مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۴ دی ۱۳۵۷ نشست ۲۰۵

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و چهارم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۴ دی ۱۳۵۷ نشست ۲۰۵

مذاکرات مجلس شورای ملی

صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۴ دی ۱۳۵۷ نشست ۲۰۵

فهرست مطالب:

جلسه ساعت نه وده دقیقه صبح بریاست آقای دکترجوادسعیدتشکیل شد.

محتویات

- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل

۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل.

رئیس ـ اسامی غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.

(بشرح زیرخوانده شد)

غائبین با اجازه

آقایان :اخباری ـدکترابوالهدی لنگرودی ـ اردلان ـاسفندیاری ـجهانشاه افشار ـ بارکزهی ـباقرزاده ـ دکتربرومند ـ بنی احمد ـ پیرزاده ـپیشوایی ـ دکترتجدد ـ توتونچیان ـکاظم جزایری ـحجتی ـخزیمه ـدادفر ـ دکتر رئیسی ـرهبر ـساری اصلانی ـ ساگینیان ـسعیدی ـسلیمی ـسیدکلال ـسیفی ـشریفی ـ شهابی ـ صحرایی ـطباطبایی ـظفری ـغلامرضا غضنفری ـفلاح مقدم ـقوامی ـکبیری ـکیوان ـلیقوانی ـمحمدخانلو ـمحمودیان ـمظهری ـمنصوریان ـریاضی ـمهرزاد ـمیرزالو ـمیرلاشاری ـمجتبی نوری ـیزدی.
خانمها :برومند ـآقایان ـجهانبانی ـ داودی ـزاهدی ـ ضرابی ـکمالی آزاد.

- تصویب صورت جلسه پنجشنبه ۳۰ آذرماه ۱۳۵۷ شمسی (جلسه ۲۰۳)

۲- تصویب صورت جلسه پنجشنبه ۳۰ آذرماه ۱۳۵۷ شمسی (جلسه ۲۰۳)

رئیس ـنسبت بصورت جلسه روزپنجشنبه ۳۰ آذرماه ۱۳۵۷ نظری نیست ؟(اظهاری نشد)صورت جلسه تصویب می‌شود.

- تقدیم سئوال بوسیله آقایان :دکترطهمورث فروزین ودکترصدیق اسفندیاری (دوسئوال)ـدکترعبدالسمیع لیوانی ـمجتبی عالمی ـ دکترمحمدستاری ـدکترفرزان امیری ـ دکترحسین طبیب

۳- تقدیم سئوال بوسیله آقایان :دکترطهمورث فروزین ودکترصدیق اسفندیاری (دوسئوال)ـدکترعبدالسمیع لیوانی ـمجتبی عالمی ـ دکترمحمدستاری ـدکترفرزان امیری ـ دکترحسین طبیب.

رئیس ـ سئوالات به دولت ابلاغ ودراخرصورتجلسه درج می‌شود.

- تقدیم تذکرنامه بوسیله خانم‌ها وآقایان :عصمت مشایی ـفرخ لقابابان ـمهندس پرویزظفری ـمهندس اردلان ـزرگرزاده ـدکترفیروزآبادی ـ محمددهقان نژاد ـجعفرحیدری ـ رحیمی لاریجانی ـولی الله پیر ـ نصیری زاده ـحیدرزاده ـ اسحقی کاهکش ـدکترسوادکوهی وناصرالدین باقری ـمیرعرب رضی ـمحمدصادق فرمان ـ اشرف حریری ـ قاسم زاده ـمجتبایی ـقرائی ـعلی بهنیا (دوتذکر)غلامرضاغضنفری

۴- تقدیم تذکرنامه بوسیله خانم‌ها وآقایان :عصمت مشایی ـفرخ لقابابان ـمهندس پرویزظفری ـمهندس اردلان ـزرگرزاده ـدکترفیروزآبادی ـ محمددهقان نژاد ـجعفرحیدری ـ رحیمی لاریجانی ـولی الله پیر ـ نصیری زاده ـحیدرزاده ـ اسحقی کاهکش ـدکترسوادکوهی وناصرالدین باقری ـمیرعرب رضی ـمحمدصادق فرمان ـ اشرف حریری ـ قاسم زاده ـمجتبایی ـقرائی ـعلی بهنیا (دوتذکر)غلامرضاغضنفری.

رئیس ـ تذکرات به دولت ابلاغ می‌شود.

- قرائت متن استعفای آقای محمدرحیم شیخ الاسلامی بانه ازنمایندگی مردم سقزوبانه درمجلس شورای ملی

۵- قرائت متن استعفای آقای محمدرحیم شیخ الاسلامی بانه ازنمایندگی مردم سقزوبانه درمجلس شورای ملی

رئیس ـ استعفای آقای محمدرحیم شیخ الاسلامی بانه ازنمایندگی مجلس قرائت می‌شود

(بشرح زیرخوانده شد)

ریاست معظم مجلس شورای ملی

احترامابطوریکه استحضاردارند ـاینجانب در خلال سه سال وچندماه شغل نمایندگی تاجاییکه مقدور بوده است بوظیفه مقدس خوداقدام نموده وازهیچگونه کوشش درراه پیشرفت واجرای برنامه‌های عمرانی کوتاهی نکرده‌ام دراوضاع جاریه کشور که ملت ایران بمنظوراحقاق حق قانونی وعلیه فسادوفاسدین قیام نموده‌اند مردم شهرستانهای سقزوبانه که همواره از پاسداران راستین وازمرزداران رشیدوغیور کشوربوده وهستندهمگام با ملت ایران همبستگی خودرااعلام نمودند. باکمال تاسف درروزدوشنبه چهارم دیماه ۱۳۵۷ درشهرستان سقز که مردم تظاهرات آرامی انجام می‌دادند مامورین بروی انها تیراندازی نموده ودرنتیجه دوزن و یک پسرجوان کشته وعده‌ای زخمی می‌شوند که دولت تا این تاریخ درتعقیب مسببین حادثه اقدامی ننموده است. روزشنبه شانزدهم دیماه ۱۳۵۷ درشهرستان مرزی بانه مامورین ژاندارمری بروی مردم تیراندازی می‌نمایند که دونفرکشته و عده‌ای مجروح شده‌اند که حال چند نفرانهاوخیم است ـقابل توجه این است یکی ازکشته شدگان (احمداحمدی) ازسران عشایر مورد احترام مردم ان منطقه می‌باشد.

ازشدت عمل وتجاوزمامورین درایندوشهرستان از طرفی خبرتشدید وضع وبرخوردهای مجددودرنتیجه کشته شدن عده‌ای دیگرازمردم بیگناه نتیجه عاید نمیشودوازطرف دیگر معتقدم که دولت دراینموردنیز اقدامی درجهت تامین رضایت ونظرات مردم وتعقیب عاملین وقایع خونین دراین دوشهرستان انجام نمی‌دهد.

لذابعنوان اعتراض به حوادث یاشده وهمدردی با مردم شریف شهرستان بانه وشهرستان سقزکه ازروی ایمان وعلقاه واعتقاد اینجانب رابعنوان نماینده خودانتخاب نموده‌اند ازشغل نمایندگی درمجلس شورایملی مستعفی استدعادارم دستورفرمایند باستناد ماده ۱۹۷ آئین نامه داخلی دراولین جلسه علنی مجلس شورایملی متن استعفانامه اینجانب را قرائت فرمایند. باتقدیم احترام ـنماینده مردم سقزوبانه درمجلس شورای ملی محمدرحیم شیخ الاسلامی بانه.

- قرائت ماده ۱۹۰ آئین نامه داخلی مجلس شورای ملی برای استحضارتماشاچیان جلسه علنی مجلس

۶- قرائت ماده ۱۹۰ آئین نامه داخلی مجلس شورای ملی برای استحضارتماشاچیان جلسه علنی مجلس.

رئیس ـ ازمنشی هاخواهش می‌کنم ماده ۱۹۰ آئین نامه داخلی راقرائت بفرمایند.

(بشرح زیرخوانده شد)

ماده ۱۹۰ – هریک ازتماشاچیان ومخبرین جراید که باعث اغتشاش یااختلال نظم مجلس شود ویانسبت به رئیس یانمایندگان مجلس یاوزرا و معاونین ویاسایر افرادتوهین ویاتهدیدنمایدبامررئیس مجلس ازتالارجلسه اخراج وتوقیف می‌شود ودرصورتی که عمل اومستوجب تعقیبات کیفری باشدظرف ۲۴ ساعت به مراجع صالحه تسلیم خواهدشد.

- بیانات آقای رئیس مجلس خطاب به دولت

۷- بیانات آقای رئیس مجلس خطاب به دولت.

رئیس ـ قبل ازاینکه وارد در بحث برنامه دولت شویم بنده خواستم از فرصت استفاده کنم واینجا در حضوررئیس محترم دولت واعضای دولت عرض کنم که ارتش شاهنشاهی ایران مورد احترام همه مردم مملکت است (صحیح است) ارتش ایران حافظ استقلال و تمامیت ارضی مملکت است (صحیح است) حفظ حدود وثغورکشوراست از آقای نخست وزیر می‌خواهیم وهمانطور که این مطالب درمجلس بارهاوبارهاگفته شده است راه حلی پیدا کنند تا حتی المقدور وبطورقاطع از برخوردبین ارتش ومردم پرهیزکنند (صحیح است) مطلب دومی که می‌خواستم عرض کنم این است که آقای نخست وزیر دربرنامه دولت شان به آزادی اندیشه و آزادی قلم وبیان اشاره فرمودند واعتقاد راسخ خودشان را به این موضوع ابراز داشتندکمااینکه مطبوعات مملکت ازادشدندبنده می‌خواستم ازایشان بخواهم ترتیبی داده شود به کیفیتی که مصلحت باشددرفع ناراحتی ازرادیو و تلویزیون تلاش بعمل آید تاانشاالله آنهاهم بتوانند درراه منافع مملکت واشاعه افکاردرجهت میهن عزیز سهمی داشته باشند وخدمت کنند (احسنت).

- بحث راجع به برنامه دولت آقای دکترشاپور بختیاربوسیله آقایان :دکترجوادافتخاری ـ حسین قربانی نسب ـاحمد دولتی ـ محمدحسین اسحقی نژاد ـمحمداسحقی کاهکش ـعنایت الله قائمی ـمهندس حسن هرزندی ـ لطیف شیخ اسلامی مریوانی ـ اشرف حریری

۸- بحث راجع به برنامه دولت آقای دکترشاپور بختیاربوسیله آقایان :دکترجوادافتخاری ـ حسین قربانی نسب ـاحمد دولتی ـ محمدحسین اسحقی نژاد ـمحمداسحقی کاهکش ـعنایت الله قائمی ـمهندس حسن هرزندی ـ لطیف شیخ اسلامی مریوانی ـ اشرف حریری.

رئیس ـ بحث دربرنامه دولت آقای دکترشاپور بختیارراشروع می‌کنیم آقای دکترافتخاری بفرمایید.

دکترجوادافتخاری ـ بنام خداوندجان وخرد کزین برتراندیشه برنگذرد. جناب آقای رئیس همکاران ارجمند دراین لحظات حساس تاریخ کشورعزیزمان ایران که جملگی برنجات سریع میهن وجلوگیری ازتجزیه ان ونیزبه استقلال وطن وبه اتحادوهمبستگی ملی می‌اندیشم من ازپشت تریبون مجلس مقدس شورای ملی اعلام می‌کنم مابه ضرورت تاریخ دراین برهه اززمان باحقایق انکارناپذیری روبروهستیم که ان حقایق راچنین خلاصه می‌کنم:

۱- اصالت انقلاب ملت ایران علیه ظلم فساد استعمارفشار واختناق خفقان وتبعیض که ازمجموعه انهابعنوان خطاهاواشتباهات گذشته اصطلاح شده ثبت خصیصه استثنایی خود رادرتاریخ منجلی ساخته است (صحیح است)
۲- عظمت وارج ومنزلت ومقام والای روحانیت و توجیه نفوذ وموقعیت رهبری ونقش عمیق جامعه روحانیت درپاسداری اسلام بخصوص مذهب شیعه اثنی عشری درکشورعزیزمان ایران بصورت قاطعی جلوه گرشده است.
۳- برحق بودن اعتصابات کارکنان سازمانهای سرویس دهنده وعرضه کننده خدمات عمومی مورداذهان قرارگرفته است.
۴- پیام انقلاب ملت ایران برای تحصیل آزادیهای اساسی وحقوق بشری وتحصیل آسایش ورفاه وسربلندی انسانی وبرقراری دموکراسی واقعی برمبنای عدالت اجتماعی واقتصادی وسیاسی واداری وقضایی ومالیاتی به گوش جهانیان رسیده است (صحیح است)

براین مبنا چون هرانقلاب اصیلی معلول علل موجهی است لذابرای پاسخگویی حقیقی به خواسته‌های مشروع وقانونی ملتی که برای بدست اوردن ان خواسته‌های مشروع وقانونی قربانی داده است بایستی علل موجه انقلاب را مورد تجزیه تحلیل قرارداد.

بنابراین وقتی:

۱- اصالت انقلاب ملت ایران راعلیه استعمارظلم وجورفسادوتباهی فشاروتبعیض اختناق وخفقان مورددقت قرارمیدهیم نتیجه می‌گیریم که بایستی سیاست استعمارزدایی بکاربسته شودوتدبیری برای رفع ظلم وستم وجبران خسارات ناشی از ان اتخاذگردد ومبارزات واقعی باغارت بیت المال وفسادآغاز ودرمحاکمه ومجازات سریع فاسدین وتبهکاران ازهردرجه ومقامی که باشند واسترداد اموال حاصل ازساد وتبهکاری به نفع خزانه ملت که انرا بتاراج برده‌اند اقدام موثربعمل آیدوباهرنوع فشاروتبعیض وخفقان واختناق که درکلیه شئون مملکتی ما حتی در مجلس شورایملی وجودداشته است مبارزه شودوازادیهای حقیقی وحقوق انسانی به ملت ایران اعطا گردد.

گفتم حتی درمجلس شورایملی زیرابیادمی آورم وضعی راکه خودشاهدعینی ان بودم بدین توضیح که دردومین اجلاسیه همین دوره قانونگذاری چون وزیرپست وتلگراف وتلفن دردولت اقای هویدا درموردتبدیل تلفن مغناطیسی میانه به تلفن خودکار متوالیا وعده‌های دروغین داده بود بدینجهت سئوالی ازدولت نمودم که نه تنها معلوم شد پاسخی که وزیر پست وتلگراف وتلفن اسبق داده بود دروغ بوده است زیرا تا این تاریخ موضوع سئوال مطروحه به نتیجه نرسیده است بلکه ان سئوال موجب شد تا تحت صوردیگری انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون همکاری مجلسین در اجلاسیه‌های سوم وچهارم به شهادت صورت جلسات مذاکرات مجلس شورایملی ومستندات موجود رنگ اعتصاب بخودبگیرد. بنابراین لازم میداندهشداردهد که: اگردرمقام فلسفه باقی ازانقلاب اصیل ملت ایران توجهی بگونه غیرحقیقی ان بشودجزتشدیدناباوری موجودنزد مردم نتیجه دیگری نخواهدداشت (احسنت). معتقدم که رسالت نمایندگی ملت اقتضامیکند تانمایندگان مردم درمسائل مملکتی دولت رارهنمون باشندوبراین اعتقاددردولت آقای شریف امامی نخست وزیراسبق برای بررسی علل نارضایی مردم الگویی ارائه کردم وان این بود که اعتقادداشتم نمایندگان مردم علاوه برتحقیقات کلی درسطح کشور ودرباره علل نارضایی مردم هریک نیازهای منطقه‌ای حوزه انتخابیه خودرا بررسی وعلل نارضایتی مردم را مشخصابدولت اعلام نمایند تاباوصول این نظرات و اقدام به جمع بندی علل نارضایی در سراسرکشور نسبت به رفع انهاوتامین خواسته‌های مردم اقدام نمایند. بدینجهت سلسله نامه‌هایی تحت عنوان انعکاس خواسته‌های مردم میانه وتوجیه علل نارضایی به حضورشان فرستادم که بچندموردازان اشاره می‌کنم:

الف ـ نامه شماره ۱۱۰۵ سیارـ۱۳۵۷/۸/۲ موضوع ابلاغ تذکرنامه براساس قطعنامه بیست ماده‌ای فرهنگیان میانه. ب ـنامه شماره ۱۰۱۸ سیار ـ۱۳۵۷/۶/۲۸ درباره توجیه علل نارضایی مردم ناشی ازعدم تبدیل تلفن مغناطیسی میانه به تلفن خودکار.
پ ـ نامه شماره ۱۰۹۱ سیار ـ۱۳۵۷/۷/۱ درباره توجیه علل نارضایی مردم ناشی از عدم تهیه وابلاغ نقشه جامع شهر میانه.
ت ـ نامه شماره ۱۰۹۲ سیار ـ۱۳۵۷/۷/۱ درباره توجیه علل نارضایی مردم ناشی ازعدم تاسیس مرکزآموزشی دانشگاه آزادایران.
ث ـ نامه شماره ۱۰۹۳ سیار ـ۱۳۵۷/۷/۱۲ درباره توجیه علل نارضایی کارکنان دولت منبعث ازعدم احداث خانه‌های سازمانی برای انها.
ج ـ نامه شماره ۱۰۹۵ سیار ـ ۷/۱۲/ ۱۳۵۷ درباره توجیه علل نارضایی مردم بعلت عدم رفع کمبودنان وآب.
چ ـ نامه شماره ۱۰۹۹ سیار ـ۱۳۵۷/۷/۱۶ درباره توجیه علل نارضایی مردم بعلت عدم تامین بهداشت ودرمان
ح ـ نامه شماره ۱۱۰۰ سیار ـ۱۳۵۷/۷/۲۰ درباره توجیه علل نارضایی مردم بعلت عدم اقدام بساختن جاده‌های ارتباطی وتکمیل نکردن ساختمان جاده‌های دردست اقدام وعدم احداث راههای روستایی.
خ ـ نامه شماره ۱۱۰۴ سیار ـ۱۳۵۷/۸/۱ درباره توجیه علل نارضایی مردم بعلت عدم اقدام درتاسیس فاضلاب شهر میانه (اگوسازی).
ر ـ نامه شماره ۱۱۰۷ سیار ـ۱۳۵۷/۸/۵ موضوع تذکارعلل نارضایی مردم درباره عدم اجرای طرح تاسیس مرکزرادیویی برخلاف قانون مصوب عدم اقدام به احداث تاسیسات جهانگردی عدم تاسیس ایستگاه تلویزیونی کانال دوم که عمرکوتاه دولت ایشان مهلت ندادتاعلل دیگرنارضایی مردم ناشی ازعدم اجرای خواسته‌های موجه انان برغم امکانات موجودوهمچنین عدم توجه به اجرای طرح‌های عمرانی واجتماعی دربخش ترکمان ازتوابع شهرستان میانه راازحیث نداشتن آب آشامیدنی نداشتن راه روستایی نداشتن کادردرمانی وبهداشتی نداشتن خط ارتباط تلفنی وغیره ... که موجب بروز نارضایی هاشده است گوشزدنمایم.

دردولت پیشین نیزقطعنامه دوم فرهنگیان میانه شامل یازده (۱۱) بندموضوع تلگراف مورخ ۱۳۵۷/۹/۴ انعکاس یافت وبراساس اعلامیه اخیرعلمای اعلام شهرستان میانه صادره درباره حوادث دلخراش روزهای چهارشنبه پنجم ولیله شنبه هشتم محرم ۱۳۹۹ درموضوع حمله مسلحانه مامورین به هیئت عزاداران حسینی ومجروح ومصدوم نمودن مسلمین وجلب شبانه دونفرازروحانیون محل مورد ضرب وشکنجه قراردادن انهاوهمچنین انهاوهمچنین کشته شدن دونفرتذکری به شماره ۱۱۲۲ سیارجهت ابلاغ بدولت بریاست محترم مجلس شورایملی تقدیم داشتم که درهمه این جریانات نارضایی قشرهای مختلف ملت عزیزمان ازظلم وبیدادگری اختناق خفقان فشاروتهدید یاسلب آزادی ازطرف دولتهاوشیوع فسادوچپاول بیت المال وتضییع حقوق مردم کشتارهای دسته جمعی اعلام گردید ولی باکمال تاسف موردتوجه دولتهاقرارنگرفت درصورتیکه دولتی رامی‌توان در جامعه‌ای پدیداروموفق دید که برای رفع نارضاییهای اجتماعی مردم بپاخیزد. ولی آیادر ناصیه این دولت چنین امیدی را می‌توان خواند؟

جناب آقای دکتربختیاردرباره خطاهاواشتباهات دولتهای سابق با تعبیری که درپیام مورخ یازدهم دیماه جاری جنابعالی بود وانچه درمقدمه برنامه خود با جمله (... خطرکنونی که موجودیت ووحدت کشوررا تهدیدمیکنداگربظاهرازدرون ومعلول فسادوعدم لیاقت دولتهای بیست وپنج ساله اخیر بوده ...)تصریح فرموده‌اید مبداخطاهاواشتباهات ارتکابی دولتهای سابق رابه ۲۵ سال پیش عطف بماسبق کرده‌اید. دراینصورت باحفظ اهمیت چنین تفسیرواثارعمیقی که درمهمترین پدیده‌های اجتماعی حادث ازان تاریخ به بعد این چنین اظهارنظری بجای خواهدگذاشت حق بود مکتبی که بگفته خودتان زندگی سیاسی خودراازسی سال پیش درمهدان اغازکرده بوده‌اید دراتخاذخط مشی ساسی جنابعالی رانسبت به خودوفادارتشخیص میدادچراکه درمصاحبه خود با رادیوفرانسه که درتاریخ ۱۳۵۷/۱۰/۲۰ ازرسانه‌های گروهی منتشرشدبیان فرموده‌اید:

(درموردجبهه ملی معلوم نیست جای این تشکیلات سیاسی کجاست) وعلاوه نموده‌اید: (این من بودم که سال پیش جبهه ملی راحیات تازه دادم) وبدین ترتیب بااذعان بموجودیت فعلی جبهه ملی که حیات تازه انرا مدیون خودمیدانیداکنون بااخراج جنابعالی ازجبهه ملی وحزب ایران براساس تصمیمات متخده ازطرف ارگانهای سیاسی مذکورکه بصورت اعلامیه درجرایدمنتشرشدروبروهستیم که نمی‌توان باتغییرجهت وبستر فکری ارگانهای سیاسی مذکورازچنان تصمیماتی بعنوان انعطاف پذیری سیاسی شماتلقی کردزیرااصولا انعطاف پذیری موجه رجال سیاسی را موقعی ممکن است بدین سان توجیه نمود که باوفاداری به ارمانهای مکتب سیاسی خوددرمقام دستیابی به راه حل‌های موجه صورت گیردوالا بدورازسنگر ساسی خوداعم ازاینکه موجب ان اخراج باشد یاهراقدام دیگرولوبا استظهاربهمان ارمانها بنظرمیرسدمبین تزلزل عقیدتی دررهگذربدست اوردن قدرت تلقی میشودوبااین توضیح درواقع جنابعالی پایگاه خودرا درمکتبی که خودرابزرگ شده دران باحیات مجدددهنده ان ومستظهر به ارمانهای ان معرفی می فرماییدازدست داده‌اید. وازطرفی نفوذ شخصی ممکنه درنقطه‌ای از سرزمین پهناورایران راهم بفرض قبول نمی‌توان به منزله داشتن پایگاه درمیان ملت ایران بشماراورده ومساعی جمیله جامعه روحانیت برای به جریان انداختن مجددنفت درلوله‌های نفتی می‌رود تااین نظریه رامدلل سازد (احسنت).

۲- گفتم ازجمله حقایقی که درانقلاب اصیل ملت ایران جلوه گرشده است عظمت وارج ومنزلت ومقام والای روحانیت وتوجیه نفوذوموقعیت رهبری ونقش عمیق جامعه روحانیت درپاسداری دین مبین اسلام درمیهن عزیزمان می‌باشد. درکشور مامذهب درمیان نهادهای اجتماعی جایی بس بلندوبرجسته داردزیراازلحظه تولدهرایرانی مسلمان احکام اسلامی بر سرنوشت اجتماعی اوحاکم و او از مزایای حقوق اسلامی برخوردار است (احسنت).

نامگذاری اوباتلقین نام جلاله الله وپیغمبرختمی مرتبت حضرت محمدبن عبدالله صلی الله وآله وسلم وائمه اطهار علیهم السلام صورت می‌گیرد وبارسیدن به سن بلوغ موقع انجام فرایض دینی اوفرامیرسد ازدواجش پس ازایجاب وقبول شرعی طبق مقررات مذهبی برگزار ودرموقع مرگ باگذاردن نمازمیت وتلقین مذهبی درگورتشییع کنندگان جنازه ازاووداع می‌گویند.

بنابراین دولتی درمیان ملت مسلمان ومتدین می‌تواندتشکیل یافته وموفق باشدکه پایگاهی بین جامعه روحانیت داشته باشد (صحیح است). مسلم است برای ارج نهادن بمقام معنوی این جامعه توجه بخواسته‌های انان ضرورت حتمی دارد نه بوجوداوردن محیطی خفقان اور برای انان که جهت استحضار ازنمونه فراهم اوردن چنین محیطی به اعلامیه اخیر علمااعلام شهرستن میانه که فتوکپی ان تقدیم شد تکیه می‌کنم.

تکیه می‌کنم. مگرجامعه روحانیت چه می‌خواهند؟

من به خواسته روحانیون مبارزحوزه انتخابیه خودکه بشرح اعلامیه مورخ ۱۳۵۷/۳/۹ برای اینجانب فرستاده بودند اشاره می‌کنم که فتوکپی انرابموقع به کلیه مقامات مربوط مجلس شورایملی تقدیم می‌کنم. اعلامیه این طبقه منور چنین پایان می‌یافت:

(درخاتمه توفیق اجرای حق وقانون راازخداوند منان برای انجنابان مسئلت می‌نماییم)

روزنامه‌های منتشره درتاریخ ۱۳۵۷/۱۰/۱۷ مصاحبه حضرت آیت الله العظمی آقای حاج سید کاظم شریعتمداری مرجع عالیقدرشیعیان دام عزته العالی رامنتشرکردند که معظم له فرموده‌اند:

(خواست دقیق ما این اس تکه می‌گوییم :آزادی باشد بیخود حبس نکنند بیخود شکنجه نکنند بیخود محکوم نکنند قوانین رابیخودبرای مصلحت طبقه بخصوص جعل یامسخ نکنند دراجرای قوانین تبعیض واعمال نفوذنکنند قوه اجرایی ازقوای قضاییه ومقننه تفکیک شودواصل تفکیک قوای ثلاثه محترم بماند) بنابراین باید دیدبرنامه دولت حاضردران قسمت که بزیان ادبیات حقوق انسانی واسلامی تنظیم شده است باچه عواملی به حیطه اجرا درخواهدامد؟

زیراباعطف نظربه اینکه جامعه روحانیت نه تنهانسبت به پشتیبانی ازدولت فعلی اعلامیه‌ای نداده اندبلکه در اعلامیه آیات عظام مبنی براعلام روز دوشنبه هیجدهم دیماه جاری بعنوان روزعزا که دولت نیزانراتایید ودرانروز برنامه موسیقی راازبرنامه‌های شبکه‌های سرتاسری رادیو تلویزیونی حذف نمود ومتن انراجهت ثبت درصورتجلسه تقدیم مقام محترم ریاست مجلس شورایملی نموده وعینا قرائت می‌کنم عدم پشتیبانی خودراازدولت حاضرصریحا اعلام فرموده‌اند.

(متن اعلامیه آیات عظام)

بسم الله الرحمن الرحیم. حوادث خونین وفجیع در شهرهای مقدس :مشهد. قم. کرمان. قزوین. کرمانشاه. اردبیل. نهاوند. آستانه اشرفیه. لاهیجان. آذرشهر. وبناب ودیگر بلادنشان دادکه تصمیم نهایی وقطعی ملت مسلمان ایران که طرداستعماروپایان دادن به نظام فردی ودیکتاتوری واستقرارنظام عدل وحق اسلامی است خلل ناپذیراست وازمصائب وصحنه‌های خونین و بی سابقه‌ای که دشمن خون آشام وجودمی آورد هراس نمی‌کنند ورشدوشعوراسلامی ملت که درسایه ان علیه استبدادبه قیام برخاسته تحت الشعاع هیچ جنایت و خشونتی قرارنخواهد گرفت وبه حول وقوه الهی باآگاهی تمام آثارارتجاع وجاهلیت‌های گوناگونی راکه استعمار واستبداد ودوری از مفاهیم عالی اسلامی بوجود آورده است خواهدکرد وبدفع سانسور ازمطبوعات ووعده انحلال ساواک وسازمان اوقاف قناعت نخواهدکرد ومبارزه تانیل به هدف وسقوط کامل دیکتاتوری واستبداد ادامه خواهدداد ونخواهد گذاشت خون‌های عزیزانی که ریخته شده وخسارت‌هایی که متحمل گردیده است به هدررود. ماضمن اینکه برای مقتولین جنایات نظام جبارطلب مغفرت می‌نماییم وبه بازماندگانشان تسلیت می‌دهیم وبعنوان همدردی باانهاروزدوشنبه نهم صفر ۱۳۹۹ مطابق ۱۸ دیماه ۱۳۵۷ رااعلام عزامی نماییم توجه عموم را به تذکرات ذیل جلب می‌کنیم:

همگان مواظبت کنند ازاعمال شیادانی که به بهانه‌های گوناگون افرادراموردتهدید قرارمیدهند جلوگیری نموده ونگذارندمسیرنهضت منحرف شود امنیت خصوصی افرادفقط بدست مراجع ذیصلاح ملی می‌تواندموردمواخذه قرارگیردنه افرادمجهول الهویه وناشناخته وبایدهمه درمحافظت هرچه که برای یک اجتماع سالم ونیرومندومترقی اسلامی لازم است کمال اهتمام را بنمایند. وبرای اعتلای کلمه اسلام واجرای احکام قرآن مجیداماده شوندوبرادری وتعاون اسلامی رابطور کامل انجام دهند وازگرانفروشی واجحاف واحتکار جدا پرهیزنمایند ودرکمک واعانت مالی وغیره به آسیب دیدگان وبازماندگان مقتولین دریغ ننمایند. وازکمک به نظام ظالمانه تاسقوط قطعی ان تاانجا که ممکن است خودداری نمایند. ومتوجه باشند چنان نیست که استعماربین المللی ودشمنان اسلام اکنون دست روی دست گذاشته باشند وازتوطئه وتبانی منصرف شده باشند انهاهمیشه نقشه‌های خودراعلیه اسلام ومسلمین واستثمار دنبال میکنندماباید علی الدوام اگاه وهوشیارباشیم وتمام راههای نفوذانهاراببندیم وبه سلاح (اشداء‌علی الکفار رحماء بینهم) خودرامجهزنماییم والسلام علی من اتبع الهدی ۸ صفر۹۹ مطابق ۱۷ دی ۵۷ محمدرضاالموسوی الگلپایگانی ـ سیدکاظم شریعتمداری ـشهاب الدین حسینی المرعشی النجفی با این کیفیت برای تحقق بخشیدن به بند ۱۲ ازرئوس برنامه‌های فوری دولت که عبارتست از:

(ایجاد یک زمینه نزدیک همکاری بین دولت وعالم روحانیت بطوریکه ایات عظام ناظربراجرای درست امور باشند) چه تدابیری اندیشیده‌اید ؟چراکه موضع تکیه گاه دولت براین محور مشخص نشده است.

۳- گفتم اززمره حقایقی که دربسترانقلاب اصیل ملت ایران برای خودجابازکرده است:

برحق بودن اعتصابات کارکنان سازمانهای سرویس دهنده وعرضه کننده خدمات عمومی است که مورداذعان قرارگرفته است. حال که درردیف یازده (۱۱)رئوس برنامه‌های فوری دولت تصریح شده است:

(پایان دادن به اعتصابات باهمکاری مراجع تقلید روشنفکران صاحب رسالت کارگران وصنعتگران)

آیافكرمی‌كنید موضوع اعتصابات رامی‌توان فقط باتوصیه‌نامه‌ها پایان داد؟ این ازبدیهیات است كه پایان یافتن اعتصابات مستلزم توجه دقیق واصولى به خواسته‌هاى اعتصاب كنندگان است كه من با استنادبه دوفقره تلگرام‌هاى رسیده ازفرهنگیان شهرستان میانه كه فتوكپى هردو آنهارا براى باردوم به حضورریاست محترم مجلس شورایملى تقدیم می‌دارم ومربوط است به قطعنامه‌هایى كه درجریان اعتصابات خودشان صادر كرده‌اند. چنین عقیده دارم كه یك مورد از خواسته‌هاى آنهارا به ترتیب وردیف مطالب برنامه دولت حاضر تطبیق ومورد تجزیه وتحلیل قراردهم تاازاین مسیر ضابطه‌اى براى ارزشیابى برنامه دولت حاضرارائه شده باشد.

