کشور بشوم یک نخست وزیر مسئول خواهم بود وکلیه سنن پارلمانی وآزادیهای فردی واجتماعی رادرمدنظر خواهم داشت بطوریکه همکاران استحضاردارند ازمجلسین درمورد کاندیدبودن نخست وزیری ایشان نظرمشورتی خواسته شدندابرازتمایل که ازمصادیق سنن پارلمانی است وازنظرحقوقی فرق است بین نظرمشورتی وابرازتمایل زیراهمانطوریکه که درقوه قضاییه مرسوم است قضاتی که برای حل مشکلات خوددرصددسوال ازاداره حقوقی برخودرانسبت بمورد سئوال اظهارمیدارد حال اگرقاضی نظرمشورتی اداره حقوقی رابکاربندد واحیانا تخلفی بوقوع به پیوندد قاضی مشتکی عنه نمی‌تواند نظرمشورتی اداره حقوقی رامستندبربرائت خودقراردهد حال انکه ابرازتمایل که جز سنت‌های پارلمانی است عرفا ووجدانا برای نمایندگانی که نسبت به کاندیدبودن فرد یاافرادی پس ازبررسی‌های لازم ابرازتمایل نموده‌اند ایجاد مسئولیت مینمایدوبعبارت دیگرمی‌توان گفت که نظرمشورتی منبعث ازاصل چهل وششم متمم قانون اساسی می‌باشد که بموجب ان عزل ونصب وزرا بموجب فرمان همایون پادشاه است واین فرق میکندباابرازتمایل وبراساس این سنت بدوا نمایندگان مجلس فردیا افرادی برای کاندیدشدن نخست وزیری تعیین وپس ازدادن رای ابرازتمایل مراتب جهت صدورفرمان همایونی اعلام می‌شود. آیاجنابعالی که معتقدبرعایت سنت‌های پارلمانی هستیدمی‌توانید نظرمشورتی مجلسین رابعنوان ابرازتمایل که بارها اجراشده است به پذیرید ؟وبعلت عدم رعایت سنت پارلمانی من وعده‌ای دیگرناگزیربه ترک جلسه خصوصی شدیم جناب آقای نخست وزیر بگفتارخودادامه داده ومیفرمایند اینجانب به اصول اهداف جبهه ملی ایران همواره چشم دوخته ودرراه تحقق انهاکوشش خواهم نمود. لازم به نظر می‌رسد که جناب آقای نخست وزیرتوضیح دهیدکه اولا اصول اهداف جبهه ملی ایران چیست وچرادرمتن برنامه دولت به انهااشاره نشده ؟وثانیااگر جنابعالی به اصول اهداف جبهه ملی معتقدهستید ظاهرایکی ازاصول ان جبهه رعایت انضباط وعدم شرکت دردولت یاتشکیل دولت می‌باشد. آیا اخراج شماازجبهه ملی وتشکیل دولت منافی با اصول اهداف ان جبهه نمی‌باشد ؟توضیح دراین باره ممکن است چگونگی را آشکاروروشن گرواقعیت هاباشد. جناب آقای نخست وزیرضمن بیانات خود فرموده‌اند :اکنون بانهایت توفیربرنامه کوتاه مدت دولت را بحضورنمایندگان محترم تقدیم می‌نمایم وبرای اجتناب از اطاله کلام برنامه تفصیلی ودرازمدت رانیزتکثیرنموده ودراختیار آقایان محترم خواهم گذارد. این سئوال پیش خواهدامد که قطعا نمایندگان محترم مجلس با ملاحظه وقرائت تمامی برنامه دولت درمقام اظهارنظر واحیانادردادن رای اعتماد شرکت خواهندجست بااینکه برنامه دولت دردادن رای اعتمادموثر است چراازاعلام برنامه درازمدت اجتناب وآنراببعدموکول نموده‌اند ؟ونمیدانم که آیا برنامه درازمدت موردقبول خواهد بودیاخیروآیا ممکن است ایراداتی برآن وارد شودیانه ؟ممکن است جناب آقای نخست وزیر دراین موردتوضیح دهند.

دربند ۸ از رئوس برنامه‌های فوری دولت قیدشده است :لغوتدریجی حکومت نظامی ضمن جلب همکاری مراجع محترم تقلید درشهرهایی که حکومت نظامی درانهابرقراراست. همانطور که قبلا در برنامه دولت جناب مهندس شریف امامی به تفصیل وبااستناد باصول قانون اساسی و متمم ان ثابت نمودم بایدجناب آقای دکتربختیارنخست وزیر محترم متوجه باشندکه اصولا قانون حکومت نظامی مخالف ومباین باقانون اساسی ومتمم ن می‌باشد وبرای اجتناب ازاطاله کلام وطولانی شدن بحث دربرنامه دولت نظرمشارالیه رابمشروح مذاکرات دراین مورد بشرح مندرج درصفحات ۲۷و۲۸و۲۹ صورت مشروح مذاکرات شماره ۱۸۰ مورخ ۲۱ شهریور ماه ۱۳۵۷ شمسی معطوف می‌دارد حال که قانون حکومت نظامی مخالف ومغایرباقانون اساسی ومتمم این می‌باشد بایدبطورکلی فسخ گرددبنابراین داعی ندارد که باحفظ قانون حکومت نظامی به لغوتدریجی حکومت نظامی اکتفاگردد.

دربند۱۵ ازرئوس برنامه‌های فوری دولت قید گردیده است :برنامه ریزی برای ایجاد یک انتخابات ازاد درسطوح مختلف (ازانجمن روستا تاانجمن شهر) وانتخابات آزاد شهرداریها وبالاخره انتخابات مجلسین شوراوسنا. بطوریکه همکاران ارجمنداستحضاردارند ازطرف دولت جناب آقای دکترجمشید آموزگارلایحه‌ای درموردتجدیدنظر درقانون انتخابات مجلسین به مجلس شورای ملی تقدیم ومورداعتراض شدیدتنی چنداز نمایندگان من جمله اینجانب قرار گرفت وبناباستدلالی که بعمل آمدثابت نمودم که اصولا دولت حق ندارد بنابصراحت اصل بیست وهشتم متمم قانون اساسی که بموجب آن رعایت تفکیک قوا تاکیدگردیده درامورقوه مقننه دخالت وجهت آن وضع قانون کند وانرا اجرا نمایدواین مجلس است که بایدباتهیه نظامنامه داخلی وطرح قانونی امرانتخابات را مستقلاانجام دهد. آیاد دخالت دولت درانجام امرانتخابات مباین با اصل تفکیک قوانیست ؟اگربخاطرهمکاران عزیزباشد درمقابل ایراد اینجانب وعده‌ای دیگر وزیرکشور اسبق درصددپاسخگویی برآمدکه بهیچوجه قانع کننده ومنطبق با قانون اساسی نبود وبالاخره لایحه تسلیمی ازطرف دولت مستردگردید.

دربند ۶ ازبرنامه سیاست خارجی دولت ایران درزمینه رفع تبعیض نژادی قیدشده ... دولت ایران بدون توجه به ملاحظات خاص اقدامات جدی بعمل خواهدآوردوباین جهت تصمیم داردکه براساس قطعنامه‌های مصوب مجمع عمومی ودرجهت رفع ایرادات منطقی به سیاست گذشته درروابط خودباافریقای جنوبی تجدیدنظربنیادی بعمل آورد... بطوریکه ملاحظه می فرماییداین تجدیدنظرکلی وهمه جانبه بوده وقیدی دران وجودنداردولی جناب آقای دکتربختیاربهنگام طرح برنامه دولت که ازرادیوپخش شداین تجدیدنظردرروابط با افریقای جنوبی راکه بدون قیدوشرط بوده با اضافه نمودن جمله تاحدی که لازم باشد مشروط ومحدودنمود. درواقع بند۶ مذکوردرمجلس شورای ملی بدون قیدوشرط وحدی عنوان شده ولی درمجلس سنا باضافه کردن جمله تاحدی که لازم باشدبند۶ رامقلوب وازمفهوم واقعی خودخارج ساخته است.

دریکی ازبندهای مربوط به رئوس سیاست داخلی دولت به اعاده حیثیت قوه قضایی وتامین استقلال ان اشاره شده است :اگرهمکاران ارجمندبخاطربیاورنداینجانب به هنگام طرح کلیات بودجه سال ۱۳۵۵ (مربوط به دولت هویدا) وهمچنین دریکی دیگرازنطق‌های خودمربوط به بودجه سال ۱۳۵۶ (زمان حکومت دکترآموزگار) ونیزبهنگام طرح برنامه دولت مهندس شریف امامی بمسئله استقلال قوه قضاییه باتمسک به قانون اساسی ثابت نمودم که قوه قضاییه کشورازنظررعایت اصل تفکیک قوا بایدمستقلا توسط آن قوه اداره شودنظارت ودخالت قوه مجریه دران بهرشکلی که باشدبرخلاف قانون اساسی است وقوه قضاییه احتیاج به وزیرندارد من فکرمیکردم این دولت که خودراطرفدار جدی قانون اساسی ومجری آن معرفی کرده باین مسئله توجه خواهدنمود. درموردعدم لزوم وزیرجهت قوه قضاییه به بینیم که جناب آقای نخست وزیر یاوزیردادگستری چه پاسخی خواهندداد. وازطرفی درهیچیک ازاصول قانون اساسی ومتمم آن پیش بینی نگردیده که برای دووزارتخانه یک وزیرتعیین نمودویااینکه میشودبجای وزیرسرپرست وزارتخانه درنظرگرفت ولی درهیئت دولت مشاهده می‌گردد که جناب آقای دکترشاپوربختیارعلاوه برقبول سمت نخست وزیری وزیرکشورهم هستند وجناب آقای سیروس آموزگارعلاوه بردارابودن سمت وزیرمشاور سرپرستی وزارت اطلاعات وجهانگردی رانیز بعهده دارند درخاتمه ازاینکه پس ازمدتی روزنامه هابدون هیچگونه مانع وسانسوری منتشرمیگردند ضمن ابرازخرسندی صمیمانه ترین تبریکات خودرا بحضورجامعه مطبوعات ابرازپیشرفت وتعالی رکن چهارم مشروطیت را دراعتلای وتنویر افکارمردم ازخداوندمتعال خواستارم. وبالاخره بیایید برای رهایی مملکت بایکدیگرمتحدوباارشاد وراهنمایی آیات عظام وعلمای اعلام مردم را ازاین بلاتکلیفی‌ها نجات دهیم وقت منهم تمام شد.

نمایندگان ـ آقای اخلاقپور بفرمایید دلنشین است.

اخلاقپور ـ بهرحال درخاتمه عرایضم ودرپایان سخنانم توفیق همگی راازخداوند متعال خواهانم.

نایب رئیس ـ آقای دکترشیروانی بفرمایید.

دکترداریوش شیروانی ـ ساحت مقدس مجلس شورای ملی دراین روزهای حساس که مبارزات دلیرانه وصادقانه ملت مابه اوج خودرسیده وبادرهم شکستن دیوارهای سکوت اراده ملت نقطه پایانی بردفتردوران اختناق سیاه رقم زده است مااعضای گروه اقلیت منفرد با تعظیم به انقلاب پرخروش وثمربخش ملت ایران با آنکه درسالهای تیره اختناق که همه زبانها بسته وقلمهاشکسته بودومانیزازاین ستمگری مستثنی نبودیم معهذا باقبول همه تهدیدهاو توطئه‌ها ازپای ننشستیم ودرسخت ترین شرایط هرانچه هم گفتیم ونوشتیم وعمل کردیم درپرده استتار ماندوبگوش هم میهنان نرسید ولی وسرفرازیم که هم آهنگ باآغازجنبش ملی ومذهبی درکنارملت پرده‌ها رابالازدیم وگفتنی‌ها را گفتیم وهرجا که لازم بودایستادیم ومبارزه کردیم.

دراین ایام سرنوشت ساز که بازبرنامه دولت جدیدی مطرح است با انکه قبل ازابرازرای تمایل توسط بیانیه‌ای که جهت ثبت درصورت جلسه قرائت می‌شود به آگاهی ملت ایرن رساندیم. پیام گروه اقلیت منفرد به نمایندگان مجلس شورای ملی همکاران محترم امروزدرتاریخ حیات سیاسی هریک ازمانمایندگان مجلس شورای ملی حساس ترین روز ومهم ترین لحظه تصمیم گیری است.

ابرازتمایل برای انتخاب نخست وزیر که یکی ازسنت‌های باارزش پارلمان ایران بود ومتاسفانه بدوران اختناق همانند سایرحقوق مجلس ومجلسیان بدست فراموشی سپرده شده بوداینک نیزکه با استعفای دولت باصطلاح موقت نظامی مطرح شده بصورتی عنوان میگرددکه قابل تحمل نیست وکمترین بی توجهی مابه قیمت ازدست رفتن همه حیثیت باقیمانده نمایندگان مجلس تمام خواهدشد واین پایگاه که می‌بایست نقطه اتکا ومرکزتوجه مردم باشد مهر بطلان می‌خورد وازهمه مهمترفردفرد مادرپیشگاه ملت ایران وتاریخ این سرزمین مسئول خواهیم بود. همکاران مااستحضار دارندکه در ۲۵ سال اخیرنخست وزیران پس ازانتخاب به این سمت بهنگام معرفی اعضای کابینه ضمن تشریح برنامه دولت خودازپشت تریبون مجلس بانمایندگان وملت ایران سخن میگفتندولی این بارکسی که هنوز ظاهرا باین سمت برگزیده نشده وگویاقراراست امروزماوشما بایشان رای تمایل بدهیم باوجوددولتی برسرکارتحت این عنوان که به قصدنجات مملکت قبول مسئولیت کرده است ازچندروزقبل شروع به مصاحبه وگفتگوکرده وازدوروزقبل بااستفاده ازرادیوتلویزیون رسمی مملکت به مملکت پیام وسلام فرستاده وبه تشریح برنامه‌های خود پرداخته است وجالب اینکه مفسران وخبرخوانان رادیووتلویزیون هم ازاوبعنوان نخست وزیرآینده این مملکت یادکرده‌اند.

درچنین اوضاع واحوالی اعتقادمابراین است که رای تمایل امروز نه تنهانمی‌تواندموثروقانونی باشدبازگشت بسنت ارزشمنددیرین پارلمانی هم نیست وبایدگفت اینبارهم توطئه گران استعمارتصمیم گرفته اندباتحمیل شخصیت شناخته شده‌ای که سوابق سیاسی اوقابل تامل است وحتی ازصف یاران دیرین خودهم رانده شده وتک وتنها مانده مجلس شورای ملی رامسئول اعمال نامعلوم او که مسلمادرطریق تامین حقوق وخواسته‌های مردم موفقیت آمیزنیست قراردهندومجلس ومجلسیان راقربانی کنندوتحت عنوان جبهه ملی وبابهره گیری ازنام مرحوم دکترمحمد مصدق جبهه‌ای درمقابل جنبش اصیل مذهبی ایران بگشایند.

مانمایندگان عضوگروه اقلیت منفردکه به شهادت شماهمکاران ازاغازجنبش ملی ومذهبی ملت ایران درکنارانها مبارزه‌ای اصولی ومنطقی را درجهت تامین خواسته‌های ملت ایران آغازکرده وبخاطراستقلال مملکت مردانه ایستاده‌ایم دراین لحظات حساس تاریخی بشما دوستان وهمکاران هشدارمیدهیم که مجلس نمی‌بایست رودرروی ملت ایران قرارگیرد ووظیفه ما بعنوان نمایندگان مردم این است که درکنارانها ودرمیان انها باشیم وهماهنگ باجنبش ملی ومذهبی ایران باهرگونه نابسامانی مبارزه کنیم وتنهاازاین طریق است که می‌توانیم دین خودرا به ملت ایران ادا کرده باشیم که انجام این وظیفه مهم وتاریخی اینک بیش ازهمیشه نیازبه اندیشیدن وتفکروازخودگذشتگی دارد.

بایدهمه یکپارچه شانه خودرازیربار این ننگ که گونه‌ای شعبده بازی است خالی کنیم وباعدم شرکت در رای گیری باصطلاح ابراز تمایل وعدم اعتقادخودرا به این خیمه شب بازیها اعلام داشته یکباردیگر بملت ایران ثابت نماییم که درکنار انهاهستیم ودرخانه ملت برای خدمت بملت کمرهمت بسته وازهیچگونه خطری نمی‌هراسیم.

مجلس ایران بایدباردکردن این صحنه سازی‌ها موضع خودرا درجامعه ایران مشخص کند وانگاه با دوراندیشی وبررسی واقع بینانه برای حل مشکلات وطن که متاسفانه بعلت ندانم کاریها درمعرض خطرقرارگرفته فکری اساسی واصولی بکند. بامیدهمت وپایداری شما. علی اصغرمظهری ـنماینده مردم کرمان. دکترداریوش شیروانی ـنماینده مردم تهران ـاسماعیل نواب صفا ـنماینده مردم اصفهان. دکترکاظم رحمانی ـنماینده مردم قوچان.

متاسفانه پیشنهادگروههای اقلیت مجلس شورای ملی که تماس باجامعه روحانیت ونیروهای سیاسی ملی راجهت برگزیدن شخصی به نخست وزیری مطرح کرده بودندموردتوجه قرارنگرفت (آصف ـ به رای گذاشتند) واکنون دولتی برنامه خودرادراین مکان مقدس مطرح کرده است وبارمسئولیت اینهمه گرفتاری ومشکلات ومعضلات که جامعه ایرانی با ان دست به گریبان است بردوش یکایک مانمایندگان ملت سنگینی می‌نماید وبایدباتفکر وتعمق فراوان وباجدانی آسوده براین مشکل فائق آئیم. بااین دولت مسائل مملکت بهیچوجه حل نشده وشایدمشکلی برمشکلات هم اضافه شده است ومشکل گشای مسائل کنونی مملکت وبیرون آوردن ان ازبن بست اعتقادداریم که کارشماآقایان اعضای محترم هیئت دولت نیست.

همانطوری که پیش بینی کرده بودیم انتخاب آقای دکترشاپوربختیاربه نخست وزیری نه تنها موردتاییدجامعه روحانیت ونیروهای سیاسی ملی قرارنگرفت بلکه باموجی از اعتراض گسترده همه طبقات مختلف مردم روبروشد. بادریافت واقعیتهای عینی انقلاب ایران نماینده مردم بایدموضع خودرا درکنارملت انتخاب کندونماینده مجلس نمی‌تواند ونبایدرودرروی مردم قرارگیردبنابراین معتقدیم بایدکسی نخست وزیر ایران بشودکه باتکیه به نیروهای اصیل ومذهبی مملکت راازاین بن بست کنونی خارج ساخته ویابه پیروزی رساندن ملت ایران مشکل گشای مسائل کشور باشد. وجامعه انقلابی ایران راکه برای مبارزه با هرگونه استبداد استثمار واستعمار وافکارشوم تجزیه طلبی قیام کرده به سرمنزل مقصودرهنمون شود وبرای همیشه ظلم وستم وفساد وتباهی را ازاین سرزمین مقدس ریشه کن سازد وایرانی مستقل ـآزادوآباد وبرخوردار از عدالت اجتماعی ودموکراسی واقعی بوجودآورد وبه نسلهای آینده باغرور وسرافرازی بسپارد. بارها ازپشت این تریبون عنوان کرده‌ام که مردان مسئول مملکت ما مردم رابه بازی گرفته اندآنهم ازنوع ننگین آن یعنی دودوزه بازی می‌کنند.

بارها دراین سه سال ازپشت این تریبون فریاد زده‌ام که کسانی راباید رویاروی مردم قرارداد کسانی باید پیامهای ملی ومیهنی بدهندکه هرگزرنگ عوض نکرده باشند هرگزبه مردم دروغ نگفته باشندوامروزنیز ناگزیرم عنوان کنم زیرا هنوزدودوزه بازی با این مردم از طرف مردان مسئول به پایان نرسیده است امافراموش نکنیم واقعیتهارا درک کنیم که مردم رادیگرنمی‌توان بازیچه قرارداد ـمردم هوشیارند ـمردم آگاهند ـمردم راست ودروغ رابخوبی تشخیص میدهندوخوب بموقع به قضاوت می‌نشینند.

دکترصدیق اسفندیاری ـ این یکی را درست گفتید.

رفعتی ـ دیرنشده یکی راشمامعرفی کنید.

دکترشیروانی ـ این فریادهای مردم که برعلیه شماست جناب نخست وزیرمیدانیدبرای چیست ؟چون درپیام خود که برای ملت فرستادید (آنهم قبل ازانکه به نخست وزیری برگزیده شده باشید) ضمن آن مطالبی مبهم است وحقیقت ندارد. شماازیاران دیرین خوددرجبهه ملی یادکرده‌اید این همان جبهه ملی است که شمارطردکرده است ورسما هیئت اجرایی ان شمارا اخراج نموده است همانطورکه دیگردبیرکل حزب ایران نیستید. شماازاهداف جبهه ملی دائم سخن می‌گویید که همیشه بدان چشم دوخته‌اید وازان پیروی خواهیدکردپس چرانگذاشتیدکه جبهه ملی خودش انها را انجام بدهد چرا ازانهاجداشدیدتاانهاهم شماراطرد کنندچراتاآخرین لحظه با آقای دکترصدیقی مبارزه کردید ونخواستیدکه قبول مسئولیت کنند.