الف - یكى ازخواسته‌هاى فرهنگیان میانه دربند ششم تلگرام مورخ ۴/۹/۱۳۵۷:(انحلال سازمان اطلاعات وامنیت كشور: ساواك. ولغودایره حفاظت در كلیه ادارات وزارت متبوعه) آنهامى‌باشد ودولت نیزبراى این كه به حساس‌ترین خواسته‌هاى مردم انگشت گذاشته باشد. دراولین بندرئوس برنامه‌هاى فورى دولت چنین آورده است:(۱- انحلال سازمان اطلاعات وامنیت كشوروجایگزین نمودن آن با یك دستگاه اطلاعاتى درخدمت استقلال و امنیت كشور و ملت). وآنوقت درست در آخرین بندهمین قسمت ازبرنامه یعنى دربند ۱۷ نوشته شده:(ایجادامنیت اجتماعى درپناه قانون)

پرواضح است كه سازمان اطلاعات وامنیت ازدو قسمت:(۱- قسمت اطلاعاتى ۲- قسمت امنیتى) تشكیل شده است كه دولت حاضر دراولین بند رئوس برنامه‌هاى فورى قسمت اطلاعاتى راباقیدجمله (وجایگزین نمودن آن با یك دستگاه اطلاعاتى درخدمت استقلال و امنیت كشور وملت.) حفظ می‌كند ودرست درآخرین بند یعنى بند ۱۷ رئوس برنامه‌هاى فورى دولت با (ایجادامنیت اجتماعى درپناه قانون) قسمت امنیتى آن سازمان را تجدیدحیات مى‌بخشد. این اقدام دولت درست به منزلهآن میزبان صادق وحقیقت‌گو مى‌باشدكه درسرغذابه میهمان خودگفت: میهمان عزیز برنجى راكه به این خوبى پخته شده است میل بفرمایید، والا آنرا در پوشش‌هاى كوفته یادلمه وبالاخره درقالب آش به خوردشماخواهم داد. من ازدولت حاضرمى‌پرسم منظوراز: (ایجادامنیت اجتماعى درپناه قانون) چیست؟

زیرا آنچه مربوط به استقلال وامنیت كشور وملت است درقسمت دوم بنداول رئوس برنامه‌هاى فورى دولت آورده شده است،آیا منظور تجدید حیات واحدامنیتى سازمان اطلاعات وامنیت بافرم جدید آن است؟ و در این مورد لایحه جدیدى به مجلسین خواهندداد؟ ویامنظور ایجادامنیت اجتماعى درپناه قوانین موجوداست؟ اگرمنظورتجدید حیات واحد امنیتى سازمان اطلاعات و امنیت كشوراست كه این منظور باشاه بیت برنامه دولت یعنى انحلال سازمان اطلاعات وامنیت كشور تناقض پیدامى‌كندواگرمقصود ایجادامنیت اجتماعى درپناه قوانین موجوداست بایدببینیم دراینموردبه كدام قوانین برخوردمی‌كنیم؟ بایك نگاه به سابقه قانونگذارى قوانینى راكه در چشم اندازخود مى‌بینیم عبارتند از:

اول - لایحه قانونى راجع به امنیت اجتماعى مصوب به شماره ۱۳۵۴۴- ۱/۸/۱۳۳۱ مى‌باشد. ازجمله خصایص این قانون آن بود كه: اعتصاب‌كنندگان دروزارتخانه‌ها وادارات دولتى وامثال آن ونیزدرموسسات مربوط به خدمات عمومى ازقبیل آب وبرق ونان وپست وتلگراف و رادیو و بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها وراه‌آهن دولتى و وسائط نقلیه عمومى وامثالهم ونیزهركسى راكه كارمندان ادارات دولتى وموسسات عمومى راواداربه اعتصاب ویاتحریك یااخلال درنظم و آرامش ویاتمرد و عصیان نماید، مجرم محسوب می‌داشت. آیامنظورجناب آقاى دكتربختیار باتوجه به آنچه كه درمصاحبه با رادیوفرانسه درتاریخ ۲۱/۱۰/۱۳۵۷ فرمودندودرجراید روز۲۱/۱۰/۱۳۵۷هم انعكاس یافت وگفته‌اند: (من به خوداجازه می‌دهم افكارسیاسى خودرا داشته باشم) وعلاوه فرموده‌اند: (درزمینه سیاسى از راه جبهه ملى وگذشته سیاسى‌ام منحرف نخواهم شد) این استكه: به اعتصابات ازمجراى راه حل‌هاى پیش‌بینى شده درلایحه قانونى كه از آن یادكردم می‌خواهند پایان دهند؟ (صحیح است)

دوم - لایحه قانونى حفظ امنیت اجتماعى مصوب در تاریخ ۹/۵/۱۳۳۴ كه به موجب آن كمیسیون حفظ امنیت اجتماعى به ریاست فرماندار مركب از: رئیس دادگاه شهرستان یادادگاه بخش مستقل دادستان شهرستان، رئیس شهربانى، رئیس ژاندارمرى به وجود آمد.

سوم - لایحه قانونى حفظ امنیت اجتماعى مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۳۵ واصلاحاتیكه در آن به موجب قوانین بعدى به عمل آمد. وازجمله این قوانین بعدى، تبصره ۲ بند ب ماده واحده قانون اصلاح قانون تشدیدمجازات عبوردهندگان اشخاص غیرمجازازمرزمصوب ۱۳۴۶/۸/۲۱ می‌باشد که مقررمیدارد: (نماینده نخست وزیری برتعداداعضای کمیسیون امنیت اجتماعی موضوع ماده یک قانون حفظ امنیت اجتماعی مصوب ۱۳۳۶ اضافه می‌شود) که بموجب بخشنامه شماره ۲۱۳۸/۴- ۱۳۴۷/۶/۱۳ نخست وزیری مقررشده است: (ازطرف نخست وزیری روسای ساواک سازمان اطلاعات وامنیت کشوراستانها وفرمانداریهای کل وشهرستانها که در کمیسیون امنیت اجتماعی شرکت می‌نمایند نماینده نخست وزیری می‌باشند) بااین ترتیب کمیسیون امنیت اجتماعی ازمقامات:

الف ـ فرماندارشهرستا رئیس کمیسیون

ب ـ رئیس ساواک (نماینده نخست وزیری)

ج ـ رئیس شهربانی.

د ـ رئیس ژاندارمری

ه ـ رئیس دادگاه شهرستان

ز ـ دادستان شهرستان

تشکیل می‌شود که در این کمیسیون رای مقامات قضایی (رئیس دادگاه شهرستان دادستان شهرستان) بلحاظ اینکه اعضای قلیل کمیسیون راتشکیل می‌دهند درمواقعیکه مخالف رای سایراعضای کمیسیون که غالبااتفاق نظردارند ابرازمیشودعملا بلااثرمیماند ودرعمل قبل ازاجرای اصلاحات ارضی کشاورزانیکه بدفاع ازحقوق خودبرمیخواستند بدسایس اربابان انروزی علیه انهاپرونده درخورطرح درکمیسیون حفظ امنیت اجتماعی تنظیم می‌شد. وبعدازاعلام اصول انقلاب نیز بازکشاورزان بیشترآماج این بلابودندزیرا علیه کسانیکه بامامورین جنگلبانی نتوانسه بودندبسازند وباین علت اینان هم مراتع شخصی انهاراباسوتعبیر ازملی شدن جنگلهاملی اعلام کرده بودند.

یاعلیه کشاورزانیکه بمقام دفاع ازحقابه خودبرمی آمدند باسوتعبیرازملی شدن ابهاحقوق انهاتضییع میشدیاعلیه شهروندانیکه ازحقوق تضییع شده خوددفاع می‌نمودند پرونده‌هایی درخورطرح درکمیسیون امنیت اجتماعی تنظیم می‌شد. من طی مقاله‌ای که درسمت مستشاری دادگاههای استان آذربایجان شرقی نوشته‌ام و درمجله کانون وکلای دادگستری آذربایجان منتشره درمردادماه ۱۳۴۹ تحت عنوان (کمیسیون امنیت اجتماعی) بچاپ رسیده است بابحث درباره (نظم اجتماعی) و (عدالت اجتماعی) آثارضداجتماعی این قبیل قوانین را درمقدمه مورد تجزیه وتحلیل قرار داده‌ام. پس اگر منظوردولت حاضردربند ۱۷ رئوس برنامه‌های فوری دولت از (ایجادامنیت اجتماعی درپناه قانون) همین قوانین است دراینصورت برای این دولت دربین جامعه قضات ووکلای دادگستری که بدلایلی ازجمله انچه که عرض کردم خواهان انحلال دادگاههاومراجع قضایی اختصاصی هستند پایگاهی احساس نمی‌کنم ونیزبی اعتبار بودن ادعای دولت حاضر درپاراگراف دوم رئوس سیاست داخلی دولت تحت عنوان: (اعاده حیثیت قوه قضایی وتامین استقلال ان) بثبوت می‌رسد. زیرادیدیم که چگونه رای مقامات قضایی باروشهای ضداجتماعی موجود دراین قبیل قوانین دراقلیت مانده وبلااثر می‌شود.

بعلاوه درسابقه قانونگذاری تشکیل سازمان اطلاعات وامنیت کشور می‌بینیم که این سازمان بموجب قانون مربوط به تشکیل سازمان اطلاعات وامنیت کشورمصوب ۲۳ اسفند۱۳۳۵ بوجودآمده است که توجه به فلسفه تشریع وروح این قانون وتدقیق درریشه‌های ان با بررسی سیرتطورلایحه قانونی راجع بحفظ امنیت اجتماعی مصوب ۱۳۳۱/۸/۱ تازمان صدور بخشنامه شماره ۲۱۳۸/۴- ۱۳۴۷/۶/۱۳ نخست وزیری که روسای ساواک رابنمایندگی نخست وزیری به کمیسیون حفظ امنیت اجتماعی درسراسرکشورمعرفی نموده‌اند بروشنی نتیجه گرفته می‌شود که :خمیرمایه ونطفه تشکیل سازمان اطلاعات وامنیت کشور رادرهمان لایحه قانونی راجع به امنیت اجتماعی جستجو گرباشیم وبراین تقدیروتوجه به بیانات جناب آقای دکتربختیار درمقدمه برنامه دولت خودکه فرمودند: (دولت اینجانب باصول اهداف جبهه ملی ایران همواره چشم دوخته ودرراه تحقق انهاکوشش خواهدنمود) درارتباط با مندرجات قسمت دوم بند اول رئوس برنامه‌های فوری دولت مشعر بر(... جایگزین نمودن سازمان اطلاعات وامنیت کشور وملت) وبند ۱۷ همان برنامه درزمینه (ایجادامنیت اجتماعی درپناه قانون) نتیجه گیری می‌شود که ادعای انحلال سازمان اطلاعات وامنیت کشور باقراردادن این ادعا بعنوان شاه بیت برنامه دولت حاضر بمثابه همان قضیه میزبان ومیهمانی است که عرض کردم. والارکن اطلاعاتی آرتش دلیرایران همواره بامبارزه بامقدمین برضداستقلال وامنیت کشورحافظ استقلال وحاکمیت کشوروامنیت ملی بوده است وشهربانی وژاندارمری هم ماموریت حفظ امنیت داخلی رابعهده داشته‌اند وتشکیل سازمانهایی نظیرسازمان اطلاعات وامنیت کشور تاانجا که کنجکاوری رابداخل خانواده‌ها هم بکشاندجزبرای ایجادفشاروخفقان وسلب آزادی وحقوق بشری وسانسور مطبوعات وبوجودآوردن اختناق نتیجه‌ای نداشته ونخواهدداشت.

دراینجابااغتنام فرصت صمیمانه ترین احساسات خودرا بملت آزاده ایران بمناسبت اینکه دراین لحظات خطیر درخت پربارآزادی مطبوعات ایران را بخون خود آبیاری نمودند تقدیم می‌دارد. وبجامعه مطبوعات ایران نیزاین موفقیت عظیم را ازصمیم قلب تبریک عرض می‌کنم (آفرین).

بدین جهات ودلایل دیگری که عرض خواهم کردوقتی پیشنهادگروه اقلیت پارلمانی درموضوع اعطای ماموریت ازطرف مجلس شورایملی بیک گروه ۵ نفری از نمایندگان برای انجام بررسیهایی درباره تشکیل وترکیب دولت جدید درجلسه خصوصی مورخ ۱۳۵۷/۱۰/۱۳ مجلس شورایملی مطرح شدمن وعده دیگری ازنمایندگان اکثریت با آن گروه همرای بودیم وتعذرلزوم تسریع دراعلام نظررادران جلسه بخاطرحساسیت لحظات تاریخی شخصا موجه نمی‌دانستم کمااینکه بمحض اعلام عدم تصویب پیشنهادمذکوروقبل ازرای گیری درمورداظهار تمایل بدولت حاضربشهادت ناظرین ازگروه اقلیت قبل ازاعضای ان گروه جلسه خصوصی مجلس راترک کردم. بنابراین مندرجات اعلامیه گروه اقلیت درباره مذاکرات جلسه خصوصی مورخ ۱۳۵۷/۱۰/۱۳ مجلس شورایملی که بدون رعایت اصل سی وچهارم قانون اساسی انتشار یافت ودران آرای کلیه نمایندگان اکثریت مجلس را در مقابل ارای گروه اقلیت قرارداده‌اند بابصیرت ودقت وصحت تنظیم نشده است زیرا اکثریت درمجلس شورایملی ازچندگروه پارلمانی ومنفردین تشکیل یافته‌اند که بچشم خوددیدم چندنفر ازاکثریت نیزموافقت خودرا با پیشنهاداقلیت اعلام داشتند.

بدین ترتیب عدم ابرازرای تمایل ازطرف اینجانب درجلسه خصوصی مورخ ۱۳۵۷/۱۰/۱۳ مجلس شورایملی ویا اکنون که اعتقاد یافته‌ام بدولت حاضررای کبود بدهم بنابدلایلی است که بعرض ساحت مقدس مجلس شورای ملی میرسانم:

اول ـ نظربراینکه طبق اعلامیه‌های رسمی منتشره در جرایدرئیس دولت حاضرازارگانهای سیاسی که خودراوابسته ومستظهربه آرمانهای ان ارگانهامعرفی نموده است بوسیله ان ارگانهای سیاسی اخراج شده است. وچون ازپیام مورخ ۱۳۵۷/۱۰/۱۱ وبیانات صریح جناب آقای دکتربختیار طی مصاحبه‌ای که بعمل آورده‌اند چنین مستفادمیشود که ایشان اعتقادیافته‌اند:

هم سنگرانشان درارگانهای سیاسی مذکوربرای حفظ وجاهت ملی یااینده نگری پیدایش یاگسترش پایگاه خوددرمیان مردم وباستعانت واستعاره ازاندیشه جامعه روحانیت به مخالفت بارسیدن ایشان به قدرت برخاسته‌اند لذادرنتیجه برای ایشان دربطن ارگانهای سیاسی مذکور یعنی جبهه ملی وحزب ایران پایگاهی ظاهرنمیگردد.

دوم ـ بادرنظرگرفتن اینکه جامعه روحانیت پشتیبانی خودراازدولت فعلی اعلام نکرده‌اند بدینجهت موضع تکیه گاه دولت حاضردربین مردم مسلمان ایران متزلزل است بنحویکه قبل ازگرفتن رای اعتماداین دولت ازمجلس شورایملی موج احساسات اعتراض آمیزمردم به تلاطم درآمده وشعارهایی علیه آقای دکتربختیار برسرزبانها جاری ویادرسرکوچه‌ها وخیابانهابرروی درودیوار نوشته شده است. درچنین صورتی بایدروشن گردد :بابروزچنین روحیه درنزدمردم ایندولت چگونه می‌خواهد افکارعموم را بازسازی نموده وبسوی خودمنعطف سازد ؟که ابزارکارایشان برای پایان دادن به ناآرامیهای موجودنامعلوم است.

سوم ـ بناباستدلالی که نمودم چون ازنظراینجانب مستنبط از مصرحات بندهای ۱و۱۷ ازرئوس برنامه فوری دولت درارتباط بامندرجات مقدمه برنامه مذکور وپیام ومصاحبه‌های رئیس دولت حاضراینستکه :قسمت اول بند ۱ برنامه دولت بصورتیکه تجدیدحیات سازمان امنیت رابااصطلاحات وعناوین تازه‌ای دردورنمای خودجلوه گرمیسازد جنبه شعار و خصیصه تبلیغاتی دارد.

چهارم ـ بناباستنتاجی که ازبحث حقوقی مطروحه دارم پشتیبانی حقوقدانان ایران بخصوص جامعه قضات ووکلای روشن بین دادگستری راهمراه این دولت احساس نمی‌کنم.

پنجم ـ نفوذمنطقه‌ای بفرض ادعایابفرض صحت وجودان نمی‌توانددرسرزمین پهناورایران بعنوان نقطه اتکادرمیان عشایر وقبایل وبالاخره نزدقاطبه ملت ایران بشمارآید کمااینکه مساعی خداپسندانه جامعه منورروحانیت درزمینه پایان دادن ولوموقتی اعتصاب گروهی ازکارکنان شرکت ملی نفت ایران درجنوب مویداین نظراست.

ششم ـ باعطف نظرباینکه طبق مندرجات مقدمه برنامه دولت جناب آقای دکتربختیار بجزچشم دوختن باصول اهداف جبهه ملی ایران یعنی ارگان سیاسی که ازان اخراج شده‌اند درموردنگرش دیدهای سایراحزاب یاارگانهای سیاسی کشوربسوی خویش نه تنهادلیلی ارائه نفرموده‌اند بلکه مدعی انهم نشده اندوعلی الاصول بدون جلب تشریک مساعی وهمکاری وهمیاری نیروهای انسانی قشرهای مختلف اجتماع امکان بخشیدن بوعده‌هایی که برای تحقق انها سوگندیادشده متعسر وبلکه محال است.

هفتم ـ باتوجه به بیانات آقای دکتربختیاردرمورد تشکیل احزاب جدید یاتجدیدحیات احزابی که درگذشته وجودداشته‌اند وسعی شده درقالبی عنوان شودکه تااندازه‌ای رعایت اصل ۲۱ متمم قانون اساسی رامتبادر بذهن سازد اگرفارغ از نکاتیکه عرض کردم چنین تصوررود که این دولت محوراتکای خودرادربستر فکری چنان ارگانهای سیاسی که هنوزتشکیل نشده‌اند جستجوخواهدکرد این تصوری است که غالبا بفضای سیاسی کنونی کشورمان بدورازتعقل سیاسی می‌نماید.

هشتم ـ عدم توفیق دولت حاضربمعرفی اعضای کابینه خوددردویست و وچهارمین جلسه علنی مجلس شورایملی که طبق دستورجلسه ایکه طبع وتوزیع شده بودبساعت ده صبح روزسه شنبه ۱۳۵۷/۱۰/۱۹ تعیین وقت گردیده بود درارتباط بااستعفای وزیرجنگی که انتخاب شده بود وانچه درجرایدازقول امیرآرتشی چاپ وسپس تکذیب شد ومطالبی که ناظربراین جریانات بوسیله آقای دکتربختیار درمصاحبه هاعنوان گردیده و اینکه فقط برای ۱۲ وزارتخانه وزیرمعرفی شده است همه وهمه مبین ان می‌تواند باشدکه دولت حاضرازیکطرف دربین رجال وشخصیتهایی که می‌تواننددرصحنه سیاست مسئولیتهایی راقبول کنندنتوانسته نفوذی داشته باشد وازطرف دیگر حدوداستحکام نقطه اتکای ایندولت رادرآرتش درخورتامل قرارمیدهد.

نهم ـ توفیق دولتهاعلی الاصول بستگی به پایگاههای اجتماعی وملی وبرنامه وترکیب اعضای داردیاژرف نگری دربرنامه دولت حاضر بالضروره احساس میشودکه برای اجرای واقعی ان بمحیطی صمیمی وارام وهم سنگرانی معتقد و اگاه احتیاج است ولی برای تامین این نیازاساسی عوامل اجرایی کافی وابزارووسیله لازم که بتواند اعتصابات برحق رامدبرانه پایان داده ودراستقرارمعقولانه آرامش باتوجه به نهادهای واقعی اجتماع کنونی ایران عزیزمان موفق باشدمعرفی نشده‌اند.

بنابرانچه گفته شدبانگرش به مقدمه برنامه دولت جناب آقای دکتربختیار که مرقوم داشته‌اند: (دولت اینجانب نتیجه مسلم انقلابی است که ازدوسال پیش برای رفع تجاوزات مستمر وفجایع غیرقابل توصیف که درکشورمتداول گردیده است می‌باشد) چنین استنتاج میشودکه اگر دولت حاضرنتیجه انقلاب هم باشدزاییده انقلاب اصیل ملت ایران نیست (صحیح است).

اماازبین مندرجات رئوس سیاست داخلی دولت در برنامه تقدیمی درپاراگراف هفتم ان تحت عنوان: (مبارزه پیگیر با فسادچه دردستگاههای دولتی وچه دربخش خصوصی) آمده است نقطه نظرهایی دارم که بطورمنوگرافیک وازدیدگاه علمی وفنی موضوع بحث را اغازمیکنم ومالاپاراگرافهای ۵و۶ همین قسمت ازبرنامه دولت رانیزدربرمی گیرد وان بحث درباره مبارزه با فساداداری است که راه چاره انرادرتدوین قانون استخدامی میدانم که بتواند عدالت استخدامی راتامین کندزیرانیک میدانیم که اموراستخدامی درمملکت ماهمواره مسئله‌ای بودبغرنج ودرعین حالی که ازدیدگاههای مختلف اجتماعی واقتصادی وسیاسی ومملکتی تاثیر وتاثری داشته وبرای چندصدهزارکارکنان دولت سرنوشت سازبوده ودرشئون مختلف جامعه ما ازجهات عدیده آثاردرخورتوجهی داشته است وباعنایت باینکه دولتهادرهرحال ادعانموده‌اند که میخواهندقدمی موثردرسروسامان دادن باموراستخدامی خودبردارنده واگرقدمهایی هم دراینموربرداشته اندهمیشه بصورت داروی مسکنی بحرکت درامده نه بعنوان داروی معالج لذابجای اینکه ازاین حیث دردی رادوا کنندمشکلی هم برمشکلات استخدامی قبلی افزوده‌اند. بنحویکه روزبروزبروخامت دردوبزرگ شدن تومور حادث ازاین جهت کمک شده است وچنین نموده که دولتهابجای اندیشه به حقیقت مسائل استخدامی انرابیشتربیک مسئله جنبی تلقی کرده‌اند.

مجلس شورای ملی درانتظاران بود تادراجرای قانون تمدید مهلت مقرردرماده ۱۴۹ قانون استخدام کشوری که درتاریخ ۱۳۴۹/۲/۲۱ بتصویب رسیده است ونیزدراجرای ماده واحده تمدید مهلت مقرردرماده ۱۴۹ قانون مذکور مصوب ۱۳۵۳/۴/۲۴ لایحه نهایی استخدام کشوری ازطرف دولت بقوه قانونگذاری تقدیم شودکه متاسفانه این انتظار علیرغم وعده‌های متعدددولتهاسالهاست که بپایان نرسیده است واخرین وعده‌ای که ازطرف نماینده دولت درجلسه مورخ ۱۳۵۷/۹/۱۳ کمیسیون اموراستخدام وسازمانهای اداری داده شده حکایت داشت که تااخردیماه سال جاری لایحه نهایی قانون استخدام کشوری به مجلس تقدیم میشودامیداست که انشاالله چنین توفیقی نصیب دولت حاضربشود.

نمایندگان محترم مجلس شورایملی هرج ومرج استخدامی ازمقرات تصویبنامه‌ای سالهای ۱۳۲۴ و ۱۳۲۵ رابخوبی بخاطردارند که درهرحال بادعای پایان دادن به نابسامانیهای استخدامی چاره اندیشی‌هایی موردنظرقرارگرفت وطرحی تحت عنوان (پروژه ۷۸ طبقه بندی مشاغل دولتی ایران) تدوین شد.

من قبل ازاینکه به تاریخچه این پروژه بپردازم بعلل وجهاتیکه ضرورت تصویب چنین طرحی را ایجاب مینموده اشاره می‌کنم و ان نابسامانیهایی بودکه دراموراستخدامی دروزارتخانه‌ها وسازمانهای دولتی مابوجودآمده بودو اکنون نیزبکلی برچیده نشده است که بمواردی ازانهااشاره می‌کنم.

۱-اعمال خواسته هاوامیال واغراض خصوصی وشخصی مبتنی بروجودروابط بجای اجرای اصول وضوابط.
۲- تصمیم گیری در اتاقهای دربسته ویادرمهمانیهاومجالس خصوصی باکیفیت مخصوص بخودان مجالس بجای اتکا به نتیجه تحقیقات وبررسیهای واقعی.
۳- عدم توجه به سپردن کاربکارگران یابعبارت دیگرانجام انتصابات واعطای ترفیات بدون درنظرگرفتن لیاقت وشایستگی بلکه برمحور آشناییهای خصوصی وبایستگی.
۴- دادن وعده‌های دروغ بلحاظ عدم توجه بامکانات مربوط به وظایف ومسئولیتهای خودوبخاطرحفظ پست وچندروزبیشترتکیه زدن برصندلی صدارت ووزارت وریاست.
۵- شیوع رفیق بازی وپارتی بازی وتحمیل مامورین ناصالح به دستگاههای دولتی ودرنتیجه مصون نماندن مردم ازتعرضات این قبیل مامورین ناصالحی که درراس واحدهای سازمانهای دولتی گمارده شده‌اند.
۶- اعمال تبعیض ازجنبه‌های مختلف استخدامی وخاصه خرجی ویارگیری درسازمانهای دولتی بمنظورتشکیل باند برای استفاده ازان درمقاصدوزمینه‌های مختلف مانندحفظ موقعیت افرادباند دردستگاه دولتی یا استفاده ازانها درجریانات سیاسی روزوانتخابات وغیره.
۷- دیوانسالارای وزورگویی به مردم دراثرسو استفاده ازاختیاراتی که بموجب قانون برای خدمت به مردم بمتصدیان اموردولتی تفویض شده است وچه بسا درراه اعمال ایدئولوژیهای مورداعتقادشخصی برخی ازمسئولین درجریان تهییج افکارواحساسات مردم درجهت مخالف مصالح ملی بکاررفته.
۸- اجرای غیرصحیح وظایف قانونی که منتهی به زدوبند برخی ازمامورین دولتی یامتصدیان بخشهای خصوصی شده است بقصدسواستفاده ولوباارتکاب تقلب نسبت به قوانین ومقررات مانند قوانین مالیاتی شهرداری نظام صنفی مقررات گمرکی ونظایران که دیده شده عنوان میشوداجرای غیرصحیح این قبیل قوانین جملگی منبعث ازحس خودکامگی بوده است.
۹- اشاعه رشاوارتشا واختلاس وتصرف غیرقانونی دراموال عمومی ودولتی.
۱۰- فقدقدرت تصمیم گیری ازطرف مصادراموریکه انتصابات انها بدون توجه به شرایط احراز مشاغل صورت گرفته درمسائل فوری وضروری وامروزوفرداکردنها برای انجام امورمردم درنتیجه فراهم نمودن موجبات سرگردانی افرادملت وبازداشتن انهاازکارروزانه معاشی حتی بخاطرانجام امورساده اداری.
۱۱- اشکالتراشیهای اداری باسوتعبیرازقوانین یااستنادبه دستورالعملهای غیراصولی بقصد طی طریق انحرافی درارتباط بامردم.
۱۲- بی تفاوت بودن درانجام وظایف قانونی ومسائل حوزه مالیات وسرسری گرفتن انچه دراطراف محیط کارمصادر امورمیگذردافتخارروش تکلیف درانجام وظایفی که بعهده دارندواتلاف وقت ملک وملت با باری بهرجهت کردنهادرنتیجه فراهم شدن موجبات سلم اعتمادمردم ازمسئولین سازمانهای دولتی واحساس نومیدی درقبال منفی بافیهای انها.
۱۳- فراموش کردن وظایف اصلی که همانادرخدمت بمردم درواحدهای سازمانهای دولتی بصورت وظایف شغلی بوجودامده است تادرقبال دریافت حقوق ازبیت المال انجام شود. وبجای انجام چنین خدمتی به مردم تفرعن وتبختروتکبرفروختن بمردم بااتکا به قدرت قانونی مفوضه وبحساب نیاوردن مردمی که بیک ذره محبت نیازمندند.
۱۴- شیوع بوروکراسی (کاغذبازی): مدیران دستگاههای اجرایی با وظیفه تراشیهای نابجاوتوسعه ناموزون دستگاه اداری بموازات محدود کردن حدودفعالیت وابتکارات فردی اداره تحت تصدی خودرا ازصورت سازمان انجام دهنده صحیح ومنطقی برنامه‌ها بصورت یک سازمان بوروکرات (کاغذباز) ومداخله جوومداخله گردرامورمردم تبدیل می‌نمایند.
۱۵- فقدمدیریت تفویض پستهای مدیریت درسطح بالارابه تحصیلکرده‌های خارج وبی تجربه که غالبابامسائل ملی ومیهنی بیگانه هستندبجای گماردن مامورین تحصیلکرده وتجربه دیده واشنابحقوق ملی ومیهنی سوبرخوردمدیران نالایق بامراجعین ویادرمراجعه بمردم وبوجودآوردن حائل بین دستگاههای اجرایی ومردم پدیده آمرنگریستن وتوقع فرمانبرداری مردم ازدستورات آنان همانند مامورین زیردستشان بسته بودن درب اطاقهای مصادراموربروی مردم جانبداری بدون دلیل اززیردستان منتخب خویش درسلسله مراتب اداری ودرقبال شکایات بحق مردم درنتیجه سلب این اعتقادازمردم که بامسئولین سازمانهای دولتی همدلی داشته باشندبلکه بروزاین تصور که انهاراهمواره درمقابل خودببینند نه درکنارخود.
۱۶- لجاجت وعنادودهن کجی بمردم وتعمددراتخاذروشهایی درجهت خلاف خواسته‌های مشروع انان وبتصور وخیال پردازی حکومت مقتدرانه بمردم ازاین راهگذر بعبارت دیگرباافزون طلبی ورفاه جویی عاری ازفرهنگ واخلاق درسازمانهای دولتی اداره سالاری بوجودآوردن وخودرابرتر ازتمام مردم دیدن ویاخودرامستحق داشتن همه امتیازات نسبت به سایرانسانهادانستن وبمقام خودنازیدن بدون اینکه منشا خدمتی بوده باشند.

نمایندگان محترم مجلس شورایملی

درقبال نابسامانیهای اداری واستخدامی که شمه‌ای ازانهارایاداور شدم بادعاپایان دادن به انهاازیکطرف وبمنظور تحکیم اساس استخدام وایجادسازمانهای ثابت دروزارتخاه‌ها وشرکتهاوموسسات وابسته به دولت وتعیین انواع مشاغل سازمانی موردنیازواحدهای مذکورومشخص نمودن درجه اهمیت وارزش هریک ازمشاغل ومقامات دولتی ازطرف دیگر. شورایعالی تجدیدنظردرقوانین استخدامی درطرح لایحه قانون استخدام کشوری که تهیه نمود ((طبقه بندی مشاغل دولتی)) راپیش بینی ودرمعرض اظهارنظرقرارداده بودکه درمقام اظهارنظرنسبت به ان کارشناسان امور استخدامی اداره همکاری فنی ایران وآمریکا درتاریخ ۲۳ آبانماه ۱۳۳۳ مطابق با ۱۴ نوامبر۱۹۵۴ نامه‌ای برتایید لزوم امرطبقه بندی مشاغل دولتی متضمن پیشنهاداتی دردوموردبعنوان وزیردارایی وقت نوشتند (بنظرمیرسد صدورنامه بعنوان وزارت دارایی مبتنی براین عقیده بوده که برخی ازمتخصصین معتقدند که امرطبقه بندی مشاغل باید بعهده دستگاههای مالی مثل وزارت دارایی ـ سازمان برنامه وبودجه ونظایران گذاشته شودمانندانگلستان. این عقیده ازیکطرف بجهت ارتباط نزدیکی که بین طبقه بندی مشاغل وموضوع حقوق وجوددارد وازطرف دیگربلحاظ اینکه حقوق کارکنان دولت یکی ازاقلام مهم بودجه راتشکیل میدهدتاحدی ممکنست طرفدارداشته باشد).

امادومورد پیشنهادمعموله دراین باره عبارت بوداز:

۱- برای انجام طبقه بندی مشاغل (اقدام مهم) شورای موقتی مرکب ازسه نفرازشخصیتهای برجسته کشورزیرنظر وزارت دارایی تشکیل وسازمن مخصوصی ماموراجرای این امرگردد.
۲- برای ترتیب واماده ساختن عده‌ای از کارمندان که بتواند عهده دار انجام این وظیفه شوند کلاس کار کارآموزی طبقه بندی مشاغل دولتی تشکیل وازوجودکارشناسان فنی مزبوربرای مدت موقت ازچهارتاششماه استفاده وسپس اقدام به طبقه بندی کلیه مشاغل کارمندان دولت اصول وموازینی که فراگرفته‌اند بشوند.