توکلی ـ دکترصدیقی خودش نمی‌خواست می‌خواهید دکترقریب را بیاوریم؟

دکترشیروانی ـ چرابایشان کمک نکردید ویادرکابینه‌ای که می‌خواست تشکیل بدهدعضوآن نشدید آیامردم حق ندارندبگویندکه نخست وزیری شمابعلت جاه طلبی وفرصت طلبی است ؟آنهم درچنین دوران حساس وبااینهمه مشکلات دراین مملکت ؟به اتکای چه نیروهایی قبول مسئولیت کردیدجامعه روحانیت وتمامی گروههای سیاسی که اعتباراسمی ویانیرویی دربین مردم دارندکه شماراقبولن ندارند. آیاشهامت وشجاعت وجسارتی که عنوان می کنیدمنظوررودرروی مردم قرارگرفتن است ؟آیاشهامت بمعنی لجاجت است؟ آیا از خودراضی بودن بمعنی ازخود گذشتگی است ؟آیااین به بازی گرفتن انقلاب اصیل و نهضت مذهبی وملی ملت ایران نیست؟

چطورنمی‌توانیدتصورکنید که میهن پرستان وکسانی که عاشق این مرزوبوم اندوریشه‌های خودرا دردل این خاک مقدس تنیده‌اند تنهاپشتیبان شما را سیاستهای استعماری وخارجی میدانند ؟آیا این محاسبه مردم ایران اشتباه است؟

چگونه می‌خواهید این تردید که دراثرتفکر وتعمق دربین تمامی طبقات جامعه ایرانی وجوددارد راازبین ببرید چطور نمی‌خواهید قبول کنید که مردم ازخود می پرسندایران عزیز ما ـ میهن مقدس ما که دراثرظلم وستم ـ فساد وندانم کاریها وبی لیاقتیهای دولتهای گذشته به لب پرتگاه سوق داده شده است اکنون به کجا می‌خواهد پرتاب بشود؟

ملتی که بخاطرآزادی وآزادگی ـعدالت اجتماعی ورفاه همه طبقات وبرای حفظ وصیانت تمامیت ارضی واستقلال میهن خودقیام کرده است چطورفکرمی کنید باین آسانی حاضربگذشت است ؟فقط بخاطرچندسوگندی که یادکرده‌اید؟

ملت ایران ازشماسئوالاتی داردکه باید ازپشت این تریبون به آن پاسخ بگویید ـدراین ۲۵ سال گذشته که دادسخن داده‌اید که درزندان وتبعیدوخانه نشین بوده ایدچطورازبانک توسعه صادرات حقوق دریافت کرده‌اید ؟وچطور مدیرعامل چندشرکت بوده‌اید ؟ودریک شرکتی هم که جزبنیادپهلوی بوده است ـمگرخودتان به این بنیاد ایراد نمی‌گرفتید ؟.... خانه نشین بودن برای مامفهوم دیگری دارد ودراین مملکت هستند کسانی که زجرکشیده‌اند بیش از شما وواقعا هم خانه نشین هستند وآنقدرهم ادعا ندارند.

مردم ازمن خواسته اندکه بعنوان نماینده انها ازشماسئوال کنم که پاسخ شمادرموردنامه‌ای که دراین چندروزگذشته درمطبوعات هم چاپ شده است (ازطرف آقای حسین مکی) چیست ؟این اسناد وجوددارند ـمگرهمین سندنبود که درشورای امنیت ضمن چندسنددیگر سبب شدکه ملت ایران به حقوق حقه خودبرسد.

شماازمرد بزرگ تاریخ معاصرایران مرحوم دکتر محمدمصدق نام می‌برید وخودرا ازیاران دیرین آن شادروان میدانید مگردکترمصدق نبودکه این مدرک را دران مکان ارائه داد؟

ازجبهه ملی که درصف نهضت وانقلاب ایران است طرد شده‌اید وآنان رایارخودمیدانید ـ ازنام مظهرنهضت ملی شدن نفت استفاده می‌کنید وضمن پیامهاومصاحبه‌های خود درکنارعکس مرحوم دکترمصدق می‌نشینید وبخاطرهمین انتظاردارید که تمامی نیروهای ملی ازشماپشتیبانی کنندآنهم باچنین کابینه ضعیفی ؟(البته یکی دومرد باتقوی وفضیلت وکاردان درآن دیده می‌شوند) با این کابینه می‌خواهید مشکلات این مملکت راحل وفصل نمایید ؟مردم معتقدنیستند وماهم اززبان مردم سخن می‌گوییم درحالیکه میدانم چه مسئولیت سنگینی رااکنون برعهده دارم خصوصا دراین لحظات حساس وخطرناک وسرنوشت ساز ازتاریخ ایران فقط بخاطرهمین است که احساس مسئولیت ودرک واقعیت بیشتری را می‌نمایم دربرابرهم میهنانم دربرابرکشورم جنابعالی آقای دکترشاپوربختیارمشکل بتوانیدمسائل این مملکت راحل کنید (مجتبایی ـآقای قریب فقط می‌تواندحل کند) ماوحشت داریم که چه خواهدشد؟

رفعتی ـ نسبت به هویدا چه می‌گفتید؟

دکترشیروانی ـ ملت مابرعلیه هرنوع دیکتاتوری مبارزه یم کندوبیم دارد ازاینکه بدست شما بار دیگر با وجودیکه ازازادی سخن می گوییدوسوسیال دموکراسی راسرلوحه کارخودقراردادهاید به وحشتناکترین نوع دیکتاتوری دچار شود. من ۲۵ سال است که معتقدبه اهداف سوسیال دموکراسی می‌باشم وباگروهی مدتهاست که دراین راه برای میهنم گام برمیدارم ولی دربرنامه خودتان صرفنظر ازمطالبی که همیشه ازخواسته‌های ملت ایران بوده که همگی آن موردتاییدماست بوی لیبرالیسم می آیدسوسیال دموکراسی ملهم ازلیبرالیسم پیشروسوسیالیزم اصیل است که همواره ازطریق انتخابات آزادمردم را درسرنوشت خودسهیم می‌سازد. برای اینکه وقت رارعایت نمایم زیرا باهمکاران پارلمانی تعهد اخلاقی داریم که بیش ازنیم ساعت بخاطربحرانی بودن وضع مملکت سخن نگوییم. انچه راکه بعنوان سوسیال دمکرات درچندماه قبل باختصاربرای میهن خوددراین راه آرزو داریم می‌خوانم:

بیان نامه گروه سوسیال دمکرات ایران

تحولات جامعه مصرفی کاذب ایران بویژه در سالهای اخیرازطرفی سبب تمرکز ثروتهای کلان دردست عده‌ای معدود وازطرف دیگرموجب دستنگی ومحرومیت قشرهای کم درآمد ومتوسط گردید که خودموجب متزلزل نمودن تعادل اجتماعی وآلودگی وانحطاط اخلاقی وفرهنگی مردم میهن ماست ودرنتیجه نابسامانی ونارضایی اکثریت مردم را فراهم آورده است مبارزات حق طلبانه ملت ایران درسالهای اخیراین واقعیت را به اثبات رساند که مردم ایران با روشن بینی واگاهی بیشتر بامسائل اجتماعی وسیاسی مواجه شده وباایجاد تزلزل درمنافع هیئت حاکمه ونظام مصرفی کاذب درشناخت خود ومسائل اجتماع پویاتروکوشاترشده اندولی دراین میان ازیک رهبری ومرکزیت صحیح که نیروی خلاقه مبارزان راه حق و حقیقت رارهبری کندبرخوردارنیستند بدین سبب در شرایط سیاسی فعلی ایران باتکیه به نیروی زحمتکشان روشفنکران رامسئولیت ورسالتی است بس خطیر تاآنان نیزهمگام وهمدوش با سایر هموطنان خوددرمبارزات مشارکت داشته وبی تفاوت وبی اثرنباشند.

گروه سوسیال دموکرات ایران پایگاه اصلی واصیل مبارزان راه آزادی وحق وعدالت است که تشکیلان مولوداعتماد به نفس وخودآگاهی وشناخت قشرهای کم درآمد ـمتوسط ـحقوق بگیرد وروشنفکرجامعه ماست. رسالت سوسیال دموکراسی ایران. سوسیال دموکراسی رسالتی است درجهت کسب و دفاع ازآزادی ـعدالت ورفاه بویژه درزمینه‌های اجتماعی ـسیاسی ـاقتصادی. سوسیال دموکراسی آگاهی از احساس مسئولیت فردنسبت به اجتماع وهمچنین حفظ وصیانت وی دربرابر جامعه است.

سوسیال دموکراسی برخلاف سوسیالیزم که منحصرا مدافع طبه کارگراست کلیه قشرهای زحمتکش جامعه را دربرمیگیرد. سوسیال دموکراسی نهضتی است ملهم ازسوسیالیزم اصیل ولیبرالیسم پیشروکه همواره ازطریق انتخابات آزاد مردم رادرسرنوشت خود سهیم می‌سازد وطن ماشاهد جنبش‌های اصیل فراوانی بوده است که کم وبیش ازنظرمحتوا بانهضت سوسیال دموکراسی قابل قیاس است ومی‌توان مبارزه وقیام مردم را درتاریخ مبارزات معاصر درجریان نهضت تنباکو وانقلاب مشروطیت وملی کردن صنعت نفت ازان جمله دانست.

گروه سوسیال دموکرات ایران با الهام از مبارزات اصیل گذشته خلق ایران وسایر ملل جهان سنگری است برای احیا وگسترش جنبش ونهضت‌های مردمی وپایگاهی است برای مبارزه با هرنوع استعمار واستثمارباشیوه وروش‌های منطبق با زمان

۱۰ - این گروه مدافع حقوق کشاورزان ـکارگران ـروشنفکران ـطبقات کم درآمدوحقوق بگیروتمامی اصناف زحمتکش وبازرگانان شرافتمندملت ایران است.

۱۱ - هدف :هدف ازتشکیل گروه سوسیال دمکرات ایران.

ازنظرسیاسی :مبارزه باهرگونه استعمارواستثمار خارجی وداخلی وپیکارباهیئت‌های حاکمه فاسد ودفاع ازقانون اساسی واستقلال وحاکمیت ملی وتمامیت ارضی کشورایران است.

ازنظراجتماعی :دفاع ازآزادیهای فردی وگروهی ودفاع ازحقوق مادی ومعنوی وتامین عدالت اجتماعی ورفاه طبقه زحمتکش براساس درک ارزشهای فردی واجتماعی است. پی ریزی جامعه‌ای مترقی است که دران همه مردم و بویژه طبقات زحمتکش وکم درآمدباخودشناسی و احساس مسئولیت واطمینان به آینده سرنوشت خودرا تعیین کنند.

ازنظرآموزشی :مبارزه ایست برای ساختن نظامی محیطی که درآن استعدادهمه افرادملت وبخصوص طبقات کم درآمدشکفته شده وشخصیتهامحفوظ ونبوغها جلوه گرشود.

ازنظراخلاقی ومذهبی باالهام ازتعالیم دین مبین اسلام وقران مجید مبارزه ایست با کلیه قدرتهای کاذب جامعه که باصلاح دروغ ـچاپلوسی ـریاودوشخصیتی مجهزهستند.

از نظر اقتصادی :مبارزه ایست برای ازبین بردن فاصله طبقاتی ـتورم ـبیکاری واقتصادمصرفی کاذب. پی ریزی جامعه ایست بابهره مندی کامل ازکشاورزی سالم باتوجه به منافع ملی استفاده صحیح از منابع طبیعی وزیرزمینی کشورما با توجه به تجربیات ـاشتباهات و پیروزیهای سوسیال دموکراسی سایرکشورها با دیدی واقع بینانه ترهرگونه اقتصادمصرفی کاذب راکه ازنظرمادی سبب جنگها وبیکاری وتورم و از نظر معنوی سبب آلودگی فرهنگی میشودمحکوم می‌کنیم.

مامعتقدیم هیئت‌های حاکمه ایران ناتوان تر وفاسدتر ازآنندکه بتوانندحتی قسمتی ازبرنامه سوسیال دمکراسی ایران را اجرانمایند. بدین سبب گروه سوسیال دموکرات ایران ازهمه خواهران وبرادران ایرانی که بااهداف فوق موافقت داشته ومنظوری جزآزادی ـعدالت اجتماعی ورفاه مردم ایران ندارندمیخواهد که درگروه سوسیال دمکرات ایران گردهم آمده ونبردواقعی رابرای نیل به اهداف فوق آغازکنند.

درضمن سوسیال دموکراسی با مذهب همیشه رابطه خوبی دارد و بهترین نمونه آن درآلمان غربی است.

توکلی ـ مبارزه مااکنون بااستعماراست آقای دامادقریب همه شمارامی شناسند.

دکترشیروانی ـ آیا سوسیال دموکراسی هم فقط شعاری است که مطرح کرده‌اید یااصالت دارد؟ اگرچنین باشد لااقل آرزوی گروه ماست جناب دکتربختیار آیاشماخودتان ودولتتان راوارث طبیعی انقلاب ایران میدانید ازشماسئوال می‌کنم آیاخودتان قبول داریدکه حکومت شماودولت شمابااینهمه ضعف وبااینهمه ناهم آهنگی وارث چنین انقلاب عظیمی باشد ؟اینهم شهید که ملت ایران داد واینهمه قربانی که بدست تاریخ سپرده شداین همه خونهاکه براین زمین مقدس ریخته شد آیاحاصلش دولت باصطلاح ملی جنابعالی است ؟آیاامروز درپناه نام مرحوم دکترمحمدمصدق به میدان امدن هماننددیروزنیست که عده‌ای درپرتونام پادشاه ایران اینهمه ستم وبی عدالتی نسبت به ملت ایران روا داشتند ـمیدانیدچرامردم نگرانند ـمردم وحشت دارندبرای اینکه به یاران خود پشت کرده‌اید ودرجامعه نیرویی ندارید نگرانی ملت ایران ازاینستکه آیادکترشاپوربختیار نیزدرلباس آزادیخواهی سالهای متمادی به گرده ملت شلاق نخواهدکشید؟

شماازروابط سخن می‌گویید ـبخوبی درکابینه شما روابط بچشم میخوردمسلماخواهیدگفت که کسی حاضرنشدبامن کاربکندوناگزیربودم متاسفم که بااین وضع چطورمی‌توانید این بحرانی ترین لحظات تاریخی راباچنین ترکیبی ازکابینه سپری نمایید.

مبارزه ما اکنون نیزبااستعماراست که هرروزچهره کریه خودرا بازیوری دیگرمی آراید ـماباهرنوع دیکتاتوری مخالفیم ـ باهرنوع استعمارواستثمار مخالفیم ـملت ایران وانقلاب ایران یک دشمن دارد و بس انهم استعمارگران هستند.

دراین لحظات حساس که ملت ماسرگرم مبارزه علیه ظلم وستم وبیدادگریست ازنظرما هرنوع معامله وقراردادی درمورد نفت باطل است وبایدکلیه قراردادها با اطلاع مجلس ملی باشدتعجب می‌کنم ازنفت سخنی بمیان نیاوردید ـازنفت بلوچستان که می‌گویند ۲ قرن می‌توان استخراج کرد وازمعادن اورانیون که درایران فراوان است ـمجلس وملت راآگاه کنید که استعماراز ماچه می‌خواهیم وبه چه بهایی باید از منابع ملی وزیرزمینی خودصرفنظرنماییم. جناب دکتربختیار نگرانی مردم ازاین مطالب است مجلس ومردم راروشن کنید. خونبهای شهیدان انقلاب بزرگ بامستمری دادن به بازماندگان بطریقی که عنوان کرده‌اید بهیچوجه موردقبول ملت ایران نیست این خونهابخاطرآزادی وآزادگی بخاطرحکومت قانون وبرکندن ریشه‌های ظلم وستم و فسادریخته شده این خونهابخاطراستیفای حقوق ملت ایران ازاستعمارگران وبخاطر حفظ منابع ملی ـبخاطرحفظ سنن وآداب ـمذهب ـفرهنگ ملی ریخته شده بالاخره بخاطرایرانی آزاد وآبادومستقل که درآن مردان وزنان ازاده ان حاکم برسرنوشت خویش باشند جانهافداشده است. هرچندکه بفکربازماندگان بودن وشهیدان راافتخارمیهن دانستن وظیفه هرمیهن پرستی است امابالاتراز همه درک کردن که برای چه شهیدشده‌اند ـ برای آزادی وآزادگی ایرانی برای موجودیت ـقومیت و ملت واستقلال ایران که بهیچوجه نخواهیم گذاشت که دیگر با مخاطراتی مواجه بشود.

ازطرف همکارودوست عزیزم جناب نواب صفا سخن می‌گویم که درتمام حوادث خونین اصفهان ونجف آباد با مردم همدردی وهمدلی وهمگامی داشته این مردم ازایشان خواسته‌اند که درمجلس شورایملی عنوان بشود همچنین گروههای مختلف ازمردم تهران وشهرهای دیگرازبنده خواسته‌اند که گفته شود که دادن قربانیها و مجروحین فراوان بخاطر حضوردولت جنابعالی درمجلس شورای ملی نبود. آقای نواب صفا گفت که عنوان کنم که طبقات ملی دراصفهان این دولت راقبول ندارند.

توکلی ـ خودآقای نواب صفا راهم قبول ندارند.

دکترشیروانی ـ تحصن دانشگاهیان ـشهیدشدن استاد دکترنجات اللهی وقربانی شدن دانشجویان برای من بعنوان یک دانشگاهی برای این نبود که اکنون دربرنامه دولت باصطلاح ملی جنابعالی سخن بگویم منهم مانندتمامی استادان ودانشجویان وجوانان ومیهن پرستان بطور کلی آرزوی ان دولت ائتلاف ملی ووحدت ملی راداشتم که خشم مردم را تسکین دهد ومملکت از فلج اقتصادی بدرآید.

توکلی ـ چطورشماازتهران انتخاب شدید؟

دکترشیروانی ـ جناب دکتربختیارمنکه هرگز شماراندیده‌ام وباشماهم شخصاخصومتی ندارم. ایران عزیزما درخطراست ـمیهن مادرلب پرتگاه است ووظیفه نماینده ملت منعکس کردن افکار ـامیال وآرزوهای مردم دراین ساحت مقدس مجلس شورای ملی است. برای مجازات چپاولگران وغارتگران بیت المال ملت که به خارج گریخته‌اند چه میخواهیدبکنید درهرمقامی که هستند چه افرادی که دارای مشاغل عالی بوده‌اند وچه دربخش خصوصی این ثروتها راچگونه میخواهیدبه کشوربازگردانید ـ شمانیزماننددولتهای سابق متوسل به قوانین دادگستری گردیده‌اید که مسلمااین نحوه محاکمات جوابگوی انقلاب ایران نیست. ملت درانتظار محکمه ملیاست ملت درانتظار دادگاههای انقلابی است ماههاست که می‌گوییم به ملت باید شخصیت سرکوب شده اش رابازگرداند ـملت می‌خواهد احساس کند که پیروزشده است چطورمیخواهید آرامش را به ملت بازگردانید باتهدید ویابه اینکه وضع بحرانی است وامکان کودتاوجودداردچراارتش را رودرروی مردم قرارمیدهید چرامردم راازارتش می ترسانید ـ ملت ما به ارتش نیرومندایران وسربازان فداکار آن احترام می‌گذارد ـدراین روزهای حساس موجودیت ووحدت مادرخطر است ـملت بخوبی میداند که ارتش حافظ استقلال و تمامیت ارضی میهن ماست. مابه ارتش خودافتخار می‌کنیم ـ افسران وسربازان برادران ماهستند ـاین استعمارگران اند که آرزوی دشمنی بین ارتش ومردم را دارند ـملت هوشیار است وازسوی ارتش خطری را احساس نمی‌کند ـ شایدانها که ظلم وستم رواداشته اندانها که به مردم زجروشکنجه داده‌اند بیم دارند ازاینده خود واین افکارشوم را درسرمی پرورانند وانرانباید به نام ارتش ایران تمام کرد. مشکلات این مملکت رافقط تنها ازراه سیاسی می‌توان حل کرد وبخاطرهمین نبایدنیروی ملتی شجاع ـهوشیار ـومیهن پرست را نادیده گرفت. ملت ایران همانطور که بافساد وظلم وستم مبارزه بی امان نمودتاآخرین قطره خون خودرا دربرابر تجزیه طلبان وافکارشوم ضدملی ایستادگی خواهدکرد آیات عظام ومراجع عالیقدر تقلید و گروههای سیاسی ملی مردم را دائم به روش مسمالمت آمیزراهنمایی وارشاد می‌نمایند. مردم بایددرمورد عوامل ضدملی هوشیارباشند ملت رنج دیده است ـملت زجرکشیده است ـ ننگ خرابکاری و هرج ومرج طلبی رانباید به ملت ایران نسبت دادبارهاگفته‌ام بازتکرارمی کنم. مردان مسئول این مملکت دراین زمان حساس وتاریخی تحمل بیشتری داشته باشید به مردم خشونت نشان ندهیدتهدیدنکنیددرک نارضاییهای آنهادرک بی اعتقادیهای انهاوعدم اطمینان انها را بنمایید. پس ازانچه گفته شد مااعضای گروه اقلیت منفرداین دولت راقادربه حل مشکلات مملکت نمی‌بینیم ورای ماباین دولت کبودخواهدبود. (احسنت)

اخطارنظامنامه‌ای بوسیله آقای دکتردرودی.

نایب رئیس ـ آقای دکتردرودی فرمایشی دارید؟

دکتردرودی ـ اخطارنظامنامه‌ای دارم.

نایب رئیس ـ طبق کدام ماده؟

دکتردرودی ـ طبق ماده ۱۳۰ آئین نامه داخلی مجلس شورای ملی.

نایب رئیس ـ ماده ۱۳۰ قرائت می‌شود (بشرح زیرخوانده شد)

ماده ۱۳۰- اخطارراجع به منافی بودن لوایح وطرحها باقوانین اساسی کشوریااخطارراجع به نظامنامه داخلی مجلس مقدم براظهارات دیگراست ومذاکرات درموضوع اصلی را متوقف میکندوبایددرنهایت اختصار (ظرف پنج دقیقه) بعمل آید.

نایب رئیس ـ آقای دکتردرودی بفرمایید.

دکتردرودی ـ یکی ازاصول قانون اساسی حفظ حقوق مجلسیان است. مابایدحقوق عموم مجلسیان راحفظ کنیم متاسفانه این دفعه سوم است که اعلامیه اقلیت در اینجامطرح میشودکه من می‌خواستم بموقع خودش تذکربدهم منتهی نمی‌خواستم فرمایشات همکارعزیزم راقطع کنم. درمجلس فقط دوگروه اقلیت واکثریت وجودندارد. عده‌ای ازمانمایندگان جزومنفردین هستیم که نه تابع نظراکثریت ونه تابع نظراقلیت می‌باشیم. درروزی که پیشنهاداقلیت درجلسه خصوصی مطرح شد که پنج نفرانتخاب شوندمامنفردین بااصل پیشنهادموافق بودیم وبه همین مناسبت وقتی هم اعلام رای شدماقیام کردیم یعنی به آن پیشنهادرای دادیم ولی به نظرمن تهدیداکثریت ازطرف اقلیت به خروج ازمجلس درست نبود اگرمااکثریت راتهدیدبکنیم برخلاف روح دموکراسی خواهدبودوبنظرمن کار صحیحی نیست وبهمین جهت مادرآنروز جلسه راترک نکردیم ازاقلیت واکثریت استدعاداریم که حقوق مامنفردین راهمیشه حفظ کنند متشکریم.

ادامه بحث درباره برنامه دولت آقای دکترشاپوربختیار.

نایب رئیس ـ آقای دکترفروزین تشریف بیاورید.

دکترطهمورث فروزین ـ ریاست محترم مجلس شورای ملی همکاران محترم ازخداوندقادرسبحان طلب می‌کنم که مرادرانچه می‌خواهم بگویم یاری کندتاهرگزسخنی به گزاف نگویم وجزبه حقیقت وصفانیندیشم. بحث من امروز راجع به برنامه دولت آقای دکترشاپوربختیاراست دولتی که درنابسامانترین روزهای تاریخ ایران مشغول کارشده وهیچکس نمیداندفردایش چه خواهدشدآیا موفق خواهدشدبراینهمه ازمشکلات فائق آیدویاخود در زیر یکی ازاین امواج خروشان جنبش عظیم ملت غرق ونابودخواهدگشت.

متاسفانه دولت آقای دکتربختیاروارث عوارض واتفاقات شومی است که هیات‌های حاکمه وقت عمدا برملت ایران تحمیل کردندوهرایرانی شرافتمندی که بتوانداین نابسامانی هاوپریشانی‌ها را نظمی بخشد وبردل ریش ملت مرحمی نهد نامش درتاریخ کهن ومقدس وطن برای همیشه خواهد درخشید.

دولت‌های گذشته سعی کردند ارکان اساسی سازنده ملت ایران رامتزلزل ومتلاشی کنند. اصولا تاروپود یک ملت براساس عقایدجامعه شناسان بزرگ ازعناصری تشکیل می‌شود که چندعنصرآن درپایداری وثبات یک ملت ازهمه مهمتر است.

شخصیت ملت :اگرملتی شخصیت نداشته باشد و نداند که درخانواده جهانی چه موضع ومقامی دارد وبه ارزش ذاتی وتاریخی وحیاتی خویش پی نبرد این ملت محوونابود خواهدشد. نگاهی به تاریخ ملل استعمار شده نشان می‌دهد که نخست استعمارگران شخصیت انهاراازبین بردند. درایران نیزدولتهاعینا برای کوبیدن ملت همین کارراکردند. تنهاچیزی که برای دولتهامطرح نبود شخصیت وارزش وجودی ملت بود. درباره سرنوشت آینده ملت با انهاکوچکترین مشورتی نمی‌کردند وحتی تاتوانستند برای بسط نفوذنامیمون خود درکوبیدن شخصیت ملت پیش تررفتندتاملت جرات نکند که صدای حق طلبانه خودرابلندکندوبگوش جهانیان رساند.

یکی ازدولتها بعنوان ایجادعدم تمرکزشهرستانهای شمیران وشهرری رامنحل کردومرکزاستان مرکزی راازتهران به اراک برد تایک روستایی شمیرانی که تاان زمان کارش درتجریش حل میشدروانه تهران وازانجابه اراک رود ۴۴ تن ازوکلای استان مرکزی بعنوان اعتراض نزد نخست وزیروقت رفتند وبه این عمل اواعتراض کردند ولی نخست وزیروقت زیربارنرفت که نرفت وحاضرنشداصلا به خواسته مردم ونمایندگان انهاکوچکترین ترتیب اثری بدهد.

درسراسرشهرهای کشورمیلیونهامترزمین را درفضای سبز وطرح ویاخارج ازمحدوده شهری قراردادندوبه صاحبان این اراضی اجازه ندادندکه درزمینهای خودخانه بسازند ونه حاضرشدند زمینهای داخل طرح وفضای سبزانهارا بخرند ولی به شرکتهای تشکیل شده ازسهامداران بانفوذاجازه دادندکه درهمان زمینهاهتل بسازند تعدادی ازافرادی راکه درزمینهای خارج ازمحدوده خانه ساخته بودندتنها بهمین جرم کشتند وازبین بردند. تمام این اعمال برای ان بود که دولت برای ملت شخصیت وارزش قائل نبودوانرابه چیزی نمی‌اندیشید.

یکی دیگرازعناصرسازنده ملت غرورآنست. وقتی ماغرور ملی مردم را لگدمال کنیم ونادیده بگیریم ازان ملت چه می‌ماند ودولتهای گذشته این غرورملت راپایمال کردند وسعی کردند که ملت راباتصمیمات وتصویبنامه‌های نابخردانه خودخردوخردترکنند.

ازمهمترین عناصرسازنده ملت مذهب ان است وماافتخارمیکنیم که مسلمانیم. قرآن کتاب آسمانی بزرگی است که به عظمت ان تابحال کتابی نیامده ونخواهدامد. بسیاری ازکشف‌های علمی بزرگ که این روزها با استفاده ازکامپیوتر ووسائل بسیاردقیق انجام می‌شود ۱۴۰۰ سال پیش درقرآن آمده است. حتی پس ازتسخیرکره ماه توسط انسان واشکارشدن اینکه کائنات درروزنخست یکپارچه وبهم پیوسته بوده وبعداازهم جداشده‌اند درقرآن چهارده قرن پیش آمده است. ان السموات والارض کانتارتقاففتقناهما (یعنی زمین وآسمان اول بهم چسبیده بودندوماانها را ازهم جداکردیم) متاسفانه دولتهای گذشته برای رونق مذهب وبزرگداشت ان هیچ قدمی برنداشتند حتی اگریک جمله بسم الله الرحمن الرحیم درابتدای کتابهای درسی بود انراهم برداشتند ودرکتابهای دبستانها ودبیرستانها کوچکترین اشاره‌ای به آیات وقصص قرآن که سراسرپندواندرزوراهنمایی است نکردند. به رهبران مذهبی احترامی که راشایسته آنان است نگذاشتند. انهابرای مبارزه باکمونیزم توپ وتفنگ خریدندولی نمی‌دانستند که هیچ چیزبهتر از مذهب نمی‌تواند تربت مقدس وطن رادربرابر کمونیزم نگاهبان باشدویک موعظه یک پیشوای مذهبی می‌تواند بجای هزاران نفرتفنگ ومسلسل کمونیزم را مهاروکنترل کندبهترین ومجلل ترین قمارخانه‌های آسیارادروطن ما برپاکردند وشعائرمذهبی رانادیده گرفتند. پیشوایان مذهبی مورداطمینان وعلاقه فراوان ملت ایرانند ومن بسیارخوشوقتم که می‌بینم که آقای دکترشاپوربختیارچه دربرنامه دولت خودوچه درمصاحبه‌های رادیوتلویزیونی خویش علاقه وافر خویش را به پیشوایان مذهبی ومراجع تقلید خاصه حضرت آیت الله خمینی ابراز داشته‌اند. کاش ایشان باهوشیاری وتجربه ووطن پرستی شایان تقدیری که دارند سعی می‌کردند نظرموافقت معظم له رانیزبه دولت خودجلب می‌کردند وهنوزهم برای انجام این منظور دیرنشده ویک نگاه لطف ایشان به دولت بسیاری از مشکلات راخواهد گشود.

دولتهای گذشته امید را درملت کشتند. بقول حضرت علی علیه السلام ان کس که امیدنداردمرده است آیاازیک ملت مایوس وناامیدانتظارمعجزه بایدداشت ؟وقتی ملتی ناامید شدبهرکاری دست می‌زند ونمونه ان همین جنبش حق طلبانه ملت ایران است که براثرظلم وجور ورشوه خواری وبی احترامی به خواسته‌های قانونی مردم سرانجام دیگ تحمل ملت منفجرشد وقیامی عظیم وبزرگ بوجودآمد که نمونه ان کمتردرسایرنقاط دنیادیده شده است که بعدا در اینجاراجع به ان بحث خواهم کرد.

بدین ترتیب ملاحظه کردید که دولتهای پیشین بالگدمال کردن شخصیت ملت درهم شکستن غرور ملت خاموش کردن شخصیت ملت درهم شکستن غرورملت خاموش کردن نورامید دردل ملت بی اعتنایی به خواسته‌های ملت وکوچک شمردن قدرت عظیم نیروی دین ومذهب به تنها چیزی که اهمیت نمی‌دادند مردم بودوملت ومن ازدولت آقای دکتربختیار می‌خواهم که راجع به بازگردانیدن شخصیت وارزش ملت ایران که سالهاعمدانادیده گرفته شده وبرای افزایش غرورملت وتوسعه وپیشرفت مذهب درتمام طبقات ودمیدن روح امید دردل ملت واحترام بخواسته‌های ان ماده‌ای به برنامه هفده ماده‌ای دولت خویش بیافزایند.

درماده ۲ برنامه شماراجع به محاکمه سریع غارتگران ومتجاوزین به حقوق ملت اشاره‌ای شده است که ضمن تقدیر ازاین ماده وازسرعتی که دولت برای انجام این محاکمات درنظرگرفته است لازم است نکاتی رابه اطلاع دولت برسانم.

کارفسادورشوه خواری درایران انچنان بالاگرفته بودکه تابحال درهیچ جای دنیا نظیر و مانند نداشته است اصولا هیچ کاروهیچ امری ازفساد وتباهی دورنماند هرکاروطرحی که انجام میشدهدفش ان بودکه چقدرگیر صاحب کارمی آید. برای توزیع سیمان درکشوربقول وزیربازرگانی وقت که حالا درزندان است یک سیستم مافیا وجودداشت وباصدورپروانه‌های قلابی میلیونهاتن سیمان به کسانی دادندکه شریک هیات حاکمه بودندوهرکیسه سیمان رابه ده برابر قیمت اصلی دربازارسیاه فروختند وحق وحساب دولتیان را نیزپرداخت کردند. آهن نیزهمین وضع راداشت ورودآهن خارجی راممنوع کرند که آهن داخلی خیلی گرانتراز آهن خارجی بفروش رود وآقای رضایی‌ها سناتورفراری مقداربیشتری برای خانم خویش جواهرآلات بخرند. شیشه وآجر هم چنین وضع داشت اولیای دولت بابسیاری ازپیمانکاران شریک بودندوباانجام پیمان‌های ساختگی هرطرحی را به چندبرابر قیمت اصلی ظاهرا به مناقصه می‌گذاشتند وپس ازگرفتن حق وحساب خویش آن شرکت نیزپیمان را به شرکت دوم وشرکت دوم به سوم الی آخر می‌سپرد وسرانجام یک طرح ناقص وقلابی وبلاانتفاع درمملکت اجرامیشد مانندهزاران هزارطرحی که توسط وزارت تعاون وامورروستاها ساخته شدکه حمامهایش گرم نمی‌شود لوله کشی‌هایش آب نمی‌دهد. پل‌هایش خراب شده ومنابع آبش درهم ریخته وجماعتی بیکباره وبی تجربه با بندوبست به هیئت حاکمه ازاین رهگذر میلیاردها تومان سرمایه ملت رابه تاراج بردنددرحالیکه یک پزشک تحصیل کرده ویایک قاضی برای انکه بتواند یک خانه محقر بخردبایدسالها زحمت می‌کشید وآخرهم با کلاهبرداری بانک‌های وام دهنده که بعنوان دریافت بهره مردم راچپاول میکنندصاحب یک خانه کوچک بشودوتاآخرعمر وحتی بعدازان وراثش به پرداخت قسط مشغول گردندیعنی بعبارت دیگردرآمدملی مملکت بطورعادلانه بین مردم تقسیم نشدونسبت تقسیم ثروت باتحصیلات وتجربه نسبت معکوس داشت ماده دوبرنامه دولت نیزنارسااست. این کافی نیست که کسانی راکه به حقوق ملت تجاوزکرده وآنانراغارت کرده اندمحاکمه کنیم بلکه بایددرماده دوبرنامه دولت عبارتی گنجانیده شودکه ضمن محاکمه سریع وبی امان این افراد پیش بینی‌های تندوحادوکوبندهای کردکه حتی درآینده کسی جرات فکرتقلب ورشوه خواری وسواستفاده ازبیت المال مسلمین رانیزنکند. وبداندکه با یک دینارسواستفاده محو و نابود خواهد شد.

من هرچه بیشتردقت کردم دربرنامه دولت چیزی راجع به لغوقوانینی که درحال حاضرمخالف منافع ملت ایران است ندیدم. شایدروزگاری که این قوانین می‌گذشت شرائطی وجودداشت که بایداجرامیشد ولی حالااین شرائط عوض شده است حتی درپاره‌ای ازمواردمی بینیم که دولتها قانون اساسی رانیزلغوکرده‌اند. مثلا درقانون اساسی تغییر حدودوثغوراستانهاوشهرستانها را به رای مجلس شورای ملی گذاشته است. بعدادرسال ۱۳۱۶ یک قانون گذرانیده‌اند که ماده ۲ آن می‌گوید دولت می‌تواند حدودوثغوراستانهاوشهرستانهارا بطورآزمایشی تغییردحدوحالاپس ازگذشت چهل ویکسال هنوزدلت درحال ازمایش یعنی تغییرحدودثغور استانهاوشهرستانهااست و یابراساس قانون اساسی دریافت وام بایدبااجازه مجلس باشدکه انرا نیز بعد‌ها با گذرانیدن یک قانون موکول به تصویب هیئت وزیران کردند یعنی هیات وزیران وام بگیردوملت سالهای سال تاوانش را بدهدحتی قوانین مسخره‌ای هست که به ملت صریحامیگویدکه قول و گفته دولتهارانباید باورکند مثل ماده ۱۶ قانون امورگمرکی که بازرگانی جنسی را گمرک ترخیص میکندوارزیاب ورئیس گمرک کتبا وباامضای خودومهررسمی گمرک ایران صحت انجام امورگمرکی وپرداخت حقوق دولت راتاییدمیکنندولی وقتی آن بازرگان ان جنس رافروخت چهارماه بعددولت به اومراجعه می‌کند که درتشخیص حقوق گمرکی اشتباه کرده‌ام واموال بازرگانان را بعنوان بدهی به دولت توقیف میکندویابرای ایجاد بی اعتمادی بین مردم ودولت می‌گویند که محدوده تهران پنجساله است ووقتی فلان معلم وکارمند با قرض ازاین وان بخاطر انکه روزی صاحب خانه شودبخاطر ارزان تر بودن زمین آنسوی محدوده زمین میخردپس ازپنجسال دولت میگویدشوخی کردیم ومرزمحدوده همین است که هست واگرهم خانه‌ای درخارج ان بسازی انرا بابولدوزرروی سر زن و بچه ات خراب می‌کنیم.

بهرحال دربرنامه دولت بایدماده‌ای گذاشته شود که دولت دراسرع وقت مکلف شوداینگونه قوانین ضدملی راازطریق قانونی لغوکند.

درماده ۴و۵و۶و۷ برنامه دولت ذکری اززندانیان سیاسی رفته است. فرزندانی ازوطن ما که دولتهامی‌توانستند ازنیروی بازووقدرت تفکرانها برای پیشبردن هدفهای مقدس وطن استفاده کنند وعمدا یا نکردند ویا نخواستند آیا کسی که سالهای سال درزندان بوده است باپرداخت مبلغی می‌توان رضایت او را جلب کرد آیا گذشته قابل خریدن است یاآنکس که براساس ماده ۹ برنامه دولت شهیدشدباپرداخت بیست سی هزارتومان به والدینش زنده می‌شود ؟اصولابایددربرنامه دولت ماده‌ای گنجانیده شودکه دیگر چیزی بعنوان زندانی سیاسی وجودنداشته باشدواصولاجرائم سیاسی تعریف شود وچه کسی را مجرم سیاسی می‌نامند وطرزمحاکمه احتمالی این افرادچیست ؟وهیات منصفه چه نقشی دراین محاکمه خواهدداشت واما اینکه غرامت به کسانی پرداخت میشودکه بیش از یکسال زندانی بوده اندنیز عادلانه نیست چه هستندافرادی که اگر یک ماه کارشان رهاشودبرای همیشه سرنوشتشان تغییرکرده است. تغییرغرامت براساس اهمیت کارووظیفه شخص ومسئولیت ملی او بایدبه وی پرداخت شودنه تنهامدت زندانی بودن البته مدت زندانی بودن نیزبسیارقابل اهمیت است.

دربرنامه دولت راجع به گسترش وتعمیم عدالت اجتماعی ماده‌ای ندیدم درحالیکه این بزرگترین خواسته ملت است. دولتهاهمیشه سعی می‌کردند ملت رابیازارند ورنجش ملت برایشان مهم نبود. هرکس که وزیردارایی می‌شد یک بخشنامه میکردکه بایدوصولی مالیات افزایش یابد بدون انکه تحمل وتوانایی ملت رادرپرداخت مالیات درنظربگیرند.

برای یک ابزارفروش بنام آقای فرزانه سال پیش پنج هزارتومان پیش آگهی مالیاتی صادرکردند وامسال ۲۵۰ هزارتومان معلوم نیست ممیزسال گذشته مهربان بوده ویاممیزامسالی بی مهربوده است ولی انچه مسلم است مالیات یک مغازه دار نمی‌تواندظرف یکسال از ۵ هزارتومان به ۲۵۰ هزارتومان افزایش یابد و قانون مالیات بردرآمد فعلی بزرگترین اشتباهی است که اقای دکترآموزگار مرتکب شد. عوارض نوسازی منازل رانیزمرتب افزایش دادندحتی خانه‌های محقری راکه درجنوب شهر بودوقبلاازپرداخت معاف بودمشمول پرداخت عوارض کردند. قیمت آب یعنی انچه درقرآن بعنوان ومن الماء کل شی حی ازآن ذکرشده افزایش دادند. حق انشعاب تلفن راسه برابرکردند. قیمت برق رازیادکردند بایک کارمسخره هرسال ۲۵ درصد برقیمت بنزین افزودند ودرضمن خودشان برای مبارزه با گرانفروشی اتاق اصناف درست کردند که عقیده ملت ایران درباره ان بهترین قضاوت است.

ازفوق العاده شغل کارمندان بازنشستگی کم کردند ولی بهنگام بازنشسته شدن این پول را باونپرداختندکارمندان وکارگران رابیمه کردندوازانهاحتی تا ۲۷ درصدحق بیمه کسرکردندوبعدداروهاراطبقه بندی کردندکه فقط داروهای ارزان قیمت به بیمه شدگان بدهندبانک‌ها سعی کردندازمبتلابودن مردم به دردبی مسکنی سواستفاده کنندکسی که ۲۲۵ هزار تومان وام دریافت می‌کرد ۳۷۵ هزارتومان بهره اش میشدجمع بدهی این بی خانه سرگردان به ششصد هزار تومان می‌رسید و مجبورمیشد درهرماه دوبرابر حقوق دریافتی خودقسط بدهد.

درروستاهاپیمانکاران بابندوبس باکارفرماهای دولتی طرحی را ناقص وخراب به انجمن ده بعنوان تحویل موقت تحویل می‌دادند ومیگتند تا یکسال هرچقدرخرج تکمیلی داشته باشدباپیمانکاراست وروزبعداز تحویل موقت پیمانکار ناپدید میشدویک روزمانده به پایان سال آفتابی می‌گشت وظاهرا نواقص راسرهم بندی میکردوتحویل قطعی انجام می‌شد وازفردا وقتی روستاییان بخاطرخرابی طرح به تعاون وامور روستاها مراجعه میکردندمیگفتند تحویل قطعی انجام شده وپرداخت هزینه خرابی‌ها باخودروستاییان است.

دربرنامه دولت من چیزی راجع به توسعه کشاورزی ندیدم. کشاورزی که وزیروقت کشاورزی با آمارهای دروغش مرتب اعلام میکردهشت درصد رشدداشته است. اینها بایک برنامه تدوین شده ازقبل سعی می‌کردند کشاورزی مملکت رابه روز سیاه برسانند. کشاورزی سنتی راه سرمایه آن عشق امیدوکار فامیلی بودعمدابخاطرانکه محصول ان ارزان تمام میشدازبین بردند وکشاورزی ودامداری صنعتی را که یک لیترشیرآن ۱۰۲ ریال تمام می‌شد احیا کردند. سعی کردندقیمت محصولات کشاورزی رانصف بهای تمام شده برای کشاورزی قراردهند. تااومایوس شودوکشت وکاررا رها کندکودوبذر وسم راموقعی به کشاورزان میرساندند که فصل کشاورزی تمام شده بود ویک دامدار محلی برای معالجه گاوبیمارش مجبوربود انرا ازدورترین ده به مرکز بخش ویاشهر بیاورد. مراتع را باسیاست خاصی ازچنگ صاحبان اصلی انها یعنی روستاییان بدرآوردند وبدست هژیریزدانی هاسپردند تا باهمدستی بارجال قدرتمند تامین گوشت کشور رادردست گیرند و کلاه ملت رابردارندبرای تشویق دامداری مبادرت به توزیع علوفه ارزان قیمت کردندولی ماکه درحوزه انتخابیه مان دامداری راندیدیم که به این علوفه ارزان قیمت دسترسی داشته باشد و این علوفه مخصوص دام‌های از ما بهتران بود و بس. میلیون‌ها تومان وام‌های ارزان قیمت را برای انجام طرح‌های کشاورزی و دامداری به صاحبان نفوز سپردند و آنها به جای اجرای طرح با این پول‌های به قمارخانه‌ها رفتند و برای خود در سواحل اروپا ویلا و تفریح‌گاه خریدند.