وزیردارایی وقت بااین پیشنهادجهت طرح درهیئت وزیران موافقت مینمایدومراتب درجلسه مورخ ۱۳۳۳/۸/۱۹ هیئت وزیران مطرح ودرنتیجه تصویبنامه‌ای درشش بندبشماره ۲۵۵۳/۴ مورخ ۲۰/۸/۱۳۳۳ بنابه پیشنهادوزرات دارایی بمنظوربررسی واجرای طبقه بندی مشاغل وخدمات دولتی تصویب نمودند :هیئت موقتی تحت ریاست:

۱- وزیردارایی
۲- وزیرکار
۳- یکی ازروسای شعب دیوانکشورتشکیل گردد:
۱- تعیین حدوداختیارات درانجام مطالعه بعهده هیئت مزبورخواهدبود.
۲- هیئت مزبوراختیارداردیکنفرمدیرکل ویکنفرمعاون وازبین کارمندان دولت هفتادوپنج (۷۵) نفرراکه دارای تحصیلات عالیه واطلاعات لازم باشندبرای انجام کارطبقه بندی انتخاب نمایند.
۳- برای اجرای طرح فوق هم ازارزیکصدهزاردلارازمحل اعتبارصندوق مشترک توسعه فنی واقتصادی ایران وامریکا تامین وبانظارت هیئت موقتی طبقه بندی مشاغل پرداخته می‌شود.
۴- حقوق کارمندان مزبورکماکان ازاعتباروزارتخانه واداره ایکه دریافت میدارندتادیه وفقط فوق العاده وکمک انهاازاعتباری که دراختیارهیئت است پرداخت خواهدشد.
۵- هزینه‌های اداری ازهرقبیل با تصویب هیئت مزبورازمحل فوق قابل پرداخت خواهدبود.
۶- وزارت دارایی ماموراجرای این تصویبنامه می‌باشد. باصدوراین تصویبنامه اولین هیئت مدیره سازمان طبقه بندی مشاغل دولتی تشکیل وسازمانی تحت عنوان (سازمان طبقه بندی مشاغل) شروع بکارکرد که سیرتکاملی ان باتغییرنام سازمانی خودبه (سازمان خدمات کشوری وابسته به نخست وزیری) و (شورایعالی اموراداری کشور) وبالاخره (سازمان اموراداری واستخدامی کشور) که یکی ازسازمانهای وابسته به نخست وزیری است در این مقام موردبحث مانیست بلکه هدف ازپیگیری تهیه لایحه قانون استخدام کشوری برمبنای طبقه بندی مشاغل دولتی پایان دادن به نابسامانیهای اداری واستخدامی عنوان می‌شد که نمونه‌ای ازنابسامانی موردنظررادربدوعرایضم باستحضار ساحت مقدس مجلس شورای ملی رساندم.

واگرضوابط مربوط بطرح طبقه بندی مشاغل صحیحااجرامیشد امید می‌رفت که توفیقی درهدف پایان دادن به نابسامانیهای اداری واستخدامی بدست آید زیراطرح طبقه بندی مشاغل دولتی باتجزیه وتحلیل مشاغل (کارشکافی) که نمودارتنظیم مشاغل تحت طبقات ودستجات معین برحسب وظایف مرجوعه ومسئولیتهای مربوط وشرایطی که برای احرازهرشغل لازم می‌باشد ضوابط اصولی رابدست می‌دهد که بمواردی از ان اشاره می‌نماید:

۱- ارائه اصطلاحات متحدالشکل شغلی و جلوگیری ازدوباره کاری :چون کمیت اجزاوکیفیت معناوماهیت والای وظایف ومسئولیتهای هرشغل درشرح طبقات مستندمستدل مشاغل صریحاتعیین ومشخص میشودوبابکاربردن عناوین طبقاتی معین اصطلاحات متحدالشکلی برای مشاغل ایجادمیگرددکه موجدتسهیلاتی درامورمربوط به کارگزینی تشکیلات وسازمان حسابداری وکنترل بودجه پرسنلی میشودوتجزیه وتحلیل انهاازلحاظ روال صحیح امور ومسائل اداری به سازمانهاکمک می‌نماید بدینجهت ازدوباره کاری وبروزعدم هماهنگی دردستگاههای مختلف دولتی جلوگیری می‌نماید.
۲- تامین عدالت استخدامی ـهدف کلی طبقه بندی مشاغل عبارت ازاین است که :باتعریف صحیح وتنظیم وطبقه بندی مرتب وسنجش عادلانه مشاغل عمومی پایه واساسی رابنیادمی نهدکه بموجب ان باتمام کارکنان دولت بارعایت تساوی وعدالت رفتارشود. زیرااین طرح معیارومقیاس مطمئنی بدست می دهدتامبنایی برای محاسبه فوری هزینه مشاغل ازنظرمالی بشمارآید درنتیجه امرتهیه بودجه پرسنلی راسهل می نمایدبدین روال اجرای طرح طبقه بندی مشاغل افرادملت ومودیان مالیاتی رامطمئن می‌کند که یک رابطه منطقی بین هزینه خدمت وخدمات انجام یافته وجوددارد. ومالیات پرداختی انهاصرف هزینه خدمات عمومی می‌شود یابه بیان دیگرمالیاتهای پرداختی در مصرف خودباموراستخدامی بهدرنرفته وبه مصرف واقعی خودمیرسند. بعلاوه ضابطه‌ای بدست می‌دهد تادرباره ارزیابی مشاغلی که کیفیت مخصوص بخوددارندمانند مشاغل قضایی آموزشی نظامی ونظایرانهاباتعدیل (نظربه مقام) مورداستفاده واقع وبکارگرفته شود.
۳- بهبودروشها ـ تهیه طرح طبه بندی مشاغل درارتباط بامجموعه کارهاوتنظیم مشاغل تحت صفات وابسته باتشخیص تشابهات واختلافات مشاغل بوسیله کارشناسان طبقه بندی مشاغل براساس بررسی دقیق وتجزیه وتحلیل وظایف ومسئولیتها (کارشکافی) وشرایط احرازمشاغل ازحیث صعوبت ودشواری انهاطبق شرح مدون طبقات مشاغلی که تهیه میشودونیزتهیه طرح حقوق درارتباط با میزان پرداختی بشاغلین هریک ازمشاغل وچگونگی احتساب ان درگروههاوپایه‌ها برطبق ارزشیابی صحیح ودقیق مشاغل بمنظورانجام خدمات سودمند یاتولیدمحصول بهترباهزینه کمتردرزمینه توسعه فعالیت سازمانی بکاربسته می‌شود.
۴- بهبودشرایط کار ـ فراهم نمودن محیط کارمناسب ومساعدوتدارک لوازم کارازقبیل :تامین نورو روشنایی محل کارتهویه وتنظیم هوای ان بمناسبت فصول گرماوسرمادراختیارقراردادن وسایل وابزارلازم کاراتخاذتدابیرایمنی وحفاظتی درمحیط کارسبب امنیت خاطرکارکنان بقصدانجام امورمحوله توام بادقت وصحت وبهره وری بیشتر می‌شود.
۵- استخدام کارکنان ازطریق انجام مسابقه وآزمایش برای استخدام کارکنان به مشاغل دولتی آزمایشات و امتحانات ورودی انجام می‌شود. طبق روشهای منطقی امتحانات بوسیله سازمان بی طرفی برای انتخاب مستعدترین وشایسته ترین افراداززن ومرد که نتیجه ان منع مدیران سازمانهای دولتی ازاستخدام اشخاصی که موردنظر شخصی انهابوده ولی غالبافاقد شرایط احراز مشاغل بوده وکارآمدنبوده اندوازانهابعناونی (عزیزکرده) و (نورچشمی) اصطلاح می‌شود زیرااستخدام این قبیل افرادسربارنمودن انهابسازمانهای دولتی وتحمیل انان بربودجه مملکتی تلقی وسبب فراهم شدن زمینه برای تورم کارمند دردستگاههای دولتی می‌شود.
۶- استخدام کارکنان سازمانهای دولتی براساس تعدادانواع مشاغل سازمانی موردنیازصورت می‌گیرد که نتیجه ان:
اولا ـ بوجودآوردن سازمان اداری به مقتضای احتیاجات روزاست.
ثانیا ـ ترتیب تشکیلات واقعی چنین سازمانی وهمچنین برآوردانواع مشاغل ضروری وحتمی بااحتساب حداکثربهره گیری ازنیروی انسانی برمبنای زمان کارونقش وظایف ومسئولیتهای مشاغل می‌باشد.
۷- رفع تبعیض ـچون اجرای اصول طبقه بندی مشاغل موجب میشودکه بین ادارات کارگزینی وزارتخانه‌ها وسازمانهای دولتی بانظارت سازمان مرکزی متشکله که درحال حاضراین نقش راسازمان اموراداری واستخدامی کشورمی‌تواندوبایدایفانمایدهماهنگی کامل استقراریابدودرنتیجه باازبین رفتن مقررات وآئین نامه هاوتصویب نامه‌های گوناگون استخدامی واتخاذخط مشی اصولی واحدویکسان درحالات مختلف استخدامی ازبدواستخدام وکارآموزی وانتصاب وترفیع وماموریت واستفاده ازمزایای متنوع شغلی باقتضای نوع وظیفه ومسئولیت این نتیجه بدست می آیدکه جریان کارهاعادی وصحیح صورت گرفته واعتمادواطمینان کارکناندولت جلب شود. وبادلگرم ساختن انان بکار ازایجاددغدغه خاطرودلسوزی اجتناب شده وهرنوع اختلاف روش وتبعیض دراموراستخدامی ازبین برودبنحویکه این رفع تبعیض شامل رفع تبعیض نژادی ومذهبی وفکری وسیاسی درموردزن ومردودباره ساکنین مناطق سراسرکشوردراموراستخدامی می‌گردد.
۸- سپردن کاربکاردان ـمشاغل دررشته‌ها ودسته هابکسانی سپرده می شودکه ذوق واستعدادوتجارب وتمایل وتوانایی ومعلومات ولیاقت وشایستگی انجام انهاراداشته باشند. نتیجه این اقدام بهره وری بیشتردرکارهاوانجام صحیح ودقیق ومنظم انهابوده وباجلوگیری از اعمال نفوذدرانتصابات وواگذاری مشاغل رفع نارضایتی‌ها وبی عدالتیهای استخدامی تضمین می‌شود.
۹- اعطای ترفیعات براساس لیاقت وشایستگی ـ چون درسیستم استخدامی برمبنای طبقه بندی مشاغل کلیه مشاغل واحدهای سازمانی باعتبارصعوبت ودشواری وظایف ومسئولیتهای ان ارزشیابی میشوندوبراین اساس شرایط احراز هریک ازان مشاغل مشخص ومعین می‌گردد لذنیل به مشاغل ومقامات بالاتردرگروههاوپایه‌ها ودریافت ترفیعات مستلزم دارابودن شرایط شغلی بالاتر مربوط میباشدنه خوشایند شخصی منبعث از امیال وخواسته‌های خصوصی روسای مافوق شاغلین.
۱۰- فراهم شدن تسهیلات درامرمدیریت ـطبقه بندی مشاغل باعبارات صریح وروشن وظایف ومسئولیتهای هر شغل رامعین ومشخص نموده ودرنتیجه فعالیتهاوکوششهادرراه انجام وظیفه بسهولت اشکارومورد قضاوت صحیح قرارمیگیرد. درنتیجه:
اولا ـ درامرتقسیم کارواندازه گیری ان تسهیلاتی در کارمدیریت فراهم می‌شود.
ثانیا ـ رابطه بین رئیس ومرئوس بصورت ساده وقابل حلی درامده واساس دوستی برای حسن تفاهم و همکاری بینانهابوجودمی آید ودیگرمیدانی برای جلب خوشایندمافوق باتوسل به تملق وچاپلوسی باقی نمی‌ماند.
ثالثا ـ باتعلیمات لازم درباره اطلاعات عمومی راجع به طبقه بندی مشاغل بمدیران وسرپرستان سازمانهاامکان داده میشودکه تغییرات مشاغل سازمانی خودراکشف نموده وبموقع لزوم اقدام به تجدیدنظردرطبقه بندی ان مشاغل رابسازمان مجری طرح گزارش نمایند.
۱۱- تامین هماهنگی درکارها ـتعریف جامع مشاغل وتوجیه دقیق جزبجزوظایف که برطبق احتیاجات سازمان بوجود آمده باشند سبب میشودکه سلسله مسئولیت حوزه عمل وقلمروکار کاملامشهودومعین گشته واز اختلاف وبهم آمیختگی کارهاوعملیات سازمانهاجلوگیری شود.
۱۲- فراهم شدن تسهیلاتی درامورکارگزینی ـ با توجه به تعریف طبقه بندی بطورکلی که عبارتست ازتنظیم علمی واصولی مشاغل درتحت طبقات یادستجات معین براساس عوامل مشترک ویاعوامل مشخصه انهاتاحدودی که عقل ومنطق بان حکم میکندوباالتفات به عوامل طبقه بندی (یاعوامل تخصیص مشاغل بطبقات) ازقبیل :معلومات وتحصیلات ومهارت وتجارب لازم برای انجام کارتصمیماتیکه بایداتخاذگرددماهیت تنوع ووسعت کارپیچیدگی ووضع کارهنگام احاله ان بکارمندحدوداختیاردراخذتصمیمات تقدم قوه ابتکارلازم برای انجام کارکنترل ونظارت دیگران نتایج اقدامات و مسئولیت دربرنامه کارمسئولیت برای کارهای دیگران ونظایرآن. وباعنایت به هدف طبقه بندی مشاغل بطوراخص که عبارتست ازتنظیم مشاغل متعددتحت دستجات معین برمبنای تشابهات وعدمت تشابهات انهاوتقسیم مشاغل به طبقات وطبقات به دسته‌های حرفه‌ای تاحدودی که برای تسهیل استفاده ومراجعه لازم بنظربرسد.

طرح طبقه بندی مشاغل درانجام سایرامور کارگزینی مانند :تفویض ماموریتها. انجام انتصابات. گزینش لازم براساس استعدادهاتسهیلات لازم فراهم می‌نماید.

۱۳- کاهش ازتعدادتنوع حرف ومشاغل ـ طبقه بندی مشاغل ازتنوع وکثرت حرف ومشاغل تاحدیکه قابل کنترل باشدمیکاهد. بطوریکه می‌توان استخدام و بررسی شرایط مطلوبه وآزمایش وانتخاب کارکنان را برای تمام طبقات یکی پس ازدیگری بمرحله اجرادرآورد.
۱۴- ارائه وسیله کنترل انجام کار ـ تعیین وظایف و مسئولیتهاومحتویات مشاغل (کارشکافی) باعباراتی صریح وروشن وانتظاری راکه ازیک شغل متصور است امکان می‌دهد که کاروعملیات شخصی شاغل و میزان خوب شدن کاررااندازه گیری کردوازگسترش وتوسعه غیرضروری سازمان بنابمیل وعلاقه واشتیاق مسئولین سازمان وبقصد مهم جلوه دادن کاروشغل خودونیزازپست تراشی بقصدمرئوس پیداکردن ویاهزینه تراشیهایی دراین رهگذرازقبیل :لوکس نمودن غیرمتعارف اتاق تک نفری باخریدابزار ووسایل کارترئیناتی غیرضروری ازبودجه دولت جلوگیری نمود.
۱۵- آموزش ضمن خدمت ـاطلاعات بالنسبه جامعی که درخصوص هریک از مشاغل بدست آمده امکان خواهد داد که تعلیمات وآموزش ضمن خدمت کارکنان رابرای اگاهی ازاطلاعات مذکورمبتنی نموده وبرای هرشغل تست یا آموزشی خاص راپیش بینی نمود. آموزش ضمن خدمت کارکنان دولتی رادرکارهایی که بعهده گرفته‌اند راضی نگاهداشته ودراثرایجادامیدپیشرفت بابالابردن سطح معلومات تخصصی اتحادویگانگی را درمیان انان پی ریزی وحس فداکاری ورسیدن بیک هدف ومقصودرانزدانان توسعه داده ودولت رابرای بوجودآوردن روحیه اجتماعی معاضدت وتعاون یاری می‌نماید.
۱۶- قابلیت انعطاف وانطباق ـطبقه بندی مشاغل بااوضاع واحوال متغیرقابلیت انطباق شایان توجهی دارد و بعضی ازقلمروهای اداری میدان عمل وسیعی رادردسترس مدیران امورگذاشته که مشاغل جدیدی بسته باحساس نیاز سازمانی بوجودآورده یاانهارا باعتبارتغییر ماهیت شغل یاازبین رفتن مشاغل یاکهنه شدن شرح مشاغل باتحولات جدیدی که باگذشت زمان یادراثرانحلال برخی ازواحدهای سازمان یاادغام انها ویاایجاد سازمانهای جدید درمشاغل بوجودمی آید تغییر دهند.

بااتخاذاین روش موجبات استمراروپیگیری اجرای طرح طبقه بندی مشاغل وتجدیدنظرلازم دران تامین می‌گردد وبررسی ومطالعه مشاغل ووظایف انهارادرفواصل زمانی معین که ازاهم مسائل است امکان می‌دهد. هرگاه ماهیت ونوع کارشخص طوری باشد که خصوصیات اوبتوانداثری دران بجای گذارد شغل فقط درپیرامون همان شخص ممکن است بوجودامده یاتغییر کند. ولی این موضوع غالبادربعضی ازخدمات تحت تاثیرقاعده رقابت قرارمیگیرد.

قابلیت انعطاف وانطباق (نظریه شغل) رانباید با پست تراشی وبرحسب دلخواه مدیران برای اشخاص مورد نظرشان وتحمیل هزینه بربودجه پرسنلی سازمان یاحذف دلخواهانه مشاغل موردنیاز بدست آویزصرفه جویی اشتباه کرد. زیراهمانگونه که طرح طبقه بندی مشاغل حذف عناوین شغلی زائد راضروری می شمارد ایجادعناوین شغلی وپست تراشی رابمنظورخاصه خرجی ویاحذف دلخواهانه مشاغل رابمقاصدتسویه حساب شخصی باشاغلین انها ممنوع می‌دارد.

اهمیت استمرار وپیگیری وتجدیدنظردرطرح طبقه بندی مشاغل راازاینجامی‌توان پی بردکه عدم اقدام دراینمورد (شایدبلحاظ صرفه جویی وسخت گیری درتامین مخارج لازم) موجب تضعیف روحیه کارمندان وتقلیل میزان تولیدو عقب افتادن برنامه‌های عملیاتی وپرداخت حقوق زیادبرای کارهای ساده وبالعکس پرداخت حقوق کم برای کارهای پرمسئولیت (که بنوبه خود منجربروی کارآمدن مدیران وکارکنان نالایق می‌شود) بمراتب ضررهای نامرئی بیشتری برای دولت ببارخواهداورد و این وضع پیش نمیایدمگر دراثراقدام بیک طبقه بنید ناقص و شتاب آمیز وغیرهماهنگ باوضع جاری.

۱۷- رعایت اصول تشویق وتنبیه ـ چون هدف طرح طبقه بندی مشاغل تامین عدالت استخدامی درسازمانهای دولتی است ومقتضای ان اجرای اصول تشویق وتنبیه است تاخدمات کارکنان لایق وساعی وفداکار موردقدردانی قرارگرفته وبادلگرم ساختن انان برمیزان بهره وری کاروصحت انجام ان افزون گشته وباتنبیه کارکنان نالایق وبی تفاوت علاوه برایجادحس تنبه درسایرکارکنان ازورودخسارات مادی ازقبیل اتلاف وقت وسرمایه و ضررهای معنوی مانندتسری کم کاری بدیگران بموقع جلوگیری بعمل آید.
۱۸- فراهم نموه رفاه کارکنان ـبدیهی است برای اینکه در یک واحدسازمان یافته برمبنای طرح طبقه بندی مشاغل کارکنان بتوانند باامنیت خاطر انجام وظیفه نمایند ترفیه زندگی انان بایستی موردتوجه خاص مدیران ومسئولین چنین سازمانی قرارگیرددرنتیجه:

اقدام به تامین بهداشت ودرمان انها بابیمه کردن کلیه کارکنان واعضای خانواده انان تدارک مسکن اعم ازخانه‌های سازمانی یااعطای وام برای خریدیاساختمان خانه کمک به امرازدواج وتشکیل خانواده براساس تنظیم خانواده کمک به تهیه وسایل موردنیاززندگی برقراری سهمیه خوارباروکمک جنسی پیش بینی پارکینگ درمحوطه محل کاربرای متوقف ساختن اتومبیل یابرقراری اتومبیل سرویس رفت وبرگشت از محل کارتاسیس ساختمان مهدکودک به ضمیمه ساختمان محل کاردرمقام توجه بشخصیت فردی کارکنان در ارتباط بامشاغل اداری وسازمانی ارج نهادن به حیثیت شغلی وموقعیت اجتماعی کارمندی که بارفتارانسانی وجامعه پسندخودچنین حیثیتی راپی ریزی نموده است کاملاضروری است.

۱۹- ایجادمرجع رسیدگی بشکایات واعتراضات وتخلفات اداری واموراستخدامی ـپیش بینی تسهیلاتی برای رسیدگی به شکایات واعتراضات حاصله ازتخصیص طبقات ویاسایرجنبه‌های طبقه بندی مشاغل عنوان می‌شود اعم ازاینکه این شکایات واعتراضات ازطرف خودسازمانهاباشدویاازطرف کارکنان انها ضرورت حتمی دارد. تهیه مقررات مربوط به رسیدگی به شکایات بلحاظ توجه به جنبه‌های فنی موضوع ازطرف سازمانی که مسئول اجرای طرح طبقه بندی مشاغل می‌باشد بعمل می‌آید. ودرمقررات مذکورپیش بینی خواهد شدکه هیچ سازمانی نتواند بدون اطلاع سازمان مجری طرح تغییرات عمده واساسی دروظایف ومسئولیتهای مشاغل سازمانی خودبوجودآورند.

پیش بینی مرجع رسیدگی برای رسیدگی باعتراضات وشکایات استخدامی درعین اینکه باجرای صحیح اصول ومقررات استخدامی برعایت عدالت واقعی استخدامی کمک میکندتااگرحقی ازکارمندی تضییع شده باشداحقاق حق شود درضمن مشارکت وهمکاری وتعاون کارکنان رادررفع نواقص ازشرح تهیه شده ازمشاغل جلب وبا اشتراک مساعی انان جنبه مردمی ودموکراتیک مقررات استخدامی وفراهم شدن زمینه مساعداجرای طرح طبقه بندی مشاغل تامین می‌گردد.

آنچه لازم بتذکراست اینستکه طبق اصل هشتادوهشتم متمم قانون اساسی :(حکمیت منازعه درحدودادارات ومشاغل دولتی بموجب مقررات قانون بمحکمه تمیزراجع است)

ظاهرا درقانون استخدام کشوری مصوب ۳۱/۳/۱۳۴۵ درمقام تاسیس هیئت‌های رسیدگی برای اینکه توجیهی باین اصل شده باشد ریاست انهارا عملابعهده یکنفرقاضی از قضات دیوانعالی کشورمحول نموده‌اند تا ازتراکم اموراستخدامی دردیوان عالی کشور توجها بامکانات پرسنل قضایی جلوگیری شده وجنبه‌های فنی مسئله درهیئت‌های پیش بینی شده بافراغت کامل مورد تجزیه وتحلیل قرارگیرد. که چنین می‌نماید باارائه راه حل مذکورمقنن تصویب کننده قانون مذکوراصل هشتادوهشتم متمم قانون اساسی رادرقلمرواجرای عملی ان بتفسیرموسع قائل شده است.

۲۰- پذیرش سیستم عدم مرکزیت نسبی امورـبرای اجتناب ازسیستم مرکزیت مطلق اموردرپایتخت که موجب فردگرایی ودیوانسالاری ومایه اتلاف وقت وسرمایه ملت وسبب اعمال نفوذصاحبمنصبان مرکزی دولت می‌شود وبرای دستیابی بحکومت مردم برمردم واستمرارنظام مردم سالاری بااتخاذتدابیر لازم درزمینه هماهنگ ساختن سیاست رفتاری جامعه مبنی بر آموزش سیاسی و تخصصی تامردم رادرموضع اندیشه وعمل ناشند سیستم عدم تمرکزنسبی امور اداری واستخدامی در قلمرواجرای این سیاست درکلیه شئون جوامع همواره موردتوجه خیراندیشان ومصلحین جوامع بشری است تا باهدف عمل (دوسویه): ۱- برنامه ریزی مردم ۲- اجرای ان بدست مجریان دولت. کارهای مربوط به شهرستانهاوبخشها وحتی روستاهاباتوجه به اوضاع طبیعی وجغرافیایی واقلیمی واجتماعی واقتصادی وعرف وعادات وسنن محلی ونوع احتیاجات منطقه‌ای دراسرع وقت ممکنه بدون اعمال نفوذ انجام گیرد وازمهاجرت مردم ان نواحی بسوی پایتخت ومراکزاستانهاکه عواقب نامطلوبی ازجهات عدیده اقتصادی وتولیدی واجتماعی وسیاسی داردجلوگیری شود برای اجرای این سیستم:
اولا ـ اختیارات متناسب بامسئولیت انجام برنامه‌های منظم ومرتب وهماهنگ همزمان با فراهم آوردن تسهیلات زندگی برای مردم شهرها و بخشهاوروستاها بمامورین درمناطق مختلف کشورداده شود.
ثانیا ـ اعتباراتی که باستانهاحواله میشودبایدطبق برنامه‌های محلی بمصرف اجرابرسد نه انکه به هزینه برنامه‌های فورملی وقالبی که معمولابرای تمام کشوربدون درنظرگرفتن مقتضیات محلی تنظیم میشودبرسد.
ثالثا ـ هدف ازعدم تمرکزپراکندگی درامورنیست بلکه قصداینست که کارهاوبرنامه‌ها بدون اتلاف وقت وسرمایه و بموقع بادرنظرگرفتن مشکلات وتنگناها ونیازهای منطقه‌ای وترسیم خطوط اصلی تفکرخودکفایی ازدیدگاههای مختلف در مناطق انجام وبرنامه‌ها بدون دلیل معطل نمانده ووقت ونیروی انسانی وهزینه‌های ملی بمصرف واقعی خودبرسد.
رابعا ـ امکان دادن بمقامات تصمیم گیرنده دراستانهاوشهرستانهاوبخشهاباقدرت اجرایی خودرا باجلب مشارکت مردم براساس طرزتفکرانان وعندالامکان با تشکیل انجمنهای ملی بااختیارات قانونی لازم بحیطه اجرادرآورند.
خامسا ـ چون موضوع عدم تمرکزدرارتباط مستقیم با مشارکت مردم است لذابایستی اصل برتوانایی و صلاحیت وندرت تصمیم گیری قرارداده شود ویاقبول این اصل درانتخاب وانتصاب مدیران صالح ولایق اقدام گردد. مدیرانی قادر به بازشناسی محیط کارواهمیت اختیارات خود وروحیه مردم حوزه ماموریت خودباشند تابسوی رسم‌هایی که دراصل روحیه اقتدارگرایانه وغیرآزادمنشانه راتوسعه میدهندگرایش نیابند بلکه شهامت وقدرت انجام کارواقعی را بدست آورند.

بالاخره اجرای عدم تمرکز دراموراستخدامی بکارگزینیهای سازمانهای دولتی دراستانهاوشهرستانهاامکان خواهدداد تابااجرای مقررات مربوط ساکنین سراسرکشوررا بنیل به مشاغل عمومی درمحل سکونت خودشان یاری دهند واز هرگونه تبعیض ونیزتحمیل هزینه‌های اضافی پرسنلی مربوط بنقل وانتقالات ببودجه کشورجلوگیری نموده واز نارضاییهای ناشی ازاین قبیل نقل وانتقالات که دربدری وخانه بدوشی کارکنان را فراهم می‌ساخت بکاهد.

۲۱- پرداخت حقوق مساوی برای کارمساوی ـنتیجه این اصل که موجب رعایت عدالت ورفع تبعیض است جلوگیری ازحاتم بخشی مقامات سطح بالاازخزانه دولت بمیل شخصی برای ان عده ازشاغلین مشاغل مشابه می‌باشد که مورد نظرخاص انان بوده‌اند ومالاجلوگیری از دلسردی کارمندان دیگرمشاغل مشابه می‌باشد.
۲۲- ایجادمعیارومقیاس کارسنجی ـ سنجش شغل باتعیین ارزش کاربمنظور منطبق ساختن عنوان شغلی شاغل با وظائفی که عملابعهده دارد واجتناب ازردیف کردن سلسله عناوین گنگ وگمراه کننده شغلی درلیست حقوق که نتیجه ان غیر ممکن ساختن کنترل بالمره امور مالی است. وامکان اعمال اصول حسابداری متحدالشکل بکاربردن عنوانهای متضاد وغیرصریح. ونیزتطبیق میزان حقوق باتوجه به ماهیت واقعی کارنه عناوین شغلی ودرنتیجه جلوگیری ازسرپوش گذاشتن برحقایق وفلج کردن و بی اثرساختن استخدام کشوری.
۲۳- تعیین منطقی میزان حقوق ـ طبقه بندی مشاغل درموردتعیین حقوق کارکنان دولت بنحوموثری از نفوذها واعمال نظرهای شخصی وسیاسی جلوگیری می‌کند وازطریق ایجادمراتب ودرجات حقوقی مشترک جهت تمام طبقات مشاغل برای کنترل سطح حقوق ومقرریهایک معیارمنطقی وعقلانی بدست می‌دهد.
۲۴- کنترل امورمالی ـ اعمال اصول جدیدکنترل امورمالی بنحومتمرکزواخذنتیجه قطعی ازانهادرزمینه‌های کنترل هزینه‌های پرسنلی اقتضاداردکه مطالعه وتحقیقی دروظایف ومسئولیتهای مشاغل مختلف بعمل امده ورشته ارتباط ومراتب قدرت دربین انهاکشف ومعلوم گردد. وبامطالعه وبررسی درجزئیات حرکات وطرزاجرای کاروزمانیکه برای انجام کارصرف می‌شود کارشکافی لازم بعمل آیدوحدودثمربخشی انهادرارتباط با سرمایه گذاری لازم برای ایجادسازمان ازجهات اجتماعی واقتصادی وسیاسی وفکری روشن شودکه اجرای طرح طبقه بندی مشاغل چنین امکاناتی رابدست می‌دهد.
۲۵- تامین رفاه وآینده کارکنان ـازانجاکه برخورداری ازشرایط آبرومندانه زندگی درمواقع بیماری ونقص اعضا وپیری ازحقوق مسلم انسانهاست وبازای صرف جوانی وفداکاری که کارکنان دولت درطول خدمت ابرازمیدارندبایستی آتیه زندگی انان تامین شودتابتوانندباامنیت خاطروبدون دغدغه بخدمات صادقانه وصمیمانه خوددردستگاههای دولتی ادامه دهند بدینجهت برقراری حقوق مرخصی و معذوریت برای ایام استراحت وبیماری وبرقراری حقوق شهریه وبازنشستگی ووظیفه برای موقع بروزحوادث وسوانح درحین انجام وظیفه ورسیدن بسن پیری وازکارافتادگی وتضمین زندگی همسر وفرزندان اوبرای بعدازمرگش طبق شرایط قانونی موجه ضرورت حتمی دارد.
۲۶- اجرای اصول استخدامی مقید دراعلامیه جهانی حقوق بشر ـ این اعلامیه که درتاریخ دهم دسامبر۱۹۴۸ ۱۳۲۷/۹/۱۹) بتصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحدرسیده ودولت ایران نیز انراتصدیق کرده است اصول زیرین رادرزمینه اموراستخدامی ازجمله حقوق انسانی بشمارآورده است:

بند۲ ماده ۲۱- هرکس حق دارد باتساوی شرایط بمشاغل عمومی کشورخودنایل آید.

ماده ۲۳-

۱- هرکس حق دارد کارکند کارخودرا آزادانه انتخاب نمایدشرایط منصفانه ورضایت بخشی برای کارخودخواستارباشدودرمقابل بیکاری موردحمایت قرارگیرد.
۲- همه حق دارندکه بدون هیچ تبعیضی درمقابل کارمساوی اجرت مساوی دریافت دارند.
۳- هرکس که کارمیندبمزدمنصفانه ورضایت بخشی ذیحق می شودکه زندگی او وخانواده اش راموافق شئون انسانی تامین کندوآنرا درصورت لزوم باهرنوع وسائل دیگرحمایت اجتماعی تکمیل نماید.
۴- هرکس حق داردکه برای دفاع ازمنافع خودبادیگران اتحادیه تشکیل دهد ودراتحادیه‌ها نیزشرکت کند.

ماده ۲۴- هرکس حق استراحت وفراغت وتفریح داردوبخصوص بمحدودیت معقول ساعات کار ومرخصی‌های ادواری بااخذحقوق ذیحق می‌باشد. وبالاخره اصل بیست وپنجم ناظربتامین حقوق ایام پیری و نظایرانست. دراینجالازم بیادآوری است که دولتهاهمواره یکی ازبرنامه‌های خودرامبارزه بافساد اعلام داشته‌اند ولی ایکاش یکقدمی هم درراه اجرای این برنامه برداشته بودند. دولت آقای دکترجمشیدآموزگاردربرنامه خود درجلسه مورخ ۲۷/۵/۲۵۳۶(۱۳۵۶) بمجلس شورایملی تقدیم داشت باالهام ازضوابط موردارائه ضوابط موردارائه قوانین استخدامی کشورهایی که برمبنای طبقه بندی مشاغل تدوین گردیده است انچه راکه درمورد (سیاست اداری) اعلام داشته بود بمستخرج ازصورتجلسه شماره ۱۱۶- ۱۳۵۶/۵/۲۷ مذاکرات مجلس شورایملی بازگومیکنم:

سیاستهای اداری ـ سیاست‌های دولت درزمینه اداری براصول زیرمبتنی خواهدبود:

۱- اجرای اصل انقلاب اداری ازطریق:

الف ـ جلوگیری از گسترش غیرلازم دستگاههای دولیت
ب ـ بررسی درتشکیلات سازمانهای دولتی بمنظور بالابردن کارآیی وبهره گیری صحیح از نیروی خلاق وسازنده کارکنان دولت.
ج ـ کم کردن مقررات وتشریفات دست وپاگیروحل وفصل امورمراجعان درکمترین زمان.
د ـ ارزشیابی کمی وکیفی کارکارکنان دولت با روشهای نوین بمنظورتشویق کارکنان وظیفه شناس و برقراری انضباط اداری.

۲- اجرای دقیق اصول نوزدهم انقلاب.

۳- اجرای اصل عدم تمرکز همراه باجلوگیری ازتراکم اموردرشهرهای بزرگ وتفویض اختیارات بیشترهمراه با خواستن مسئولیت درمراتب اداری ودرسطوح مختلف تقسیمات کشوری وهمچنین مشارکت دادن مردم بویژه ازطریق انجمنهای ملی درامورمربوط به خود دراجرای سیاست تجدیدنظرلازم درروش توزیع منابع وضوابط تنظیم بودجه بعمل خواهدآمد.

۴- تقویت وتجهیزوافزایش ظرفیت اجرایی شهرداریها ازطریق اموزش وتقویت نیروی انسانی و کمک به تجهیز منابع ملی انهاتارسیدن بحدخودکفایی

۵- برقراری هماهنگی لازم درتنظیم واجرای مقررات وقوانین بنحویکه تکلیف مردم روشن باشد دراینمورد ازهمفکری مردم درچارچوب حزب استفاده خواهدشد.

۶- تدوین واجرای برنامه‌های خاص برای مبارزه بافساد بصورتهای گوناگون ورفع علل وموجبات ان.

۷- جلوگیری از تبعیض درتصمیمات دولتی.

۸- شناسایی وانتخاب مدیران شایسته وکارآمدباتفویض اختیارتوام بامسئولیت به انان واحترازازتراکم غیرمعقول امورنزد مدیران ازطریق انتقال اختیار ومسئولیت به سطح پایین تر

۹- ترویج احترام به وظیفه شناسی وحمایت ازکارکنان باکفایت وخدمتگزار وتوجه به مسائل ومشکلات کارکنان دولت.

ولی درعمل کدام قدمی برداشته شد؟ هیچ!

اناکه اگاهانه دراستنباط خودازانقلاب اداری باتوسل به مباحث روانشناسی چنین استدلال می‌کنند که :نظام اداری علی الاصول ابزاری درخدمت رشدتوسعه اقتصادی واجتماعی است که می‌بایستی بگردش منظم برنامه‌های کمک ولی دیده شد که رشدوتوسعه اقتصادی واجتماعی ماباسارت نظام اداری درآمد و طرحهاییکه برای رفاه ملت تنظیم شد درپیچ وخم مقررات اداری قوانین وآداب وسنتهای ضدونقیض ومیل وسلیقه مقامات اداری گرفتارگردید. وچون نظام اداری وفن اداره کردن باانسان سروکارداردوانسان ازیکسو اسیرباورها ودانسته‌های خودمیباشدکه اغلب انهارا ازگذشته کسب کرده ومیخواهدبرای امروزوفردابکاربنددوازدیگرسوانسان اسیرتمایلات خواستهادوست داشتنها بیزاریهاوسایرحالات روانی است. برای اینکه تاثیراین احوال شخصی وروانی بحداقل برسد می‌باید درکادراداری بمقیاس وسیعترهمه افرادملت دارای یک ایدئولوژی ملی باشندکه برافکار عقایدواحساسات انها حاکم باشدوچنان درروح انهانفوذذاشته باشد که برفرازتمام حالات روحی وشخصی قرارگیردتا کارمندگامی برندارد جزاینکه بداند درجهت کمک به ان ایدئولوژی ملی است.

ولی رسیدن باین مرحله مستلزم یک اموزش وسیع موثرملی است تاافراد راباایمان بارآور. دراینصورت امکان دارد انقلاب اداری بصورت حقیقی ان تحقق یابد. بخوبی توجه دارند که اموزش فضیلتها وتقوی سیاسی ورفتارصحیح اجتماعی درجوامع می‌بایستی ازخانواده که هسته وکانون اولیه هراجتماعی راتشکیل میدهدآغاز وبموازات پیشرفت دانش اکتسابی ازمحیط زندگی مستمرا ادامه یابد تانیل به هدف افراد ملت به کمک به ایدئولوژی ملی توفیق حاصل آید. ولی وقتی بضرورت اوضاع واحوال زمان با یک اصل انقلابی مواجه هستیم بایدامکانات موجوددرزمان ومکان بیاری ارائه راه حلهای علمی وعملی درجهتی بشتابد که مارابکمال مطلوب برساند.

باتجزیه وتحلیلی که مستدلا ازضوابط موردارائه طرح طبقه بندی مشاغل بعمل آمدروشن می‌گردد که منظورازطبقه بندی مشاغل تغییرنوع کار یامحل خدمت کارکنان نیست یااحیانا کاسته شدن ازحقوق انهاویاتصفیه ویااخراج انها تحت عناوین وبهانه‌هایی ازخدمت دولت نمی‌باشد. بلکه منظور کسب اطلاعاتی است درباره وظایف ومسئولیتهای هرشغل تامشاغل با اسلوب علمی طبقه بندی شده واصل پرداخت حقوق مساوی برای کارمساوی اجرا وازتبعیض وبیعدالتی وآشفتگی دراموراستخدامی وکارگزینی جلوگیری شود وبا سازماندهی بواحدهای تابعه وزارتخانه‌ها براین مبنا کارهاجریان صحیح خودرا بازیابند.

بدین ترتیب جمع بندی ضوابط یادشده بطورکلی بیانگر فلسفه طرح طبقه بندی مشاغل بصورت مبارزه با میکروب هرنوع فساددراموراداری واستخدامی است اعم از سواستفاده‌های مالی و رشوه خواری لاابالگیری واتلاف وقت ناتوانی در تصمیم گیری یاتصمیم گیری مغرضانه بی اعتنایی بمسائل ومشکلات بی تفاوتی نسبت به خواسته‌های قانونی کارمندان وببارآوردن موج اعتصابات و کم کاری بی توجهی به درخواست‌های اصولی مردم و دامن زن براتش نارضاییهاونظایران که باتدقیق درفلسفه (انقلاب اداری) تبلوروتجلی اهداف انرادراجرای صحیح ودقیق قانون استخدام کشوری مبتنی برطرح طبقه بندی مشاغل وتاثیران درسازمان بخشی وزارتخانه‌ها ازحیث ارتباط بانیازاهای عمومی درمی یابیم. امامتاسفانه طبقه بندی مشاغل درقلمروسیاست استخدامی مانهادی است که برشدکافی نرسیده است و تدوین کنندگان قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۳/۳۱ اگاهانه یا نااگاهانه درمتزلزل ساختن ارکان رکین این طرح مواردی رادران قانون گنجانده‌اند که درست درجهت مخالف تامین هدفهای ان ومغایر با مصالح ملی بوده است که بچندمورد ازان درجلسه مورخ ۱۳۵۷/۹/۱۳ کمیسیون اموراستخدام وسازمان‌های اداری مجلس شورایملی طی پیشنهادی که باکمال تاسف مورد توجه قرارنگرفت متذکرشدم واینک بیک مورددیگران که تبصره ماده ۷۴ قانون موردبحث است اشاره می‌کنم که بشرح آن :وزارتخانه هاوموسسات وشرکتهای دولتی وموسسات موضوع بند (ت) ماده ۲ می‌توانندتاتاریخ تصویب لایحه نهایی قانون استخدام کشوری باتایید هیاتی مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری خودراکه حداقل بیست سال سابقه خدمت دارند بازنشسته کنندبمدت خدمت این قبیل مستخدمین فقط دراحتساب حقوق بازنشستگی حداکثر ده سال بدون پرداخت کسوربازنشستگی افزوده می‌شود.

گنجاندن موادوتبصره‌هایی درقانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۳/۳۱ مانندتبصره ماده ۷۴ این قانون را ازمسیر هدفهای اصلی واساسی خود منحرف ساخت و وضعیتی بارآوردکه چندین برابر بدترازآتسمفرموجوددرزمان حکومت قانون استخدام مصوب جوازی ۱۳۰۱ بود.

برای پی بردن باین حقیقت به چندمورد ازنتایج اعمال سو تبصره ماده ۷۴ ان قانون اشاره می‌کنم:

۱- نتیجه اجرای سوتبصره مذکورخارج کردن نیروی انسانی متخصص دررشته‌های مختلف شغلی ازدسترس سازمانهای دولتی وعرضه انهادرواقع به بازارآزادبودکه اثران استغنای بخش خصوصی ازنیروی انسانی متخصص باحقوق مکفی واحساس کمبودازاین حیث دردستگاههای اجرایی ونارضایی عده باقیمانده ازکارمندان که بابازنشستگان شرایط مساوی داشتند بلحاظ قلت حقوق درمقام مقایسه با پرداختیهای بخش خصوصی.
۲- پرداخت حقوق بازنشستگی بماخذ۳۰ سال خدمت درقبال ۲۰ سال خدمت انجام یافته آنهم بدون کسرکسور بازنشستگی متعلق به ۱۰ سال امتیازاعطایی درصورتیکه اصولا کسی مستحق حقی است که شرایط بدست اوردن انرا دارابوده باشدوبرقراری حقوق بازنشستگی نیز ازاین قاعده مستثنی نیست وبایستی میزان حقوق بازنشستگی بماخذ طول مدت خدمت محاسبه وتعیین وپرداخت شودوالا نتیجه این چنین بازنشستگی:
اولا ـ موجب بدست آوردن درآمدی اضافی است که بازنشسته درواقع استحقاق دریافت انرابرای سالهایی که خدمت نکرده بوده نداشته است.
ثانیا ـ تحمیل بارسنگینی برپرداختیهای صندوق بازنشستگی است که دولت رامجبورخواهدساخت تا کسری اعتبار ازاین حیث رادربودجه عمومی کشورپیش بینی وتامین نماید
۳- بازنشستگی که حالتی ازحالات افتخارامیز استخدامی است وعلی الرسم بافتخارنیل بدان درغالب کشورهابرای تجلیل از خدمات بازنشسته دردورانیکه مشغول بخدمت بوده مجلسی ترتیب داده میشودولی بازنشستگی برطبق ماده ۷۴ بصورتی تجلی یافته که گویی وسیله تنبیه قرارداده شده است.
۴- بازنشستگی موضوع تبصره ماده ۷۴ممکنست مبتنی برمحور ۲ نوع سیاست استخدامی باشدکه بعلت مخدوش بودن هردوموردنمی‌توان ازانهابعنوان (سیاست استخدامی) یادکرد:
اول ـ آنکه اتخاذاین روش بمنظورجابازکردن برای جوانان تحصیلکرده ولی بیکارباشد که تجربه نشان داده اگراین تدابیربرای چندصباحی زودگذربعنوان داروی مسکن جلوه کند دارای عواقب نامطلوبی هم از جهات عدیده می‌باشد ازقبیل :بروزموج نارضایی این چنین بازنشستگان درسنین مالی سالی وگردش نامساعداموراقتصادی ومالی ایجاد حس رفاه جویی درنسل جوان وبه تسلسل بدآموزی نسل جوانتری که واردمحیط زندگی اجتماعی می‌شوند.
دوم ـ آنکه این روش برای طردمستخدمین ناصالح از سازمانهای دولتی بزعم اجراکنندگن تبصره ماده ۷۴ اتخاذشده باشد که دراینموردبایددیدعمل اسنادی بچنین کارمندانی چه عنوانی داشته است.

اگران اعمال عنوان اتهام آمیزی داشته وشامل قوانین جزایی ازقبیل عناوین جرمی پیش بینی شده درقوانین مجازات متخلسین مجازات مقدمین برعلیه امنیت کشور منافیات اخلاق ونظایرآن میشده درآنصورت ماده ۳۴ قانون آئین دادرسی کیفری تکلیف مقامات دولتی را معین نموده وروسای این قبیل کارمندان می‌بایستی بااعلام مراتب به مقامات قضایی مربوط به تکلیف خودعمل می‌کردند که نحوه رفتاربااین قبیل کارمندان درصورت محکومیت یابرائت درقوانین موضوعه مملکتی مطرح است.

اگرسوشهرت اسنادی به چنین کارمندان جنبه تخلفات اداری داشته دران صورت هم آئین نامه محاکمات اداری مستخدمین رسمی تکلیف قضیه را روشن نموده است ودیگرمجالی برای دست آویز قراردادن بازنشستگی به قصد طردکارمندانی که ادعاشده به انهااسناداتی داده شده بوده باقی نمی‌ماند وبلکه بازنشسته نمودن انها به دستاویز تبصره ماده ۷۴ وباسواستفاده ازاختیارات بصورت بروز بی مهری مقامات سطح بالای وزارتخانه هابرای طرد کارکنان تجلی کرده است که مغضوب آن مقامات قرارگرفته بوده‌اند.

۶- بهم ریختن ضوابط استخدامی مترقی ترین روشهای متخذه برخلاف فلسفه تدوین قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵ که تاتاریخ تصویب ان میلیاردها ریال صرف هزینه مطالعه وپژوهش ازجهات عدیده منجمله اعمال تبعیض دربازنشسته کردن کارکنان وزارتخانه ایکه دارای شرایط همطرازی بوده‌اند وبه تمسک طردکارمندان مغضوب متصدیان مقامات روز ونگهداری کارکنان محبوب همان مقامات.

بعلاوه چون موضوع عنوان بازنشستگی داشته با این اقدام به ایجاد خفقان ومسدودکردن راههای شکایت واعتراض واحقاق حق برای کارکنان دولت وایجادموج نارضایی دست زده‌اند.

۷- برخلاف ضوابط موجودارائه طرح طبقه بندی مشاغل انجام تغییرات عمده دروظایف سازمانی واحدهای حفاظت وزارت خانه هاکه وظیفه اساسی انهااجرای طرح‌های حفاظتی وایمنی مصوب سازمان اطلاعات وامنیت کشور با آینده نگری سالم داری تاسیسات سازمانهای دولتی وحفظ جان کارکنان آنها درزمان جنگ وصلح درقبال حملات وخرابکاریها بوده که گفته می‌شود با محول نمودن وظیفه جنبی دیگرتغییرات عمده دروظایف انهاداده شده شده است ازجمله وظیفه تجسس دروضع خصوصی کارکنان وزارتخانه‌ها وتقدیم گزارشاتی درمسیرمورددلخواه مقامات مافوق وبکاربستن این قبیل گزارشات درسرنوشت کارمندان مغضوب درلباس مبارزه با فسادبه عهده آن واحدهاگذاشته شده است. که دیدیم نتیجه این انحراف ودست بازی به هدفهای اصولی طرح طبقه بندی مشاغل ان بوده وهست که غالب کارکنان اعتصاب کننده دولت درجریان اعتصابات اخیر ازجمله خواسته‌های خودراانحلال واحدهای حفاظت وزارتخانه هااعلام کرده بودند.

نظربمراتب ازانجاکه وجودموادوتبصره‌هایی نظیرتبصره ماده ۷۴ قانون استخدام کشوری راازهدفهای اداری واستخدامی مبتنی برحفظ حیثیت اجتماعی انسانهاوگردش صحیح اموراقتصادی منحرف ساخته وجراحی این قبیل آپاندیسیتهای تقنینی ضروری است.

وچون خانواده‌های کارکنای که بدست آویز تبصره ماده ۷۴بازنشسته شده‌اند درمقام بیان نارضایی‌ها از بیدادگری‌های وزرای اقدام کننده بصورت کانونهای بیانگر نارضایی ومراکز تبلیغات ضدستمی درآمده ازبین بردن چنین کانونهای نارضایی وتبدیل انهابه کانونهای خوشبینی توجهابه انچه درمملکت می‌گذرد لازم می‌باشد لذاطرح اعاده این قبیل بازنشستگان ازطرف عده‌ای از نمایندگان مجلس شورایملی تهیه وتقدیم شدکه مراحل رسیدگی وتصویب خودرا درکمیسیون‌های استخدام وامورسازمانهای اداری واقتصادودارایی مجلس شورای ملی گذرانده ودرانتظار طرح درجلسه علنی می باشدکه امیداست اهمیت ان مورد توجه خاص قرارگیرد. درخاتمه متن تلگرافات فرهنگیان شهرستان میانه واعلامیه علمای اعلام ان شهرستان راجهت استحضار نمایندگان محترم می‌خوانیم.

میانه ـ تهران ش ۷۵-۴۲۰-۴۰۲۳ – ۱۳۵۷/۷/۳۰ جناب آقای شریف امامی نخست وزیررونوشت تهران وزیرآموزش وپرورش آقای گنجی ـرونوشت وزیرکشور جناب آقای قره باغی ـ رونوشت تهران ـ مجلس شورایملی جناب آقای دکترافتخاری ـ رونوشت مجلس شورای ملی آقای سلیمانی مافرهنگیان آموزش وپرورش منطقه میانه قطعنامه بشرح زیرتهیه وپشتیبانی علنی وصریح خودرا با قاطعیت وایمان اعلام داشته ویکماه تمام ازتاریخ ۱۳۵۷/۷/۳۰ لغایت ۱۳۵۷/۸/۳۰ تاحصول نتیجه قطعی باداره متبوعه مهلت داده میشودوبعدازانقضای مدت مذکوروچنانچه این قطعنامه که متضمن وحرکت سریع درامورجاریه مملکتی می‌باشد بابی توجهی مقامات وزارتخانه روبروگردد مجدداعموم فرهنگیان با یکپارچگی واتفاق نظر در مداومت واستمرار اعتصاب خودازهیچ کوششی دریغ نخواهندورزید. امیداست اداره متبوعه نیزدربازتاب این خواسته‌های مشروع نهایت تلاش وفعالیت رانموده تاانقضای تاریخ مذکورنتیجه راامربابلاغ فرمایند.

۱- اجرای صحیح قانون اساسی ومتمم ان واجرای خواسته‌های مراجع عالیقدرتقلید.
۲- لغوحکومت نظامی درشهرهای مختلف که موجب وحشت واضطراب شده است
۳- آزادی زندانیان سیاسی وتبعیدی ومعلمان و دانش آموزانیکه دروقایع اخیردستگیروزندانی شده‌اند.
۴- محاکمه وتعقیب عاملان کشتارهای فجیع ودلخراش شهرهای مختلف کشور.
۵- تشکیل فوری کانون مستقل جامعه معلمان.
۶- حذف بودجه ارودهای عمران ملی وصرف ان برای تاسیس ونوسازی مدارس کشور.
۷- انحلال فوری کمیته ملی پیکاربابیسوادی و تصمیم گیری صحیح دراین مورد که تابحال منشا هیچ حرکت فرهنگی نبوده است.
۸- برکناری فوری فرماندارشهرستان میانه که تابحال منشاحرکت و خدمتی درسطح شهرستان نبوده و موجب نارضایتی عموم رافراهم آورده است.
۹- جلوگیری از هرگونه یغماگری دربیت المال و مصرف ان درموارداصولی ومنطقی واختصاص بودجه تغذیه رایگان به پیشبردمسائل آموزشی ونوسازی مدارس وتهیه ابزارکاربرای معلم.
۱۰- تثبیت قیمتهاوازبین بردن تورم سرسام آوردرکشور.
۱۱- آزادی آقای محمددرخشش رئیس جامعه معلمان کشورواعاده حیثیت نامبرده.
۱۲- تعیین سالگردشهادت دکترخانعلی بعنوان روزمعلم.
۱۳- انحلال دایره حفاظت درکلیه ادارات آموزش وپرورش.
۱۴- پرداخت مسکن به معلمان برمبنای کارمندان شرکت نفت ورفع هرگونه تبعیضات ناروادراین زمینه.
۱۵- تسریع درپروژه ساختمان تلفن خودکارمیانه که چهارسال تمام است باعث بلاتکلیفی وسرگردانی وبالاخره موجب نارضایتی عموم می‌باشد
۱۶- اجرای سریع طرح طبقه بندی مشاغل معلمان درباره کسانیکه دراداره آموزش وپرورش وواحدهای آموزشی خدمت میکنندوضمانت اجرایی بخشنامه شماره ۲۵۵۸۰/۱۸- ۱۳۵۷/۵/۲۷.
۱۷- دادن پاسخ لازم به خواسته‌های دانش آموزان که طی نامه باداره آموزش وپرورش وواحدهای آموزشی تسلیم نموده‌اند.
۱۸- تسریع درتهیه کتابهای درسی وقراردادن آن بلافاصله دراختیاردانش آموزان کشورقبل ازمهرماه هرسال.
۱۹- ایجادکلاس برای اموزگارانی که بامدارک سیکل استخدام شده‌اند تامرحله راه یابی به دانشگاه.
۲۰- صدوردفترچه تدارکات تهیه خواربارولوازم زندگی چون دیگرسازمانهای دولتی.

جامعه فرهنگیان شهرستان میانه :مهدوی. مهداد. جلیلی. گروسی.

میانه تهران شمار ۸ ک ۳۱۰ ت ۵۷/۹/۴

تهران نخست وزیری ارتشبدازهاری

رونوشت تیمسارسرلشگرقره باغی وزیرکشور

رونوشت وزیرآموزش وپرورش محمدرضاعاملی تهرانی

رونوشت آقای دکترافتخاری نماینده محترم مجلس شورای ملی

رونوشت به آقایان معلمان

رونوشت تبریزاستاندارآذربایجان شرقی تیمسارشفقت

رونوشت مدیرکل آموزش وپرورش استان آذربایجان شرقی آقای محسنی

رونوشت حضرت آیت الله العظمی آقای قاضی طباطبایی

رونوشت قم حضرت آیت الله العظمی جناب آقای شریعتمداری

رونوشت حضرت آیت الله العظمی جناب آقای گلپایگانی

رونوشت حضرت آیت الله العظمی جناب آقای مرعشی.

بنام خداشماره ۲ قطعنامه فرهنگیان شهرستان میانه نظربراینکه کلیه مواردقیدشده درقطعنامه مورخ ۵۷/۷/۳۰ فرهنگیان منطقه شهرستان میانه بجزیکی دومواردصنفی ازخواسته‌های صنفی موردتوجه قرارنگرفته است ودرواقع شخصیت جامعه فرهنگیان وخواسته‌های مشروح قانونی انان که درحقیقت متاثر ازحرکت ملی و تمنیات همه گیر کرده وطبقات مختلف کشورمی باشد با بی تفاوتی دولت وقت قرارگرفته لذاتاحصول نتیجه قطعی ونهایی باهمه مبارزان راستین ایران علی الخصوص فرهنگیان مجاهدآذربایجان شرقی درهمه مراحل وشئون برای تامین یکراه حل که براراده وتوان ملت متکی باشد دست به اعتصاب همگانی زده وبخاطرتحقق هدفهای مقدس میل وصنفی ازهیچ کوشش انسانی فروگذار نخواهیم بود درنشست روزچهارشنبه مورخ ۱۳۵۷/۹/۱ درسالن کورش کبیربرشرکت کلیه نمایندگان معلمان شهرستان میانه باتفاق آرا تصمیمات زیراتخاذگردید.

۱- دفاع ازخواسته‌های مراجع عالیقدرتشیع وبازگشت حضرت آیت الله العظمی خمینی.
۲- لغودولت نظامی که برروی گوراجسادخونین شهدای راه حق وآزادی شکل گرفته است.
۳- آزادی همه زندانیان سیاسی بدون قیدوشرط
۴- برقراری دادگاه ملی جهت رسیدگی به جنایات جرائم دژخیمان وفاسدانی که تابحال ازخون ملت تغذیه کرده‌اند
۵- اخراج کلیه مستشاران وسرمداران امپریالیسم مالی ولغوقراردادهای سری که منجربه برقراری یک کاپیتالاسیون علنی گردیده است.
۶- انحلال سازمان اطلاعات وامنیت کشورساواک ولغودایره حفاظت درکلیه ادارات وزارت متبوعه
۷- آزادی رکن چهارم مشروطیت مطبوعات که با استقراردولت نظامی لگدکوب شده است.
۸- انحلال فوری کمیته ملی پیکاربا بیسوادی و تصمیم گیری صحیح دراین مورد.
۹- برکناری فوری فرماندارشهرستان میانه که تا بحال منشا حرکت نبوده وموجبات نارضایتی عمومی را فراهم کرده است.
۱۰- پشتیبانی ازخواسته‌های کارگران وکارمندان شرکت ملی نفت.
۱۱- تعیین سالگردشهادت دکترخانعلی بعنوان روزمعلم چنانکه مسئولین مملکت من باب خیرخواهی به ندای فرهنگیان منطقه میانه پاسخ مثبت دهند بخاطرجبران عقب ماندگیهای اموزشی اعلام همکاری می‌نماییم وگرنه همه همصداباهم مبارزین شرافتمندایران ازرفتن به کلاسهای درس خودداری خواهیم کرد.

جامعه فرهنگیان شهرستان میانه گروسی بشارت مهدادمهدودی ـ جلیلی فرد.

اعلامیه علمای شهرستان میانه درحوادث دلخراش باتوجه به نهضت مقدس دینی وملی مسلمانان ایران بخاطرطرفداری ازحریم اسلام ودفاع ازاستقلا وقطع ایادی اجانب ازکشوروملت وبرهبری حضرات آیات عظام ومراجع تقلید.

بهمگان روشن شدباینکه درخلال این قیام سرنوشت سازاسلامی جمعیت ایران مواجه به حکومت دیکتاتورواستبداد بدستیاری دولتهای خیانتکار بویژه دولت نظامی آقای ازهاری گردید وبطوریکه دربرابرخواسته‌های مشروع ومنطقی عده کثیری از مسلمین ایران راشهیدوجمع زیادی رامجروح وخانواده‌هایی بی سرپرست وانبوه بیشماری درحبس وتبعیدودارائیت وهستی ملت بیغما و غارت وآتش کشیده شد و هرروزهم برخشونت وکشتاربی رحمانه ادامه می‌دهند.

وظیفه شرعی وملی وبدستورمراجع عظیم الشان اهالی مجاهداهالی شهرستان میانه وتوابع ان باهمبستگی کامل ازاول نهضت تابامروزبپاخواسته اهل بازاروکسبه بابستن دکاکین مکرروکارگروکارمندوکشاورزهمه وهمه بااعتصابات همگانی خاصه اعتصابی متعددآقایان براداران وخواهران فرهنگیان میانه درپیشروی علمامیانه باروح وحدت درجمع تظاهرات مذهبی وسازنده شرکت نموده وتاپیروزی نهایی بیاری خداوندشرکت خواهندنمود.

وبجهت همین تظاهرات واجتماعات مذهبی روزی نبودمگراینکه مامورین دولت بدون علت ودلیل جوانان غیور ومتدین ماراکتک کاری واذیت ویاروانه زندان ننمایند.

تااینکه روزچهارشنبه ۵ محرم سخت گیری واختناق رابه هیئت عزاداران حسینی درحال عبورازخیابان آیت الله خمینی باپرتاب گازاشک اور وشلیک گلوله بازنمودندبطوریکه جمع زیادی مجروح ومصدوم وحال دونفرازمجروحین شدیدا وخیم وبه بیمارستان روانه وبستری شدندوبعدازظهرهم درخیابان صاحب الزمان جوان مندین مورداصابت گلوله قرارگرفت دربیمارستان بستری می‌باشد.

جالب اینکه بعلت جلوه دادن عمل غیرانسانی وشنیع خودمامورین خطاکارناگزیردست به آتش سوزی بانک صادرات زدند که قبلاتخلیه نموده بودندوهکذا به شکستن شیشه‌های اماکن عمومی وخصوصی اقدام خوشبختانه بعموم اهالی آشکارشد که اینهمه خرابکاری وآشوبگری بدست خودشان انجام گردیده است ازهمه مهمتراینکه مسئولین امنیتی عده‌ای ازمامورین مزدور خود راساعت سه ازنصف شب شنبه ۸ محرم بایك برنامه تنظیم شده ونفرت‌آمیزنخست روانه منزل حجت‌الاسلام آقاى حاج سیدسجادحججى نموده، درچنین وقت هولناك به تعداد ۱۵ نفرمامورچنان بیرحمانه ووحشیانه باشكستن پنجره ودرب وارداطاقى شدندكه ۱۰ نفراز بچه ۴ ساله تا ۱۸ ساله دراستراحت بودندوهمگانرا به وحشت انداخته كه درتاریخ جنایتكاران چنگیزومغول همچنین جنایتى رخ نداده است. بادستگیرى آقاى حججى دربسترخواب وبستن چشم وشكستن سرودهان ودست بالباس خواب وخونین بدون عمامه وقباوعبا وكفش درهواى سرد باضرب وشتم بیرون كشیده به سوى پاسگاه ژاندارمرى میانه برده و با یك ساعت توقف دراطاق سرد بااینوصف هرچه آب خوردنى درخواست نموده دردادن آب مضایقه نمودند. سپس به منزل حجت‌الاسلام والمسلمین آقاى حاجى میرزا على احمدى با همان كیفیت وحال روانه ایشانراهم در بسترخواب بى‌رحمانه ووقیحانه دستگیروبا بستن چشم وكتك كارى وشكستن استخوان پهلو، كشان كشان بدون عمامه وعبا وكفش بیرون كشیده به طرف پاسگاه میانه رهسپاربعداً دونفر معظم‌لهارا باچشم بسته و دست‌بندزده ازپشت سرسوارماشین نفربرى سربازى نموده بدون وسائل گرم درهواى سردوشبانه به طرف تبریزحركت داده كه واقعاً باشنیدن ودیدن این قضیه دلخراش دل هرانسان بى‌رحم به لرزه وناراحتى درمى‌آید، مسببین وعاملین این عمل ننگین رابه بادلعنت ونفرین قرارمی‌دهند. آرى این است عدالت وترقى كه حكومت استبدادى ودولت‌هاى سابق ونظامى وعده می‌دادندكه ملت ایران رابه دروازه تمدن بزرگ خواهند رسانید. این است رفتاروعمل طرفداران حقوق بشر كه اعلان شده هركس ازنظرمال وشرف وانسانیت و آزادى وآسایش دركمال آرامش خواهدبود. این است قانونیكه حكومت دیكتاتورى و نخست‌وزیران گذشته ونظامى درپارلمان اعلان نمودند كه قانون مشروطیت را مو به مو اجرا خواهند كرد.

این است وعده دولت كه می‌خواهد امنیت وآرامش را در كشور برقرار نماید. درعوض جمعیت مسلمین را به خاك وخون وروانه بیمارستان‌ها می‌كند این است حسن رفتاردولت باعلماى اعلام كه اظهارارادت وعلاقه می‌نمود.

درعوض نخست‌وزیران خائن وفاسدین وخیانتكاران كشوررا درآسایش قرارداده وكوچكترین بى‌احترامى رابه ایشان روا نمى‌دارد. بارى قاطبه اهالى وتوابع میانه در تاسوعا و عاشوراى حسین با صفوف منظم وفشرده باجمعیت بیش از پنجاه هزارنفرمردوزن باتظاهرات آرام و سازنده حكومت استبدادى ودولت نظامى رامحكوم. رفراندوم بسیارعالى به پشتیبانى ازخواسته‌هاى مشروع وملى مراجع عظام انجام دادندكه درتاریخ این شهرستان بى‌نظیر باشد. در پایان ازعمل زشت وقبیج آمرین ومامورین دولتى میانه ابراز تنفر و انزجار و محكوم نمودند. جاى تأسف عوض مجازات این جنایتكاران پاداش وترفیع ومقام هم داده شد. درودبه روان پاك شهداى ایران. به خواست پرودگارنهضت تاپیروزى ادامه دارد.

ازطرف جامعه روحانیت میانه‏

هادى نیرى -ابومحمدحجتى - على كتانى - محمدعلى احمدى -زین‌العابدین موسوى -محمدانصارى - فتاح اسبقى- میرزاعباس احمدى - سیدحسین عظیمى - قدرت اسكندرى - على رضوى -محمدعبداللهى - على تقدیسى -احمدغیاثى -سیدناصرحسینى - صادق منتظرى -سیدمحمدحسینى -مفیدفراهیه -همت‌على نمازى -سیدمجتبى حسینى - عوض بهترى- على‌اكبراشلقى - سید محمد شیخدرآبادى - حجت یارى -فیض‌الله شاهى - على ایمانى -محى‌الدین شریفى- سیدعلى چاوشى‏.

رئیس - آقاى قربانى نسب بفرمایید.

حسین قربانى‌نسب - جناب آقاى رئیس، خانم‌هاوآقایان، جناب آقاى بختیار، منهم مثل جنابعالى سوگندیادمی‌كنم كه قصدم ازمخالفت بادولت شماعوام فریبى ووجیه‌المله شدن وبراى آینده خودرأى دست وپاكردن نیست. چون درهیچ شرایطى درآینده كاندیداى نمایندگى مجلس شوراى ملى نخواهم بود. وباتوجه به این مطلب بایدصادقانه عرض كنم برنامه كاردولت جنابعالى مخلوطى ازبرنامه دولت آقاى شریف امامى ودولت آقاى ازهارى است. بادرنظرگرفتن این حقیقت كه آن دودولت درابتداى كارخودكارگران شریف این مملكت رامتهم به تن پرورى ولاابالی‌گرى نكرده بودند. جناب نخست‌وزیر لاابالی‌گیرى براى نداشتن مسكن؟ یا براى نداشتن بهداشت. لاابالی‌گرى براى نداشتن آموزش؟ یابراى اجرانشدن طرح طبقه‌بندى مشاغل صحیح. تن پرورى براى نداشتن تأمین اخراج ازكار؟ كارگرى كه حداقل دستمزدش به موجب مصوب شوراى كاربیست ویك تومان مى‌باشد. كارگرى كه قریب ده سال به اوقول داده‌اندكه قانون كاربه مجلس مى‌آید، تعطیلات ومرخصى كارگر وكارمندیكسان می‌شودكارگرى كه به اوگفتند كه درقانون تأمین اجتماعى تجدیدنظرمی‌شود وبعدازسى سال پرداخت حق بیمهشما هم می‌توانید بازنشسته شوید (صحیح است).

كارگرانى كه پانزده سال گذشته هرزمان كه براى دفاع ازحقوق مسلم خود ناگزیر به اعتصاب می‌شدندبلافاصله ازطرف دولت اعتصاب آنهاغیرقانونى وتعدادى ازكارگران روشنفكر آن كارگاه به عنوان خرابكاربدون پرداخت هیچگونه مزایایى اخراج می‌شدند (صحیح است).