صندوقی به نام صندوق امداد کشاورزان درست کردند که اگر محصول کشاورزی در اثر آفات سماوی از بین برود به او کمک کنند، ولی به جای آنکه این کمک فوری و آنی انجام شود پرداخت آن را به گذشت یک سال تمام از بروز سانحه موکول می‌کردند و تازه ریزش برف سنگین و بهمن را نیز جزء آفات سماوی به حساب نمی‌آوردند. برای آنکه کشاورزی را کاملاً مختل کنند سعی کردند با کمک به قیمت نان، اتوبوس، برق، گوشت به شهرنشین‌ها و نگذاردن این کمک‌ها در اختیار روستاییان آنان را به شهرنشینی هدایت نمایند.

در برنامه دولت راجع‌به امر آموزش و پرورش مطلبی ندیدم. پیسنهاد می‌کنم که دولت در این مورد نیز ماده‌ای در برنامه خود بگنجاند. دانشگاه مکان مقدسی است این صحیح نیست که تا هر وزیری را از وزارت برداشتند. او را رئیس دانشگاه تهران قرار دهند و او آنجا را یک کانون مخالفت با دولت قرار دهد. رئیس دانشگاه باید فرهنگی باشد.

رئیس دانشگاه باید جایش در دل دانشجو باشد نه در اطاق خویش و با چند سکرتر و محافظ. رئیس دانشگاه باید با دانشجو نشست و برخاست کند، غذا بخورد، وقتی بیمار می‌شود به عیادتش برود، فرا رسیدن عید را به او تبریک بگوید و مصیبت‌ها را به او تسلیت بگوید. چنین رئیس دانشگاهی موفق است که خوشبختانه حالا ما رئیس دانشگاه خوب و دانشمندی داریم. برنامه‌های آمموزشی مدارس باید با نظر دبیران تهیه شود، محل کار آموزگاران و دبیران باید با رضایت خودشان تعیین گردد و تغییرات برنامه‌ای باید با موافقت آنها انجام شود. کتاب‌های درسی باید توسط خود آنها نوشته شود والا نتیجه همان خواهد بود که می‌بینیم.

دانشجویان باید به طور مرتب در جریان پیشرفت‌ها و مشکلات و سختی‌های وطن و هموطنان خویش قرار داشته باشند و از فکر و اندیشه آنها استمداد شود تا برای رفع مشکلات راه حل‌هایی پیشنهاد کنند. به بهترین راه حل‌ها جایزه بورس، کتاب داده شود. وظیفه دولت‌ها است که از نیروی فکری دانشجویان نهایت استفاده را بکنند. چه آنها رجال سیاسی آینده کشورند و وظیفه هر دولت تربیت رجال سیاسی برای فردای مملکت است که متأسفانه در دولت‌های پیشین این امر بسیار مهم عمداً نادیده گرفته شد.

برای دانش‌آموزان باید برنامه‌ای تدوین کرد که به درد فردای آنها بخورد. عمق اقیانوس کبیر را دانستن چه فایده‌ای برای یک دانش‌آموز دارد در حالی که ما دیدیم که در گذشته برای آزردن همین دانش‌آموز خردسال ساعت چهار و نیم صبح آنها را از خواب بیدار می‌کردند که ساعت شش صبح است و بلند شوید و در تاریکی سحر به مدرسه روید.

در ماده ۱۶ برنامه دولت راجع‌به اخراج کارمندان خارجی و کارگران خارجی غیر مجاز لازم است به عرض برسانم که بر اثر خوابیدن کارهای ساختمانی ما دیگر مانند سال‌های پیش نیاز به کارگر ساختمانی خارجی نداریم و می‌دانیم که بسیاری از آنها فقط عمله هستند و دولت باید بدون استثناء کلیه آنها را از کشور خارج کند تا امنیت مردم بیش از این به خطر نیفتد و برای ده تومان سر یکدیگر را نبرند و یا حادثه ورامین و کرج نیمه‌های شب به خانه مردم هجوم نبرند و ساکنین آن را قتل‌عام نکنند.

در ماده ۱۷ برنامه دولت اشاره‌ای به امنیت اجتماعی شده است. من به این ماده ارج فراوان می‌نهم و از دولت می‌خواهم که عمیقاً آن را به مورد اجراء در آورد.

این درست نیست که هر کس با هر کس دشمن است نسبتی ناشایست به او بدهد و بلافاصله جماعتی فرصت‌طلب خانه و کاشانه او و زن و بچه‌اش را به آتش بکشند. تمام حضرات آیات عظام از جمله حضرت آیت‌الله خمینی مردم را از انتقام شخصی و خصوصی بری داشته‌اند. باید بر اساس ماده ۳ برنامه دولت تمام کسانی که در گذشته به مردم ظلم کرده‌اند و به حقوق آنان تعدی نموده‌اند در محاکمه قانونی و یا محاکم شرعی به اشد مجازات محکوم شوند.

ما هر شب می‌بینیم که آیات عظام حتی مردم را به احترام به ارتش تشویق می‌کنند، آنوقت در روزنامه‌ها می‌خوانیم که جمعیتی هجوم به پارکینگ‌های ارتش و آتش زدن آنها منسوب به خود کرده و در این کار حتی فتوای رهبران مذهبی و پیشوایان دین را نیز نادیده گرفته‌اند. آیا برای فردای ما تضمینی هست که باز هم گروه‌ها و فرقه‌های دیگری سر از فرامین آیات عظام برتابند و راسا و مستقلا راجع به اتمام اعمال تند و حاد تصمیم بگیرند.

آقای دکتر بختیار دولت شما مثل موشکی است که از کره ماه برمیگردد این موشک‌ها وقتی به ۶۰ هزار کیلومتری زمین برسند بایدبرای خودیک زاویه فرود تعیین کنندکه این زاویه فوق العاده تنگ وباریک و درحدودپنج درجه است. اگر موشک برگشت کننده کمتراز پنج درجه بسوی زمین آیدموفق به فرودبه زمین نخواهدشدوجذب کائنات خواهد گشت وتادنیادنیا است درجهان خلقت سرگردان میگرددواگرزاویه فرودبیش از ۵ درجه باشد دراثربرخورد با جوزمین محوونابود میگرددشما ودولتتان درحال حرکت درچنین مسیرخطرناکی هستیدویک درجه انحراف ازاین زاویه شماودولت رابرای همیشه ازبین خواهدبرد. شما سعی کنیددراین راه بسیاردقیق محبت حضرت آیت الله خمینی رانیز بسوی خویش جلب کنید. این کاررسیدن شمارا به هدف تان وبرنامه تان نزدیکتر خواهدکرد.

آقای دکتربختیار وطن درخطراست امروزهرکس برای حفظ استقلال کاری ازدستش برمی آید باید انجام دهد. برای ایرانی هیچ چیزمقدس تر ازوطنش نیست. هستندعناصرنابکاری که نمیخواهندمبارزه اصیل وجنبش عظیم ملت ایران بثمربرسد. بایدضمن انجام خواسته‌های ملت ضمن برآوردن آرزوهای انهاضمن قبول تقاضایشان متوجه گروههای خرابکارنیزبود وبااستفاده ازقدرت وسیع پیشوایان مذهبی واجرای قوانین عادلانه هم وطن را حفظ کرد وهم حق مردم رابمردم داد. (احسنت)

نایب رئیس ـ آقای حسینعلی سلیمانی تشریف بیاورید.

حسینعلی سلیمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم جناب آقای رئیس همکاران گرامی با استعانت از بیان قرآن که فرموده است :ولاتلبسواالحق وتکتموالحق وانتم تعلمون آغازسخن می‌کنم وبه عنوان مقدمه بعرض میرسانم مظاهردنیوی اگر دربوته شبه منطق نظری کورانه گداخته شودلاجرم به کسوت مصالح آنی ویاآتی شخص ملبس می‌گردد. وخشت اول بنای انحراف از حق وافتادن دربستر مصلحت دنیوی ازمقام وموقعیت گرفته تازروسیم گذاشته می‌شود. ودرهمین بیغوله پست وحقیر ولی رنگین وظاهرفریب دنیوی است که سقوط انسان‌ها آغازمیگردد وآیه هشتادسوره بقره مصداق پیدا میکندکه فرموده است :اولئک الذین اشتروالحیوه الدنیا بالاخره فلایخفف عنهم العذاب ولاهم ینصرون باحفظ مقدمه فوق اجازه می‌خواهم باتوجه به محدودبودن وقت عرایض خودرادردوقسمت که یکی مربوط به سیاست خارجی ودیگری درزمینه سیاسیت داخلی می‌باشد بطورخلاصه به عرض برسانم.

۱- جناب آقای دکتربختیار :اشاره به این نکته که دولت اینجانب نتیجه مسلم انقلابی است که ازدوسال پیش بریا رفع تجاوزات مستمروفجایع غیرقابل توصیف که درکشورمتداول گردیده است می‌باشد قهرااشاره به وضع اسف باری است که باهمه دامنه وسیع عوامل منفی وحشت زای آن نمی‌تواندازقاعده کلی علت ومعلولی بدورباشد. من متعجم درحالیکه درمتن برنامه به موجودیت معلول اشاره نشده است به خاطرکدام مصلحتی ازذکرعلت درتمام طول برنامه طرح شده احتراز بعمل امده است عجیب تراینکه درهمه گفته‌ها ونوشته‌های مربوط به وقایع اخیرکشورکمتر می‌توان اثری ازذکرعلت نابسامانیهای اخیرکشورموردی پیدانمودبنابراین اجازه می‌خواهم قبل ازورد دربحث ولواینکه تکرارمکرات هم باشد به چندموضوع ازفسادساخته شده (ونه بوجودآمده) آنهم برای توجیه علت اصلی بطورمثال اشاره نمایم :مثلا دربرنامه دولت ازبرنامه ریزی زمان بندی واجرادرجهت خودکفایی کشاورزی ودامپروری کشورصحبت شده است ولازم بیادآوری میدانم که اینجا نیزدرچهلمیت جلسه همین مجلس درتاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۵۵ اعلام داشته‌ام :(درزمینه کشاورزی خودیاری اقتصادی حکم می‌کند که فرآورده‌های کشاورزی رادرداخل تولید کنیم عدالت اجتماعی حکم می‌کند که درامدکشاورزان متناسب با درآمدشهرنشینیان افزایش یابد سیاست کشاورزی حکم میکندکه ثبات قیمتها ازنظرمصرف کننده تامین شود) ولی دیدیم که رندان با توجه به این اصل که انسان همیشه نفع خودرامیخواهد اماهمیشه آنراتشخیص نمی‌دهد ولی اغلب میشودملتی راگمراه ساخت تاجایی که زیان خودرابخواهد آمدند ودرقالب برنامه‌های پرطمطراق وکلماتی زیبا وشعارهایی گوشنوازولی توخالی سالها به گمراه ساختن ملت پرداختند وتمام مظاهر کشاورزی مملکت را ازبین بردند وازکشتزارهای زیبای چندهزارساله این سرزمین اهورایی بیابانی خالی وترک خورده ومتروک بوجودآوردندبطوریکه باپائین نگهداشتن مصنوعی و عمدی بهای تولیدات کشاورزی وایجاد اشکالات فراوان اداری وفنی برای شاغلین درامرکشاورزی و ایجادمراکزانهدام کشاورزی سنتی تحت عناوینی زیبا نظیرشرکتهای سهامی زراعی وقطبهای کشاورزی ... وسلب روحیه کاروزحمت وخصلت سنتی (کارفرما وکارگروکارشناس) بودن کشاورزان سنتی وتجاوزات غیرانسانی به حریم کشاورزان تحت عنوان حفاظت از زمینهای ملی شده وخشکانیدن قنات‌هایی که قرنهامنبع سرشارآبیاری مراکز کشاورزی بود. وملی کردن جنگلهاوواگذاری آنهابه افرادی خاص. ودرهم ریختن اساس آبیاری درامر کشاورزی تحت عناوین ملی کردن آبها و اخذبی دلیل حقابه وممنوعیت حفرچاه عمیق ووضع واجرای قانون ممنوعیت قطع اشجارومخصوصااضمحلال امردامداری ویاحداقل لطمه دیدن ان تحت عنوان قرق سرزمینهای اجدادی دامداران وملی کردن مراتع وایجاد مشکلات عدیده درمسیرمکانیزه کردن امرکشاورزی ووابستگی غذایی امردامداری وحتی مرغداری به تولیدات خوراک دامی کشورهای خارج. وخلاصه صدها برنامه ی منظم وحساب شده دیگردرهمین زمینه ویا زمینه‌های دیگری مانندصنایع وابسته مونتاژ وایجاداغتشاش دربرنامه‌های آموزشی وپرورشی مملکت چنان ضربتی برپیکراقتصادنسبتاسالم مبتنی برتولیدات چندپایه‌ای داخلی زدندکه بنابودی ویاوابستگی کشانیده شد. بنابراین :بامطالعه دقیق روشهای بکارگرفته شده واقدامات انجام یافته برای بوجودآوردن وضع موجود نمی‌توان قبول کرد که اینهمه نتیجه یک تصادف ویامعلول فساد مالی گذشته باشد.

جناب آقای بختیار :من راخواهیدبخشیداگرمی گویم دربرنامه دولت خودباذکرجملاتی نظیر :خطرکنونی (ونه گذشته) که موجودیت ووحدت کشور راتهدیدمی کنداگر بظاهرازدرون کشور ومعلول فساد وعدم لیاقت دولت‌های ۲۵ ساله اخیربوده یک توطئه بین المللی عظیمی است علیه موجودیت ایران ویانظیر :بایدسازمان دیپلماسی خودرا که درواقع پیاده کننده ومجری سیاست خارجی است موردتجدیدنظرکامل وقطعی قراردادتاعوامل منفی وموانعی را که درگذشته وجودداشته مانند :قانون شکنی تبعیض بی بندوباری حیف ومیل اعتبارات دولت وتسلط روابط برضوابط از میان برداشته شود ونظایرانها که درمصاحبه‌های خودفرموده‌اید به نظرمیرسد اشکارامی خواهید انچه رادرگذشته برسرملت ایران امده است ضمن تفکیک صناعی ازمسائل امروز منحصرامعلول فسادداخلی وفاسدان متحدگذشته بدانید. ولی من اعتقاددارم اگرمصلحتی موجب چنین برداشتی در توجیه علت اصلی نابسامانیهانباشدقطعادر ارزیابی روابط علت ومعلولی جریانات کشوراشتباه بزرگی رخ داده است.

زیرامن آنچه راکه ازهرنوع تعدی وتجاوزبوقوع پیوسته است یک برنامه حساب شده بسیارمتین ومحکم می‌بینم که بوسیله افرادی کاردان وکارشناسانی ماهر طرح وبدست مقدمین علیه امنیت وموجودیت کشوربه مرحله اجرا درامده است ورواج مجازات بی حساب از طرف انان نیزشاهد دیگری براین مدعا است زیرافساددستگاه وقتی متنزع ازقصد ونیت قبلی باشد بمنزله مرض دربدن انسان است وبدیهی است که مرض جزضعف برای مریض ره آورد دیگری ندارد. وعضای حکومت ضعیف عصای مجازات است وبس. وازهیم رواست که گفته اندکثرت مجازات نشانه ضعف حکومت است زیرا هیچ کس انقدرشرورنیست که نتوان اورا برای کارخیری آماده ساخت ولی اجراکنندگان برنامه‌های اضمحلال بنیادهای اخلاقی وپایه‌های اقتصادی مملکت احتیاجی نداشتند تاتربیت راجایگزین مجازات سازند. (درساعت چهاروچهل دقیقه بعدازظهر آقای دکترخطیبی کرسی ریاست راترک کردند وآقای دکترجواد سعید ریاست جلسه رابعهده گرفتند) وحالااین سئوال مطرح است چنانچه وضع نابسامان فعلی تنها فسادمالی گذشته نیست پس ازکجاسرچشمه گرفته است ؟ومن بااینکه نمی دانم چراپاسخ این پرسش حیاتی دربرنامه دولت مسکوت مانده است بناچارعلیرغم وضوح موضوع وبااینکه خداوندراخوش نمی آیدچیزی را که درک ان اسان است به اثبات برسانم ولی بایادآوری سوگندی که یادکرده‌ام به ذکرعلت اصلی همه این نابسامانیها می‌پردازم:

جناب آقای دکتر بختیار :من ساعتها ازخودپرسیدم ملت ایران ازکدام مصیبت ناپیداتوانستنداین شورانقلابی راکه دروادی رضا وتسلیم باجبارغنوده بود بیرون بکشند واین همه توانایی وپایداری رادرراه انقلاب خودپیداکنند ؟و بالاخره برخلاف نظرما که ان رادرقالب فسادمالی داخلی اعلام داشته‌اید درجایی دیگرپیداکرده‌ام. یعنی ضمن جستجوی عمیق خود با کمال تعجب ریشه همه گرفتاریهارادریکجایعنی درسیاست خفقان نفت پیدانموده‌ام.

یعنی دراین مملکت بدست کسانیکه هنوزهم ازطریق وسایل ارتباط جمعی ازنوحه خوانی به حال ملک وملت مخصوصا به حال اقتصاد مملکت به نیت فراهم ساختن زمینه‌ای برای تحمیل یک قرارداددیگرنفتی دست برنمیدارندیک نظام خاص نفتی برقرارشده است که ازهمان آغاز دامنه تسلط ان روزبروزتوسعه پیداکرده است بطوریکه رفته رفته آثارجنبی ان روبه فزونی گذاشته است.

ودرست درهمین مسیراست که امروزه درهرردپایی به جنایتهای معددنگهبانان همان نظام فنی برمیخوریم ودرنهایت امرمتوجه می‌شویم که درسایه زدوبندهای ناشرازان به سوی یک اقتصادمبنی برتولیدواحدویاتک تولیدی رانده شده‌ایم. بدیهی است پناه جستن مادرنهادتولیدواحدبرای امپریالیسم ازدوراه سوددارد :یکی ازانچه تولیدمیشودودیگراز انچه تولیدنمیشودوبنابراین تحمیل قراردادهای یکطرفه غارت منابع ثروت ملی اعمال حاکمیت درتغییرات احتمالی سنواتی ویاادواری میزان تولید ونحوه برگزاری وحتی نوع پرداخت تنهایک طرف قضیه وازنظرمن طرف کم ضرر آن است.

زیرا :درطرف دیگران چیزی قراردادکه تولیدنمی شود. وبهتراست بگویم نبایدتولید شودوبه پیروی ازهمین سیاست است که تبدیل یک کشوربه بازارفروش محصولات صنعتی ان کشورهامطرح وعملی میشودونیزبه پیروی ازهمان سیاست اقتصادی مبتنی برتولید واحداست که لازم می‌آید زمینهای کشاورزی ومراتع بصورت بایرباقی بماند ودامداری بنابودی کشانده شود تاپرداختی‌های خودرابابت بهای خریدنفت مجددا به جیب کشاورزان ودامداران خودبازگردانند. بعلاوه وابستگی یک کشورازنظرتمام مظاهراقتصادی به تولیدی واحدآنهم ازنوع احتیاجات خریداران آن پایداری اقتصادی ودرنتیجه سیاسی ان مملکت رادرروزهای مبادا به حداقل ممکن تنزل می‌دهد وچنانکه دربرهه‌ای اززمان بدلایلی لازم آید که تابع نظرخریداران نبایدباشدباچنان اقتصادآشفته‌ای روبرومیگردند که دراندک زمانی توانایی پایداری باقی نمی ماندواین درست همان نکته‌ای است که امروزه بعضی از هموطنان شناخته ما تحت عنوان وضع اسفناک اقتصادی بماگوشزدمی کنند. تازمینه فکری عقدقراردادی دیگرفراهم شود. جناب آقای دکتربختیار :امیدوارم وازخدامی خواهم منظورجنابعالی دربندچهارسیاست خارجی برنامه دولت خودمبنی براینکه برنامه توسعه اقتصادی راباآرامش درروابط بین المللی ملازم دانسته‌اید متبادربه چنین معنایی نباشد.

وگرنه چنانچه راه شماهم راه نفت وتجدیدقراردادهایی ازنوع گذشته باشداین پیش بینی محتوم راازمن بپذیرید که حتی درصورت توفیق همه جانبه همه برنامه‌های دیگردولت بازهم مملکت رابه پرتگاهی ژرفتر وخطرناکترازانچه امروزه شاهدش هستیم سوق خواهیدداد.

پس چنانچه توانستید ازمجلس رای اعتمادبگیرید راهی به عمق مصالح بنیادی ملت ایران برگزینید وبدانید که ملت ایران آزادگی را باتمام مخاطراتش بمراتب بیشترازبندگی توام با آسایش دوست دارد.