كارگرانى كه ازدسترنج آنها میلیاردها تومان اندوختند و آنها كه توانستندپول‌هاى خودرابه خارج بردندوامروزهم كه با یك مقدارركودمواجه می‌شدند و بلافاصله كارگران رادسته جمعى اخراج مى‌نمایند، وبعضى از كارفرماها از فرصت سوء استفاده كرده ودرسه ماهه گذشته دهها هزار كارگراین مملكت راخراج كردند. وباتوجه به بیكارى كه دراین مملكت وجوددارد معلوم نیست كه سرنوشت این كارگران وخانواده آنها دراین فصل باكیست. ودركناراین بیكارى ده‌ها هزار نفر كارگر خارجى مجازدراین مملكت كارمی‌كنند.

كه دولت شماهیچ برنامه‌اى براى جایگزین كردن نیروى كارایرانى به جاى نیروى كارخارجى تدوین نمودید. صرفاً به این نكته اكتفاكردید كه به خدمت كارگران خارجى غیرمجازخاتمه خواهیدداد. جناب نخست‌وزیردربرنامه دولت كمترین اشاره‌اى به رفاه كارگران آزادى سندیكایى وقانونى بوداعتصاب نكرده‌اید.

درعوض دومطلب راعنوان نموده‌اید: ۱- مدعى شده‌اید كه (شرافت كاروكارگرى باتن‌پرورى ولاابالى‌گرى بازده این سرمایه واقعى ملت كه كاراست به تاراج برده.)

۲ - برنامه اقتصادى كشور دراین امرقرارداده‌اید كه سال‌هاى سال استعماروجامعه فئودالیته به دولت ایران القاكرده بود كه تونه تاجرخوبى هستى ونه صنعتگرخوبى خواهى شد. توفقط مامورحفظ و آرامش هستى بقیه‌اش باتونیست.

به این ترتیب است كه دولت سوسیال دمكرات شما مى‌گوید به جز صنایع مادرهیچ زمینه اقتصادى دولت احساس مسئولیت به مفهوم راه انداختن، كاركردن، ما وسودرساندن، نخواهدداشت.

جناب آقاى بختیار شماكه دولت خودرا صراحتاً نماینده انقلاب معرفى می‌كنیدوارادتش راهم به حضرت آیت‌الله العظمى خمینى وبه جبهه ملى دررأس آن به آقاى دكترسنجابى اعلام می‌كند كه بنده حرفى نمی‌توانم داشته باشم. چون به جنابعالى ارادت قبلى نداشتم. اما اگر از جنابعالى بپرسم آیا این انقلاب دركدام فضاى سیاسى سامان گرفته حتماً معتقدیدملى است ورهبرى آنهم با حضرات آیات عظام وبعدجبهه ملى ویادیگر گروه‌هاى سیاسى این مملكت.

پس نماینده انقلاب ازطرف رهبرى انقلاب كنارگذاشته شده است. وهمكارى بادولت جنابعالى راهم تحریم كرده‌اند، جبهه ملى تحریم كرده است وهرحزب وهرجریانى كه درایران است. وخودش راسهیم در رهبرى انقلاب یادسته‌اى ازانقلاب می‌دانددولت شماراتحریم كرده است. اماانقلاب راهمه قبول كرده‌اند درمملكت هیچ كسى نیست كه انقلاب را قبول نداشته باشد، حتى دولت آقاى ازهارى هم.

این است فضاى كلى مخالفت من بادولت جنابعالى. حال براى این كه سخن كوتاه كنم دراثبات همین اقدام كه دولت جنابعالى سهمى از دولت آقاى شریف امامى وسهمى هم ازدولت آقاى ازهارى است به برنامه دولت شما می‌پردازم تاببینم دراین برنامه چه چیزازانقلاب دارید. وچه چیزازدولت آقاى شریف امامى وآقاى ازهارى.

جنابعالى درراس برنامه خودتان انحلال سازمان اطلاعات وامنیت راگنجانیده‌اید كه اگرواقعى باشد بسیارعالى است، ولى متآسفانه فقط به تعویض نام آن اكتفا كرده‌اید. گفته‌ایدغارتگران ومتجاوزان به حقوق مردم به سرعت محاكمه می‌شوند. دودولت گذشته هم گفته بودند وبه همین شدت وازاینهم شدیدتر. آزادى زندانیان سیاسى هم تكرارهمان برنامه‌هاست. یك سرى وعده‌هایى این دولت داده است كه براى دلجویى از خانواده‌هایى كه فرزندان یا نان آورشان را ازدست داده‌اند. وازاین قبیل كه اینهاهم تماماً وشبیه این موارد. بعضى موردهاقویتر وبعضى ضعیفتر دربرنامه دولت‌هاى گذشته وجودداشته است.

جنابعالى درموردآزادى مطبوعات اقدام آقاى شریف امامى و در مورد رادیو تلویزیون اقدام آقاى ازهارى را سرمشق خودقرارداده‌اید.

دولت شمادرباره آزادى احزاب دربرنامه خودبه طورصریح تأكیدى ندارد. امادرنطق رادیویى بدین مضمون اشاره‌اى كرده‌اید (كلیه احزاب سیاسى كه غیرقانونى نیستند مى‌توانند شروع به فعالیت نمایندودستیجات ممنوع بیشترمی‌توانند درصورتیكه وابستگى به خارج نداشته باشندپس ازرسیدگى درزمره سایرین درآیند) وتشخیص این اماهایعنى قانونى بودن یانبودن، وابسته به خارجى بودن یانبودن همان مسئله‌اى است كه تابه امروزمطابق میل دولت‌هاصورت گرفته،یعنى قضاوت روى احزاب جاى این كه توسط قوه قضاییه صورت بگیردتوسط قوه مجریه صورت می‌گرفته، كه این همان راهیاست كه به خفقان جبهه ملى وحزب ایران انجامید.

وامادرموردسیاست خارجى دولت شما. جنابعالى كلیاتى راعنوان كردید كه كم وبیش دربرنامه دولتهاى قبلى هم عنوان شده بود. جناب آقاى نخست‌وزیر، دولت آمریكاباترساندن ملت ایران ازهمسایگان خودباخودش اسلحه‌هاى فرسوده به قیمت گزاف میلیاردهاتومان ثروت این مملكت رابه جیب كارتل‌هاى نظامى خودریخته و ماهیانه میلیونها تومان بابت حقوق به كارشناسان نظامى آمریكامى‌پردازیم. باتوجه به این كه ملت ایران ازآمریكا می‌خواهدكه دست خودرا ازحلقوم مابردارد ودولت جنابعالى كه كباده ملى بودن رابه دوش می‌كشد، علاوه براین كه كمترین اشاره‌اى به تجدید‌نظر درروابط خودبا آمریكا نكردیدبلكه ازحضورژنرال هویزرآمریكایى درایران اظهاربى‌اطلاعى نمودید. براى ملت ایران مفهوم نیست چطورنخست‌وزیر از حضور تعدادى افغانى مسلح درخیابان‌هاى تهران مطلع می‌شوند ولى ازحضور یك ژنرال آمریكایى بى‌اطلاع مى‌باشند. براى اطلاع جنابعالى بایدعرض كنم، درروزنامه كیهان مطلبى به این مضمون نوشته شده بود. كه وزارت خارجه آمریكااعلام كرد معاون فرماندهى نظامى آمریكا دراروپا كه به ایران رفته، به رهبران نظامى توصیه كرده است كه ازدولت غیرنظامى جدیدكشورشان حمایت كنند. من به عنوان یك كارگرازاین خبرمایوس شدم چون معتقدم كه افرادارتش برادران این ملت هستند ونسبت به وطنشان بیش از ژنرال آمریكایى مى‌اندیشند. ولى مطلبى رادربرنامه خودگنجانده‌ایدكه براى من جالب است و آن تأمین استقلال ملى است.

جناب نخست‌وزیربایدبه عرضتان برسانم كه استقلال ملى ایران به عهده ملت ایران و به عهده ارتش ایران است، نه به عهده ژنرال هویزرآمریكایى(صحیح است. آفرین) امامطلبى كه بایدبه عرض نمایندگان محترم برسانم ملت می‌خواهد هرچه زودتر تكلیفش را بادولت واین مجلس بداندواین هرقدربه تأخیر بیافتد یاجملات بازى شود به زیان استقلال مملكت است. (صحیح است). دولت آقاى بختیار ویاهردولت دیگربایدبراى مجلس باید امكانات تأییدى را ازافكار عمومى بهره داشته باشد.

این شرط اول رأى به یكدولت است. این تاییداز دولت جناب آقاى بختیاربه هر تقدیر سلب شده است كه وقتى این تاییدازطرف دوستان سیاسى باداشتن سى سال همفكرى سیاسى ازایشان سلب مى‌شود، می‌ماندمخالفین سیاسى ایشان كه به نظرمن نبایدآنقدر دچارفقدان شخصیت شده باشند كه به جناب آقاى بختیار پناه ببرند.

موضوع حل مشكل امروزایران اهمیتش در آن است كه بدون همكارى وهمرأیى تمام رهبرانى كه بایك دستخط آنهاكلیت ملت اعتصاب می‌كندبه خیابان مى‌آید، صدهاشهید می‌دهد، لازم شد نفت به داخل می‌رساند، لازم شدنفت رابه روى خارجى مى‌بندد، صدهاراه‌پیمایى‌هاى بزرگ چندمیلیون نفرى به راه می‌اندازد، دولتى كه می‌خواهد روى كاربیاید باید باتوافق یك چنین رهبرانى همراه باشد (صحیح است.)

به همین دلیل است كه من راه حل عده‌اى ازهمكاران محترم، راه براى تشكیل دولتى كه قبلاً بتواند بامذاكراتى كه باعناصررهبرى ذی‌نفع انقلاب ترتیب دهند وچنین دولتى راروى كارآورند. یك راه حل امیدواركننده می‌دانم. من بااعتقادبه قانون اساسى عرایضم رابه سمع نمایندگان محترم مجلس شوراى ملى می‌رسانم (احسنت.)

رئیس -آقاى دولتى بفرمایید.

احمددولتى -جناب آقاى رئیس، نمایندگان محترم، جناب بختیار، درشرایط كنونى مملكت شهامتى ازخودنشان داده وپست نخست‌وزیرى راپذیرفته‌اید اگرگروه‌هاى كثیرى ازافردملت ایران به منظورتحقق انقلاب ندانسته جان خودرادركوچه وخیابان به خطرمى‌اندازند وخود رافدامى‌كنندشمادانسته وباخلوص نیت ووطن پرستى پیشقدم شده‌اید وجان خودرابه خطرانداخته‌اید تابایارى توده‌هاى مردم انقلاب را به كمال مطلوب خودبرسانید. (احسنت)

دكترعادلى رانكوهى -شماازدولت نظامى تیمسارازهارى هم به شدت دفاع كردید!

دولتى درچنین شرایطى كه تمام دستگاه‌هاى مملكتى سابق موردحمله وخشم مردم واقع شده‌اند فردى مانند شماكه هیچ وابستگى به آنهانداشته‌اید مى‌بایست چنین ماموریتى راداشته باشید.

دستگاه‌هاى ادارى را مى‌خواهیداصلاح كنیدكه خودتان ۳۰ سال بر آنهاخرده گرفته‌اید و آنچه راكه مى‌خواهید ازبین ببرید شاید مانند بسیارى سال‌هاگرفتار آن بوده‌اید. ازقدیم گفته‌اند هزارطبیب به اندازهیك بیمارنمى‌داندشمامریض این جامعه بوده‌اید وخوب مى‌دانید گرفتارى افراد آن چیست. وبى‌شك خواهى توانست كه گرفتاری‌ها را از بین ببرید.

پیام رادیوتلویزیونى، مصاحبه واعلام برنامه دولت شماهمگى امیدبخش بوده‌اند. شمااگرخاطیان رامحاكمه كنید ودستگاه امنیتى رامنحل وزندانیان سیاسى را آزادنمایید كلى ازشعارهاى دیوارهاوكوچه وخیابان‌هاكم مى‌شودوبسیارى ازخانواده‌ها آسایش وراحتى خیال پیدامى‌كنند. وقتى دستگاهى منحل شده باشد دیگرتوده‌هایى ازجمعیت به آن حمله نمى‌كنند وكشتارعجیب پیش نمى‌آید كه درگذشته شاهدچندنمونه از آن بوده‌ایم ووقتى زندانیان سیاسى آزاد شدند دیگر تیترهاى بزرگى ازروزنامه‌ها به این مسئله اختصاص پیدانمى‌كند. ودیوارهاى جدایى شكسته مى‌شودهنگامى كه اموال عمومى ازگلوى غارتگران بیرون كشیده شودوبه خزانه دولت واریز شودباعث تسكین بسیارى ازدردهاى مردم است (صحیح است)

یكى ازمواردبارز برنامه دولت محاكمه ومجازات مامورین مى‌باشد. دراعلام چنین برنامه‌هایى بایدمراقبت نمودمانند سایرغارتگران این مامورین پا به فرار نگذارند. چون وقتى مطابق ماده ۵ حكومت نظامى قراربودكسانیكه مورداتهام هستند دستگیر شوند اكثر آنهایى كه به خودمشكوك بودند از كشور خارج شدند. اگرباردیگراین تجربه تلخ تكرار شود به هیچ وجهى براى مردم قابل تحمل نیست.

خوشبختانه قسمت اعظم مشكل فعلى جامعه راشناخته‌اید. نمونه‌اش همان افغانى‌هاهستند كه تقربیاً ۲۰۰ نفر مسلح از آنهارا دستگیركرده‌اید. این نشانه چیست؟ ماكه باكشورافغانسان رابطه بدى نداریم، ماكه در كشور آنها افرادمسلح ایرانى نداشته‌ایم كه آنهاهم دركشور ماداشته باشند وازطرف دیگرآیات عظام كه رهبرمسلمانان هستندهیچگاه چنین عملى را صلاح نمى‌دانند. پس چرا اینهامسلح به جان مردم افتاده‌اند؟ اینهاهمان آلت دست دیگران هستندكه مى‌خواهنددرجامعه وحشت اندازند وهرج ومرج برپاكنند تااربابان از آن بهره‌بردارى نمایند.

درفلان موسسه اكثركارمندان مى‌خواهند كار كنند وكارمردم راراه بیاندازند. اماچندنفرى هستند كه آنهاراتهدید مى‌كنند وبه راه‌هاى مختلف مانع ازپیشرفت كارمى‌شوندوهرچقدر مردم دادمى‌زنندكه بااین كارباعث ناراحتى مردم وگرانى ارزاق ووسایل زندگى نشویدبازهم ادامه می‌د‌هند، تاجاییكه آیات عظام مجبورمى‌شوند اعلامیه صادركنند كه مردم آتش سوزى هدف اسلام نیست، قطع ارزاق ومایحتاج روزمره مردم هدف اسلام نیست. آیااین افراد مجاهدین اسلام هستند؟ (دكترصدیق اسفندیارى هرگز. هرگز) یاكسان دیگرى هستندكه خودرا زیرماسك اسلام پنهان كرده‌اند ومى‌خواهند به هرقیمتى شده است به هدف برسند حتى اگرمردم ازجان ومال ساقط بشوند.

قدرتهایى هستند كه این افراد آشوب طلب راحمایت مى‌كنند وهرساعت بلندگوكوك مى‌كنندومردم رابه جان هم مى‌اندازند و آن كارهاى یادشده راپسندیده وحق طلبانه قلمدادمی‌كنند. امااگراین چنین حركتى دركشور چكسلواكى رخ مى‌دادبلافاصله وجب به وجب خاك آن كشور رابانظامى اشغال مى‌نمودند وصدا رادرحلقوم مردم خفه مى‌كردند (عباس میرزایى صحیح است. آفرین) جناب بختیار اگرانقلاب ایران یك انقلاب اسلامى وآزادى خواهى است، حامى آن باش وتاآخرین پله توفیق آنراهمراهى كن. امااگرعده‌اى بخواهند ازاحساسات پاك مردم كه سینه خودرا آماج گلوله قرارمى‌دهند، به نفع دیگران استفاده بكنند توطئه‌شان رادرنطفه خفه كنم وبدان كه مردم آزاده وآزادى خواه ایران پشتیبان توهستند وتجربه نشان داده است كه ایرانى ازاین مردم بیزاراست. همیشه این مطلب در سر لوحه برنامه‌ات باشد كه اشتباهات گذشته باید جبران شود اما نه به قیمت جان ومال مردم وخسارات جبران ناپذیر به كشور واحیاناً به قیمت استقلال ایران ....

رفعتی ـ هویدا آن کارهاراکرد.

دولتی ـ هم اکنون زمزمه‌هایی ازاین قبیل بگوش می‌رسد :آتش سوزی که درایران شده است دردنیاسابقه ندارد عده زیادی ازعزیزان جان خودراازدست داده‌اند. برنامه‌های عمرانی وزندگی روزمره متوقف شده است واینها مقدمه ازدست دادن استقلال مملکت می‌باشد. اگراوضاع باین ترتیب ادامه پیدابکندترسم روزسیاهی بنشینیم و بگوییم خوشا به آن زمان که شبهاخانه راغارت نمی‌کردند خوشابان زمان که سرگردنه هارانمی گرفتند وخوشابه آن زمان که قسمتهایی ازمملکت خواهان تجزیه نبودند.

پزشکپور ـ مردم ایران خواهان تجزیه مملکت نیستند.

دولتی ـ دراین روزهاهشداربرای جامعه روحانیت لازم است که آگاه باشندفرصت طلبان خودراپشت رهبران گروهها پنهان میکنندوانقدرچهره نشان نمی دهندتارهبران توده‌های مردم پیروزشوندانگاه ازپشت پرده بیرون امده وهمان رهبران راازبین می برندوخودشان فاعل مختارمیشوندوانچه میل وخواسته انهااست برسرملت ومملکت می‌آورند. بدلائل دیگری هم جامعه ایرانی نمی‌تواندازاین خطرخانه براندازبرحذرباشد. دلیل بارزان تجربه تلخ گذشته است که هنوزاکثرملت ایران که شاهدعینی بوده‌اند بخاطردارند. دلیل دیگرنزدیکی مکانی با سیستم‌های حکومتی است که دردورترین نقاط دنیاتبلیغات حکومتی واغفال گری دارندتاچه رسد به کشورهای نزدیک. دلیل سوم چرب ونرم بودن کشورایران برای بلعیدن است بخصوص ازنظرموادنفتی که جهان به آن نیازمبرم داردوایران رامی خواهند همراه وهمگام خود بکنندنه بخاطر خودایران بلکه بخاطرنفت ان ودست یافتن به خلیج فارس آرزوی دیرینه انها بشمارمی آید.

نمایندگان محترم دم ازسیاست مستقل ملی زدن کلمه خوش آیندی بیش نیست بعلت اینکه دردنیای کنونی مارابحال خودنمی گذارندودست ازسرما برنمی دارند. پس چراباین کلمه دل خودمان راخوش بکنیم وازحقیقت دورباشیم. بازهم خطاب به جامعه روحانیت وعلمای اعلام است که واسطه تقدیم خاک مقدس ایران به بیگانه نباشندکه اول خودانها به آتش بسوزندوبعدمردم وکشور.

قدمی ـ مردم هم همین رامیگویند.

دولتی ـ یک نیروی دیگری درمملکت دست به آشوب میزند آنها کسانی هستندکه خطارکارهستندودستشان به ناپاکی آلوده است وهدف انهااین است که اوضاع راانچنان بهم بریزند تاحتی اداره انهاآتش بگیرد و پرونده‌هایی که مچ انهارا بازخواهدکرد بسوزدویا آنچنان شیرازه اجتماعی راازهم بگسلند که سیستم قادرنباشدانهارابسزای اعمالشان برساندویابیشترهرج ومرج بوجودمی آورند تاولی نعمت‌های آنها که اکنون دستگیرشده اندمحاکمه نشوند. دراین چنین مواردی که جای دادگستری خالی است وسرعت عملی درکارنیست تابه افرادی که طالب نابسامانی هستندو خطاکاربشمارمی روندمجازات بکند.

درچنین شرایط سهمگینی که اعتصابات چرخهای اقتصادی مملکت رافلج کرده است وسزاوارآن است بیشتر باین امرخانه براندازبیندیشیم وبامذاکرات و مشورتهای متعددی آنراحل کنیم ودرصورت ادامه ان انراتحت شرایطی دربیاوریم که قابل کنترل باشد.

بفرض اینکه کشورمادرحال جنگ باکشوردیگری است اگربرای اعتصابات مقرراتی نداشته باشیم کافی است که دشمن باتحریکات ویاراههای دیگر مسئولین سوخت راواداربه اعتصاب بکنندتانیروی محرکه نظامی راازکار بیندازند ودراین موقع بایدکشوروسی وشش میلیون نفرجمعیت ایران فدای ان بشودکه عده‌ای چندروزی دست به اعتصاب زده انددرهیچ جامعه پیشرفته‌ای که حقوق بشرموبمورعایت میشودبه عقل ومنطق جوردرنمی آید که سرنوشت کشور واکثریت رابدست اقلیتی ناچیزبسپارند وآنان این سرنوشت راموردبازیچه قراربدهند. پس احساس می‌شود وبسیارلازم وضروری است که دراین مورد تدبیری بعمل آید مقرراتی وضع شودودرموقع خوداجراگردد.

ایران کشوری است که بیشترموادخوراکی ان ازخارج واردمیشود واکنون مدت مدیدی است که گمرکات تعطیل شده وتخلیه بار دربنادر انجام نمی‌شود ودرحقیقت اگربدین منوال باشدبعدازگذشت مدتی باکمبودمواد غذایی مواجه خواهیم شد. نمیشودکه بدورخودسیم خارداربکشیم وبگوییم کسی باماارتباط نداشته باشد.

قدمی ـ هیچکس چنین چیزی نگفته است انقلاب مردم رالکه دارنکنید.

دولتی ـ دراین موقع بحرانی افرادیکه دربنادر و گمرکات مشغول انجام وظیفه هستند درمقابل اجتماع مسئولیت خاصی دارندافرادمسلمان این اجتماع ازانها انتظاردارندکه این وظیفه بزرگ انسانی رابهترازگذشته انجام بدهند وآیات عظام به آنهابفرمایند اعتصاب انها كارصحیحى ازنظرمنافع مردم مملكت مانیست.

قائمى -شماحرف خودتان رابزنیدوبه روحانیت نمی‌توانیدراه نشان بدهید.

دولتى -درهركشورى عده‌اى ازافرادازخزانه عمومى مقررى دریافت مى‌دارندكه كارهاى عمومى مردم را انجام دهند. پس این گونه افراددرمقابل تمام مردم تعهداتى دارند. دراوائل تظاهرات درایران مردم ازافرادیكه دردستگاه‌هابه كار اشتغال داشتندویاخلاف‌كارى مى‌كردند، ناراحت وناراضى بودندوسربه طغیان برداشتند. اماپس ازمدتى همین افراد كه مردم را ناراحت وناراضى كرده بودند ازموقعیت سوء استفاده نمودندوپیشاپیش مردم ناراضى به حركت درآمدند تا موجب آن شدند كه اكنون چندماهى است كارهاى ضرورى واولیه مردم كه جنبه فورى وفوتى دارد انجام نمى‌شود وهمین افراد كه براى جامعه كارى انجام نمی‌دهند ازخزانه عمومى امرارمعاش می‌كنند. دراینجابه این قبیل افراد ندامى‌دهم كه دراین چین شرایطى مردم نیازبیشترى به خدمات آنها دارند و اگر بخواهند در انقلاب مردم سهمى داشته باشندباید زندگى روزانهآنهارافلج نكنند.

قاسم‌زاده -دیروز در رودسر اوباش ریختند به خیابان‌ها و ...

رئیس -آقاى قاسم‌زاده درمجلس شعارندهید.

دولتى -جناب بختیاربه طوریكه شواهد وقراین نشان مى‌دهد، خوشبختانه ارتش ایران ازبرنامه‌هاى دولت شمااستقبال كرده است. اصولاً بایدبه همین طریق هم باشدزیراكه ارتش ازملت ایران جدانیست، بلكه كسانیكه درنیروهاى مسلح هستند افرادى ازملت هستند كه وجودشان وجودایران است ونبودن آنان نبودن ایران.

رفعتى -ارتش ازاستقلال ایران دفاع می‌كند. این مملكت صاحب دارد.

دولتى -حال كه میهن عزیزمادروضعى به سرمی‌برد كه احتیاج بیشترى به اتحادواتفاق همه سازمان‌ها مى‌باشد، چقدربراى ملت ایران امیدبخش است كه بتواند كشوررا ازورطه هلاكت نجات دهد. همانطوریكه اگرامنیت كشور در مرزها به خطر افتدهریك از افرادملت به حكم یك سرباز هستند. درداخل كشورهم وقتى نابسامانى مصالح ملى را به خطر اندازد انتظار می‌رود برادران سربازایرانى هم درحل این نابسامانى شركت نمایند. متشكرم (احسنت.)

رئیس -آقاى اسحقى‌نژاد بفرمایید.

محمدحسین اسحقى‌نژاد -به یارى خداى بزرگ وتوانا، نمایندگان محترم مجلس شوراى ملى از آنجا كه برنامه تقدیمی جناب دكتر شاپور بختیارجزدردوسه مورد، تكرارهمان برنامه دولت‌هاى قبلى است بنابراین آنقدردراین مجلس پیرامون این مسائل صحبت شده است كه تكرارمطالب رادیگرملال آور می‌دانم. (صحیح است) بنابراین دراین موارد كه درگذشته كراراً صحبت وتذكرلازم داده‌ام چیزى نمى‌گویم.

باردیگرتوفیق حاصل گردیدكه بتوانم دراین سنگر مقدس ترجمان احساسات موكلین خودباشم. وتردیدى نیست كه این بار نیز مانند گذشته در برابردولت‌ها درموضع مخالفت صحبت خواهم كرد. زیرا هنوز در رعایت اصول واحترام به حقوق ومنافع مردم ایران قدمى برداشته نشده است واماقبل ازاین كه درموردبرنامه به بحث به پردازم بایك پیش گفتار به بیان خودادامه می‌دهم. به نام یك ایرانى كه دراین روزهاى بحرانى نگران آینده ایران است وبه نام كسى كه سالهاست عمرش را درمبارزه بافساد وقانون شكنى و خیانت به كشور گذرانیده است لازم می‌دانم شما را آقاى دكتر شاپور بختیار، كه امروزداعیه رفع گرفتاری‌هاى مملكت را داریددرجریان مسائل مملكتى به آن صورت كه وجوددارد وبه طریقى كه شما شایداز آن آگاه نباشیدبگذارم.

آقاى دكتر شاپور بختیار، منهم به مانند ملت ایران پیام رادیویى و تلویزیونى شماراشنیدم. وبادقت آنراموردبررسى قراردادم امانتوانسته‌ام پیام رادیو و تلویزیونى شمارابه ملت ایران ازیك كاندیداى نخست‌وزیرى مانندشما كه به گفته خودتان از ۲۵ سال گذشته یعنى به ظاهرحوادث ۲۸ امردادبه كلى ازگردونه سیاست كنار بودیدویافارغ ازهرگونه مسئولیت‌هاى مملكتى بوده‌ایدبپذیرم. چراكه اگراین واقعیت رابپذیرم كه نخست‌وزیرى شما بعداز ۲۵ سال حاصل قربانی‌هاى بى‌شمار ... مردم ومبارزه اصیل ملت ایران دست كم دریكسال اخیر بوده است آن وقت به جاوشایسته بودكه پیام رادیوتلویزیونى خودتان را ویامصاحبه اخیرپیش ازعنوان كردن خیلى مسائل، حتى مكتب سیاسى خودتان ازمبارزه ملت ایران سخن مى‌گفتید وازملت ایران كه شایسته هرگونه تجلیل وتكریم است، حرف مى‌زدید وازهمه بالاتر ملت ایران ازشماانتظارداشت که قبل ازمعرفی خودتان به نقش رهبری مبارزملت ایران که شخصیت‌های مذهبی و حضرات آیات عظام در پیشاپیش ان بوده و هستند اشاره می‌کردید.

امانه تنهااین حق رانادیده گرفتید بلکه اشاره کوتاه به این موضوع درجواب پرسش خبرنگاران درست همان حرفی بود که نخست وزیران سلف شماهم روی ناچاری مدام به زبانشان جاری بودپس فرقی بین دولت نظامی ویادولت آشتی ملی ودولت شماچیست که میگوییددولت ملی است. ویامنعکس کننده تمایلات وخواسته‌های ملت ایران است آقای دکترشاپوربختیارملت ایران باقیام شجاعانه خودبابراه انداختن نهضت ملی علیه همه مفاسد وهمه غارتگری‌ها وخیانت‌های اشکاروغیراشکار یک باردیگراگاهی مسائل سیاسی وروشن بینی ووطن خواهی خودرا ثابت کرد.

ونشان دادکه چرااین کشوردرپهنه گیتی همچنان پایدارباقیمانده وپرچم سه رنگ ایران زمین دراسمانهادرطول تاریخ دراهتزازاست یابهتربگویم ملت ایران نشان داده است که میخواهدزنده وپاک بماندازادزندگی کند ازادباشد ویاازاد بمیرد ملت ایران میخواهدنشان بدهدکه لیاقت دمکراسی راداشته ودارد.

ورنگ وریا وتزویروخیانت رابرقامت زیبایش نمی پسنددودرتوطئه‌های بیگانگان برای نابودکردن این ملت وبرای غارت ثروت‌های ملی هرقدرسخت باشد نخواهدپذیرفت. این قیام مردانه برای ان صورت نگرفت که جناب بختیار برکسی نخست وزیر به نشیند وبخواهدزندگی مادی شهدای راه استقلال ویابهتربگویم مردمی که بخاطرابتدایی ترین ودرعین حال پرشکوه ترین جلوه حیات خودیعنی دمکراسی وآزادی وحق وعدالت مبارزه کردندودراین بین خون هزارات نفرریخته شد تامین نمایند.

ملت ایران قربانی نداده‌اند که شماوقتی نخست وزیرشدیدخون بهابپردازید من بعنوان یک فردآذربایجانی که شهر من تبریز دراین مبارزه اصیل نیزمثل سایر شهرهای ایران نقش اساسی ومهمی داشته است ازشمادربیان این جمله گله مند هستم. اری ملت ایران درراه خواسته‌های انقلابی اش کشته دادتانهال استقلال این کشور آبیاری گردد بخاطربیاورید اگرچنانچه مبارزه دلیرانه درکارنبودشماکجاونخست وزیری کجا این ملت درراه خواسته‌های انقلابی اش کشته دادتانهال استقلال این کشورآبیاری گردد. دراین رهگذرصدها وهزاران خانواده عزادار و دربعضی مواقع ملت ایران راغمناک وماتم زده کرد به عقیده من امسال ملت ایران عزادارندیعنی هرروزوهرساعت برای هرفردایرانی روزعزاست.

چرابخاطراینکه هرروزکه خبرهای غمگینی را ازرسانه‌های گروهی مشاهده میکنمی می‌بینیم که چگونه درشهرهای ایران مثل برگ خزان جوانان این مملکت جان خودشان را درجلورگبارهای مسلسل ازدست می‌دهند. آیاشگفت آور نیست که عده‌ای بخوداجازه میدهندگلوله‌های راکه سینه جوانان ومردم رامی شکافدوگل‌های نوشکفته را پرپر می‌کند نه بینند.

ملت ایران همیشه برای سربازان احترام قائل اند ملاحظه بفرمایید یک بچه خردسالی به برادران سرباز خودچه می‌گوید.

وقتیکه می‌خواست شاخه گل تقدیم کند به این عنوان:

گلی برای توبرادرم ـاین گل برای تو.

برادرم ـمی دانم ـتفنگ سنگین است.

گلوله بداست.

برادرم ـاین گل برای تفنگ تو.

تفنگی که بایدسینه دشمن رانشانه گیرد.

تفنگی که بایدازمرزهایمان پاسداری کند.

برادرسربازم

مرادرنشانه تفنگ ـمنشان.

من وتوهردو درنشانه تفنگ دیگرانیم.

برادرسربازم

گلوله ات را برای روز دیگرنگهدار

روزی که بایدمن درپشت توبایستم

تامبادادشمن ترابزند

برادرسربازم

من پشت سرتوهستم

توهم پشت سرمن باش تفنگ سنگین است. میدانم.

گلوله بداست

ولازم میدانم بایک جمله کوتاه بیان کنم درود بروان پاک شهدازنان ـمردان ـکودکان ـجوانان ـکارگران ـفرهنگیان ـدانشجویان ـدانشگاهیان وسایرافرادی که بانثارخون خودبه دوران ظلم واستبدادپاین داددرود به کارکنان صنعت نفت ایران ـدرودبه رسانه‌های گروهی ومطبوعات که پابپای ملت ایران قدم برداشته‌اند بنابراین چگونه می‌توان انتظار داشت که مردم مملکتی رافقط وفقط باگفتارهای شیرین وطلایی وسرگرم کننده سرگرم کرد وبخواسته‌های منطقی واصولی انان توجه نداشت.

من دردولت‌های گذشته آقای مهندس جعفرشریف امامی وتیمسارارتشبد ازهاری نطقه نظرهای خودرابیان داشته‌ام وبرای اگاهی بیشتراقای دکترشاپوربختیار لازم میدانم ازهرکدام یک نسخه که درصورت مذاکرات مجلس شورای ملی امده است بخدمتتان تقدیم دارم. آری ملت ایران عصیان کردند که دست عوامل غارتگران – چاپلوسان ـبلی گویان ازدامن این کشور کوتاه گردد وانان که امنیت اقتصادوسیاست وازهمه بالاتر مذهب وحیثیت این مرزوبوم را به خطرانداخته‌اند مجازات شوند وازکنارملت ایران درهرمقامی باشندرانده شوند فرصت ان پیداشودکه این کشورکهن سال وملت نجیب وشریف راه رستگاری و حقیقت وسرافرازی راطی کند.