جناب آقای بختیار :قسمت دوم عرایضم راکه درآن صرفا یک مسئله داخلی مطرح است باجمله‌ای از فرمایشات مولی علی (ع) درنهج البلاغه شروع می‌کنم که فرموده‌اند هیچ فقیری فقیروگرسنه نگشت مگر بواسطه انچه توانگری با ان توانگر وکامیاب گردیده دراین بیان اعجاب آمیزمهمترین قوانین وروابط اقتصادی ازچگونگی عرضه وتقاضاگرفته تارابطه کار وسرمایه وحتی مسئله ارزش اضافی خلاصه شده است. ودرتکمیل این مطلب گفتاردیگری از همان کتاب می‌آورم که فرموده است هیچ نعمت موفوره وبرروی هم انباشته‌ای راندیدم مگراینکه درکنارآن حق ضایع شده‌ای موجوداست گویی این کلام بزرگ همین دیروزودرتشریح وضع اقتصادی واجتماعی ماگفته شده است :که درآن مضرات وعواقب شوم نظام طبقاتی وانحصارطلبی ومالکیت کنترل شنده واستثمارطبقات حقوق بگیرد وتضییع حقوق توده‌ها وسلب مالکیت ازدیگران بخوبی نمایانده شده است.

بنابراین باتوجه به آیات :۳۲ :نشا ـ۷۱ :نحل ـ۳۲:زخرف ـ۲۴۷ :بقره ـ۸۸ :اعراف ـ۱۴۶ :اعراف ـ۳۴و۳۵ سباء وخرف و... تازمانی که عدالت درتوزیع ثروت ملحوظ نگردد فراوانی ان درمملکت اثراجتماعی مثبتی نمی‌تواند داشته باشدوحتی جزایجادفاصله طبقاتی ومالا بروزنارضایی عمومی حاصلی نخواهدداشت بعلاوه ضمن رواج تجمل پرستی هدف جای خودرا به وسیله واگذارخواهد کردودرچنین بازارآشفته‌ای است که جبرا تحمل نزدبزرگان حکمفرماخواهدبود. وحرص وولع فرمانروای تمام قلبهاخواهدگردید وهمیشه خواستهای شخصی تحسین عمومی رابرخواهدانگیخت وتنهاکسانی زمینه درخشیدن خواهندداشت که ثروت داشته باشندوبدیهی است اگربرای درخشیدن ثروت لازم باشد پس همیشه علاقه به ثروت بزرگترین عشق خواهدبودواین یک وسیله بزرگ فساد است بنابراین وبرمبنای توضیحات فوق ویااینکه خودان جناب یکبارصحبت ازسوسیال دموکرات بمیان آورده ایدکه قطع نظرازحرفهای فراوانی که درسوسیال آن دارم وقطع نظر ازاینکه ان مکتب درمهدپیدایش وتولدخودبابن بست مواجه شده است با این وصف نمیدانم به چه علت دربرنامه خودازسیاست منع انحصارارزشهای انسانی دربنیادی بنام ثروت را ازطریق تعدیل ثروت ونزدیک ساختن نسبی درآمدهاصحبتی به میان نیاورده‌اید.

بنابراین خواستارروشن شدن نقطه نظرهای دولت شمادرزمینه مسائل فوق هستم تاراههای رفع فسادمالی واجتماعی وسیاسی وحتی فرهنگی شمابرای ملت ایران روشن شود.

جناب آقای دکتربختیار :درخاتمه عرایضم لازم میدانم این نکته را اضافه کنم که دربرنامه دولت شما بنابرمقتضیاتی از:مذهب ودین اسلام ومراجع عالیقدرتقلیدوجامعه روحانیت وجبهه ملی ایران ورشنفکران صاحب رسالت وکارگران وصنعتگران وزندانیان سیاسی وشهدای راه وطن یادشده است. ونیزازانقلابی که نتیجه مستقیم خواستهای سرکوب شده انان است سخن بیمان امده است. وحتی دولت خودرا نتیجه مستقیم انقلابی دانسته‌اید که ازدوسال پیش برای رفع تجاوزات مستمرگذشته برپاشده است حال این پرسش مطرح است :بدلیل همین اقراربلسانی که نسبت به رسالت تاریخی قشرهاوطبقات مختلف ملت ایران نموده‌اید آیا با این طبقات ولوبصورت تیپولوژیکی تماس گرفته‌اید وازتاییدآن طبقات ولوبطورنسبی اطمینان حاصل کرده‌اید تاحکومت شمامشروعیت داشته باشد. زیرا هرنظام سیاسی صرفنظرازکیفیت آن دارای فلسفه اعتقادی است ضرورت فلسفه اعتقادی ازانجاناشی می‌شود که بدون مبنای فلسفی ویاشبه فلسفی موردقبول عامه آن نظام فاقدمشروعیت است ومشروعیت لازمه بقاواستمرارنظام سیاسی است.

بنابراین چنانچه موردتاییدملت ایران نباشید تنهاراه باقی مانده راه زورخواهدبودکه شماازان به قدرت تعبیرکرده‌اید ولی بدبختی این است که ازطرفی علت ان قدرت ناشی ازملت نخواهدبودوازطرف دیگرهرمدتی که ازعلتش پافراتر نهدازحق خودتجاوزکرده است. ودرچنین صحنه‌ای است که ملت به این نتیجه می‌رسد که اگرلازم باشد به زوراطاعت کرددیگراحتیاجی نیست که ازروی وظیفه اطاعت نمود. وبالاخره درچنین صورتی شما هم به این نتیجه خواهیدرسید که همیشه اختلاف بزرگی میان مطیع ساختن گروهی ازمردم واداره یک اجتماع وجوددارد وباکمال تاسف ان روزدیگرخیلی دیرخواهدبود.

زیرا :عمل حاکمیت نوعی پیمان نیست که بین رئیس ومرئوس بسته شده باشد بلکه همانندشرطی است که بدن بااعضای خودداردواین وقتی یک عمل حقه است که موردقبول اجتماع باشد وقتی مفید است که جزرضایت عموم محل اتکایی نداشته باشد.

جناب آقای دکتربختیار :امروزه ملت ایران دراعتلای انقلاب است ومی بینید جوانانش دربرابر هرپیش آمدی سینه سپرکرده است بنابراین جزتسلیم شدن درقبال اراده عمومی هرعملی نوعی خودفریبی است بگذاریدآنان که خود را به قدرت وثروت فروخته‌اند خودرافریب دهند وخیال کنند این بارتقهقرافکارممکن خواهدبودولی شمابه ان زن مومن چادری که فرزندشیرخوارش رادربغل گرفته محکم واستوارفریاداعتراض برمیداردوبعقیده من برای بیدارکردن هروجدان خفته‌ای کافی است بیاندیشید وازگذشته‌هایی که آنان رابه حساب نیاوردندعبرت بگیرید.

تاچنانچه میدانید موردتایید ملت نیستید به موج بودن خودمغرور وپایبندنباشید. زیراهرموجی باهرجهتی ازحرکت میرنده ومحکوم به زوال است وتنهاانچه پایدارمیماندتموج است ورکن اصلی دراستمرار تموج نیز علت ان است که درامواج خروشان جوامع بشری ازان علت به ایدئولوژی تعبیرشده است بااین شرط که متین ومحکم ودرمسیر فطرت بشری ومصالح انسانی قرارداشته باشد. واگرامروزه می‌بینیم که اسلام بعدازچهارده قران نه تنهاتموج خودرا ازدست نداده بلکه با پیشرفت مظاهراندیشه بشری برقابلیت انطباق خودنیزافزوده است تنهابه این دلیل است که دارنده یک ایدئولوژی پایدارومبتنی برعقل فطری تغییرناپذیربشراست. فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیئی والیه ترجعون.

رئیس ـ آقای عباس میرزایی بفرمایید.

عباس میرزایی ـ جناب آقای رئیس نمایندگان محترم مجلس شورای ملی اول اجازه می‌خواهم متمسک بشوم بیک آیه مبارک قرآن:

اعوذبالله من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری و یسرلی امری واحلل عقده من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اهلی من ازخداوند مددمیخواهم بمن یک سعه صدری مرحمت بفرماید کلماتی که اینجا عرض می‌کنم تمام برای رضای خداباشدوبرای رضای خدا رضای خلق دراومستترباشد. ابتدااجازه می‌خواهم قبل ازاینکه دربرنامه دولت بعنوان موافق دلیلم راعرض کنم چراموافق به یک مطلبی که مربوط بخودمامجلسیان است درساحت مقدس مجلس درحضورشمانمایندگان محترم عرض کنم آقایان خانمهای محترم ملاحظه بفرماییداین روزنامه اطلاعات مربوط به دیشب است دراین روزنامه جناب آقای بنی احمدنماینده محترم مجلس شورای ملی که الان درپاریس تشریف دارندودرانجا ملکی دارند برای خودشان خریدندوشاید وطن دومشان باشدانشاالله ووطن اولشان نباشددرانجاعلیه مجلس ایران که مطابق اصل ۱۱ قانون اساسی هرنماینده‌ای وقتی واردمجلس شورای ملی شدابتداقسم نامه مجلس راطبق اصل یازدهم قانون اساسی اینجاقرائت میکندوقرآن کریم رامیبوسدوامضا می کندجناب آقای بنی احمد درآن قسم نامه همه شما شنیده‌اید ملت ایران هم ازاین صدای بلندگورادیوتلویزیون بشنودمادرآن قسم نامه اگرلازم بودیارئیس مجلس اجازه میدادمنشیهاقرائت میکردندیاقانون اساسی رامرحمت میفرمودندخودم قرائت می‌کردم.

اصل یازدهم ـ اعضای مجلس بدواکه داخل مجلس میشوندبایدبترتیب ذیل قسم خورده وقسم نامه راامضا نمایند. این قسم نامه‌ای است که قانون اساسی نه متمم قانون اساسی درصدرمشروطیت اولین مجلس موسسان ملت ایران تصویب کردندوبعدازاین هم تسری داشته است.

صورت قسم نامه

مااشخاصیکه درذیل امضاکرده‌ایم خداوندرا بشهادت می‌طلبیم وبقرآن قسم یادمیکنیم مادام که حقوق مجلس ومجلسیان مطابق این نظامنامه محفوظ ومجری است تکالیفی راکه بمارجوع شده است مهماامکن باکمال راستی ودرستی وجدوجهدانجام بدهیم ونسبت به اعلیحضرت شاهنشاه متبوع عادل مفخم خودمان صدیق وراستگو باشیم وبه اساس سلطنت وحقوق ملت خیانت ننماییم وهیچ منظوری نداشته باشیم جزفوائدومصالح دولت وملت ایران این مساله ....

رئیس -آقای عباس میرزایی چه چیزرامیخواهیدثابت کنید؟

عباس میرزایی ـ الان عرض می‌کنم درروزنامه مطلب بنی احمدراببینید چه نوشته انداستدعامیکنم چون مخاطلب قراردادیدوفرمودیدتشکرمیکنم بنابراین روی سخنم شخصاباجنابعالی است چون مخاطب قراردادیددر روزنامه ازقول آقای بنی احمدنوشته است مجلسی که بیست وپنج سال ازحکومتهای فاشیستی حمایت کرده چگونه حالابه دولت سوسیالیست رای تمایل می‌دهد ؟امروزاحمدبنی احمدنماینده مردم تبریز درمجلس شورای ملی دریک تماس تلفنی ازپاریس باردیگرپارلمان فعلی را ضدملی وغیرمردمی خواند (یکنفرازنمایندگان ـغلط کرد خودش ضدملی است) وضمن حمله به اقدامات اخیرمجلس دردادن رای تمایل به دکترشاپوربختیاراین عمل نمایندگان اکثریت را غیرقانونی خواندمامیخواهیم ببینیم جناب رئیس ماکه قسم می‌خوریم حقوق مجلسیان را مهماامکن درمدنظرداشته باشیم با قرآن این حقوق مجلسیان است ؟آیااین رای تمایلی را که یک رئیس الوزرا قبل ازاینکه فرمان بگیرداز نمایندگان ملت ایران خواسته این جرم است ؟این خلاف قانون است ؟من ازجنابعالی سئوال می‌کنم اینجاایشان بگوید: هرگزدیده نشده که یک پارلمان که بیست وپنج سال حکومتهای فاشیستی راحمایت کرده حالاناگهان یک پارلمان سوسیالیستی ازآب درآید آیابنی احمدازیک شیوه معین سیاسی پیروی میکندیابعدازانتخابات شیوه خودش را عوض کرده است؟

رئیس ـ آقای عباس میرزایی روزنامه رابدهید خودشان بخوانند.

عباس میرزایی ـ آقای رئیس مجلس آیاسزاواراست که نمایندگان ملت درفضای بازسیاسی آزاد نباشند و صحبت کنند ولی آقای بنی احمد آزادباشندانچه راکه مایل هستندبگویند وماساکت بمانیم آیااین سزاواراست که هرکس درباره ماهرچه می‌گوید آزادباشد وجوابش راآزادنباشیم بدهیم بنده الان برای این آقایی که مارانماینده فاشیست ونماینده رای دادن به هویدا وازهاری وشریف امامی می‌نامد وحالاهم می‌گوید به بختیاررای می‌دهید من الان عین مذاکراتی راکه شخص ایشان نسبت به آقای هویدا گفته است می‌خوانم (همهمه نمایندگان) آقای بنی احمدگفته است:

اگرکسی اینجاصحبت می کندومطالبی راتجزیه وتحلیل میکندملاحظاتی داردکه این ملاحظات را طرح میکندوبنظرمن این خودبدعت بسیار جالبی است درعصررستاخیز که ماشمعی پیداکردیم که دورآن جمع بشویم وشادابی اجتماعی خودرابدنیا نشان بدهیم بعدازانقلاب ایران انقلاب شاه وملت جامعه ماواقعا داردشکوفان می‌شود مخصوصا بعدازفرمانی که شب ۱۱ اسفند صادر شد همه ملت ایران منتظرآن بودند این ازفرمایشات آقای بنی احمدبودکه درصورت مذاکرات مجلس شورای ملی ایران چاپ شده است ودنباله ان :ازآن پس همه بفعالیتهای اجتماعی پرداختنداین فرمان افرادفعال رافعال تر کرد وافرادمنزوی هم بمیدان کشیده شدندفرصتی شدکه هرکس استعدادوتوانایی وقدرت کارکردن داردیک فضای سالم سیاسی واقتصادی واجتماعی قدرت خودش رانشان بدهد بنابراین درچنین عصری مازیادروی تغییرقیافه‌ها تکیه نمی‌کنیم واصولا تغییردرقیافه‌ها ضروری نیست مساله اینست که قیافه‌هایی که ماداریم مدیران اجرایی که ماداریم چه مقدارتوانایی تطبیق بارویدادهارا باخوددارنداگر این ظرفیت رادارندچرابایدتغییرکننداگرروال کاری درگذشته بوده که شخص جناب نخست وزیر شایدیکی ازشخصیتهای بارزی بودند که انقادرا پیشگام شدندوبحث وگفت وشنود راگشودنددلیل این است که شخص جناب نخست وزیرتوانایی تطبیق با حوادث ومسائل وآنچه که ممکن است اتفاق بیفتددارندانقلاب بانیروی محرکه‌ای که داشته وشاهنشاه بزرگ مادرهرلحظه‌ای که ضرورت ایجاب کرده علت حوادث بودندوهمین علت حوادث بودن بوده است که باعث شده ماامروزبمرحله‌ای برسیم که بگذشته خودمان تکیه کنیم وافتخاربکنیم جناب آقای نخست وزیر درتشریح برنامه دولت تکیه ایشان روی شده و خواهد شد بوددرتمام موارد مابه شده‌ها دربست ملاحظاتی داریم کارهای زیادی شده وبه انچه خواهدشدواقعاصمیمانه امید بسته‌ایم کارنامه دولت هویدا مهررضایت شاهنشاه وملت راخورده است (همهمه نمایندگان).

توکلی ـ خاک برسربنی احمد.

رئیس ـ آقای عباس میرزای شمامی‌توانستید طبق ماده ۱۳۰ راجع به این موضوع تذکرواخطاربدهید ومن خواهش می‌کنم دربرنامه دولت صحبت بکنیداینهامربوط به برنامه دولت نیست.

عباس میرزایی ـ من قربان ؟دربرنامه دولت آزادم ایشان دربرنامه ...

رئیس ـآزاد چی هستید ؟بایددربرنامه دولت صحبت کنید.

عباس میرزایی ـچشم قربان واردبرنامه دولت می‌شوم ایشان بماگفته چرا به برنامه دولت رای میدهیدحالامی فرمایید آن تکه رانخوانم امرشمارااطاعات می‌کنم.

رئیس ـمیخواستیدتذکرواخطاربدهید وبیاییدصحبت کنید.

عباس میرزایی ـ آخردربرنامه دولت نمی‌توانستم تذکر بدهم بازهم می‌فرمودید برنامه دولت مطرح است مجبورشدم توی برنامه دولت حرفم رابزنم (خنده نمایندگان) دستورجنابعالی راطاعت می‌کنم حالااگراجازه میدهیددوتاکلمه رابخوانم دوباره طبقماده ۱۳۰ استفاده کنم جناب آقای بنی احمد مربوط به کشور ودولت ترکیه چنین وچنان حالا می‌فرمایند ... جناب بنی احمد ....

توکلی ـ آن فرمایشاتشان قبل ازگرفتن دستورازکرملین بوده است.

عباس میرزایی ـ خوب حالابگذارید این تکه راهم بخوانم وببینید این تکه مذهبی راچه می‌فرمایند آقای بنی احمد می‌فرمایند :سال زن راجشن می‌گیریم وکارهایی که مربوط به تظاهراست ودرمواقعی هم لازم است می‌کنیم اماکارهایی که بایددرحق اینها انجام بشودکارهای اساسی تامین مادی ومعنوی بانوان است تامین حیثیثت شغلی برای انهاست نه بصورت دکوردرادارات مطابق قوانین مدنی مازن ازماترک شوهریک حق قانونی داردکه می‌برد یک چهارم. یک هشتم این ماترک رااسلام میگویدقرآن می‌گوید که ازجمیع ماترک تلقی میشودکه من نفهمیدم اسلام کجا است قرآن کجا است ایشان قرآن رایک چیزمیداند واسلام رایک چیز نظرفقهای امامیه هم متشتت است عده‌ای می‌گویند ماترک ازجمیع مال است عده‌ای می‌گویند ازعرصه زن سهم نمی‌برد ولی اسلام دینی است که باعقل سازگاراست هرچه راعقل حکم کرده دراسلام هم موردتاییداست این یک تالی فاسددارد فرض بفرمایید مردی می‌رود به دفترخانه ....

رئیس ـ آقای عباس میرزایی برویدتوی برنامه دولت.

عباس میرزایی ـ تمام شد چیست ؟یک خط دیگراست اجازه بفرمایید .... فرض بفرمایید مردی می‌رود به دفترخانه برای انتقال یک قطعه زمین خودش که میلیونهاتومان می‌ارزد انجانشسته است اگرپنج دقیقه قبل ازامضا سکته کرد ومرد زن هیچ چیزنمی برداما اگرپنج دقیقه بعدمرد که امضاکرده باشد زن حق شرعی خودش را می‌برد اینجاملاحظه بفرمایید درفقه اسلام در مسائل مردم وقتی میدان پیدامیکنند هرچه می‌کنند میکنند ولی بنده وارد مطالب خودم می‌شوم طبق دستور جناب رئیس واطاعت می‌کنم ازامر رئیس خیلی ببخشید جناب رئیس سرتعظیم درمقابل این آزادی که شمامرحمت میکنیدبه تمام نمایندگان وبه سنن پارلمانی معتقدید معذرت می‌خواهم اگرتوجه به تذکراتتان یکدفعه نکردم عفوبفرمایید مابایدبه رئیس مجلس کمال احترام رابگذاریم بنده این شعررا هم می‌خوانم :من نمی‌گویم سمندرباش یاپروانه باش. چون بفکرسوختن افتاده‌ای (یک کمی) مردانه باش. دریک برهه اززمان قرارداریم برنامه دولت بختیارچه اشکالی دارد ازنظرشرع ازنظرعرف ؟میگویدسازمان امنیت رامنحل می‌کنم فقط قسمتی راکه مربوط به حفظ وحراست سرزمین ایران است نگهمیدارم آنهم باشرایطی که خواهم قانونش راتدوین کرد. آیا با این کلمه هیچ فردمسلمان وهیچ فردی ازملت ایران می‌تواندمخالفت داشته باشد ؟این کسانی که فرزندان داغدیده شان دارندالان درددل ناله می کنداین یکی ازشاهکارهای این دولت است که سرفصل کارش قرارداده است چگونه مردی بیایداینجابعداز ۳۰ سال اقرارآورده که من با این تشکیلات کاری نداشته‌ام حقوق گرفتن درمملکت ماکه جرم نیست افتخارش این است که سرمایه کسی رانچاپیده درقبل ازاین مدت مابایدحقایق رابگوییم ازخدابترسیم ازتهدیدنترسیم خدابمافرموده:

فاذاجاء‌اجلهم لایستاخرون ساعه و لایستقدمون مرگ مادردست اوست تاخیر وتقدمی نداردآقای بختیار برگشته گفته است من می‌خواهم دراین مملکت آزادی را آنچه راکه حق هرفردی است بطورمساوی برای همه ایجادکنم کی می‌تواند با این حرف مخالف باشد ؟طبق قانون اساسی بایدبرنامه‌ای راکه دولت بمانمایندگان ارائه می‌دهد وعرض میکندرسیدگی کنیم وجداناکدام یک ازاین برنامه‌های این آقارامی‌توانیم با آن مخالفت کنیم ؟کجاایشان می فرمایندکه من می‌آیم مالیات روی مردم چنین وچنان می‌بندم. کجاایشان می‌فرمایند من برای کسانیکه این اتفاقات در گذشته وچه درحال افتاده حقی قائل نیستندمااگربنابابشدهروقت دولت برنامه‌ای آورد گذشته‌ای که خراب شده وبسبب ان خرابی دولت دیگری آمده بیاییم به دولتی که جلویمان نشسته عوض ارشاد وراهنمایی وتایید وقدرت برگردیم بگوییم که آقا فلانکس این کارراکرد خوب اگر فلانکس این کاررانمیکرد که آقانمی آمد مقابل ما بنشیند این توضیح واضحات است مابایداگرمتذکر می‌شویم راهنماییهای خوب کنیم وقت مملکت ووقت دولت رابرای هدایتش بگیریم نه برای گله ازگذشته. گذشته هرکس مربوط به خودش است محکمه هم حقش رابدهد. مادراینجا بگیریم بنشینیم من راجع به رادیوتلویزیون تشکرمیکنم ازرئیس مجلس واقعااینجافرمودند والله بالله من دراینجا می‌خواهم گله اش را به شمابگویم. آقایانی که درکمیسیون بودجه چندین سال بوده‌اند دیده‌اند برای یک تبلیغات مذهبی ماچقدربه مدیرعامل رادیووتلویزیون می‌گفتم که آقااین اذان مغرب رابگذارید. می‌گفت مثلا ماه رمضان می‌گذارم ماه‌های دیگرنمی گذارم. گفتم آقا مگرماههای دیگر ماه اسلام نیست ؟می‌گفت اخبارعقب می‌رود اخبار جلومیرود. خوب این بی توجهی به اسلام بی توجهی به مذهب یک نفاق ایجاد کرداین آقاامده می‌گوید من کارم این است که با مراجع تقلید باعلمای اعلام استمداد می‌کنم درتمام مراحل هرموردی که باقانون اسلام مغایر است بمن تذکربدهند تشریف بیاورنددستوربدهندمن مطیعم خوب این آقاآمده دارد این حرفهارامیزندچطورما بگوییم این حرف راقبول نداریم اسلام فقهش این است که اگرکسی گفت لااله الاالله مسلمان است نمی‌توانیم بهش شک کنیم چطوراین آقا می‌گوید من با مراجع تقلید حاضرم باتمام علمای اعلام با حجج اسلام بنشینیم دعوتم کنند حضورشان شرفیاب شوم وازشان استمداد می‌کنم. رفتنددانشگاه راعلماکمک کردند وافتتاح کردند. چقدرخوب بوده دولت درحدی که داردراه خوب می‌رود بایدکمکش کردبایدبمردم گفت که به این دلیل مجلس رای می‌دهد باید گفت که آقای بنی احمد که حالاآقای رئیس فرمودند روزنامه اش رانخوان این حرفهایی راکه نوشته ذهن مردم ایران روشن بشود که آقای بنی احمد بمااکثریت میگویداکثریت واقلیت ندارد همه ملت ایران هستندعقیده اظهار می‌کنند من به جناب پزشکپورسرتعظیم فرودمی آورم مردی دانشمند است وسایرانهاکه به عنوان اقلیت اسم خودشان راگفتند آقای پزشکپورکی توهین کرده ؟چرامابایستی بگذاریم آقای بنی احمدبرودآنجاروزنامه رابنویسد ؟حیال کند ازازادی می‌تواند به دیگران لجن بپاشدوخودش رامامانی بکند. مگرملت ایران گول می‌خورد ؟مااگربه آقای بختیار ودولتش رای می‌دهیم وزیرکارش که اینجانشسته شصت ودوسالش است. این آقای آریانا خودش اولین کارمند وزارت کارمرتب آمده اینجاکارکرده وددرمدتی که اینجاکارکرده و درمدتی هم که کارکرده بروید ازخود کارگران نفت بپرسیدوقتی که درخوزستان بودبیایید ازاین دکتررزم آرا که دربهداری بیمه‌های اجتماعی دربیمارستانها رئیس بودخدمات شایانی به مسلولین ومریض‌های قبل وسایرمریض‌ها کرد چرامابایدبگوییم به این آقا رای ندهید ؟ماکه نیامدیم اینجاتبلیغ بکنیم من گمان نمی‌کنم من ضمنامواظب خودم نیستم اگروقتم دارد ازحد می‌گذرد تذکری کاغذی بدهیدزوداطاعت می‌کنم بنده نگاه می‌کنم می‌بینم مذهب ما روحانیون ماهمیشه تزکیه اخلاق کرده‌اند برای مردم آنهاخودشان کسانی هستندکه اگرمردم راارشادبکنندمردم پلیس احتیاج ندارند مردم دادگستری احتیاج ندارندمردم تجاوز نمی کنندروحانیون وعلمای اعلام ومراجع تقلید رساله هایشان رابخوانید دررساله‌ها حدودیک زندگی یک آدم ازقبل ازتولد تابعدازمرگ معین است. مراجع تقلید کجاامده‌اند گفته‌اند یک نفر درس مهندسی نخواند ؟کجاگفته‌اند یک زن دانشمندنشود ؟کجاگفته‌اند یک نفرکارگرنرود تامقامات عالی راطی نکند ؟مراجع تقید معین مرد بزرگواروقتی درمجلس شورادرمنزلش درهرجابااومصاحبه می کنندازروحانیت طرفداری می‌کند. من راتشویقم می کندمردم راتشویق می‌کند والله توکوچه وبازاراین درصدمردم برخلاف آنچه شما آقای دکترشیروانی فرمودید خداراشاهدمی گیرم درصدی از مردمی که به آنهامراجعه کردم گفتند حرفهای این آقا باحرفهای دیگران فرق دارد. مردم امنیت می خواهندالان ازروزی که این آقا امده بایک درایت باکمک ازروحانیت باکمک ازدانشمندان نفت راراه انداخته مگرندیدید که چه سرمای سختی بود ؟مگربنزین را ندیدید مردم راه نمی‌رفتند چرامابایداین حقایق را نگوییم وملت راروشن نکنیم ؟مردم باید بدانندباید مهلت بدولت بدهیم. دریک کورانی که نه خزانه نه نمی دانم اداره نه اعتصابات هیچکدام مجال نداده ماهم درمجلس هی سوال هی استیضاح هی تذکرهی بیاهی برو کجاوقت دنبال کردن داشته باشد ؟بنده به تکه‌ای ازمطلبی راکه باید اینجاببینم اینجا نوشته انداینجابیک زمینه نزدیک همکاری بین دولت وعالم روحانیت اشاره شده خیلی این حرف مهم است. روحانیت این رامی خواهد مساله احترام به روحانیت روحانیت تشریفات ندارد. بروید ببینید یک طلبه یک دانه واعظ یک دانه پیشنمازیک مرجع تقلید زندگیش چگونه است برویدمنزل آیت الله شریعتمداری راببینید. بروید منزل آیت الله نجفی راببینید خانه این علما راببینید خبری نیست ساختمان چندطبقه ندارند. یک حصیر ویک ممدنصیر. یک زندگی خیلی ساده پرمعنایی رادارندوبایدعتبه شان رابوسید. یک تکه‌ای اینجارئیس مجلس درباره ارتش فرمودندبازتشکرمیکنم ارتش ایران تمام سرزمینی راکه الان مادادمیزنیم مس داریم اورانیوم داریم نفت داریم چی داریم چی داریم این سرزمین امنیتش بدست این افسران جانبازاست بدست این افسران رشیداست (صحیح است) اینهاهرگزحاضرنیستندبه طرف ملت یک دانه تیرخالی کنند. اگرمدیریت غلط بودبه سربازچه مربوط است؟ بسبب همین هم مدیریت عوض می شودسربازوظیفه چه گناهی دارد ؟افسرامامورچه گناهی دارد ؟مدیرش بایدیک مدیرخوب باشد. دولتش باید دولتی باشدکه اوراهدایت کند. این آقادردولتش گفته دردانشگاه سربازان رابکشید کناردرشیراز باهم شلوغ شده گفته من بازحکومت نظامی نمی‌کنم مدیریت بخرج می‌دهد. عقده مردم را می‌شکافد دردمردم راباید رسیدگی کرد بازورسرنیزه چندوقت ممکن است یکی ساکت باشد ؟می‌پرد که صدایش درمی آید فریادش بلندمی شود. مابایستی اعتقادداشته باشیم به اخلاق قرآن مافرموده :انک لعلی خلق عظیم باخلق عظیم بامردم روبروبشودبه مردم مشقت نده. والله بالله من نمی‌دانستم نفت به اسرائیل می‌دهند. این صیغه قسم است من تعجب کردم چراباید ازمامجلسیان کتمام می‌شد ؟ماهم اگرندانیم گناهی نکرده‌ایم. بازآیه‌ای درقرآن است خدا به پیغمبرمیفرماید ـاگرسرمقدمه وموخره اش را فراموش کردم ازدانایان پوزش می‌خواهم ـترجمه اش اینست که: اگر من پیغمبرغیب بیشتری می‌دانستم خیربیشتری می‌بردم ولوکنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر. حالا اگر فتح وزبرش را غلط خواندم تقاضای پوزش می‌کنم. هرآینه من غیب بیشترمن دانستم خیربیشتری می‌بردم. ماچی هستیم که تمام غیب یک شخص رابدانیم ماالان می‌بینیم این آقای بختیار با این سیاق آمده پیش ما ماچگونه به این آدم بدبین باشیم. فردااگرکاشف بعمل آمدکه این آقا هم نتوانست کارکند. قانون اساسی بدست ما یک اسلحه داده: استیضاح رای عدم اعتمادولی بیخودی که نمی‌شود ازابتداشروع کنیم به مبارزه بی جا کردن ووقت مملکت راتلف کردن. بنده بیشتر ازاین وقت رانمی گیرم فقط تقاضایم این است دقت کنیم یادمان باشدکه این جوانان مملکتمان تمام چشمشان به این پایگاه دموکراسی دوخته شده. مابایدوظیفه مان را دراین چندماهی که ازعمراین مجلس مانده آنچنان عمل بکنیم که تمام ملت ایران اگردرغفلت‌هایی که دیگران کرده اندپای ما بمیدان می خواهدبیاید متوجه بشود. اگردولت آزاد منشی بیاید وکیل آزادمی‌تواندکارش رانحواحسن انجام بدهد. آقایان یک کلمه سیدتوی لایحه می‌خواستیم اضافه کنیم چقدربایستی برویم دراطاق رئیس چقدربرویم این وزیرراببینیم که آقاسیدراازتوی قانون حذف نکنیدماکه دیگر بوق وکرنانداشتیم رونامه که حرفهای ماراآنروز نمی‌نوشت ولی بیاییدبصورت مذاکرات مجلس مراجعه کنید ببینید چه می‌کردیم. هرکدام ازشمانمایندگان چه دلسوزیها درموقع بودجه کردید. خوب روزنامه نبوده بنویسد ما چه گناهی داریم که مردم نمی دانند ؟صدای ماکجاپخش می‌شد که مردم بدانند ؟آقای شریف امامی هم چهارروز تلویزیون راگذاشت اینجا یک عده‌ای خودبخودرفتند آنورکه هی بگویند ازگذشته‌ها که مردم بگویند بارک الله این حرفهاراگفت. من درخاتمه یک تقاضایی ازشمادارم آقای نخست وزیر ما الان درحدودپانزده سال چهارده سال است دراین مجلس نماینده ازگروه کارگرداریم دوازده سال داریم هشت سال داریم وچهارسال هم دراین دوره داریم وتمام ما ازتمام دولت هاتقاضاکردیم آقا گرفتاریهایی درقانون کاروبیمه‌های اجتماعی هست بیایید وبهرصورت این را بیاورید درمجلس بنشینید ودراینجاشب وروز گفت وشنودبکنید واگرمحققین وبرنامه ریزانی هم دارید آنها بیاینداینجا حرفهایشان رابامابزنند یک کاسه بکنیم وقت مملکت را تلف نکنید شش ما انجا شش ماه تنقیح قوانین نخست وزیری شش ماه وزارت کار شش ماه حقوقدانان آخرعمرکارهم بسرمی آیدومااندرخم یک کوچه باقی خواهیم ماند. این استدعای گروه کارگراست ازجنابعالی وخیلی هم معذرت می‌خواهم ازتمام نمایندگان وازرئیس مجلس.

رئیس ـ آقای ملکشاهی بفرمایید.

حسن ملکشاهی ـ بسم الله الرحمن الرحیم سخنم رابنام خدای بزرگ که جهان هستی ازهستی اوست آغاز می‌نمایم وازاویاری می‌جویم تااین توفیق را بمن عنایت فرمایند که بتوانم مطالبی رادرجهت خیروصلاح مملکت وملت بیان نمایم ـجناب آقای رئیس همکاران ارجمندخانم‌ها وآقایان همه ما وهمه ملت شریف ایران اگاهیم که فشارهای نامعقول واشاعه انواع فساددرشئون مختلف مملکت وسیله دولتهای گذشته چه مصیبتهایی راببارآورده است. غارت بیت المال دیوان سالاری و بی توجهی به حقوق حقه مردم ـنادیده گرفتن اصول اخلاقی وارزشهای معنوی وعدم توجه به مقام روحانیت ولطمه به کشاورزی مملکت وبسیاری مسائل وناهنجاریهای دیگرباعث عصیان مردم گردیده به نحوی که جهش ونهضتی ملی علیه فساددرکشوربوجودامده که مورد تاییدهرایرانی اصیل وعلاقمندبه سرنوشت مملکت است جنبش وجهتی که فشاران درمدت کمترازشش ماه سه دولت راراهی مجلس شورای ملی نمود جنبشی که باالهام گرفتن ازمبانی مقدس اسلام واصول حق وحقیقت اغازنموده وتارسیدن به نتیجه وقفه‌ای نخواهدداشت دولت مردان گذشته باتجاوزبه حقوق وایجاداختناق ونارضایتی دربین مردم وبرقراری روابط بجای ضوابط بعناوین مختلف ان چنان ملت رادرفشاروتنگناقراردادند وانچنان باآبرو وحیثیت آنان بازی کردندوباچوب قوانین خودساخته چنان برفرق ملت شریف ایران کوبیدند ودست اندرکاران لجام گسیخته چنان دردستگاه اداری واجتماعی فساد قیام نموده و تامجازات ونابودی انان ازپای نخواهند نشست جناب آقای دکتربختیارمگر دولتین گذشته نبودندکه سنگ مبارزه با فساد رابرسینه می‌زدند ومگرانان نبودند که فریادمی کشیدند فاسدین رابدار مجازات بیاوزیزید مگر فرمولهایی برای گرفتاری عاملین فسادنساختند پس چه شد فورمولهای تئوری انان وشایدبه منظورجلوگیری ازطغیان مرده بوده که هرگزجامه عمل به خودنپوشیدمگر دولت‌های گذشته نبودند آمدنددرپشت همین تریبون مجلس وعده عدم تمرکز دردستگاههای خودرا دادندآیاتوانستند سیستم عدم تمرکزرادرتهران یاحتی دریک استان بطور صحیح پیاده نمایندایاتوانستند ازهجوم سرسام آورساکنین استانها به پایتخت یا ازشهرستانها به مراکزاستانها وازروستاها به شهرهاجلوگیری نمایند وآیاانان بجای اینکه بابودجه هنگفتی که ازفروش نفت مملکت دراختیار داشتند به جای حیف ومیل وچپاول نمی‌توانستندکشاورزی ایران را رونق بخشند وازمتلاشی شدن کشاورزی سنتی بجای مکانیزه کردن کشاورزی فقط درتئوری جامه عمل بپوشانند. من اگربخواهم به این جنایات دولتین گذشته اشاره کنم مثنوی هفتادمن کاغذشود. مگرملت شریف ایران ۱۳ سال تمام بازیچه دست یک دولت خودکامه قرارنگرفت فشار ظلم واختناق ورعب ووحشت درطول این مدت باندازه‌ای بودکه مردم حتی اختیارجان ومال خودرانداشتندونقش این فشاروعوامفریبی درمراکزدانشگاهی به خوبی آشکار است ودست اندرکاران چنان باطراحی دقیق به خواسته خودجامه عمل پوشیده وچنان تشتت افکاربرسراسردانشگاههای مامستولی گردانیدندکه منجربه فلج نمودن دستگاه عظیم تعلیم وتربیت ازسطوح کودکستان تاسطح دانشگاهی گردیداگربرنامه صحیح به خصوص برای دانشجویان درمراکزعلمی توسط استادان وبرنامه ریزان طراحی می‌شد وبجای تئوری‌های نابجاوخالی ازمعنی عملا دانشجویان مملکت مارادر جریان امر می‌گذاشتند وآنانرا ازصحنه سیاسی واجتماعی وفرهنگی واقتصادی مملکت دورنمی داشتند وازدانشگاه محیطی متشنج به بارنمی آورند وکاری می‌نمودند که دانشجویان دانشگاه راخانه خودتلقی نموده وبدان عشق ورزند آیااکنون ناظر فلج شدن تعالیم علمی درسطوح مختلف بودیم: اگردولتین گذشته مردانی رادرمقابل ملت قرارمیدادند که مظهرپاکی وتقوی وازخودگذشتگی بودندوازگفتن حقایق هیچگونه وحشتی نداشتند وتهدیدوارعاب وخشونت را سرلوحه کار خود قرارنمیدادند وبدانچه گفته عمل می‌کردند و مردم رادرانتظار انجام وعده‌ها زجرکش نمی‌کردند آیابدین سرنوشت شوم گرفتار می‌شدیم تبعیض ونیرنگ وفقرودانش اجتماعی مسئولین مملکت رابه پرتگاه سقوط رسانیده وبا ظاهرسازی وعوامفریبی بجای تمدن بزرگ ازجهنمی سوزان سربرون آورده‌ایم بودجه عظیمی که ازمنبع فنا پذیر طلای سیاه دراین مملکت بدست امدصرف کدام برنامه عام المنفعه گردیداین همه انرژی ونیروی انسانی که امروز دست ازکارکشیده ودرکوچه وخیابان برعلیه دولتین وقت به تظاهرات می‌پردازند وبااعتصابات خودمملکت را به حالت سقوط درآورده‌اند اگرپانزده سال پیش به آن احترام گذاشته می‌شد وازان به نحوصحیح بهره برداری می‌گردید وحق هرکسی بامعیاری درست درنظرگرفته می‌شد وبارشوه وپارتی بازی ضعفارا لگدمال نمی‌کردند نمی‌توانست سازنده ایرانی چشم گیرباشد ویااگربجای برنامه‌های تلویزیونی وفیلم‌های وارداتی وانحرافی که وقت گرانبهای ملت رابیهوده تلف می‌نمودند وبه نمایش درآوردن اندام برهنه زنان بعنوان تبلیغات سووکسب ثروت وهمچنین عدم وجودبرنامه‌های آموزشی وسازنده برای کودکان ونوجوانان فقط رزوی یکساعت تعالیم عالیه اسلام بوسیله اسلام شناسان واقعی پخش میشدومردم رابیشترازانچه که می‌دانستند به معتقدات مذهبی اگاه مینمودندوتعلیمات دینی واسلام شناسی راوبویژه تفسیرکتاب مقدس آسمانی قرآن مجیدرادربرنامه‌های تلویزیون آموزشی گنجانیده می‌شد وفضای بازی برای تبلیغ واقعیات دراین جعبه‌های صداوتصویربرای علمای اهل فن درنظرگرفته میشدآیابدین سرنوشت دچارمشدیم :وسائل ارتباطی این مملکت چنان انحصاری ودولتی وغیرمردمی شده بودوچنان تحت تاثرعوامل مخرب قرارگرفته بودکه جای هیچگونه بحث وشک وتردیدوبدبینی مردم نسبت به ان وجودندارد :بجای دروغهای رادیوتلویزیونی که ازروستهای میهن ما یک مدیرفاضل ساختندزندگی واقعی روستاییان غرب کشور ونبرد آنان برای حفظ وپاسداری ازنوارمرزدرتلویزیون به نمایش گذاشته می‌شد آیابهترنبود که بجای نمایشگاه عکس تحولات ایران درطول دوران حکومت ۱۳ ساله نمایشگاهی واقعی اززندگی مردم جنوب تهران وسایرنقاط مشابه ان به معرض نمایش گذاشته می‌شد.

همکاران ارجمندهمه شمابه اخلاق بنده واقف واگاهیدتاآنجایی که خوداحساس می‌کنم آدمی صبوروباحوصله هستم وپیوسته دردولتین گذشته بعنوان موافق صحبت نموده‌ام وبااستفاده ازاختیارات قانونی خودازرسیدن به انچه که میگوینددرکنارانان باشم وبعنوان حامی حقوق ملت ایران دربهبودبخشیدن اوضاع خودراسهیم بدانم ناگفته نماند که موافقت من با دولتین اسبق دلیل برعدم آگاهی من به مسائل مملکتی وفشاورتهدید وکشتاراخیر درمملکت نبوده است بلکه بابردباری تمام شکنجه‌های روحی ووجدانی راتحمل نموده وخودرابدین قانع می‌نمودم وبه خودنویدمیدادم تاشایددولت تازه نفس بتواندروزنه امیدی بیابدورویه نامردمی را از این مملکت برداشته وبامردم مردمی رفتارنماید وبرای درمان این همه امراض مسری وغیرقابل علاج دارویی تجویزنمایدتاشفابخش دردهاومسکن همگانی باشدحال که می‌بینیم این داوطلبان حقیقت خواه ونام آوران به اصطلاح وطنی علاوه براینکه نمی‌توانندجواب گوی خواسته‌های ملت ایران باشندبلکه مملکت رابه سقوط می کشانندلذاسخنانم بعنوان موافق برنامه دولت نخواهد بود مخالفتم ازاین جهت است چون پیش بینی میشوددولت آقای بختیارهم چون اسلافت خودنخواهد توانست مفیدومثمرثمرباشد.