آقای دکترشاپوربختیارشمابایداگاه باشید وبدانیدکه دراین مجلس بارهاراه حل بحران رابه دولت‌های قبلی هریک ازنمایندگان بادیدگاه خودونقطه نظرها رابه تفصیل تذکردادیم. مااعلام خطرکردیم وباصدای بلند فریادزدیم که راهی راکه دولت هاپیموده اندراه ملت نیست ویابهتربگویم راه حقیقت نیست. راه استقلال کشور نیست اشاره کردیم که عاقبت این خودسریها واین یکه تازیهاملت را به خشم خواهداوردوبیان کردیم که اجازه ندهید عوامل فرصت طلب وغارتگران بربیت المال مملکت به تازند. ولی افسوس وهزاران افسوس که این اشارات ویا تذکرات ویاگفت وشنودهاوحتی نامه‌های کتبی وازهمه بالاترفریادهابجایی نرسید وکشورراگرفتاراین بحران کردندواینک شما که درچنین شرایط سختی که خزانه دولت خالی وعده‌ای با توجه به امارهایی که اتحادیه کارکنان بانک مرکزی ویاسایرمسئولین اعلام می‌دارند مصدرکارمیشوندبایدرسیدگی کنیدکه چقدرصحیح است.

این مملکت را چاپیدندوخوردندوبردندودربهترین نقاط خارج ازکشور به عیش ونوش مشغولند وبه مردم ایران وبه قانون ایران لب خندمیزنندویابالاتر ازانهابیان کنم کشت وکشتاربراه انداختند وجوانان آینده ساز این مملکت را در جلورگبارمسلسل هاقراردادند. ووضع کشاورزی رابه این روزانداختند صنعت مملکت را به یک حالت سرگردان ونیمه فلج رسانده‌اند. ودانشگاههاراتعطیل ودانش آموزان رادریک حالت بدقراردادندودراین حالت بحرانی جنابعالی به جلوآمده‌اید بدان جهت لازم میدانم یاداورباشم که شمانیزدرآغازراه خودتان دچاراشتباه شده‌اید شما درست پس ازاعلام قبولی نخست وزیری وپس ازسخنرانی ومصاحبه رادیووتلویزیونی برنامه آینده تان را روشن کردید. وآنوقت ازمجلس شورا یملی رای تمایل خواستید واظهارداشتید مجلس به من رای تمایل بدهد وبه نظر می‌آید که مجلس ایران رادربرابریک عمل انجام شده قراردادید. خواستیدبجامعه ایران به فهمانیدکه من بارای تمایل مجلس بمیدان امده‌ام. درحالی که خودبهترمیدانیدشماپس ازتهیه همه مقدمات کارازمجلس شورایملی رای تمایل خواستیدواین ژست سیاسی جنابعالی برای شخص من توام با حسن تفاهم نبوده است. دراین موقع ملاحظه فرمودید اطلاعیه نمایندگان اقلیت مجلس شورای ملی را درساعت هشت ونیم بامدادروزسیزدهم دیماه ۱۳۵۷ نمایندگان گروه اقلیت مجلس شورای ملی حاضردرمرکزجلسه‌ای درمجلس شورای ملی تشکیل دادنددراین نشست که تاساعت ده بامدادبطول انجامید نقطه نظرهای اقلیت پیرامون مسائل مملکتی وکیفیت تشکیل دولت جدیدمورد بررسی قرارگرفت. گروه اقلیت براین اعتقاداست ازانجاکه آقای شاپوربختیار قبل ازابرازتمایل مجلس شورای ملی بعنوان نخست وزیرآینده معرفی گردیده وحتی باچنین عنوانی طی دفعات مکرر ازوسایل ارتباط جمعی استفاده نموده بطوریکه خبر برگزیدن آقای شاپوربختیار بعنوان نخست وزیرایران قبل ازابرازتمایل مجلس شورایملی بسرتاسرجهان مخابره گردیدبنابراین اخذرای تمایل مجلس شورای ملی درچنین شرایطی هرگزنمی‌تواندسوای یک اقدام تصنعی وبرخلاف واقع وغیره منطبق باسنت پارلمانی تلقی گردد.

علیهذا گروه اقلیت مجلس شورایملی باتوجه به مراتب فوق الذکر طی تنظیم پیشنهادی درجلسه خصوصی مجلس شورایملی حضوریافت وپس ازبیان نقطه نظرهای مذکورازسوی برخی نمایندگان اقلیت پیشنهادخودشان رامطرح نمودندحاکی از اینکه نمایندگان ازمیان خودپنج تن را انتخاب نمایند تادراسرع وقت باتوجه به شرایط خاص وبحرانی کشوروباتوجه به تحولات این برهه ازتاریخ ملت ایران باگروههای مختلف اجتماعی وسیاسی ومقامات مختلف مملکتی وبویژه مراجع عالیقدرروحانیت مذاکره وتبادل نظرنموده ونتیجه این بررسیها راکه حاوی راه حل مشکلات جامعه ایرانی دراین شرایط می‌باشد وهمچنین نحوه تشکیل وترکیب دولتی که بتوانددر این شرایط خاص برخوردارازحمایت اکثریت ملت ایران باشدبه مجلس شورای ملی گزارش نمایدتاسپس نمایندگان مجلس شورایملی باتوجه به گزارش مذکوروکسانیکه حائزشرایط وتوانایی خاص برای انجام این مسئولیت خطیربمجلس شورای ملی معرفی شده‌اند اتخاذتصمیم نموده وابراز تمایل نمایدمتاسفانه این پیشنهاداقلیت موردقبول اکثریت مجلس شورایملی قرارنگرفت وباتوجه به دلائل ومطالب آورده شده دربالاهرگزموضع ومورد ابرازتمایل مقتضی نسبت به کسی که بعنوان نخست وزیرمعرفی شده است وجودنداشت.

نمایندگان اقلیت بعنوان اعتراض بااین نحوه کارخلاف اصول وخلاف سنت پارلمانی جلسه خصوصی را ترک نموده‌اند که عبارتندازآقایان :محسن پزشکپور ـحسن متولی ـ محمدحسین اسحقی نژاد ـ دکترحسین طبیب ـ غلامرضااخلاق پور ـپرویزظفری ـ علی اصغرمظهری ـ دکترداریوش شیروانی ـابراهیم نواب صفا ـمنوچهریزدی ـ جلال پارسامطلق ـ محمدصاق افتخار ـ محمدصادق فرمان ـ نوراله قدمی ـمحمودتقی زاده مظفری ـدکترمرتضی مشیر ـ دکترکاظم رحمانی ـ دکترجعفرعادلی رانکوهی ـ حسن هرزندی ـ دکترسیدمحمدجزایری ـ کاظم اسکویی ـحسنعلی سلیمانی. واماایراد دیگری که بنظرمی آید درسخنان شما ودرواقع به طرزتفکرسیاسی جنابعالی انچنانکه ازنطق رادیوتلویزیونی شماپخش شده وارداست ایناست که شما برخلاف قانون اساسی که برای همه ملت ایران محترم است وبرخلاف قوانین جاری مملکتی اظهارداشتیدکه من به گروههای سیاسی ممنوع شده اگرازخارج دستور ویاالهام ویا ... نگیرند اجازه فعالیت خواهم داد. باعتقادمن ملت ایران این همه قربانی نداده است که بابرچیدن حزب فراگیربرای رسیدن به مکتب سیاسی دیگر قانع کند.

ملت ایران برای حراست ازدین واعتقادات مذهبی خودبپاخاسته است شمادربرنامه دولت خودتان از کناراین امرهم خیلی ساده ردمیشویدوبجای بحث بیشتردراستحکام پایه‌های حکومت اسلامی با مردم ازسوسیال دمکرات بودن حرف می‌زنید ومن بعنوان یک فردمتعصب مذهبی نمی‌توانم قبول کنم که مکتب سیاسی سوسیال دمکرات برتراز مکتب اسلام باشد. آقای دکترشاپوربختیارملت ایران راه سیاسی اش راپیداکرده وگمان نمی‌کنم آوردن این افکار سیاسی داروی درداین ملت باشداین مردم ازادی ـ دمکراسی ـامنیت ـصداقت درکارمسئولین اجرایی می‌خواهند.

این مردم حکومت سالم ومردمی می‌خواهند این مردم دولت علاقمندوملی میخواهندوگرنه این سرزمین پایگاه افکار سیاسی و فلسفی وادبی است ونیازی به هدیه‌های سیاسی وره آوردهای غربی ویاشرقی ندارد. این کشور انهایی است که بافرهنگ غنی خود با تکیه برتعالیم عالی آسمانی وقرآن مجیدراه رستگاری اش راپیداکرده است. اگرشماامروز انقلاب مردم را به چشم خودمی بینید ومشاهده می‌کنید که به امنیت ومکتب دریافت مردم خیانت شده است وهمچنین برای آزادی‌های فردی واجتماعی وفرهنگ به خصوص به قرآن ماوبه دین ما وملیت ماخیانت کرده‌اند بایدراه خیانت رابست وخائنین رامجازات کرد تاامنیت وآرامش وآسایش به کشوربازگرددلازم میدانم اشاره کنم به گفت وشنودهاییکه ازطریق رسانه‌های خبری بران تکیه می‌کند.

ایجادفضای بازسیاسی بوده تاازاین رهگذرمردم بتوانندبه مشارکت بیشتردرامورمذهبی ـسیاسی ـاقتصادی ـاجتماعی ـفرهنگی ـ صنعتی وغیره ... ومردمی بگرایند. مسلمالازمه ایجادچنین فضای بازسیاسی باداشتن تحمل بیشتر درمقابل انتقادهای سازنده و یاهرنوع مخالفت گویی به دستگاههای مسئول است وبایستی دولت تحمل شنیدن هر نوع ابرازعقیده مخالف راداشته باشد تابه راستی مردم فضای بازسیاسی را باورکنند.

آری من درموردآقای دکترشاپوربختیاراساسا گرفتارحیرت هستم وعقیده دارم ایشان فریب نام خودراخورده است چرابخاطراینکه بختیاراست وخیال کرده‌اند که (بخت یارخواهدبود) والاهیچ آدم عاق و حسابگری در این شرایط خاص قبول خدمت نمی‌نماید. دکتربختیارها واساساهمه آنهایی که آرزوی نخست وزیری دراین مملکت دارند باید بدانندواین توصیه راازمن به پذیرندکه بدون داشتن تکیه گاه مردمی قبول چنین پستی عبث خواهد بود.

الحمدالله این روزهاافکارونظریات مردم همیشه ودرهمه حل عریان ودرفضای بازخیابانهاومعابرشهرهاقابل لمس است اقای دکترشاپوربختیارمگرنمی بینیدومشاهده نمی‌کنید وفریادمردم رانمی شنوید که مردم یکپارچه مخالفت وحتی نفرت خودراازایشان وکابینه ایشان ابرازمی نمایند واساسا من معتقدم درشرایط امروزمملکت مردم راسا و مستقیماحرف خودرامیزنندوهرکس راه سیاست خودرابیان میکندوراه سیاست خودرامی پیماید واعتراض وانتقاد خودرا علنااعلام مینمایدواعتمادیاعدم اعتمادخودرانسبت به دولت خودراسا ابرازمیدارد. آقای دکترشاپوربختیار انصاف داشته باشندوخودبگویند که نظرمردم نسبت به ایشان چیست واگراحساس کرده‌اند ودیده اندوشنیده‌اند وفریادهای مردم درهمه شهرهابه گوششان رسیده است می دانندکه مردم مملکت به ایشان چه نظری دارندوقبول داشته باشیداگررای اعتمادبدهیم مردم مملکت راهمین کارهابه خشم خواهداورد ومجلس ویادولت علنابرخلاف میل مردم وخواست مردم قدم برداشته است.

چرانمی خواهیداین هاتکرارنشود. درهمین چندروزکه ازایام قبولی شمامیگذردمشاهده مینماییدعکس العمل مردم راکه در قبال تظاهرات خیابانی درشهرهای مملکت نشان داده‌اند. وعینا شبیه دودولت گذشته بوده است مجموعا قضاوت درباره این دولت عینانظیرقضاوتی خواهدبودکه درباره دولت‌های گذشته داشته‌اند. بنظرمن می‌آید هردولتی که امروزبیاید توفیقی نخواهدداشت جزاینکه باجامعه روحانیت مملکت درمسائل اساسی به توافق برسد ودولت آقای شاپوربختیارچنین سیاسی رادنبال ننموده وبنابراین امیدی چندان به توفیق درکارهانیست چرا وقت تلف می‌کنی ؟چراشیرازه مملکت راروزبروزپاشیده تر کنیم مگردراین مملکت ان رجال باسیاست و با کفایت کجا رفتندوچه شده‌اند تابادرک حقایق وواقعیت‌هایی که شمابهتر ازمن میدانید. چاره اساسی به دردهای اجتماعی وسیاسی ومذهبی بنمایند. من بعنوان نماینده مردم درمجلس شورای ملی امروزتاریخ را به شهادت می‌گیرم و درمقابل نسلهای اینده مسئولیتی نخواهم داشت فکر می‌کنم دراین مملکت دستهایی هستندکه مارابه بی راهه می‌برند.

راه حل باتوجه به مزاج مملکت یک کلمه بیشترنیست انراهم همه ملت ایران میدانندوعبارتست ازتوافق وکنارآمدن با جامعه روحانیت من لازم میدانم یادآورباشم هرفردی به عنوان رئیس دولت این توافق را بیاورد من وسایرهمکارانم که بامن هم عقیده هستندبا آن دولت موافق خواهیم بودودرغیراینصورت بنابه خواست مردم مخالفتم قهری وقطعی است اگرادعاداریدکه درسیاست قدم برمی داریدبایداوضاع واحوال وشرایطی راکه حاکم برمقررات ماست بشناسید وبدانیدولمس کنید آقای دکترشاپوربختیار... شمابفرض رای اعتمادمجلس راهم گرفتید وقتی پایگاهی در بین مردم ندارید چه قدرتی برای اداره امورمملکت خواهیدداشت انصاف داشته باشید وراضی نشویدمملکت بیش ازاین درمیان آتش وخون بسوی نابودی ویاخدای نخواسته تجزیه و.... برودهمان است که گفتم یا اعتمادمردم نیزدرگروتوافق جامعه روحانیت است ویابی جهت خودرابه زحمت ومارابه دردسرومملکت رابه سقوط نکشانید.

وامامسائلی که فوریت ان بنظرم می‌آید فهرست واربیان می‌کنم.

۱- مقررات حکومت نظامی که اکنون چهارماه ونیم است دریازده شهرایران اجرامیشودبایدهرچه زودترلغوگردد ونیروهای ارتش بجای اینکه درخیابانهاومعابرمستقرشوندبه مرزهای کشوربازگردانده شوندانسان وقتی درخیابانها حرکت می‌کند همه جاسربازمی بیندوبادیدن انهابی اختیارباین فکرمی افتدکه به یک شهرجنگ زده واردشده است. بخصوص که تمام مغازه هاتعطیل است وشهرخلواست بهتراست بجای قراردادن ارتش رودرروی مردم حکومت نظامی راکه برقراریش نیزبه صلاح مملکت وملت نیست هرچه زودترلغوکنید.
۲- چراتابحال اقدامی برای بررسی علل کشتارهای مردم درشهرهای قزوین ـکرمانشاه ـشیراز ـنهاوند ـ تهران ـقم ـکرمان ـلاهیجان ـاصفهان ـ یزد ـ آذرشهر ـ سردرود ـمیانه ـمرند ـاردبیل ـ اهروچندشهردیگرصورت نگرفته ودولت هیچ اقدامی برای جلوگیری بعمل نیاورده است واگراهم اقدامی شده بحدکافی ووافی نبوده است اصولا آقای دکتربختیار تصمیم دارند آمارصحیح شهدای یک ساله اخیررابرای اگاهی مردم اعلام دارند وکی. ؟ ...
۳- دولت شمابعنوان اولین اقدام ۶۵ زندانی سیاسی راکه اغلب به حبس ابدمحکوم بوده‌اند روزپنجشنبه گذشته آزادکردولی هیچ میدانیدکه هنوزعده خیلی بیشتری درزندانهابسرمیبرندکه اکثرشان باوضع بدی روبروهستند دولت بایددرکوتاه ترین مدت وبدون درنظرگرفتن هیچ قیدوشرطی باقیمانده انهاراآزاد کندوهمچنین عده‌ای زیادراکه درجریان وقایع یک سال اخیر دستگیربوسیله (فرمانداری نظامی) شده انداگربی گناه هستندهرچه زودتر آزاد کنند بخصوص درموردآزادی آقای محموداعتمادزاده (به آذین)...
۴- آقای بختیار اکنون که به مطبوعات آزادی داده شده باتوجه به ازادی که قانون معین کرده تاواقعیت رابنویسند لازمست هرچه زودتربه رادیووتلویزیون نیزآزادی داده شودوسانسور کاملاازمطبوعات ورادیووتلویزیون برای همیشه برداشته شود.
۵- پیشنهادمیکنم کلیه تبعیضات حقوقی ویاهرنوع تبعیض فردی وطبقاتی وشغلی رابرای همیشه از این مملکت ریشه کن سازید.
۶- دادگاه ملی که برای محاکمه فاسدان وچپاولگران درنظرگرفته شده وازدولت شریف امامی تابه امروزازان صحبت بوده هنوزخبری ازمحاکمه نیست این دادگاه ملی هرچه زودتر با افرادصالح وبصیرومطلع بکارخودمشغول گردد.

دولت شماباید دراسرع وقت این دادگاه راباجلسات علنی وباحضورکلیه رسانه‌های گروهی تشکیل دهید تا فاسدان به اشدمجازات برسندومقابل ملت ایران جواب این صدهافسادراپس بدهند ودرمقابل ملت زانو بزنندوجواب گذشته هاراعرض کنند ...

۷- راجع به درآمدسرانه نقت برنامه دولت چیست وآیابه نظرشما ان همه سازوبرگ که برای ایران خریداری شده است لازم بودوملت یاران به ان سازوبرگ نیازمنداست یانه.
۸- دیده‌ایم که دولت شمادرموردبازگشایی دانشگاهها ومراکزآموزشی کوچکترین اقدامی نکردواین خودمردم واستادان دانشگاههابودندکه برای نجات ورهایی ازرنج روحی جوانان چون فرشتگان نجات دانشگاههارابازکردند دولت باید هرچه زودترنسبت به بازگشایی مدارس ودبیرستانهاهم اقدام جدی بنماید وکلاس‌های درس رادرتمام مراکزآموزشی دایرکند.
۹- آقای دکترشاپوربختیاردرموردقراردادهایی که دولت‌های قبل بی رویه ویابرخلاف مقررات درزمینه‌های مختلف منعقدکرده‌اند چه روشی درپیش داریداصولااین قراردادهاخاصه انهایی که بهرحال منافع ایران رادربرمیگیردچه وضعی خواهدداشت وایادرموردمسکن که یک مسئله خاص برای حقوق بگیران وافرادکم درآمداست چه فکراساسی کرده‌اید دولت‌های قبلی هریک باخوابهای طلایی ووعده‌های دروغین درروی کاغذهای بسیارگرانبها برای مردم آپارتمان وویلا خانه ساخته‌اند و سازمانهاوشرکت‌هایی بنام‌های مختلف ... که ظاهرطرح خانه سازی و عملا مردم راچاپیدند وهیچگونه کاراساسی بعمل نیاوردند. آیادولت شماهم درموردمسئله مسکن میخواهدروی نقشه به مردم خانه تحویل دهدیانه؟
۱۰- نیروگاههاوراکتورهای اتمی که باصرف میلیاردهاریال ازبیت المال مردم خریداری شده آیادولت شماچه برنامه‌ای درموردانهادرپیش خواهدگرفت ومن نمیدانم به این راکتورهای اتمی ایران نیازداشته یانه. بایدمسئولین این مسئله راروشن وجهت اطلاع مردم منتشرکنند.
۱۱- رشدصنایع بویژه صنایع سنگین وافزایش بی رویه نرخ دلار وبطورکلی صنعت ایران چه وضعی پیداخواهدکرد وملت ایران درحال حاضر سخت نگران این مسئاله است که بایدملت ایران تاوان نرخ دلاررا بپردازداکنون که اغلب صنایع مملکت به حالت تعطیل درامده است وهیچ منبع درامدی وجودنداردودرباره آغازفعالیت کارخانجات تولیدی وصنعتی ودیگرکارخانجات چه فکراساسی کرده‌اید؟

درموردکشاورزی مملکت که بدست وزیران اسبق بحالت تعطیل درآمدوبجای صادرکردن برنج وگندم وسایرمحصولات خودواردکننده اش شده‌ایم چه فکراساسی بعمل اورده‌اید؟

آیاسیاستی دارید تابایک برنامه ریزی صحیح و یک انقلاب واقعی کشاورزی وضع انرابجایی برسانید که کشورما مثل گذشته خودکفا گرددوازخوردن چلوکباب مونتاژ جلوگیری گردد وعلاوه برتامین نیازداخلی محصولات کشاورزی محصولات خودمان را بخارج نیزصادرنماییم.

شمامدعی هستید که دادگاه ملی برای محاکمه چپاولگران بیت المال وفاسدین ترتیب می‌دهیم برای

شکنجه گران ساواک که درکمال بی رحمی وناجوانمردی جوانان بیگناه خانواده‌ها را براثرشکنجه‌های وحشتناک کشته اندچه می‌کنید؟

آنهاییکه مرتکب اینهمه قتل شده انداکنون کجاهستند؟ شماآقای بختیارچگونه میخواهیدانهارامحاکمه کنید آیا اصولا فکری برای مجازات این بیرحمهاودژخیمان کرده‌اید؟

محاکمه شکنجه گران ساواک حتی ازمحاکمه چپاولگران مهم تراست.

۱۳- قانون ازکجاآورده‌اید راحتی برای یکبارهم شده اجراکنید. کسانی راکه این همه ارزمملکت راخارج کرده‌اند تعقیب کنید وازانهابپرسید پول‌هایی که این چنان راحت بخارج فرستاده‌اند ویابرای خودشان قصروخانه وویلاخریده‌اند ازکجااورده‌اند چطورمیشودانهارامجددا باین مملکت برگرداند وتنهاگرفتن چنین افرادوبه محاکمه کشیدن اینها برای ملت ایران قانع کننده نیست هرچه زودتر ترتیبی بدهید فورادراینمورد یک فکراساسی کنید.
۱۴- آقای دکترشاپوربختیار بیاییدمبارزه با گرانفروشی راازخود دولت آغازنمایید قیمت بنزین تلفن ـآب بها ـگذرنامه پست وسایر مایحتاج مردم را به قیمت‌های قبلی برگردانید مردم ازاین افزایش بی رویه واقعاکلافه شده‌اند.
۱۵- کلیه قوانین مخالف اسلامی رالغوکنید.
۱۶- آرامگاه شهدایی راکه دریکسال اخیرجان خودشان را ازدست داده‌اند درهریک ازمرکزاستانهابناسازید.
۱۷- کلیه کارکنان خارجی راازایران اخراج کنید مگران عده‌ای که وجودانهابرای این ملت ضرورت دارد وبجای انان ازافرادبصیر ومطلع وماهرویانیمه ماهر باهمان حقوق ومزایای خارجیان استفاده شود.
۱۸- قانون کارازان تاریخی که شمادروزارت کارمسئولیت داشتیدتغییرنکرده وسالهاست دولتها وعده می‌دهند که قانون کارجدید جهت تصویب به مجلسین تقدیم خواهدشد هرچه زودتروضع قانون جدیدکارراروشن سازید.
۱۹- حداقل دستمزدباتوجه به ماده ۲۲ قانون کاربرای هرچهارنفربه مبلغ ۲۱۰ ریال درسال جاری تعیین شده است بنظرشمااین مسئله راخودحضرتعالی قضاوت کنید که این حداقل دستمزدموردقبول شماست ویانه.
۲۰- طبقه بندی مشاغل کارگران باالگوی صحیح پیدانشده است.
۲۱- سودویژه کارگران بمعنای واقعی به کارگران پرداخت نمی شودوبلکه بعنوان یکنوع پاداش پرداخت می‌شود. توجه بفرماییدکه روحانیت نسبت به اوضاع واحوال وشرایط فعلی چگونه اظهارنظرمیفرمایندوازمسئولین امروزکسانی که درمقام مسئول هستندبایستی جوابگوباشندواین نمونه ایست ازصدهااعلامیه دیگرامیدوارم که مورد توجه کلیه مسئولین ودست اندرکاران قرارگیرد.

اعلامیه آیات عظام

بسم الله الرحمن الرحیم ـحوادث خونین وفجیع در شهرهای مقدس ـمشهد ـقم ـکرمان ـقزوین ـکرمانشاه ـاردبیل ـنهاوند ـآستانه اشرفیه ـلاهیجان ـآذرشهر ـتبریزوبناب ودیگر بلاد. نشان دادکه تصمیم نهایی وقطعی ملت مسلمان ایران که طرداستعماروپایان دادن به نظام فوری ودیکتاتوری واستقرار نظام عدل وحق اسلامی است خلل ناپذیراست وازمصائب وصحنه‌های خونین وبیسابقه‌ای که دشمن خون آشام به وجودمی آوردهراس نمیکندورشدوشعوراسلامی ملت که درسایه آن علیه استبداد بقیام برخاستند تحت الشعاع هیچ جنایت وخشونتی قرار نخواهدگرفت به هوا وبقوه الهیا با اگاهی تمام آثار ارتجاع وجاهلیت‌های گوناگونی را که استعمارواستبداد بادوری ازمفاهیم عالی واسلامی بوجودآورده است محوخواهدکرد وبه رفع سانسورازمطبوعات ووعده انحلال ساواک وسازمان اوقاف قناعت نخواهدکرد ومبارزه راتانیل به هدف وسقوط کامل دیکتاتوری واستبدادادامه خواهدداد ونخواهدگذاشت خونهای عزیزانی که ریخته شده وخسارتهایی که متحمل گردیده است به هدررود ماضمن اینکه برای مقتولین جنایات نظام جبارطلب مغفرت می‌نماییم به بازماندگان شان تسلیت می‌گوییم وبه عنوان همدردی باانهاروزدوشنبه نهم صفر۱۳۹۹ مطابق ۱۸ دیماه ۱۳۵۷ رااعلام عزامینماییم توجه عموم را به تذکرات ذیل جلب می‌کنم همگان مواظبت کنندازاعمال شیادانی که به بهانه‌های گوناگون افرادراموردتهدید قرارمیدهند جلوگیری نموده ونگذارندنهضت منحرف شود امنیت خصوصی افرادفقط بدست مراجع ذیصلاح ملی می‌توانندموردمواخذه قرارگیرد ونه افرادمجهول الهویه و ناشناخته و باید همه در محافظت هرچه که برای یک اجتماع سالم ونیرومندومترقی اسلامی لازمست کمال اهتمام را بنمایدوبرای اعتلای کلمه اسلام واجرای احکام قرآن مجیدآماده شوندوبرادری وتعاون اسلامی رابطورکامل انجام دهندوازگرانفروشی واجحاف واحتکارجداپرهیزنمایندودرکمک مالی وغیره به آسیب دیدگان وبازماندگان مقتولین دریغ ننمایندوازکمک به نظام ظالمانه تاسکوت قطعی ان تا انجا که ممکن است خودداری نمایندومتوجه باشندچنان نیست که استعماربین المللی ودشمنان اسلام اکنون دست روی دست گذاشته باشندوازتوطئه وتبانی منصرف شده باشند انهاهمیشه نقشه‌های خودراعلیه اسلام ومسلمین واستعماردنبال میکنندماباید علی الدوام آگاه وهوشیارباشیم وتمام راههای نفوذانهارابه بندیم وبصلاح (اشداعلی الکفارورحمابینهم) خودرامجهزنماییم والسلام علی من التبع الهدی ۸ صفر ۹۹ مطابق ۵۷/۱۰/۱۷ محمدرضاعلی الموسوی گلپایگانی ـسیدکاظم شریعتمداری ـسیدشهاب الدین مرعشی.

آقای دکترشاپوربختیار بگذاریدبه صراحت بیان کنم من بعنوان نماینده مردم تبریز باصدای رسااعلام کنم تازمانیکه وعده‌های داده شده ازطرف آنجناب وسایرهمکارانتان بملت ایران نعل به نعل اجرانگرددوهمچنین دولت شما مورد تایید جامعه روحانیت وآیات عظام قرارنگیردبنده ازان کسانی خواهم بودکه بدولت شمارای مخالف خواهم داد (احسنت).

رئیس ـ آقای اسحقی کاهکش بفرمایید.

محمداسحقی کاهکش ـ بنام خداوندجان آفرین ـحکیم سخن درزبان آفرین. بااجازه جناب آقای رئیس همکاران گرامی انچه معمول است بعدازاینکه نخست وزیراعضای دولت خودرابه پیشگاه مبارک شاهانه معرفی می نمایدبا حضوردرمجلس شورایملی ضمن تشریح برنامه خودهیئت وزیران رامعرفی می‌نماید امادراین دوره که ماافتخار نمایندگی مردم رادرمجلس شورایملی داریم برای اولین بار بعدازابرازتمایل مجلس فرمان همایونی دائر به نخست وزیری جناب آقای دکترشاپوربختیارشرف صدوریافت و سپس معظم له نسبت به انتخاب وزیران ومعرفی انان به پیشگاه ملوکانه وبعداساحت مقدس مجلس ومحضرنمایندگان بااعلام برنامه خوداقدام فرمودند وازاینکه یک سنت پارلمانی عملابه مرحله اجرا درآمد جای خوشوقتی است اماچون جناب آقای دکترشاپوربختیارقبل ازمعرفی دولت خودشان بحضورشاهنشاه ومجلس شورایملی درخلال ایرادبیاناتی که ازرادیوتلویزیون پخش شدونیزدرطی یک مصاحبه مطبوعاتی روش برنامه وعصاره افکارخودشان رامنتشرساختند. بنده بابررسی نکات ومطالب عنوان شده توانستم برداشتهای امیدبخش وآینده ساز مبتنی برآنچه خواست ملت ایران وبحق اساس جنبش ملی بوده داشته باشم لذاازهمان لحظات خودرا تجهیزکردم تابعنوان موافق بابرنامه دولت جناب آقای بختیاردرجلسه علنی مجلس شورایملی مطالبی باستحضار برسانم وازخداوند متعال وارواح اولیای حق موفقیت دولت جناب آقای بختیاررا مسئلت دارم.

امابحث دربرنامه

۱- اعلام کرده‌اید که آزادی وحقوق فردی واجتماعی فردفردملت ایران رابراساس اعلامیه حقوق بشروبی شک باتوجه به قانون اساسی رعایت خواهدشد این آرزوی همه مامیباشد.
۲- تصمیم به آزادکردن زندانیان سیاسی گرفته ایدکه جای خوشوقتی است ولی بموازات این تصمیم باید چاره اندیشی شود که مسائل کشورماومصالح ملت ایران بصورتی درچهارچوب قانون اساسی حل وفصل شودکه زندانی سیاسی پیدانشودچون بحث دربرنامه دولت جناب آقای بختیارمستلزم وقت کافی است نمی‌خواهم وارداین مطلب شوم که زندانی سیاسی از کجاوچرا وبه چه علت پیدامیشودتادستاویزهاوانگیزه‌ها راازبین بردارند وهرایرانی با فکر ایرانی برای مصالح ایران بایران توجه واندیشه کند وقتی فضای بازسیاسی بمعنی واقعی دردسترس همه علاقمندان باشدومحوراندیشه‌های سیاسی ایران و ایرانی وآینده ایران ومصالح ملت ایران باشدوبس زندانی سیاسی دیگرچه مفهومی خواهدداشت برهمه روشن است.
۳- یک کشوربنام ایران ویک ملت بنام ملت ایران سالهای سال درعرصه پهناورگیتی عرض وجودمیکندآرزوی ایرانیان پاک نهادجزاستقلال وتمامیت ارضی ورژیم ثابت سلطنت برمحور قانون اساسی نیست بنابراین اطمینان داشته باشید درمبارزه بی امان باتجزیه طلبان و تجزیه ایران ملت ایران همه وقت پشتیبان شما ودولت شماخواهدبود چراکه هروقت کلمه تجزیه به گوش میرسدگوش چشم ماچشم میخواهدازحدقه بیرون آیدخون دررگهاجریان سریع پیدامیکندوهرکس درهرمرتبه ومقام که هست آماده برای مقابله ومبارزه می‌شود بنابراین اندیشه حفظ ایران ومبارزه بی امان باتجزیه طلبان موردتاییدهمگان وتوفیق جنابعالی رادررهگذراین کارمهم بیش ازپیش ازپیشگاه حضرت احدیت وباپشتیبانی ملت ایران مسئلت دارم.

جناب آقای دکتربختیاردربیاناتی که ایرادفرمودید شنیدم که باکسانیکه غیرازمردم ایران الهام می‌گیرند و به پرچمی جزپرچم ایران می نگرندمبارزه خواهیدکرددردل هرایرانی آتش وطنخواهی شعله وراست مکرردرمکرر شنیدیم بافکرایرانی برای بقای اعتلای ایران گام برخواهی داشت وقتی پرچم سه رنگ ایران به اهتزازدرمی آید دلهابه عشق ایران می طپدچراکه این پرچم یکی ازنشانه‌های موجودیت این ملت بزرگ است بنابراین مبارزه جنابعالی ودولت شما ازحمایت بیدریغ همه ایرانیان علاقه مندبه خاک مقدس وپرچم عزیزایران برخوردارخواهیدبود.