جناب آقای دکتربختیارآماروارقام سرسام آور ودروغین که مسئولین به خاطر حفظ مقام وپست ارائه می‌دادند ورسما توسط دولتین وقت تاییدمیشد نبایدنادیده گرفت نمونه بارزآن درپیکاربا بیسوادی برای همگان مشخص است ارقامی که توسط مسئولین این جهادملی ونهضت مقدس منتشرمیشدتماماخلاف واقع وبرای کسب پاداش بیشتربوده است جهادمقدسی که بایددرپیکاربا جهل ونادانی دانش وآگاهی مردم بخصوص روستاییان بکارمیرفت بصورت اعدادی غیرقابل تصور درلیست‌های کذایی برای کسب اعتباربیشترتنظیم وبه اطلاع همگان می‌رسید ودریکسال تحصیلی باجمع بندی آمارهای همان سال مشاهده شدکه تعداددانش آموختگان کلاس‌های پیکاربابیسوادی بیش ازجمعیت ایران درهمان سال بوده است وماباید این حقیقت راقبول نماییم وگریزاز ان غیرممکن است مجریان دستگاههادرسطح پائین نیزبه مانند پیش کسوت‌های خوددروغ ونیرنگ را پیشه خودساخته وبرای این کارها به خود می‌بالیدند وهزینه‌های گزافی ازبودجه مملکت بمنظورپیروزیهای آن چنانی درسالروز بزرگداشت درجشن‌ها حیف ومیل می نودندآمارسرسام آور بیت المال چپاول شد مردم توسط دست اندرکاران درسطوح مختلف وگسترش این برنامه‌های مسخ شده وباصطلاح خودشان ایده ال مردم رابفریاددعوت نمودبطوریکه به زمین وزمان بدبین وناسزامیگویند بلی باید این گونه افرادمصادراموررا دردست داشته باشند تابتوانندبه چپاول وحیف ومیل بیت المال ادامه دهند بزرگترین مشکل مملکت ماظاهرسازی وخودفریبی ورفع مسئولیت وگناه را به گردن دیگری نهادن است مانمی گوییم که ازایران یک مدینه فاضله ساخته شود وهمه معصوم وپاک باشند چون بالاخره بشرجایزالخطا است ولی انچه مسلم است این است که بجای عیب جویی ازگذشتگان وخودراالگوجلوه دادن درطول ۲۵ سال آیا هیچکدام ازمسئولین نتوانستند باقطع اعمال گذشتگان سازنده ایرانی مترقی وایده آل باشندصبروطاقت هم اندازه وحدی داردوملت ایران سالیان درازآنراتحمل نمودند.

ازکدام خدمات دولتین گذشته یادنمایم ازپرستیژ اداری آنان یاازنامه پراکنی واتلاف وقت ارباب رجوع ازروسای اداراتی که مجریان بی اراده وسرسپردگان پارتی‌های گردن کلفت دروزارتخانه هاسخن بگویم اینان با اشکال تراشی وایجادنارضایی چنان خشم کارمندان سطح پایین رافراهم آوردند که علم عصیان برافراشتندودستگاههای اداری رابدین روزکه ملاحظه میشودبه ورطه ورشکستگی رسانیدنداین مطالب بکرات توسط همکاران درجلسات علنی مجلس شورای ملی دوره بیست وچهارم قانونگذاری بازگوشده ولی بکدام یک ازاین گفتارمسئولین گوش فرادادند واگرگوش شنوایی بودمملکت کی بدین مصیبت گرفتارمیشدعصیان مردم برعلیه اینگونه جنایات بوده که دولت ۱۳ ساله هویدارابه سرنگونی کشانیدوآقای شریف امامی مامورپیوندمجددملت بادولت گردیدودولت آشتی ملی رابعنوان مرحمی برزخمهای عفونت کرده ملت اعلام نماید وبااعلام آزادی بیان وقلم ومطبوعات اولین قدم مثبت رابسوی ملت حساس برداشت غافل ازانکه ملت ودولت بامراجعه به جنایات گذشته هرگزدریک پوست نخواهندگنجیدو فضای بازسیاسی که دولتین گذشته ازان دم می زدنددراین مرحله نمودارگشت ومردم برای اولین باربا اجتماعات عظیم درکوی وبرزن وعدم رضایت خود رانسبت به اعمال دولتین اعلام نمودندوچون دانش وبینش سیاسی مردم ازیک سووانزجارآنان ازجنایات دولت ازسوی دیگردست دردست هم آویخت وپی ریزی یک انقلاب عظیم ملی راآغازنمودونقش روحانیت دراین مرحله بسیارسازنده وغیرقابل انکاراست آیات عظامی که تاکنون بدست فراموشی سپرده شده بودنددرصف اول این نهضت قرارگرفتند.

متاسفانه برنامه دولت آقای شریف امامی وکابینه آشتی ملی وی نیزنتوانست جوابگوی خواسته‌های قانونی ملت شریف ایران واعاده حیثیت ازدست رفته مردم گرددتابه ناچاراستعفای خودراتقدیم وبرعدم توانایی خوددررفع مشکلات مملکت اقرارنمودسپس این فکرپیش آمدکه باروی کارآمدن یک دولت نظامی می‌توان این تشنجات وناآرامی رابه آرامش تبدیل نموددیدیم که دولت نظامی ارتشبدازهاری که برنامه تقدیمی اش به مجلس شورای ملی بردوپایه اعاده نظم وآرامش وتامین ارزاق عمومی استوارنموده بود با تلاش درحدوددوماه متاسفانه نه درموردبرقراری نظم ونه تامین ارزاق عمومی توفیقی بدست نیاوردودرمیان به آتش کشیده شدن تهران وشهرستانهاسنگرراخالی نمودوحال نوبت شمااست جناب دکتربختیاربایدعرض کنم:

که هردم ازاین باغ بری می‌رسد ـتازه ترازتازه تری میرسدشماهم به ماننددیگران خودرامردمیدان دانسته وسینه ات را سپربلا نموده‌اید وبامتکی بودن به ایمان وسوابق خودبرای مبارزه باتشنجات وبازگشت امنیت وبرقراری عدل وعدالت مسئولیتی بس خطیرتقبل نموده‌اید باتوجه به اینکه روسای دولت‌های سابق واسبق هرکدام به هنگام معرفی کابینه کلیه وزرای مسئول انهابه مجلس شورایملی معرفی وباتوجه به اینکه کلیه انهابه مجلس شورایملی معرفی وباتوجه به اینکه کلیه دست اندرکاران وزارتخانه‌های مربوطه اعلام همکاری باوزرای مسئول نموده بودند نتوانستند توقعی داشته باشندوهویدانشده ناپدیدگردیدندشما که درابتدای امرکابینه ات با کمبودوزیرمواجه است وازطرفی مجریان برنامه وزارتخانه‌ها اعلام عدم همکاری باوزرای کابینه شما نموده‌اند مضافا اینکه شمایی که بنابگفته خودهم سنگررهروان طریقت جبهه ملی هستیدواکنون ازپشتیبانی این جبهه برخوردار نمی باشیدوهم چنین هیچگونه پایگاهی دربین ملت ایران ندارید وازطرفی مورد تاکیدعلمای اعلام وآیات عظام نیستیدچگونه وباکدام حربه برا خواهیدتوانست ملت ایران راراهنماوباتیشه عدل ریشه ظلم برافکنی وبرتشنجات داخلی ایران خاتمه دهید آقای بختیارملتی که ازسحرگاهان تاپاسی ازشب درصفوف طویل برای تهیه ارزاق عمومی وقت خودراصرف می‌نماید واحتمالا ازبدست آوردن ان نیزمحروم میشودچگونه می‌تواندبه سخنان شورانگیزشمادل خوش نماید وباعده ووعید خودرابیش ازاین بفریبد مگردولت‌های قبل ازشمادراین ساحت مقدس دادسخن ندادندوبرنامه‌های مفصل خودرا دراین مکان قرائت ننمودندمگرفرصت کافی برای باجرادرآوردن برنامه دولت به آنان داده نشده پس چراعاجز ماندند وچرااختناق را درایران دوچندان نمودند ملت ایران بادادن وقت کافی به دوکابینه قبلی ثابت نمودندکه بادست گیرکردن چندنفر ازمسببین جنایات گذشته و سپردن آنان به زندان آن چنانی دردمردم درمان پذیرنیست آیاباابراز تنفر وانزجارنسبت به اعمال گذشته ووعده به دارآویختن مجرمین سرطانی راکه درگوشه وکنار مملکت ریشه دوانیده است میشوددرمان نمود آنهم مجرمینی که درنشریات اظهار بی گناهی نموده وخودرامعصوم ومبرا ازگناه میدانند :آقای بختیاربه نظرمن کسی که نیامده مرتکب اشتباه گرددوقتی که برمسندصدارت تکیه کندمسلماعاری ازاشتباه نخواهدبودمگرشمادرمصاحبه مطبوعاتی ورادیوتلویزیونی خودقبل ازاعلام نظرتمایل مجلسین ودریافت فرمان نخست وزیری که این خودبحثی است جداگانه اظهارنداشتید که باتماس حاصله با جامعه روحانیت وعلمای اعلام بانظرمساعددولتم راتایید خواهندنموداگرشماموردحمایت این طبقه بودید پس چگونه سیل اعلامیه وبیانیه برعلیه شما ازطرف علمای اعلام سرازیرشداین طبقه نه تنها دولت شمارا تاییدننمودندبلکه باتشکیل اجتماعات وتظاهرات علنا درمقام تضعیف دولت شمابرآمدند وبه همین طریق هم سنگرانت بامخالفت علنی ورددولت شما ازعضویت جبهه ملی اخراج نمودند باتوجه به مروری که برروی برنامه تقدیمی دولت شمابه مجلس شورایملی نموده به نظراینجانب جزچندموردبقیه آمیخته‌ای از برنامه‌های دولت‌های قبل میباشدروی این اصل نمی‌توان برای توفیق دولت شما دراین لحظات حساس وسرنوشت سازامیدی داشت لذابادادن رای کبودمخالفتم رابابرنامه ودولت شمااعلام می‌دارم. تاچه قبول افتدوچه درنظرآید.

رئیس ـآقای دکترصدیق اسفندیاری بفرمایید.

دکترصدیق اسفندیاری ـ جناب آقای رئیس همکاران عزیزم خداراسوگندیادمیکنم که دراین لحظه حساس وتاریخی و سرنوشت سازبرای استقلال ایران عزیزوطنمان دراین لحظه ایکه پارلمان ایران پس ازسالهامثل تمام ارگانهای این مملکت که زیرسلطه سانسوروخفقان واختناق قرون وسطایی ساواک ودژخیمان سازمان باصطلاح امنیت کشوردر پایگاه اصلی خودش قرارنداشت دراین لحظه حساس بتوانیم همه ما بنام نمایندگان ملت ایران رسالت تاریخی خودرابراساس منشورقانون اساسی که خونبهای آزادمردان این مملکت است ایفاکنیم (آفرین). دوستان اکثریت ودوستان اقلیت ومنفردین که همه این افتخاربایدنصیب مابشودکه درراه سازندگی ایران آباد وآزادترازهرروز گام بردایم بیاییم درپیشگاه مقدس ملت ایران ازاین پایگاه وحدت ملی سوگندیادکنیم که اختلاف سلیقه‌های فردی وسیاسی را کناربگذاریم. به یک چیزبیاندیشیم آن استقلال ایران است زیرااول وطن مطرح است بعدمجلس اول کشور مطرح است بعدمن نماینده یاشمای نماینده. اول کشورمطرح است بعدایرانیان عزیز ومیهن پرستی که دران کشورباید سرفراززندگی کنند. بنابراین ماطی سالیان گذشته ۳ سال واندی که درخدمت شمابوده‌ایم با هرسلیقه‌ای که داشته‌ایم درجای خودمحترم بودامروزبایداین پایگاه ملی ووطنی به ایران عزیزوآینده‌ای که دشمنان ایران درکمین خردکردن ومتلاشی کردن استقلال ماهستند بیاندیشیم اینجامسئله مسئله فردمسئله دولت ودولت‌ها ومسئله وزیر ووزرا مسئله من وشمامطرح نیست. حتی بالاتری از من وشماهم مطرح نیست این جاروزگذشت وایثار است روزفداکاری است برای عظمت وسربلندی ایران عزیزدرخانواده بزرگ جهانی (احسنت). جناب نخست وزیر شما قبل ازنخست وزیری تان در یک پیام رادیویی بسیارارزنده وجالب ضمن تجلیل ازحکومت ملی دکترمحمدمصدق آن قهرمان ملی ایران زمین مسئله ۲۸ مردادراکودتای ۲۸ مردادبرعلیه حکومت ملی دکترمصدق اعلام کردید به حکومت ۲۵ ساله گذشته بخصوص دودهه اخیر بعنوان سالهای نکبت بارایران ذکرکردید. شمادرهنگام مصاحبه در ۲۵ دسامبرباروزنامه آلمانی اشپیگل مطالبی درمورد موانع ملی ایران ونقش رهبری ایران وسلطنت ایران ایراد فرمودید. شمابعنوان عنصروفاداربه جبهه ملی ایران وباهمرزمانتان که ۳۰ سال دراین جبهه صمیمانه خدمت کردید وحاضرنشدید حتی یکروزازامکاناتی که برای همه افراداین مملکت درظرف این ۲۵ سال فراهم بودهیچ پست وشغل دولتی راقبول بکنید. شماخودراوفاداروپابند به اصول وبه عقاید فناناپذیرجبهه ملی ایران اعلام فرمودید برای من جای تعجب است کاندیدای نخست وزیری بااعلام چنین برنامه‌هایی از پیش ازابرازتمایل مجلس صدورفرمان چرا دوستان همرزمتان که جزاعتقادبشمابنابگفته خودتان اعتقاد وبرنامه دیگرنداشتندومسلماندارنددرکنارشماقرار نگرفتندتاامروزبا یاران وهمرزمان قدیم تان با شناخت بیشتری که ازروحیه انقلابی واجتماعی هم داشتید وارد این میدان پرمهلکه و پر دردسر شوید.

جلالیان ـمردمیدان نبودند.

دکترصدیق اسفندیاری ـحل این مسائل لااقل برای من که ازنظرسوادسیاسی بعنوان یک پزشک درسطح پائینی قراردارم مشکل است واستدعامیکنم درتجزیه وتحلیل این مطالبی که عرض کردم لااقل بنده و سایر دوستان مجلسی ام رادرجریان بگذارید (صحیح است).

جلالیان ـ برای ماروشن است مردمیدان نبود.

دکترصدیق اسفندیاری ـ روزی که هیئت رئیسه دومجلس برای اصغای فرمایشات اعلیحضرت شرفیاب بودندوشاهنشاه به هیات رئیسه مجلس شورای ملی طبق نظری که درجلسه بعدی جناب رئیس فرمودند معظم له گویا اظهارفرموده بودند که دکترشاپوربختیاراظهارداشتندکه من می‌توانم بعنوان نخست وزیردراین مقطع ازحیات سیاسی کشورمان که حساسیت خاصی برخورداراست واردمیدان بشوم وپیشنهادمی کنم که اینکاراین مسئله بحث دکترشاهپوربختیاررادرمجلس شورای ملی درجلسه خصوصی عنوان کنیم.

رئیس ـ بنده چنین چیزی راعرض نکردم واگرازقول بنده می‌فرمایید بنده عرض نکردم.

دکترصدیق اسفندیاری ـ من والله ازقول شمااینطورشنیده بودم جناب رئیس مجلس که حتی ماازشمول سئوال کردیم که درموقع شرفیابی ....

رئیس ـ بنده عرض کردم که آقای شاهپوربختیاروقتی نخست وزیری راقبول خواهندکردکه مجلسین رای تمایل داده باشند.

دکترصدیق اسفندیاری ـ پس بهمین ترتیب که جناب رئیس اصلاح فرمودندمجلس شورای ملی با پیام قبلی رادیویی شمابه ابرازتمایل کردوشمابااخذفرمان نخست وزیری دولت خودتان را به مجلس شورای ملی معرفی کردید. جناب نخست وزیرمطلبی که سایرهمکارانم عنوان فرمودندفرمودندکه دولت شمانتیجه مسلم انقلاب عظیم اجتماعی ملت ایران بخصوص در ۲ سال اخیراست ملت ایران اگربپاخاست ملت ایران اگرسالها درآتمسفراختناق وفشارقلدری زورواستبدادجان میکندونمی‌توانست عرض اندام بکندملت ایران اگر بارهبری پیشوایان مذهبی درابتدای قیام ملی حرکت سیاسی اش راشروع کرد ولی درحال حاضرآن چنان نیرومندی انقلاب ملت ایران پیداکرده است که رهبران مذهبی وسیاسی رابدنبال خودش می‌کشد. انقلاب ملت ایران دربطن خانواده‌ها واجتماع ایرانی نفوذکرده است. قدرت معنوی انقلاب ایران را شمادرروزعید فطردرخیابانها وتاسوعاوعاشورا وهمین دیروزدربازگشایی دانشگاه ملاحظه فرمودیدکه متجاوزاز ۴۰۰ هزارنفرمردم ایران برای تبریک وشرکت درمراسم بازگشایی مغزملت ایران یعنی دانشگاه حضوربهم رسانیدندکه به دانشجویان واساتید عزیزتبریک بگویندوملاحظه کردیدکه نه ازمامورین انتظار خبربودونه ازارتش ونه شیشه‌ای شکسته شدونه چیزی ونه بانکی به آتش کشیده شد. این یعنی رشدسیاسی ورشد فکری وعظمت روح انقلاب ملت ایران که باکمال تاسف هنوزعوامل وایادی استعمارونوکران اجنبی سعی میکنندکه به این انقلاب مذهبی وسیاسی وملی هم رنگهای کمونیستی مارکسیستی مارکسیست اسلامی فریب خورده‌ها وگول خورده‌ها بزنند. جناب نخست وزیر این نیروی عظیم ملی ـاین نیروی خلاقه یمتواندنگهبان وحدت ملی ایران زمین باشد. نه آن‌هایی که حقوق شرعی وعرفی همه چیزاین ملت راخوردندوبردند وبرباددادندحتی رحم به شرف وناموس ملی وشرف ملی مردم نکردند. جناب نخست وزیردرمصاحبه‌ای که باخبرنگاران فرانسوی داشتیدمطالبی راایرادفرمودید بنده گله‌ای به عنوان نماینده مجلس شورای ملی ازشماکه قبل ازگرفتن فرمان نخست وزیری ابراز تمایل ونظرمشورتی مجلس راحرمت گذاشتیددارم گله‌ای که بنده دارم این است که شما در جواب یکی ازمخبرین فرموده بودید مجلسی که به تمام دولتها غیرملی رای اعتماددادچگونه به من رای اعتمادنخواهددادمسلماشما به برنامه‌های انقلابی که ارائه کردید انشاالله مجلس شورای ملی هم به شمارای اعتمادخواهددادولی این گله راهم ماداریم ویالااقل بنده دارم که عرض کردم جناب نخست وزیراتمسفر سیاسی مملکت دردودهه اخیر ان چنان بود نه مجلس نه رکن چهارم مشروطیت که امروزآزادانه همه چیزمی نویسندحتی مذاکرات مجلس رااجازه نداشتند درروزنامه هادرج کنندچندین بارازپشت همین تریبون اعلام کردیم که آقاشماراجع به حامله شدن فلان آرتیست شماراجع به رقصیدن یک شومن دوصفحه ازروزنامه راکه برای تنویرافکارعمومی بایدمصرف بشود به هدرمیدهید ولی مذاکرات مجلس شورای ملی که مذاکراتی است که نمایندگان ملت درطریق خواست مردم به دولت‌ها ارائه می‌دهند وبیان می‌کنند چرااین هارامنتشرومنعکس نمی‌کنید ؟حتی نظرم هست سال اول مجلس در روزنامه‌ها فقط می نوشتندکه نماینده پنجم شیرازویانماینده هفتم تهران چنین گفت ... (یکی ازنمایندگان ـالبته ان هم دوخط) اصولا جناب نخست وزیرسیستم حکومتی که برسی وپنج میلیون ایرانی دچارخفقان حکومت میکردجزاین نمی‌توانست باشد.

نمایندگان چه گناهی داشتند ؟امروزصمیمانه بایداینجابگویم که دراین مملکت همه گناه کردندهمه قصورکردند دولت هاهیئت حاکمه مجلسین روزنامه‌ها جامعه روحانیت آموزش وپرورش تمام دولت‌ها چطورهمه مردم وهمه جوامع مترقی ما ظرف یکی دوسال وششماه به حرکت افتادندپس همه مامقصربودیم پس بایدمردانه بیاییم ودرپیشگاه ملت ایران بگوییم بدین دلیل وبه این علل کاردرست انجام نشدواگرکاردرست نشدعلتش این واین بوده است ودریک اجتماع همه حرریاحی وامام حسین نمی‌توانندباشندولی ماعده‌ای راداشتیم که حرریاحی شدندوبه زندان‌های نصیری هاوثابتی‌ها افتادندناخن هایشان را کشیدندوداغشان هم کردندولی این هادرهراجتماعی انگشت شمارندوامروزجناب نخست وزیراین آزادی که بدست آوردیم وحتی این آزادی که من نماینده بدست آورده‌ام وصریحامی‌توانم حرفم رابزنم ازسرتصدق دولتهانیست هیچکس این ازادی رابه ملت ایران صدقه ندادجزجانبازان راه آزادی یعنی آن‌هایی که درزندان‌های اوین شیرازوزندان‌های شناخته شده وشناخته نشده سازمان امنیت نصیری‌ها جلادوثابتی‌های جلادسلاخی شدنداین ازادی را ازان ان رادمردان وآزادزنان ازآن روحانیون ازآن آیات عظام داریم بیشرمانه دختریک آیت الله راجلوی چشم آیت الله لخت میکردنداین دردمملکت است انقلاب مملکت ازاین جانشات میگیردوشروع می‌شود. مردم بپانخاسته‌اند برای کمبودنفت ونان آردوگندم وبنزین مردم برای کمبود حقوقشان حرکت نکردنداین حرکت سیاسی معلول این گرفتاریهای چندساله‌ای است که دراین دودهه اخیر نصیب ملت ایران شده است (صحیح است ـآفرین).

اجاق ـ کاغذهاراازصندوق پست درمیآوردند وسانسورمیکردند.

دکترصدیق اسفندیاری ـآقایان نظرتان هست که چقدر دوستان مامثل آقای دکترستاری وآقای رفعتی راجع به کشاورزی صحبت کردند ؟من ازپشت این تریبون بنام یک پزشک به وزیر بهداری وقت که اگرآن حرفهاراگوش می‌کرد درگوشه زندان نمی ماندکه بقول ارتشبدازهاری الان دارندحفظشان می کنندانشاالله دولت شمابتواندان راازحفظ درآورد البته خودشان فرمودند که ماازانهانگهداری می‌کنیم من دراین جابه عنوان یک پزشک ۲۶ ساله دروزارت بهداری وازکوره دهات این مملکت شروع کردم به عنوان یک کارشناس مطالبم رامجانا دراختیاروزیرمی گذاشتم چغلی مارامی کردند میرفتندخط ونشان می‌کشیدند تلفن‌ها می‌کردند اعتراضهامی کردند وهمه این هامسائلی بودکه ازپشت این تریبون گفتم اگرمی گفتم که کشاورزی خراب است می گفتندفرمان شاهنشاه است آقایان روزی هفت میلیون تومان رابرای چه به عنوان تغذیه رایگان می‌دهید؟ درحالیکه بچه‌ها این شیرهارابه بیرون پرت می کنندوباپرتغال توپ بازی می کنندوبیسکویت‌های گندیده شماراهم نمی‌خورند. درحالیکه سقف این مدرسه حدودده سال است که چکه می‌کند میگویندبودجه نداریم ویاکلاس‌های این مدارس بخاری نداردمیگویید بودجه نداریم ولی درهمین مدرسه تغذیه رایگان داده میشوداین فرمان است درست است که این فرمان است ولی فرمان خداکه نیست شاه خودش بارهاگفته است وبکرات بیان کرده است که فرامینی که صادرمی کنیم اگراشکالی داردبه من بگویید هرچه می‌گفتیم می‌گفتند منویات ملوکانه است ودرزیرپوشش شاهنشاه ومنویات ملوکانه کردند هرکاری راکه خواستندبکنندوهرکارکه نبایدبکنندکردندوبلایی به سرمردم آوردند که امروزنه موضع شاه نه موضع مملکت نه موضع روحانیت نه موضع سی وشش میلیون آدم هیچکدام روشن نیست (احسنت) شیرازه مملکت کاملابهم ریخته شده است هیچ قدرتی نمی‌توانداین راجمع کند.

اجاق ـ خداباما است.

دکترصدیق اسفندیاری ـ آقای دکتربختیار مگرشمامعجزه بکنید (آفرین ـاحسنت) به این دلیل است جناب نخست وزیرکه من گله کردم دراین فضای بازی که امروز ازتصدق سران جوانانی که درزیرشکنجه جان باختندمامجلسیان هم ولویکی دوماه هم که شده می‌خواهیم به رسالت تاریخی مان عمل کنیم من مثل ان دوست عزیزم که حرمت می‌گذارم به اوومرد دانشمندی است ولی اکثرا به علت کسالت درسه سال اخیر درپاریس بوده امروزکه تهمت زدن باب روز است ایشان هم مارابکوبداشکالی نداردولی کسی که باپاسپورت وکالت مجلس شورای ملی وباکسب حقوق ومزایای مجلس درخارج ازایران است (نمایندگان ـخواهش می‌کنیم اسم ایشان رابفرمایید) اول این شهامت راداشته باشد استعفابکندنه این که استعفابکندوپس بگیردمردانه استعفایش را بدهدوبگویدمن دراین مجلس نمی‌توانم کارکنم مثلابگویدتبریزی‌های عزیزکه بمن رای دادید یا شمیرانی‌ها یا تهرانی‌های عزیز من نمی‌توانم این جا کارکنم.

یکی ازنمایندگان ـ منظورتان کیست ؟اسم ببرید.

دکترصدیق اسفندیاری ـ من دیگرنمی‌توانم وکیل شماباشم آنوقت می‌شوم یک فردمتظاهرتظاهرات هم می‌کنم مجلس را هم می‌کوبم ودرآن جادررادیووتلویزیون شوهم اجرامی کنم این هامطالبی است که مردم ایران ملت ایران را به جنبش وامیداردجناب آقای نخست وزیرمردم ایران بسیارروشن وآگاه هستند.

یکی ازنمایندگان ـ آقای دکتراسفندیاری منظورتان چه کسی است؟

دکترصدیق اسفندیاری ـ ماقسمت اعظم وقتمان صرف این میشودکه باروستاییان بگذارنیم آنقدرمردم بخصوص روستایین روشن هستندکه فکرمیکنم ازنظرسوادوشعورسیاسی ازمن طبیب خیلی بهترفکرمی کنند.

فرهنگ ـ شهامت شماقابل تحسین است.

دکترصدیق اسفندیاری ـ آنقدرمسائل ملی وسیاسی ومملکتی ومذهبی راخوب درک می‌کنند که حدنداردجناب نخست وزیر به این طبقه وگروه درمملکت خیلی ظلم شده ولی این ملت باشرف گذشت کرد وباگذشت خودهنوز هم امیدواراست وباانقلاب اجتماعی که کرداین نویدرا به همه ایرانیان بی تفاوت داد به تمام کسانی که خواب طلایی برای تجزیه ایران زمین برای خاک مقدس ماکه برای هروجبش جانمان رامی گذاریم. آنهابایدآرزویشان رابه گورببرند برای اینکه مردم ایران چه روستایی وچه شهری اگردردرون خودمشکلات واشکالات زیادی هم داشته باشیم می‌نشینیم حل می‌کنم بحث وجدل می‌کنیم مناظره می‌کنیم من نماینده ازشماسوال می‌کنم حتی درموقع خودش استیضاح می‌کنیم ودولت دیگرسرکارمی آید ولی آن چیزی راکه درحاصل وجمع برای همه مامی ماندوطن ماست (آفرین) واین راهمه مردم پشت به پشت هم می دهندواجازه تجاوزخارجی را بهیچ وجه وبه هیچکس نمی‌دهند تاریخ ایران زمین نشان دادانجاکه ایرانی احساس خطرکندازنقطه نظراینکه موجودیت ومیهن خودش را استقلال خودش را درخطرببیندموافق ومخالفت اقلیت واکثریت زن ومردروستایی وشهری قدبلندوقدکوتاه همه وهمه دست به دست هم می‌دهند وتحت لوای اسلام وپرچم مقدس ایران زمین نخواهندگذاشت خارجی درایران رخنه کندچرایک روزفقط خارجی می‌توانددراینجارخنه کند ـجناب نوری اسفندیاری روزنامه تان رادرمنزل بخوانید آن روزروزی است که ازروی جنازه ۳۶ میلیون ایرانی باشرف حرکت کنندوبگذرند. درآن روزفقط می‌توانندخواب این را ببیندکه ایران زمین رااشغال کنند. مگرایرانی اجازه تجاوز می‌دهد مانخواهیم گذاشت وازوجب به وجب خاک خودمان حفاظت و حراست می‌کنیم. اینجامسئله شخص وفردمطرح نیست مساله دولت‌ها مطرح نیست مساله حاکمیت ملی مطرح است ولاغیرجناب نخست وزیراگردستگاه حاکمه جباراگرهیات‌های حاکمه منفور می خواستندکه متاسفانه نخواستند مجلس درپایگاه ملی خودش مانندسایرارگانهاایفای وظیفه کنداگراطرافیان خائن شاه می‌گذاشتند که شاه براساس قانون اساسی سلطنت کندنه حکومت امروز موضع مملکت ماوموضع شاه مشروطه ما موضع مجلس ملی ماوموضع ۳۶میلیون ایرانی معلوم بودوهیچ نگرانی وجودنداشت. امیدم اینست که ماتحت لوای قانون اساسی به چنین مقطعی برسیم که هرکس درموضع خودش رسالت خودرا ایفاکندوهیچکس مسئولیت خودش رابه دیگری محول نکندقانون اساسی صراحت دارددولت هادربرابرمجلسین مسئولیت دارند ومسئولت اعمال خودشان اندوپادشاه مقامی است مبرا ازتمام مسئولیت هاولی خیانتکاران وحقه بازان ونوکران اجنبی آنچنان اورااحاطه کردکه حتی من نماینده وشمای نماینده دوازده چهارده ساله فکرنمیکنم این فرصت ورخصت را میداشتندکه ده دقیقه باپادشاه ایران روبه روصحبت کنید حتی من نماینده سه بارازاین پایگاه ملی چون قسم خورده‌ام می‌گویم تقاضای ملاقات باپادشاه کردم که بروم پیش ایشان ونابسامانیهایی که دردوران مجلس خودمابودچون حتی مجلس راهم آلت بی اراده دولت هاکرده بودند همه نابسامانیهارابازگوکنم ولی اجازه داده نشد. انهانه تنها مجلس رابلکه قوه قضاییه راهم خردکردند وجای قوه قضاییه واستقلال قوه قضاییه بازرسی شاهنشاهی کمیسیون شاهنشاهی بازرسی ویژه بازرسی نخست وزیری وبازرسی دربازرسی ایجادکردندولی نتیجه صرف بوددرتمام این مدت بودجه هاصرف شد ولی دردرون این بازرسی‌ها یک نفردزدملی یک نفردزدحرفه‌ای سربلندکردوپولهاراغارت کرد والان درخارج ازایران باپولهای مردم ایران به من وشمامیخندند: امااینجامردم درصف سه کیلومتری نفت ساعت‌ها انتظارمیکشندواین درحالی است که این آقایان درخارج درکازینوهامشغول قماروخوشگذرانی هستند بامالیاتهایی که ازمردم گرفتند وبخارج ازکشور بردند به این ملت خوش باورریشخندزدند شماجناب نخست وزیر وارث چنین نکبت‌ها هستیدسرنوشت مملکت مادرپای میز قمارهادرپای منقل‌ها شمااین حقیقت را بهترازمن میدانید درپارتی‌های آنچنانی که یک عصارا چهارصدهزارتومان می‌خریدند ویک گردن بندرا چندین برابر خریدوفروش میکردندوفردای ان شب ازبانکهاششصدمیلیون تومان پول می‌گرفتند. آنوقت من وشمای نماینده ان معلم باشرف ان قاضی زحمتکش اگرپنجاه هزارتومان ازیک بانکی قرض می‌خواست به ده جاباید متوسل می‌شد وبابهره صدی دوازده آنهم با فروش قالی وفرش ووسایل خانه اش می‌توانست انرابگیرد اینهامسائلی است که دراین مملکت گذشته است وملت ایران بحال عصیان وطغیان درآمده است حالاباید به مردم حق بدهیم که باورنکنند هیچ چیزوهیچ کس راباورنکنندحتی بختیارهاهم که سی سال درگوشه زندانها ودرمنزل بطورتبعیدبسربردند باورنکنند. واگرشخصی شماراباورداشته باشدولی برنامه تان عملی نمی بینندچون میترسندوحق دارندبترسندآنقدربه این مردم دروغ گفتندوتنهاحرف زدند وعمل نکردند که دیگرباوررا ازمردم گرفتند اینست که اگربشما نمی‌پیوندند واعلام هبستگی نمیکنندوحشت دارندباورشان نمیشودکه یکی پیداشودوبخواهد واقعا کاری برایشان انجام دهد. شما بیاییدمردانه قدعلم کنید کارهایی بکنیدکه مردم واقعا یک بارهم شده باور کنند. شما درگزارش خودتان ازخالی بودن صندوق بیت المال صحبت کردید. چطورشد تا چندسال پیش ادعای دولت‌های روزاین بود که ماجزوممالک قرض دهنده هستیم ولی امروزباکمال تاسف می‌شنویم که حتی برای حقوق این ماه کارمندان هم شاید درناراحتی باشید ومجبورشویدمرتب کاغذچاپ کنیدمرتب اسکناس چاپ کنیدکجارفت آن پولها ؟آن کارمندان باشرف بانک مرکزی که لیست دادندوخیلی هاهم سعی کردند بعناوین مختلف اززیرباراین لیست شانه خالی کنندوبگویند ماپولی خارج نکردیم ولی موفق نشدند وحتی جناب نخست وزیر :شنیدم که دادستان قبلی شایدعلت برکناریش این بودکه داشت دراینکاردقت وسرعتی بخرج میدادتااسامی را هرچه زودترمنتشرکندامادولت ازهاری مانع شد. من این موضوع راشنیدم انشاالله صحیح نباشدولی بهرتقدیرپول این ملت ازمملکت خارج شدشماایاازنظرقوانین بین المللی نمی‌توانیداین افرادی که باچمدانهای پرازدلار به کشورهای دیگر رفتند والان درممالک اروپایی وامریکایی بسرمیبرند به کشوربرگردانید ؟واین سربازانی که سینه دانشجویان ماوملت را که عصیان کرده وتظاهرات می کندباگلوله میشکافنداین گلوله هارادرسینه ومغزاین عده خالی کنندجناب نخست وزیر اینهارابه مملکت بازگردانیدواگرازبیت المال مردم برده اندپس بگیرد. علی علیه السلام درابتدای خلافتش دران خطبه شق شقیه وقتی که حکومت نکبت بار عثمانی موجبات عصیان مردم ودرهم پاشیدگی اوضاع وملت مسلمان را فراهم اوردسران عرب وقتی باعلی علیه السلام بیعت کردند علی جانم بفدایش این مطلب رافرمودسران عرب طلحه وزبیروکسان دیگرمن اگر فرداپشت میزخلافت قرارگرفتم پولی که ازبیت امال ملت مردم مسلمان حتی اگربه کابین زنان ودختران برده باشندبرخواهم گرداند. شماجناب نخست وزیر:علی واررفتار کنیدبجای اینکه بگویید من به اسلام وآیات عظام احترام می‌گذارم بیاییدوعملانشان دهید بطوریکه ملت ایران تابع علی وحسین است چونکه دربرنامه تان ازانحلال ساواک فرمودید ولی بازمن می‌ترسم ازقول همشهریان عرض می‌کنم که خدای نکرده ساواک منحل شودولی چندسال دیگرتحت پوشش ونام دیگری بازیک چنین سازمانی بوجودبیاید درطریق آزاروشکنجه مردم من اولا ازجنابعالی می‌خواهم که این سازمان باصطلاح امنیت صدهزارنفر کارمندشاغل وحقوق بگیرد وافتخاری وباج بگیرداشته که مزاحم مردمیشوندچون میگوینداین ساواک بوده وچقدربودجه صرف خارج ازایران می‌شد برای آزردن عزیزان ماکه دارنددرس می‌خوانند. مامورین امنیتی درکشورهای اروپایی مزاحم بچه‌های ماکه مشغول تحصیل هستندمیباشندومیگویندچرااظهارنظرسیاسی می کنندآخرآدم بکجامتوسل شوددانشجواگراظهار نظرسیاسی نکندپس چه کسی بکنداینهابایدمعلوم شودبایدصریح به ملت ایران اعلام بفرمایندساواک منحل شد. این کارمندان برای امنیت خارجی این کارمندان اینطوربودندبیرونشان کنندوتقاضایی که ملت ایران دارداینستکه مامورینی که باپول این مردم میرفتنددوره کلاسهای تخصصی شکنجه رادراسرائیل یاجاهای دیگریادمی گرفتند. ملت ایران می‌گوید ومیخواهدبهمان طریقی که مامورین شکنجه ساواک جوانان مادختران زنان دانشجویان عزیزان اساتید وجامعه مارازجروشکنجه دادباهمان ابزار مدرن بایدشکنجه ببینندازاین طریق عقده مردم رابازکنندنه اینکه آقای نصیری درآنجاوثابتی درژنو.

کاشفی ـ این عمل درست نیست.

دکترصدیق اسفندیاری ـ ولکم فی القصاص حیوه یااولی الالباب جناب نخست وزیرمجازات وقصاص بایدکرد درمورد اعاده حیثیت زندانیان سیاسی دوستان فرمودند ودرمورد دادن پول جناب نخست وزیرزندانیان سیاسی ازچنان موضع والاوعالی دربین ملت ایران برخوردارند که احتیاج ندارند دولت برایشان اعاده حیثیت بکندحیثیت انهارامردم اعاده کردند وخانمی که دوبچه اش دراین ماجراازدست دادعده‌ای ازدوستان برای تسلیت رفتند باروی بازگفت تسلیت بمن نگویید تبریک بگویید که جوانان من دوبچه من این لیاقت راداشتندکه درراه عظمت وانقلاب عظیم ایران تحت رهبری پیشوایان مذهبی شهیدشوند چه خوب بود که من فرزنددیگری داشتم ودرراه وطن می‌دادم. مادراین اجتماع زنان زینبت صفت داریم. جناب نخست وزیر سالها قبل من شنیدم دولتهای بدسگال برای ساختن شهرک به لندن وپاریست همه جاشرق وغرب قدبلندوقدکوتاه ماپول دادیم میلیاردها پول مارابردند وفقط سرمیزشام می خندیدند وحرف میزدندوپول نفت مارا بردند. قرض الحسنه بودبرگردانید باج بودبرگردانیدکجارفت این پولهاوبعدسرمیزشام شراب می‌خوردند و می گفتنداین مملکت شما جزوپنج کشوربزرگ جهانی میشوداین پولهابایدبرگرددصندوقتان خالی است جناب نخست وزیر مسئله‌ای که مردم ایران ونمایندگان بی صبرانه علاقه مندندبدانند وامروزهم یکی ازهمکاران عنوان کردند مسئله نفت است من می‌ترسم که شماومادرگیرودار این مسائل باشیم وقراردادنفت دراطاقهای بسته بسته شودوباز ۲۰یا ۲۰و ۵۰ سال حق وحقوق مارکنسرسیوم ویادولتهای خارجی ببرنداگرمجالس قبلی چنین اختیاری بدولت ما داده است این مجلس وهمکاران همه موافقت دارند هرنوع قراردادی راقبل اینکه ملت ایران ونمایندگانش بدانند ومستحضرباشند هردولتی وهرمرجعی درباره نفت بابیگانگان ببندد ازنظرنمایندگان مجلس وملت ایران مردوداست (صحیح است) جناب نخست وزیرمن مطالب دیگری داشتم چون جناب رئیس امرفرمودند وبمن محبت کردندوچنددقیقه بیشترصحبت کردم تذکری رایکی ازدوستان دادن راجع به حکومت عثمان شایدماهمکاران اهل تسنن داشته باشیم شیعه وسنی یکی هستند فرق نمی کنداسلام اسلام است (یکی ازنمایندگان ـ همه مامسلمانیم).

یک خواهش ازارباب جراید ودوستان خودم داشتم وآن این بودکه سعی بفرمایید حالاکه شهدای ملت ایران یک فضای بازسیاسی بماداده‌اند ودولت هم حامی این فضای بازسیاسی است این روزنامه‌هایی که نمیدانم هرچندسال یکباردرمی آیندسعی بفرمایندهمبستگی مان حفظ شوددرست که فضای بازسیاسی است ولی حقایقی هست بنام رکن چهارم مشروطیت بگذاریدارج ومقام ومنزلت جامعه مطبوعات حفظ شودوقتی شمادراعتصاب بودیدحتی گروه ماازدولت ازهاری درموردشماسئوال کرده است همه علاقمند به شماهستیم واگرجامعه شمادرنقش وموضع خودش باشدازمن وکیل بیشترخدمتگزارمیباشدامیدواریم رسالت خودراطبق قانون اساسی انجام دهید.

رئیس ـ قبل ازختم جلسه بنده خواستم دوموضوع رایادآوری کنم یکی راجع به همین مسئله که مجلس شورایملی همیشه یک پیوندناگسستنی بامطبوعات داشته وقبلاهم این موضوع رااقای دکترالموتی گفتند. مطلب دیگری که حتماخواستم یادآوری کنم اینستکه خودجناب دکتراسفندیاری همکارگرامی ما که مردآزاده‌ای هستند ازشدت ناراحتی مطلبی راجع به شکنجه عنوان فرمودندمن مطمئنم که همه نمایندگان ومردم ایران با هرنوع شکنجه وزجر درمورد هرشخصی متنفرهستند (صحیح است).

- تقدیم تذکرنامه بوسیله آقایان :محمدشهرستانی. حبیب بهار. دکترضیایی. پروفسوریغمایی. احمدصبوری. یزدی. مهین افشارجعفری

۳- تقدیم تذکرنامه بوسیله آقایان :محمدشهرستانی. حبیب بهار. دکترضیایی. پروفسوریغمایی. احمدصبوری. یزدی. مهین افشارجعفری.

رئیس ـتذکرنامه‌ها به دولت ابلاغ می‌شود.

- اعلام دستوروتعیین موقع جلسه آینده ـ ختم جلسه

۴- اعلام دستوروتعیین موقع جلسه آینده ـ ختم جلسه.

رئیس ـ بااجازه خانمهاوآقایان جلسه امروز راختم می‌کنیم جلسه بعدساعت ۹ صبح روزسه شنبه پس فردا ودستور ادامه بحث دربرنامه دولت آقای دکترشاپوربختیاراست.

(جلسه ساعت هجده وسی دقیقه پایان یافت). رئیس مجلس شورای ملی ـ دکترجوادسعید.