۴- درچندماه اخیر که جنبش ملت ایران تحقق یافت ودر ۱۵ آبانماه سال جاری موردتاییدشاهنشاه قرارگرفت تعقیب جدی وپی گیری کسانیکه ناجوانمردانه بحقوق حقه ملت تاختند و سواستفاده کردندوبه بیت المال تجاوز نمودندومملکت را به این روزدرآوردندیکی ازخواسته‌های ملت است.

جناب آقای دکترشاپوربختیار مردم میخواهندهرچه زودترشاهدمجازات این دسته ازعاملین فسادباشندلذااقدام عاجل وفوری دولت جنابعالی برای باورمردم از عواملی است که بقای دولت آن جناب راتحکین می‌بخشد.

۵- ملت ایران مسلمان ومذهب رسمی آن شیعه اثنی عشریه است وبهمین مناسبت تعظیم شعائردینی واجرای مقررات اسلامی درسایه توجهات وتشریک مساعی جامعه محترم روحانیت موردعلاقه تمام مردم ایران است بدیهی است اقلیت‌های مذهبی بحکم تعالیم عالیه اسلامی وبه اعتبارقانون اساسی همواره محترم بوده وخواهندبود بنابراین ازاینکه عزم جزم کرده‌اید تادوباره استفاده از راهنماییهای روحانیون عظام درراه اجرای مقررات اسلامی گام بردارید بسیارپسندیده است وبدانیدکه درکنف عنایات ائمه اطهاروبمددقرآن انشاالله موفق ومویدخواهیدبود. جناب آقای بختیار آنچه ازبیانات ومصاحبه مطبوعاتی جنابعالی استنباط شد نویدبخش وآینده ساز تلقی گردید اماانچه لازم است موردعنایت قرارگیرد وبنده به سهم خودلازم میدانم یادآورشوم بشرح زیر اعلام می‌گردد.
۱- صنعت نوپای ایران ازوضع فعلی بایدبکلی خارج شودزیراپیشرفتهای صنعتی برپایه مونتاژاستقراریافته است که بهیچوجه نمی‌تواندمارابیک کشورصنعتی مبدل سازدبنابراین ازجمله کارهای مهم دولت شماتعیین وتکلیف نحوه صنعتی شدن کشوراست.
۲- اصلاح قانون کارازطریق تجدیدنظرکلی واصولی درقوانین کاروتامین اجتماعی بنحویکه بحق بتواندکارگرزحمتکش ایرانی راقرین رفاه وآسایش سازدوهویت وشخصیت کارگررادرجامعه شاخص ومحترم نگاه دارد ورابطه کارگر وکارفرمابرپایه حسن تفاهم وعلاقه قبلی وافزایش تولید تضمین کند.
۳- عطف توجه عاجل به کارکشاورزی که خودصادرات موادغذایی وروغن داشت وامروزنیازمنداستفاده ازتمام مواد تولیدی وغذایی کرده است.
اصلاح فوری قوانین مربوط به زراعت وآبیاری و لغومقررات دست وپاگیربنحوی که بازراعت شکوفا ودست یابی به آب کافی خودکفایی باشیم ودرحقیقت عملاکشت وصنعت مفهوم واقعی داشته باشد.
۴- دولت جنابعالی باید بصورتی تلاش کند که ناباوریهاازمیان برود مردم به اینده امیدوارباشند ازادی عقیده و بیان وقلم درحدی که نظام کشوررا بهم نریزد دردسترس استفاده مردم باشد ازانتقادهای سازنده نهراسید وبخواسته‌های مردم توجه شودروابط دولتیان بامردم وبرخوردمردم بادولتیان برپایه صداقت وامانت ولازم ملزوم مقررگردد وعده‌های انچه عملی است به مردم بدهندزیرا ناباوریهابراثرگفتن‌ها وانجام ندادنها پیداشده ومردم رابکلی روبرو بادولتیان قرارداده وحال انکه بایددولت درکنار مردم ومردم درکنار دولت باشندهرکس به اداره‌ای مراجعه میکندچون انقدر باقیافه‌های گرفتار وابروهای درهم فرورفته مواجه شده که رغبت نمی‌کند برودوخودرابرای مبارزه حاضرمیکند.

لذا جنابان وزیران کابینه جنابعالی بایدتذکرات لازم رابهمکاران خودبدهندخلاصه مردم بعدازچندماه تلاش انتظار دارنداکنون که نقطه عطف هاروشن تنگناهامشخص خواسته هامسلم شده وبایک دولت صادق روبروهستند ضمنا باید دربرنامه‌های رادیوتلویزیون انچنان تجدیدنظرشودکه مردم باورکنند این دستگاه منعکس کننده حقایق وواقعیات است زبان فارسی رابجان ودل دوست داشته باشند وحفظ انرا وظیفه خودبدانندنه اینکه هرکس هرلغتی که دلخواه اواست استعمال کندومردم عصبانی شوند. چراکه این وسیله باید تاحدی درارامش فکری وروحی مردم موثرباشد ومردم بارغبت به شنیدن ودیدن برنامه‌های رادیوتلویزیون گوش فرادهندوچشم بدوزند نه اینکه هروقت کسی خواست پیچ رادیورابازکندیاکلید تلویزیون رابگشایدحاضرین اورا موردحمله قراردهندونگذارند آندورابازنماید.

جناب آقای دکتربختیار بنده که بعنوان موافق بابرنامه دولت شماصحبت کردم خداراشاهدمیگیرم که براساس وطن خواهی وایران دوستی برخودفرض دانستم که ازاندیشه هاوبرنامه دولت جنابعالی که پیش بینی میشودبنفع مملکت پیاده خواهدشد پشتیبانی کنم ودراین لحظات حساس ازهمه ملت ایران بخواهم که باکسانیکه کمرخدمت محکم بسته ومیخواهندایران رادرموضع خودوبمددقانون اساسی وبارژیم پارلمانی سلطنتی حفظ کنند همکاری وتشریک مساعی وپشتیبانی کنندباشدکه هرچه زودترناآرامیهامبدل به آرامش وناباوریهابه باورصحیح ونومیدیهابه امیدمبدل گرددمظاهربقای ملک وملت باشکوفایی هرچه بیشتردرکنارپرچم سه رنگ ایران که درحال احتزازاست نویدبخش آینده‌ای متضمن مصالح ملی می‌باشد.

جناب آقای نخست وزیردرمقدمه برنامه دولت خودتان اشاره وبه لحظات حساس کشورویک توطئه بین المللی عظیم برای تضعیف وخدای ناخواسته تجاوزبموجودیت وحاکمیت ایران گردیده وطنخواهان باایمان همه نگرانند وبنده درموافقت بادولت جنابعالی وبرنامه تقدیمی به مجلس نیزتحت فشاراین نگرانیهاخواستارآنم که هرچه زودتر بارفع نگرانی درجمیع جهات تلاش کنیدوبی شک ملت نجیب وحقشناس ایران بامشاهده آثارتلاش‌های سازنده جنابعالی صادقانه دولت شماراپشتیبانی وحمایت خواهندکرد. ازاینکه قانون اساسی رامحترم واجرای روح وکلام وفریضه آن رابعنوان پیوندناگسستنی بامذهب اسلام اعلام کردید موجب مزید تشکروامیدواری است زیراملت ایران پای بند این دین مبین اسلام وکتاب آسمانی وقرآن مجیدودلبسته قانون اساسی که خونهای پاک شهیدان مشروطیت ایران پشتوانه آن است بوده ومیباشدشماباکوهی ازمشکلات روبروهستید وبطورقطع با آگاهی ازمشکلات موجودآماده قبول مسئولیت شده ایدچون نسبت به موارد ۱و۲و۳و۴و۵ مندرج دررئوس برنامه‌های فوری دولت جنابعالی قبلاهم کم وبیش بحث شده وموردتوجه وقبول است موجب اتلاف وقت نمی‌شوم ودرموردبند۶و۷ بهنگام تقدیم لوایح مربوطه عقائدخودراتشریح خواهم کرد.

درباره بند۸ موضوع لغوتدریجی حکومت نظامی امیدوارم تمام طبقات وبخصوص روحانیون گرانقدردررعایت نظم وتامین آرامش وآسایش بیش ازپیش رشدفکری خودرابروزوظهوردهند.

درباره بند ۹و۱۰ برنامه مطروحه موضوع شهداوپرداخت غرامت به انهانیزدرموقع طرح لایحه تقدیمی دولت انجناب درمجلس اظهارنظرخواهدشد.

اماچون ادامه اعتصابات زندگی روزمره رافلج اقتصادکشوررامتخل تولیدات راحداقل کاهش بیکاری رادرحداعلای افزایش نشان میدهداخذتصمیم واتخاذتدابیرفوری وعملی باهمکاری تمام طبقات بخصوص جلب عنایات مراجع تقلید کمال ضرورت راداردواعتصاب کنندگان گرامی توجه داشته باشند که سرانجام این نابسامانی وبهم ریختگی چه خساراتی رامتضمن خواهدداشت وبهمین مناسبت اینک که ندای انقلاب واقعی ملت بسمع جهانیان رسیددیگر باقیماندن درحال اعتصاب نه تنهاموثردراصل اهداف ملی نیست بلکه ازمسیرواقعی وحقیقی ومعنوی منحرف خواهد ساخت مساعدشدن زمینه برای اجرای مواد ۱۲و۱۳و۱۴ بستگی تام وتمام به پایان یافتن اعتصابات داردوموردنهایت ضرورت می‌باشد وخودنمایانگر تاییدولزوم خاتمه دادن باعتصابات است امیدواریم توفیق حاصل فرمایند واعتصابیون بخاطر بقای ایران وشکوفایی اقتصادوآسایش مردم بندای جنابعالی جواب مثبت بدهندوآیات عظام وبخصوص مراجع تقلیددراین باره بهمه هشداردهندوهرچه زودترشاهدوضع عادی وپیشرفت اموروترمیم خرابیها بکارافتادن چرخهای تولید کشوروبهبود وضع اقتصادی باشیم هیچکس نیست که نخواهدانتخابات ازسطح روستا تامجلسین (انجمن ده ـ انجمن شهر ـبخش ـو شهرستان ـاستان ومجلسین) درمحیطی آزاد وباتمایل و آرای مردم انجام پذیرد بنظربنده که شایدموردقبول بسیاری ازعلاقمندان باشدتوفیق دراین باره مستلزم عادی شدن وضع مملکت درکلیه جهات بالاخص وجود امنیت است تاهمه بتوانندآزادانه بیایند وبحث کنندوجلب توجه کنندواحزاب قانونی موجودیااحزابی که درچهارچوب قانون اساسی تشکیل خواهدشدتوانایی تبلیغ برنامه‌های خودراداشته باشندودرحقیقت بعدازاجرای برنامه‌های خودراداشته باشندودرحقیقت بعدازاجرای ماده ۱۷ که درآن باایجاد امنیت اجتماعی در پناه قانون اشاره کرده ایدعمل برنامه ریزی برای یک انتخابات آزادمیسرومقدورخواهدبود.

درموردسیاست خارجی دولت ملاحظه شداساس سیاست خارجی رابرپایه شناخت صحیح واقعیات داخلی وخارجی برمحورصداقت وصراحت درروابط بین المللی بنحوی که متضمن حقوق ومنافع ملت ایران وتمامیت ارضی وحدت حاکمیت وامنیت ملی استوارداشته که موردتاییداست. تقویت وتوسعه روابط سیاسی و اقتصادی وفرهنگی باکشورهای اسلامی بسیارارزنده است چراکه مسلمانان جهان می‌توانندنیروی شکست ناپذیری بوجودآورند که درجهان پهناورمایه پایداری وجاویدانی است هم چنانکه حفظ وتوسعه روابط باکلیه دول جهان بخصوص همسایگان براساس احترام متقابل وعدم مداخله دراموریکدیگروهمزیستی مسالمت آمیزاستقرارداده‌اید. امامطلبی که بنظرمیرسدتوسعه روابط ایران باکشورهایی که وجودمشترک وبستگی‌های ملت ایران باملل درحال رشد داردمی باشد که پیشرفت دراین راه انسانی ومردمی باتوجه به سوابق تمدن درخشان ملت ایران وهمکاری وهمفکری ونوع پروری که صفت شاخص ملی ما شناخته شده وموجب افتخاروسربلندی است تلاش وکوشش ایران درجهت رفع تشنجات بین المللی باتوجه به پیشرفت برنامه‌ها وتوسعه اقتصادی واجتماعی که مالاتحقق آرمانهای ملت ایران بستگی به آن دارد درپناه صلح وآرامش درروابط بین المللی بسیار بجا و مورد تایید است.

پشتیبانی بدون قیدوشرط ازاصول منشورملل متحدواعلامیه جهانی حقوق بشروتلاش درتحقق خواسته‌های مشروع مللی که برای رهایی ازقیداستعمارتلاش می‌کنند واقدامات جدی درزمینه رفع تبعیض نژادی وبطورکلی درموارد ۵و۶و۷ فصل سیاست خارجی روشنگرراهی است که دولت آنجناب انتخاب کرده وموردتاییداست وتوفیق دولت را درتهیه لوایح لازم برای تکیل سازمان دیپلماسی وتکمیل اساسنامه قانونی وتقدیم آن به مجلسین خواستارم درسیاست داخلی دولت جنابعالی که تامین آزادی فردی واجتماعی وآزادی عقیده وبیان وآزادی قلم درچهارچوب قانون اساسی واعاده حیثیت قوه قضایی وتامین استقلال ان وعدم دخالت دولت درکارتجارت وامورصنعت مگردرموارد مندرج درمتن برنامه وتجدیدسازمان استانداریهامناسب با برنامه‌های منظورواجرای برنامه ریزی درجهت خودکفایی کشاورزی ودامپروری ومبارزه شدیدباتورم ازخواسته‌های ملت ایران است که توفیق دولت شمارا خواستارم دراینکه ترکیب سازمانهاهرچه باختصاردرخدمت مردم باشد بسهولت لازم مشهوداست ودرجهت استقلال دانشگاههاانحلال وزرات علوم وآموزش عالی ازجمله تصمیمات پسندیده ومعقول است وتجدیدنظر در تشکیلات سازمان برنامه وبودجه نیز نهایت ضرورت رادارد جناب آقای دکتربختیار برنامه دولت شماتقدیمی به مجلس شورایملی متضمن نکات بدیع وتازه‌ای است که دررهگذرخواسته‌های مردم و عصاره انچه درمبارزه با فساد وتعقیب فاسدان موردتوجه مردم است می‌تواندامیدبخش باشدوازاینکه میخواهیدضابطه جای رابطه را اشغال کندوهمیشه ازجمله خواسته‌های طبقات مختلف مردم بشمارمیرود اطمینان داشته باشید بعدازاین همه تلاش ومبارزه چنانچه توفیق اجرای برنامه تقدیمی را حاصل فرمایید بسیاری ازمشکلات ومعضلات حل وفصل خواهدشد.

رئیس ـ آقای قائمی بفرمایید.

قائمی ـ بنام خداوندقهارمنتقم آغازسخن می‌کنم خدای راصفات بسیاراست شایدباقتضای باصفتی که عرض کردم نام خدارا برزبان آوردم چون کردند برسرزمین ایران برمردم پاک سرشت میهن ما آنچه راکه سزاوار نبودومی بایست دربرابرخداوندودربرابرتاریخ انتقام پس بدهندازاینجهت بنام خداوندمنتقم آغازسخن می‌کنم جناب بختیاردولت شمادرشرایط بسیاردشواری بمیدان آمده است وضعی بس مشکل داریم اماوضع من و گروه دیگری ازهمکاران که درسالهای گذشته این مجلس موضع اعتراض موضع انتقاد (یکی ازنمایندگان ـنه ازاول) ازهمان اول ازهمان روز نخست درموضع حق کویی بودیم (همهمه نمایندگان) قضاوت باملت وباتاریخ است که قضاوت خواهدکرد. خوشبختانه صورت مذاکرات مجلس شورایملی هم سندی است که وجوددارد.

توکلی ـ مگرشما به آقای هویدارای ندادید؟

قائمی ـ به همان آقای هویدا آنچه بایدبگویم در بودجه سال ۵۵ گفتم افسوس می‌خورم که چرابعضی ازدوستان بجای ۱۸۰ درجه ۳۰۰ درجه تغییرجهت داده‌اند بهرترتیب من خواستم برای شماروشن کنم. که وضع هم چون منی هم چندان ساده نیست. شماآقای بختیاردولت خودرا حاصل انقلاب وجنبش عظیم ملت اعلام کرده‌اید. امااعتقادمن این است که ملت ایران بپانخاست انقلاب نکرد ایثاردردادن خون عزیزان نکردتادولت شمامصدرکارشود وکرسی صدارت تقدیم شماشود. انقلاب وجنبش ملت ایران پیام دادپیامهادادمن هرچه دربرنامه شما بررسی کردم انعکاسی ازپیامهای گوناگون جنبش وانقلاب ایران رانمی بینم اجازه بدهیدعرض کنم پس چطورشمابوجودآمده انقلاب ملت ایران هستید ؟ایکاش چنین می‌بودید که این آرزوی من بود ایکاش چنین بود.

پوربردباری ـ بازهم مخالفت می‌کردید (خنده نمایندگان).

قائمی ـ بله بازهم اگرقدمی بناسزامیرفت مخالفت می‌کردم شمامیبایست برپایگاههای ملی برپایگاههای انقلابی ملت ایران همچنان تکیه میداشتیدتااین سخن درست درآید. امامگرجبهه ملی ایران اعلام نکرده است که شماازگروه جبهه ملی اخراج هستید؟

مهیندخت صنیع ـجبهه ملی فقط بیست نفرهستند.

قائمی ـ مگرحزب ایران که شماازارکان ان بودید عضویت شمارامنتقی اعلام نکرده است ؟

(چندنفرازنمایندگان ـ خیر)

رفعتی ـ اشتباه قلمی بوده است.

اجاق ـ بگذارید حرفشان رابزنند.

قائمی ـ مگرازموقع عالی انقلاب وجنبش ملت ایران اعلام نشده است که موضع شماقانونی نیست وشمامطرود هستید چطورباچنین شرایط اعلام می‌فرمایید که شماحاصل انقلاب وجنبش ملت ایران هستیدشمادریکی ازمصاحبه هایتان فرموده بودیدکه این موضع عالی یعنی حضرت آیت الله العظمی خمینی نسبت به سایردولتها نیز چنین بوده‌اند. آیااین جهات توجیه کننده ادعای شماست تقاضادارم هنگام پاسخ باین سئوال هم جواب بفرمایید. دوستان دربرهه‌ای اززمانیم که بیداری وهشیاری بسیارلازمست سرنوشت ملت کهنسال ایران مطرح است ایران باید بماندومیماند (انشاالله) ملت ایران از قومیت ازتاریخ ازسرزمین وازحیثیت ملی وتاریخی خویش با جان ودل همچنان که درطول قرون واعصار پاسداری کرده پاسداری می‌کند چرا ؟چراوقتی درقبال جنبش عظیم ملت که بخاطر محو آثاراستعماراستثماراستبدادظهور و بروز کرده است مردم را می ترسانید می گویندکودتامیشودچه کسی کودتاکند؟

یکی ازنمایندگان ـ کسی نگفته است.

قائمی ـ ارتش ایران فرزندان همین ملت است جان ودل افرادارتش باجان ودل هرایرانی عجین ودرهم آمیخته است چطورفرزندان ایران که درلباس سربازی هستنددرقبال حق وسخن حق طلبی دربرابرقیام وجنبش ملی که محو استبداد استعمارواستثمار رامی خواهد برملت بربرادران وخواهران خویش خنجرمیزند؟

پوربردباری ـ ارتش وظیفه دارد.

قائمی ـ اگردیدیم که حوادث دردناک وخونین درگیروداردقیام ومبارزه ملت ایران بروزکرد و احیانا تنی چند آن چنان که می بایدعظمت مسئله را درک نکردند و خون عزیزان مارابی گناه برپهنه ایران زمین ریختند این حکم کلی نیست ولی براین مبنا واین ضابطه نمیشودبرارتش خدای نکرده تاخت نه تنهانمی شودتاخت بلکه بایدازاین برادران خواست که مسلماپذیراهستند که شمادرصف مقدم مبارزه ضداستعماری ملت ایران می‌باید قرارداشته باشید ومسلماچنین خواهدبودکه حتی یک وجب ازخاک سرزمین مقدس مامورد تجزیه قرارگیرد.

محسن اجاق ـ بدیهی است.

قائمی - پس ازاین جهت ملت ایران هراسی بدل راه نخواهدداد. باری شماجناب بختیار درجبهه ملی ایران سخن‌های راسخ بسیارگفته‌اید ایکاش شرایط آنچنان بودکه شمابایاران سابق هم عهدی وهم پیمنی خودرانگه می‌داشتید وامروزان چنان تزلزلی که درپایگاه اجتماعی شمابوجودآمده است بوجودنمیآمدتامن نیزمی‌توانستم درمسیری دیگر سخن گویم اماافسوس سرمایه واعتبار بسیارگرانی پشت سرداشتید حاصل سالهامبارزه. گرچه این رابگویم که چههر جنابعالی بعنوان یک مبارزاستقلال طلب در جنب وکنار رجال سیاسی ملی از ۱۰-۱۲ سال پیش برای من آشنا شده است گرچه یاران سابق شماراازسال ۱۳۲۹ که دانشجوی دانشکده حقوق بودم وتنی چنداز دوستان عزیز که هم اکنون این جادرخدمتشان هستم ودران جاهم ازمحضرشان استفاده می‌کردم درکنارنهضت ضداستعماری ملت ایران که به رهبری آن کس شمامیراثش را گرامی می‌دارید وهنوززیرعکسش سخن می گویید تااعتبار گذشته رایادآور کنید دران روزگار که مبارزه ضد استعماری ملت ایران به اوج عظمت رسیده بودمن دانشجوی آن روزگاردرکنارصف شمادرکنارصف جبهه ملی آن روزگارمبارزبودم.

یکی ازنمایندگان ـ بعداچی ؟ بعدازان چه کردید؟

قائمی ـ بنابراین خوب می‌شناسم چهره‌های ملی ضدی استعماررا. بدیهی است این راامروزبرای شماگناه نمی دانم که اگرشما مدت زمانی بعدازان تاریخ به نهضت ضداستعماری پیوسته بودید.

رحیمی لاریجانی ـ من شاهدعینی ان وقایعم و۲۰ سال سابقه شمارامیدانم. سال ۳۲ شماکجابودید ؟معذرت می‌خواهم که این هارامیگویم.

قائمی ـ اگران شرایطی راکه قبل ازجدایی ازیارداشتیداکنون هم می داشتیدامروزچون من بسیاربودند کسانی که باجان ودل شماراتاییدمیکردند.

رحیمی لاریجانی ـ هنوزهم عده‌ای وطن پرست هستند. من شاهدعینی تاریخ ایران بودم همه اش ادعامی کنند.

رئیس ـ اجازه بدهید صحبتشان رابکنند.

قائمی ـ بسیارشنیدیم اجازه بدهیدکمی هم بگوییم. باری شماسخن ازاطرافیان می‌کنید دریکی ازمصاحبه‌ها که من ازقیاس مع الفارق اش می‌گذرم گفتیداماگرداگردخودمان را نیزحق بودنگاه می‌گردید. انتظارازدولتی که دراین شرایط درشرایط بحرانی درشرایطی که شماخودتان آنرابسیاروبسیارخطرناک می دانید قبول مسئولیت کردیدانتظار بود که چهره‌های بسیارقوی با تجربه کسانیکه بتوانند اینکاربزرگ واین بارسنگین را بدوش بگیرند درکنارداشته باشید. من انچه دیدم وانچه راکه بررسی کردم جزجناب آقای صادق وزیری که یکی ازچهره‌های با تقوای ایران هستندوجزآقای میرفندرسکی که تبحر و تخصص در کار دیپلماسی دارند.

عباس میرزایی ـ شماهمه رانمی شناسید.

قائمی ـ ووزیرجنگ که نظامی است ومعروف به پاکدامنی من توانی رادردولت شمانمی بینم باکدام قدرت وتوان بمیدان آمده‌اید؟

چندنفرازنمایندگان ـ بقیه راشمانمی شناسید.

قائمی ـ آقایان اجازه بدهید حالاهمه راعرض می‌کنم مگرجناب آقای عباسقلی بختیاروزیرصنایع ومعادن شمامعاون آقایان عالیخانی وهوشنگ انصاری نبودند ؟مگرتراست‌های صنعتی درفسادوتباهی سالهای اخیر کم تاثیر داشته‌اند؟ (آفرین) مگرسرمایه ملی مابجهت این تراست سازهانرفته است ؟مگرروز مصاف وطنشان راپیش پیش نفرستاده‌اند این چمدان وطنی‌ها این اسکناس وطنی هاکجاهستند؟ اینهاهمان‌ها بودندکه دراین سرزمین ملت ایران راغارت کردند هرکس ودرهرموضعی که بااین بی وطن هاهمکاری کرده است لااقل دراین شرایط نبایدنقش داشته باشد مگرآقای سیروس آموزگارمجله تلاش رااداره نمی‌کردند ؟مگرمجله تلاش راانتشارنمی دادند؟

یکی ازنمایندگان ـ ایشان شخص دانشمندی هستند.

قائمی ـ من به دانش شان تعظیم می‌کنم.

یکی ازنمایندگان ـ بوزارتشان هم تعظیم کنید.

قائمی ـ بمن بگویید حرکت مجله تلاش درکدام زمینه هابوده است ؟آیامنطبق است با خواست ملت ایران درشرایط حاضر؟

شریعت ـ حرکت شماهم درسه سال قبل همین بود.

قائمی ـ جواب شماراقبلادادم البته نه دراین دولت بلکه هنگامیکه دردولت شریف امامی سخن می‌گفتم وهمچنین زمانیکه درمخالفت باکفایت مذاکرات دردولت ارتشبدازهاری صحبت می‌کردم اینجاجواب این چنین حرف هارا عرض کردم.

رحیمی لاریجانی ـ شمابامعاون آقای دکترآموزگاررفیق بودید من شمارامی شناسم شماهم هم مرامی شناسید چرادرزمان آموزگارنگفتید ؟روزیکه من گفتم اطاق اصناف بایدمنحل شود تو کجا بودی؟

قائمی ـ اجازه بدهید صحبتم رابکنم.

رئیس ـ آقای رحیمی بشما تذکر میدهم که دیگر شعار ندهید.

قائمی ـ به اعتقادخودتان شمامی‌توانیداین بارسنگین رابه منزل برسانید. بازبگویم درحساس ترین شرایط تاریخی میهن که شمابقول خودتان شجاعت جسارت شهامت بخرج داده‌اید ونخواسته‌اید که به تعبیرخودتان نیک نامی‌ها را بعدازصدوبیست سال بگورببرید آیاباید با کابینه‌ای دست وپاشکسته وناقص به مجلس بیایید ؟وزاری راه ونیرو وبازرگانی شماکجاهستند؟

باری هرکس بخواهدیانخواهد جنبش مقدس ایران طریق خودرا تاانتهاطی خواهدکرد (صحیح است) جنبش ملت ایران پیام‌های اصیل خودرا تا تحقق نبخشدآرام نخواهدنشست ماهیت ضداستعماری جنبش می‌بایست بخواست خداوبیاری وحرکت ملت به نتیجه قطعی برسد وبرای همیشه نفوذودخالت ونقش استعمارگردرمیهن ما درجامعه ایران زمین تمام بشوددرجرایدازقول خبرگزاریهامی شنویم می گویندکه درماورای بحاردرگوشه وکناردیگران برای ماتصمیم میگیرنداینرادرخبرگزاریهامیشنویم ودرجرایدخودمان هم می‌خوانیم جنبش ملت ایران میخواهدتصمیم گیرنده درسرنوشت ملت باشدولاغیر. بنابراین توجه داشته باشیدکه درچه شرایطی درچه لحظاتی درقبال چه خواستهایی قبول مسئولیت کرده ایدایا بااین توان ونیروکه من الکن اشارت مختصری نسبت به زوایاوقسمت‌هایی ازان کردم می‌توانیدکاری ازپیش ببرید ؟آیادرخودتان این توان ونیروراسراغ دارید ؟من که سراغ ندارم بدین جهت بعلت سراغ نداشتن این توانایی وقدرت بنام مخالفت دراینجاسخن می‌گویم ورای کبودهم به دولت شماخواهم داد. اماایاشمابراستی درپاسخ عرایض من این راتوجه می‌فرمایید واین توان را درخودتان ودردولت خودمی بینید ؟اگرمی بینید برای شماآرزوی توفیق می‌کنم.

جلالیان ـ شمادرشخص دیگری این توان راسراغ دارید.

آصف ـ درخودشان.

قائمی ـ من داوطلب هیچگونه کاردولتی نیستم باری بهتراست که درجزیئات برنامه دولت شماواردنشوم چون من درکلیت ازنظروجودی وموضوعیت برای این جمع وهیات متاسفانه توان کافی نمی‌توانم پیداکنم وبدان معتقدوایمان داشته باشم ازاینجهت وازاین زاویه درمخالفت بادولت شماصحبت می‌کنم بنابراین زیادواردفرازهاوقسمت‌های مختلف برنامه شماشدن شایدضرورتی نداشته باشدمن اگرباشمارابطه دوستی می‌داشتم باورکنید دران هنگام که این تصمیم رامی گرفتیدکه یاران گذشته رااعتبارسیاسی چندین ساله را همه وهمه را برای گرفتن عنوان صدارت کنار بگذاریدعرض می‌کردم :ورنه کارصعب است مباداکه خطایی بکنی.

توکلی ـ ایشان برای نجات مملکت دراین لحظات شهامت بخرج داده‌اند.

قائمی ـ امامتاسفم که اینچنین افتخاری راهم نداشتم واین توفیق را پیدانکردم. من سخنم راکوتاه می‌کنم (احسنت) ونتیجه می‌گیرم وامیدوارم باشد که باقبول وپذیرش جنبش ملت ایران دولتی بتواندمشکلات میهن مارابا حفظ تمامیت ارضی وباوحدت ملی باحفظ قومیت‌ها با حفظ میراث تاریخی پاسداری کندواین راباید بگویم که تهدید به کودتاخطاست توهم تجزیه صحیح نیست ملت ایران قرنهاتوان وقدرت خودرا درحفظ تمامیت تمامیت به تمام معنی ارضی فرهنگی ومعنوی برای نگهداری ازتاریخ کهن خویش باثبات رسانیده است وامروزهم شایستگی بیشتری پیداکرده است وچیزی کمترنشده است. بنابراین ازاینجهت هم جنبش ملت ایران وحشتی به دل راه نمی‌دهد. سرفرازمفتخر وپیروزومباهی به پیش خواهدرفت وموفق خواهدشد (صحیح است. احسنت) امیداست که کوچکترین عارضه‌ای که مسائل ملی ومیهنی ماراخدشه دارکنددراین راه بچشم نخورداجازه بدهید صادقانه وصمیمانه عرض کنم انچه که گفته‌ام از اعماق دل گفته‌ام هرکه را باور باشد یا نباشد ازنظرمن ناچیزتاثیری ندارد.

جلالیان ـ ماکه باورنکردیم.

قائمی ـ ولی این رامی گویم ومی گذرم برخلاف بسیاری :آیت ازکسی نپذیرفته‌ام ـآنچه دلم گفت بگوگفته‌ام عرض دیگری ندارم متشکرم (احسنت).

رئیس ـ آقای هرزندی بفرمایید.

مهندس حسن هرزندی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ـ قل الهکم مالک الملک. توتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعزمن تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر.

قبل ازآغازسخن وبحث درماهیت دولت جناب آقای دکتربختیارناچارم مانندهمه انسانهای پاک سرشت ومسلمان ووطن پرست ازوقایع بسیار تاثرانگیزوفجایع دردناک راکه ازدیماه گذشته دراکثرنقاط ایران اتفاق میافتدومرتبانیز ادامه داردشدیدابرازتاسف کنم (باقلبی آکنده ازتالم وتاثر فجایع وحشتناک وکشتارهای دسته جمعی که نمونه‌های ان وقایع اخیرمشهدوقزوین وکرمانشاه وتبریزوسایر شهرهای ایران می‌باشید به عموم ایرانیان بالخصوص جامعه روحانیت وخانواده‌های داغدیده تسلیت عرض نمایم) وبروان پاک شهیدان راه آزادی وحقیقت واستقلال ملک وملت درودبفرستم وازخداوندقادرومتعال به خانواده‌هایی که عزیزان خودراازدست داده‌اند صبروشکیبایی آرزودارم (دررهگذروصول به مقصودازخداونددانا وتوانامددمی طلبم که قوه بیانم مرادرطرح مطالب آن چنان یاری کندکه ازمسیرحق وصراط مستقیم منحرف نشوم ویارای آنراداشته باشم تاانچه دردل دارم بیان کنم وزبانم گویاوتشریح مسائل رساباشد).

بیش ازیکسال است که کشورمابدل به صحنه نبرددائمی وخستگی ناپذیرملتی ستمدیده ازجان گذشته وفداکارشده است این جنبش پرتوان که دولت ودشمن رابه حیرت انداخته وجهانیان را به تحسین واعجاب واداشته است ازاعماق فرهنگ تاریخ هویت وایمان این ملت کهنسال ومسلمان برهبری آیات عظام ومراجع تقلید سرچشمه می‌گیرد موج فزاینده این حرکت وقیام ملی بدنبال ۲۵ سال فسادوخیانت وجنایت وخفقان واختناق سراسرمیهن مارا فراگرفته است. امروزهیچ شهروروستای دورافتاده‌ای دراین مملکت نیست که ازشرکت دراین قیام عمومی بدورمانده باشد امروزهیچ بخشی اززندگی وسیاست اجتماعی ومبانی فکری این جامعه نیست که دستخوش تحول وتغییرنشده باشد. سراسرکشوریکپارچه قیام است وتحرک. چرخ وحشتناک کشتاردسته جمعی که دولتهای وقت علیه مردم براه انداختندبدون وقفه به جنایات خودادامه داددراکثرنقاط کشورتاانجاکه توانستند مردم بیگناه راکشتند باسلاحهایی که برای میدانهای جنگ تهیه وبه پول این ملت محروم خریداری شده انددست به قتل عام مردم بیگناه زدندولی علیرغم همه این کشتارهامقاومت ومبارزه مردم همچنان ادامه دارد وبه پیش می‌رود.

تمام چرخهای اقتصادی واجتماعی واداری کشورازکارافتاده است. اراده توانای قیام واعتصاب ملت دولتهای بی ملت رابزانودرآورده است. حس تعاون همبستگی که درفرهنگ مذهبی وملی ماریشه عمیق داردموجب شده تاباوجوداینهمه اعتصابات مردم دربرابرتوطئه دشمن درجهت فرسایش انان مقاومت کننداوضاعی که امروزدرایران بوجودامده چهارعلت اصلی وچندعلت فرعی دارد. علت اول ظلم وستم وفجایع هیئت حاکمه وفساد دستگاه اداری کشوردوم تحقیرمراجع تقلیدوآیات عظام سوم پول فراوان وناگهانی است که ازفروش تنهاثروت ملی نفت نصیب ایران شد. علت دیگرشایداصرارحکومتی آمریکابودکه حکومت ایران حقوق بشری واعلامیه حقوق بشررادرایران رعایت نمایند. خیانت (سیاست رجال آزادی) ماکیاول درپنج قرن پیش گفته است مملکت را بیکی ازدوصورت می‌توان اداره کرد.

۱- بدست مردم متحصن ومتحرم که البته این طبقه چنانچه پادشاه دستوری بدهدکه خلاف مصلحت مملکت باشداطاعت نخواهندکردولی اگربرای کشوریاپادشاه حادثه‌ای پیش آیدمی‌توانندبرای کمک به انهاعامل موثری باشند ومی گوید نمونه این طرزحکومت درفرانسه است.
۲- بدست مردم بی شخصیت که زمام امورمملکت رادردست گرفته‌اند البته این چنین مردمی هردستوری رااطاعت میکنندولی اگربرای کشوریاشاه خطری پیش آیدبدیهی است که ازاین غلامان کاری ساخته نیست وصریحانوشته است که نمونه این طرزمملکت داری درایران است.

شهریور۱۳۲۰ که هجوم شروع فروغی ازبستر بیماری برخاست ونخست وزیرشد روزهای تیره وتاریکی بودقصد اشغال درمیان بود ودندان تیزطمع استعمارگران که داشت درپناه سرنیزه سربازان که وطن مارادر اشغال داشتندبرق می‌زد دران روزهای تعیین کننده براستی کسی نمی‌دانست که فرداچه خواهدشدوایاکشوری به نام ایران باهمان تمامیت جغرافیاییش برنقشه باقی خواهدماند یاخیر ؟دراین موقع حساس بودکه فروغی راازبستربیماری به مسند نخست وزیری فراخواندند. این قبول مسئولیت درحقیقت خواسته ملتی بودکه دریک شرایط حساس فرزندی از فرزندان خودرابخدمت فرامیخواند وفروغی آمدودرآن اوج هیاهووجنجالهاوتهمت‌ها وآشفتگی‌ها کمرهمت و خدمت بست تاکه موج حادثه راازسربگذراند ویادرسالهای تیره وتاریک واندوهبار پس ازجنگ بین المللی اول مستوفی الممالک‌ها وموتمن الملک‌ها ومشیرالدوله‌ها بودندکه شجاعت ومتانت ووزن ووقر خودرابرسرنجات ایران بگذارند.

براستی امروز درمتن سیاست مملکت چه کسی را سراغ داریم که بمیدان مبارزه بیایدوقبول مسئولیت کند براستی اگر جامعه روحانیت وجودنمی داشت که بعنوان مرجع وپناهگاه مردم ستمدیده به مبارزه برخیزد آیارجل ورجال سیاسی باقی گذارند ویاگذاشتندبوجودآید که امروزترجمان خواست وهدف مردم باشد.

مسلم است که جامعه روحانیت بادرک کامل موقعیت تاریخی کشورسهم بزرگ خودرادرحصول به هدفهای این مبارزه که شاهدآن هستیم ایفاکرده و خواهدکرد. امامگرنه اینست که روحانیت پیوسته مبراازقبول سمت‌های دولتی ودولتمردی است ومگرنه این است که چرخهای اداره مملکت بایددردست رجالی باشدکه درگیرودارحوادث تجربه اندوخته‌اند ودل وایمانشان درگروسرافرازی ملی باشد.

آیابراستی درطول این دودهه گذاشتند که کسی چهره کندوآیاگذاشتندکه ذخیره‌ای ازدولتمردان معتقدبوجوداید وآیاگذاشتندکه رابطه سالم ومبتنی براعتقادوایمان بین مردم وشخصیت‌ها بوجوداید آیا غیرازاین است که ماموران ویرانگری ایران بهیچ چیزرحم نکردند حتی بفردای کشورکه احتیاج داشت وامروزمی بینیم که احتیاج دارد که معمری ازعذلتگاه خودبیرون بیاید وبرای سامان بخشیدن به شیرازه درهم پاشیده دامن همت بکمربزند. مسلم است که جنبشی که امروزشاهدآن هستیم ازمتن خودفرزندان برومندبیشماری راتربیت خواهدکرد که باخصلت دگرگونی وتحول اشناهستندومسلم است که ملت بزرگی مثل ملت ماکه یکی ازافتخاراتش پروراندن چهره‌های پرفروغ است عقیم نمانده ونمی ماندهمچنانکه به سیاست غارت ملی پایان می‌دهد به سیاست (رجال زدایی) نیزپایان خواهدداد. آیابراستی احساس نمیشودکه درمتن دنیای سیاسی ماجای سیاست مردان وطن پرست وشجاع وآگاه خالی باشدوآیا احساس نمی کنیدکه شجاعتها ازازدل وجان کسانی که بعنوان رجالشان می‌شناسیم رخت بربسته است آیااحساس نمی‌کنید که جای مصدق‌ها وفروغی‌ها ومدرس‌ها وامیرکبیرها خالی است. درغیراینصورت کاربه اینجاهانمی کشید که تعدادی خیانتکار و جنایتکار مصدر امور مملکت باشند.

یادآن بزرگ مردفلسفی وسیاسی بخیر که می‌گفت اگرقرن ۱۹ قرن مردان بزرگ دربرابرمشکلات کوچک باشدقرن ماقرن مشکلات بزرگتر است دربرابرمردان کوچک. جناب آقای دکترشاپوربختیاراکنون جنابعالی وارث وضع بسیار آشفته واسفبارموجوددرمملکت عزیزمان هستید. جنابعالی دربرنامه کوتاه مدتی که به مجلس ارائه داده‌اید مدعی اصلاح جامعه کنونی ایران هستید که دراثرفسادوبی لیاقتی هاوخودکامگیهاوخیانتها وجنایتهای وحشیانه دولتهای ۲۵ ساله اخیر بوجودآمده جنابعالی درپیامی که قبل ازاخذرای تمایل مجلسین بملت ایران فرستادید. ضمن اشاره به مبارزات پیگیر۲۵ ساله خویش واعتراضات مستمربه نحوه اداره کشور پس ازکودتای ۲۸ مرداد ۳۲ که منجربه سقوط دولت ملی دکتر محمدمصدق گردید درتشریح زندگی سیاسی ۳۰ ساله خویش چنین فرمودید:

من پسریکی ازسرداران مشروطه ویکی ازوفادارترین یاران رهبربزرگ ملت دکترمحمدمصدق سوگندیادمیکنم که به محض رسیدن به قدرت وبطورسریع افرادیکه به جان ومال وناموس مردم تجاوزنموده‌اند ویاازبیت المال مردم استفاده نموده اندبه اشدمجازات برسانم.

سوگندیادمیکنم که کلیه زندانیان سیاسی رابشرط سیاسی بودن انهااززندان ازادکنم. سوگندیادمیکنم که کلیه آزادیهای فردی واجتماعی مصرح درقانون اساسی واعلامیه جهانی حقوق بشررا به اسرع وقت جامه عمل بپوشانم.

سوگندیادمیکنم تاآخرین نفس باتجزیه طلب و آنهایی که غیرازخلق ایران وازپرچمی غیرازپرچم سه رنگ سخن میگویندمبارزه کنم.

سوگندیادمیکنم که مروج دین اسلام درکشور خودبوده ودرضمن مذاهب شناخته شده رابه دیداحترام بنگرم.

جنابعالی درگفتگوی تلفنی باخبرنگار اطلاعات بشرح مندرج درروزنامه عصرتهران مورخ ۵۷/۱۰/۱۸ اعلام فرمودید تکلیف فاسدان وجنایتکاران وکسانی که ملت را ۲۵ سال هم ازنظرجسمی وهم ازنظرروحی شکنجه کرده‌اند درهمین هفته روشن خواهیدکرد. چنین اضافه نمودیدوقتی که بعنوان نخست وزیرواردکاخ نخست وزیری شدم بخودلرزیدم اینجانخست وزیری نیست قصرلویی چهاردهم است که ازپول ملت وازدسترنج میلیونهاایرانی زحتمکش که با آزادگی صبح تاشب تلاش می‌کنند بناگردیده.

نخست وزیران پیشین خاصه هویدا که سیزده سال هرچه دلش خواست کردوهرجنایتی که توانست مرتکب شدجنابعالی ضمن اشاره به آئینه کاری وظروف طلاوچهل چراغهای افسانه‌ای این کاخ که درسراسر دنیامکانی برای احقاق حق مردم ورسیدگی به تظلمات ملت است وعده دادیدکه فیلمی از این کاخ تهیه وبرای عموم ملت به تماشابگذارید تاملت به بیند چگونه هستی آنهارادولت خدمتگزاربه غارت برده وحتی برای ساعاتی که مثلابه رتق وفتق امورمملکت مشغول بودچه زندگی ننگینی درداخل ساختمان نخست وزیری برای خودتهیه دیده‌اند. واقعانمیدانم باچه کلامی اندوه خودرا پس ازدیدن قصرصدارت عظمی توصیف کنم. هویداو دولتهای دنباله رواو بامرحوم دکترمصدق که پاسدار ملک وملت بود مقایسه کردید. درآخراضافه فرمودیدبعنوان یک فردازافراد ملت وبعنوان کسی که سی سال علبه استبدادو فاشیسم بهرنوعش مبارزه کرده است تا زمانیکه خائنین به ملت ومملکت وفاسدان وشکنجه گران رامجازات نکنم ازپای نخواهم نشست واین نخستین ومهمترین کاری است که بایدانجام دهم.

جناب دکتربختیارجادارد. ملت ایران بگویندجاناسخن اززبان مامیگویید درگذشته هم جنابعالی ازکسانی بودید که تاقبل اززمامداری بافریادهمین مردم فریادمیکشیدندوباضجه همین مردم می گریستندودررنج وغم واندوه ومردم زجرکشیده وبلادیده شریک بودید همیشه پرشورترین سخنان ومیتینگهاازشماشنیده میشده وبی باکترین حملات به حکومت استبدادوعمال ظلم وستم ازطرف شمامیشد. شمامدعی هستیدکه دردهای اساسی جامعه کنونی ایران رابهتر ازهرکسی می شناسیدلابددردهای گوناگون طبقه کارگروکشاورزان مملکت راکه زمانی نیزدبیرکل حزب زحمتکشان بودیدمی شناسید.

سئوال بنده این است که آیاتاکنون جنابعالی ازکاخ سربه فلک کشیده ۲۰ طبقه دوهزاراطاقه وزارت کشاورزی که باهشتصدوپنجاه میلیون تومان ازبیت المال ملت ساخته شده است بازدیدکرده‌اید ؟آیاتجهیزات لوکس ووسایل وتجملات وسالن‌های مبله شده وکمپیوترهاوتلویزیونهای رنگی این کاخ رادیده‌اید. آیامیدانیدوزارت کشاورزی باداشتن چندین ساختمان معظم استیجاری دیگرکه ماهیانه میلیونهاریال به جیب نورچشمی‌ها وعزیزگرامی هابابت کرایه ریخته میشودبجای انجام وظیفه خطیرخویش درجهت بی نیازی مملکت ازفرآورده‌های دامی وکشاورزی باعث نابودی کشاورزی مملکت گردیده است.

البته این نمونه‌ای ازدوران تجمل پرستی وظاهرسازی حکومتهای گذشته بودکه همواره بعنوان سمبل پیشرفت وسند ترقی کشاورزی مملکت برخ کارشناسان خارجی ودست اندرکاران کشاورزی که بنابه اقتضای شغلی گاه وبیگاه ازاین مراکزدیدارمیکردندذکرشده (اگرفرصت یافتیدمطالعه وبررسی کردیدسایروزارتخانه هاوسازمانهاوادارات کل نیزازاین قماش می‌باشند) اماسخن اینجاست که تعجب جنابعالی ازعظمت وشکوه ظاهری کاخ نخست وزیری امتیازی برای جنابعالی نمی‌تواندبحساب آید. مسلمااززندگی مردان سیاسی وخدمتگزاران واقعی جامع بشریت چون نهرووگاندی و لعل شستری آگاهی دارید ومستحضرهستیدکه هرکس مدعی تقوای سیاست توام با خدمت واقعی به جامعه وملت خویش باشدعقیده‌ای جزاین نمی‌تواندداشته باشد. نهرونخست وزیرهندوستان درزمان صدارت خویش کمبودمخارج زندگی خودرا ازنوشتن کتاب تامین میکردهروقت فرصت نوشتن را ازدست میدادبا تهیدستی روبرومیشد.

میدانیدکه پس ازجنگ جهانی دوم پیرچرچیل بخاطرانکه اطاقهای منزلش رارنگ کرده بودموردشماتت واستیضاح اکثرجرایدانگلستان قرارگرفت که چراوجوهی که بایدصرف ضروریات شودبمصرف لوکس وتجملی رسانده است (آیا شنیده‌اید پس ازفوت خانم ۹۲ سال چرچیل ملت انگلستان تازه متوجه شد که خانم نخست وزیری که انگلستان رادرجنگ جهانی دوم نجات داده است درزمان حیات خوددرتنگدستی بسرمیبردوازطریق فروش تابلوهای نقاشی شوهرش امرار معاش کرده است).

(شنیده‌ام قذافی اعلام کرده است تازمانیکه همه مردم کشورم صاحب خانه نشوندبپدرم که درچادرزندگی میکندخانه نخواهم داد). درشرح حال ناپلئون امپراطورفرانسه دیدیم که ازقول خبرگزاری آسوشیتدپرس نوشته بودمجموعه‌ای ازنامه‌هایی بامضای ناپلئون بناپارت خطاب به ناپسری اش (پرنس اوژن) به مبلغ یک میلیون وچهارصدهزارریال بفروش رفت. این نامه هانظارت خستگی ناپذیرناپلئون رابرحکومت وقت وتمایل مداوم او را به کسب اطلاعات دقیق درباره هردولتی معلوم می‌کند. نامه هانشان میدهدکه ناپلئون ازجزئیات قلمروخودکاملا آگاه بودوبه محض اینکه بوسیله مامورین ویژه اش ازاولب به شکوه وشکایت می‌گشودند فورا اوراازکاری که بودعزل وتغییرمیداد. ماموران ویژه ناپلئون همه جادرمیان مردم بودندوروزانه مشاهدات خودرابه اوگزارش می‌کردند).

ماچگونه مملکت وملت وحکومتی داریم که فاسدترین وستمکارترین وخائن ترین مسئولان رانه تنهاهرگزمحاکمه ومجازات نکرده ونمیکنیم بلکه بادهن کجی به مردم انهاراازمسندی به مسندگرم ونرم تردیگری جابجامیکنیم تادست روزگارخودمگرانهاراباخودبه گورببردوبه عذاب خداوندی مخلدشان سازد.

جناب آقای دکتربختیار ملت ستم دیده وزجرکشیده ایران اصلا وابدا چنین قسم‌هایی راوچنین ادعایی راازشماباور نمی کنندودردولت جنابعالی یاراوتوانایی چنین اقداماتی رانمی بینند. چه قوای مملکت وقدرت حکومت ناشی ازملت است قطعااطلاعیه گروه اقلیت مجلس شورای ملی راکه ازروزنامه‌های عصرروز ۵۷/۱۰/۱۶ درج گردیده بود مطالعه فرموده‌اید تصدیق خواهیدفرمود بدلایل مندرج دراعلامیه وبنابه مشاهدات عینی ومطالعه وبررسی افکار عامه دولت جنابعالی بهیچوجه من الوجوه ازقدرت ملت وحمایت وپشتیبانی گروههای مختلف اجتماعی وسیاسی ومقامات مختلف مملکتی علی الخصوص جامع روحانیت ومراجع عالیقدربرخوردارنمی باشدبهمین دلیل اینجانب نیزباتفاق چندنفرازنمایندگان اقلیت بعنوان اعتراض به این نحوه کارخلاف اصول وخلاف سنت پارلمانی جلسه خصوصی راترک نمودم بی مناسبت نمیدانم عرض کنم :خشت اول گرنهدمعمارکج. تاثریامیروددیوارکج. ولی جنابعالی طی مصاحبه‌ای باخبرنکاربی. بی. سی درتهران چنین فرمودید که دراینده قدرت اصلی حکومت دردست نخست وزیرخواهدبودواضافه نمودیدکه برای موفقیت یاشکست اقدامات خوددوماه برای خودمهلت قائل شده‌اید. چنین تصورمیرود که جنابعالی برخلاف تصورملت به قدرت ملت متکی هستید ابدا چنین نیست. هرکس نکندتکیه برافکارعمومی اوراستم حادثه مغلوب نماید.

جناب دکتربختیار نیک میدانید قدرت دردست ملت است واکثریت ملت محض جامعه روحانیتی می‌باشد درحالتیکه به پیروی ازتعالیم مقدس اسلام ودستورات قرآن جزبه صلاح جامعه نمی‌اندیشند روحانیت که باالهام ازپیشوایان دین وائمه اطهارچون مولاعالی علیه السلام دنبال جاه ومقام ومنزلت ومال وثروت نمی‌باشد روحانیتی که مروج تقوی وفضیلت مروت وجوانمردی وفتوت وایثاربوده همانندعلی علیه السلام دربرابرزرق وبرق دنیافریفته نمی‌گردند.

روحانیتی که همیشه برعلیه ظلم وستم وچپاول وغارت وبیعدالتی وفحشاوفساد قیام نموده وخواهدنمود روحانیتی که تاکنون باعث بقاودوام ملک وملت بوده وخواهدبودروحانیتی که درتحقق انقلاب مشروطیت ایران سهم بسیار ارزنده یا داشته وبموجب اصل اول ودوم متمم قانون اساسی حقی برتنقیح انقلاب مشروطیت ایران سهم بسیار ارزنده‌ای داشته وبموجب اصل اول ودوم متمم قانون اساسی حقی برتنقیح وردوتصویب قوانین ایران دارند. روحانیتی که شعارحسین ابن علی علیه السلام راسرمشق زندگی خویش میداندومرگ سرخ را برزندگی ننگین ترجیح می‌دهد من کمتروناچیزترازان هستم که عرض کنم بطوریکه فوقااشارت رفت ملت ایران اکنون برهبری روحانیت برعلیه ظلم وستم وچپاول وغارت وبیعدالتی وفحشای ناشی ازطرزحکومت‌های مستبد ۲۵ سال گذشته قیام نموده ونادانی وبی تفاوتی وبی اعتقادی راکنارگذاشته تاپای جان درتحقق آزادی پیش خواهدرفت.

کدام کوه سربفلک کشیده‌ای کدام دریای خروشانی کدام دشت سرسبزی کدام گلستان بهشت اسایی به زیبایی وشکوه وعظمت این صفوف فشرده واین انبوه مردمی است که باچشم پرفروغ ومشت گره کرده درخیابانهای ایران راه افتاده‌اند وجان برکف حقوق ازدست رفته خودرا حقوق انسانی خودرا حقوق خداداده خودرامی خواهند (نیک که بیاندیشیم ملاحظه می‌کنیم که فقط گوش مانیست که این خروش راچون رعددردل وروح ما میترکاندوارکان وجودمان رابلرزه درمیآورد. نیک که بیاندیشیم ملاحظه می‌کنیم درآزمایشگاه عقل نیزدرنهایت خونسردی ودقت وخرده بینی وتحلیل وموشکافی) قیام مردم دادخواهم زیبای تمام زیبایان است وعالیترین مظهرشکوه وپرمعناترین تجلی عظمت.

ملتی که درراه آزادی قیام می‌کند درراه کمال انسانی قیام کرده است چه زیبایی چه شکوهی چه عظمتی ازاین بالاتر هست؟

سالهای متمادی است حکومتهای ظالم وفاسد و بیرحم وحق کش وسودجو وحریض براین کشور حکمروا بوده است حالاملت جمع شده است تابامبارزه بافداکاری باکشته دادن وزخمی دادن وزندان رفتن وزجرکشیدن باظلم واستبدادمبارزه کننداینکاررا انجام خواهندداد تاحکومت عادلی زمام اموررا دردست گیردوکشوررااداره نماید. ملت میخواهدکسی مصدرکارومملکت مدارباشد که واقعاخائنین را بمجازات برساند. اموال بتاراج رفته کشوررابازستاند.

عملانشان دهدکه دوره قلدری وزوروزجروشکنجه وآدمکشی وناخن کشی وکشتن مردم درمدرسه ودانشگاه وحرم ومسجد ودرصف نفت وعابرپیاده وازبچه دوساله تاپیرمردهشتادساله بسرآمده ودیگرمحصلین رابخاطرخواندن کتاب دکترشریعتی ودانشجویی را بخاطراظهارعقیده وبیان وعالمی رابخاطرهدایت مردم بسوی اسلامیت وشرافت نخواهند کشت ومجروحان را زنده بگورنخواهندکردوروزروشن بحریم مراجع تقلید تجاوزنخواهندکرد (ومسلمانان رادرمنازل آیات عظام تیرباران نخواهدکرد وخشم ملت وغضب خداوندی وتنفرجهانیان رابرنخواهندانگیخت).

باقبول این مطلب ملت ایران چگونه باورخواهندکرد. کسانیکه اموال عمومی را به تاراج برده وحقوق و ازادی ملت راپایمال کرده اندمرتکبین ان اعمال بدون هیچگونه مجازاتی دراستراحتگاهها ازحمایت مقامات عالیه بهره مند می باشندروزی بسزای اعملا خودخواهندرسید. مردم چنین تصور میکنندکه مطلقا عقیده مقامات موثرعوض نشده است دراولین فرصت گذشته باخشونت بیشتری تجدیدخواهدشد هشتاددرصد ادامه ناآرامیهاوانقلاب نتیجه این باور وناباوری مردم است. مردم میپرسنددزدان چرابعدازفرار ممنوع الخروج شدند ؟جناب آقای دکتربختیارجنابعالی درخلال بیانات مستدل وعرضه طرحهای کوتاه مدت به انحلال ساواک ومحاکمه سریع متجاوزین به حقوق ملت وازادی کلیه زندانیان سیاسی واعاده حیثیت انان پرداخت غرامت معقول ازطرف دولت به زندانیان سیاسی وبازماندگان انهاوچندطرح فوری بشرح برنامه تقدیمی به مجلس اشاره فرموده‌اید.

اگربتوانید به انهاعمل کنیداندکی ازدردهای وحشتناک وخرکننده که قلب ملت رامی فشاردتسکین خواهددادامااین فقط مسکن است نه چاره درد. درحال حاضردردمادرداقتصادی است واگربه آن توجهی نشوداگرتمام طرحهاوبرنامه‌های شماکه بنده در باره اش صحبت نخواهم کردجامه عمل بپوشدنهیب حریق اقتصادی که درانتظارماست تاروپود زندگی ملت را ازهم خواهدپاشید. شماازیک چنین وضع خطرناکی مطلقا صحبت نفرمودیدوفقط بذکر (اینکه خزانه خالی است) اکتفاکردید. (بقول دکترمدنی اقتصاددان معروف هیچ کس منطقی منتظرنیست که شماعصای موسی در دست داشته باشی که طوفان نیل را بیک اشاره برطرف کنیدسالم ازان بگذرید اماهمان سکوت وحشتناک شمادرمورد وضع اقتصادی کشورنشانگرآن است که اساسابه این مطلب توجه نداشته‌اید).

آیاشمابرای این تورم که چهارنعل روی لاشه نیمه جان کشور مشغول ترکتازی است سدی درنظرگرفته‌اید ؟ایاشما میدانید که تجارت وصنعت مونتاژاین کشور درحال احتضاراست ؟آیامطلع هستیدکه اگرذخایراندکی که برای فراهم ساختن نان وگوشت مردم است تمام بشودخدانکرده درکشورقحطی بی سابقه‌ای خواهدافتاد. آیامیدانید که رقم اسکناس به میزان ۴۰۰ میلیارد رسیده ورقم قرضه‌ای که به دولت واگذارشد هاست ۶۰۰ میلیاردریال می‌باشد بطوریکه استحضاردارندبراثرتعطیل چندماهه بازر که امورتجارتی داخلی وخارجی کشوردران متمرکزاست درواقع قلب اقتصاد کشورازتپش افتاده است (وبعلت اعتصاب درگمرکات کشورمبادلات بازرگانی اعم ازصادراتی ووارداتی ازگردش عادی متوقف واختلال متعددی درزمینه تعهدات ووصولهای بازرگانی مملکت ایجاد که خواه ناخواه منجر به عدم تعادل وتوازن دردریافتها وپرداختهای خارجی ارزی وهمچنین باعث لاوصولی مطالبات داخلی اعم از اعتباری یاتعهدات ناشی ازخریدوفروش اجناس درداخل بازار وبین اصناف شهرستانهاگردیده است وتصور نمی‌کنم رکودموجوداختلالی که دراموراقتصادی مملکتی درحال حاضربوجودامده وبتدریج نیزبرمیزان آن افزوده می‌گردد وبهیچوجه قابل مقایسه با سالهای قبل نموده ونتیجه این نابسامانی اقتصادی راکه چه خواهدشد بایدازدانشمندان اقتصادی اسلام استعلام کرده) برای هرفردوطن پرست دردآوراست اگرازشما سئوال شودکه بچه وسیله وباچه قدرتی خواهیدتوانست صنایع بزرگ مادرراازقبیل ذوب آهن وذوب مس ونیروگاههای اتمی وصنایع ماشین سازی وتراکتورسازی وغیره راکه همگی ازمحل درآمدنفت شروع و قراربودخاتمه یابندروشن نمایید.

برنامه ریزان مملکت اذعان دارندکه خائنین تا ده سال آینده درآمدنفت را که سالیانه ۲۲ میلیارد دلار میباشد باعقدقراردادهای غیرقانونی وبرخلاف اصل ۲۵و۲۶ قانون اساسی پیش فروش نموده‌اند. مملکت وملت ایران درسایه همین خیانتکاران وامهای کلانی بابهره ۲ درصدبه ممالک بیگانه دادندوبرای نجات کارخانجات ورشکسته کشورهای غربی صرف خریدسهام این کارخانجات گردید.

ودرعوض قروضی بابهره ۹ درصدازبیگانگان گرفتندوکمراقتصادمملکت راشکستندصدهاقراردادضدملی بستند وزیرتعهدات سنگین خانمان براندازرفتندآیاشما قادربه لغواینهمه تعهدات وقراردادهای ضدملی خواهیدبود ؟ابدا. تنهادولتی می‌تواندچنین ادعایی داشته باشدکه ازپشتیبانی قاطع ملت برخوردارباشد وبااوردن ماده واحده این چنین قراردادهارالغو نماید. آیاعلاوه بر۱۵ میلیارددلاربازهم ثروت مملکت را جهت خریداسلحه به جیب امریکا خواهید ریخت ؟آیاشماقادر خواهیدبود که اینهمه لوایح وقوانین ضدمردمی که دردوران خفقان واختناق به تصویب مجلس شورایملی رسانده شده لغونمایید ؟ابدا چنین نیست. اگرتاکنون ملت رابحساب می آوردندکارباینجانمی کشید که الان موجودیت واستقلال وحاکمیت مملکت بخطرافتد. اگربخواهندباکودتاجلوقیام ملت رابگیرند ملت بپاخاسته ازکودتاوکودتاچیان نمی‌ترسند. مردم هیچگونه باک وپروایی ازمعدوم شدن ندارندبلکه می‌گویند بگذاریدبیایند وهمه چیزوهمه کس رانابودکنند وتنابنده‌ای باقی نگذارندکه بازدست عمال ظلم اسیرشوند. ماکه دادیم دل ودیده به طوفان بلا. گوبیاسیل غم وخانه زبنیادببر. جناب دکتربختیاربانهایت تاسف تکرارمیکنم که جنابعالی دربرابر کوهی ازمشکلات مملکت روبروهستیدتصورمیرود حل اینهمه مشکل ازعهده کابینه شماخارج است.

جنابعالی بهترمیدانید که نابکاران وچپاولگران چون زنجیربهم پیوسته‌اند. تاکنون عیارانی تقاضامیکردندوطرارانی بررسی می‌کردند. چپاولگرانی به مناقصه میگذاشتندوغارتگرانی برنده میشدندنادرستانی برهمه اینکارهاصحه میگذاشتندوبعدادراطراف این غارتهاانقدرتبلیغ می‌کردند وسروصداراه می انداختندتابنوعی افکارعمومی رابنفع ان جلب نمایند.

دولت هویدا حالش معلوم بود. دولت آموزگاروشریف امامی وحتی دولت نظامی ارتشبدازهاری که بقول خودبرای فرونشاندن آتش ناامنی امده بود. نه تنهاآتشی فروننشاندخودآتشهای دیگری برانها افزودبرای اینکه نخواست ویانتونست خائنین را مجازات نماید (ومرتب این سه دولت با انکه قانون اساسی رانامزد کرده بودند ماههاباان فقط لاس زدندوبه بوس وکناراکتفاکردند). به بازداشت شدگان وفاسدین وخائنین آزادوفراری خدمت وبه ملت خیانت نمودند. دولت ارتشبدازهاری وعمال حکومت نظامی وی بجای تسکین آلام ملت واحترام به ازادیهای فردی واجتماعی مردم وبجای عبرت وازاعمال ورفتارحکام خودکامه گذشته اقدام به تیراندازی وکشتارمردم درکوچه وبازار وحتی صحن حضرت امام رضاعلیه السلام نمود. دولت ارتشبدازهاری دکترنجات اللهی استاددانشگاه راترور کرد. دولت ازهاری شهرمقدس مشهد بارگاه امام هشتم شیعیان جهان را درتاریخ دهم دیماه باحرکت تانکها وتوپهای دورزن وچکمه پوشان مسلسل بدست که گویی ازسرزمینهای دوربرای سرکوبی دشمن آمده‌اند بمیدان جنگ مبدل ساخت بیش از ۲۱۰ نفرزن وبچه وجوان وپیررازیرتانک له نموده وسینه مردم بی گناهی که درصف نانوایی ونفت وجهت خرید گوشت منتظربودند می‌شکافد وچندین صدنفرزخمی بجای می‌گذارد. سیل تانک وتوپ وخودروهای پادگان قزوین ومامورین مسلح حکومت نظامی بیش از ۱۹۲ کشته وچندین زخمی بجای گذاشت واموال واثاثیه وماشین‌های سواری واجناس دکاکین وبازاریان به اتش کشیده شداگرفجایع اسفباروکشتارهای دسته جمعی کرمانشاه وشیرازوتبریزواردبیل وگرگان وکاشان میانه ومرند وسایرشهرهای یاران رابازگونماییم ازحوصله این مجلس بدورومثنوی هفتادمن کاغذشود. دولت ازهاری که مدعی تامین ارزاق عمومی وموادسوخت وبنزین بوددراجرای این هدف خیلی کوچک نیزمانندسایرادعاهای خود شکست خوردعلاوه براینکه ارزاق وموادسوختی کمیاب گردید قیمت انهانیز بطورسرسام آوری بالارفت. ملتی که ازنظرتولید وصدورنفت مقام دوم را درجهان دارا بوددولتی که خودراعقاب اوپک ومدافع منافع ممالک صادرکننده نفت می‌دانست اکنون قادربه تامین موادسوختی مردم ستمدیده ومحروم دراین سرمای طاقت فرسای زمستان نیست.

مردم ایران وساکنین کوچه وبازار هدفهای دولت ازهاری را درعدم تحویل بنزین ونفت بخوبی میدانند. وظیفه دارم قبل ازاینکه هدفهای دولت وقت رادرزمینه عدم تحویل موادسوختی به ساحت مقدس مجلس روشن نمایم یادآوری چندنکته ضرورت دارد.

۱- کارگران نفت بارهاتاکیدکرده اندکه نفت به مقدارموردنیازداخلی تولید وتحویل می‌شود.
۲- ایران بایددست کم بمقداریکسال مصرف داخلی ذخیره سوخت داشته باشد
۳- دولت دریکماه گذشته چهارباراعلام کرده که تولیدبه مقدارپنج میلیون بشکه درروزرسیده است. بنابراین وعطف به گفته خوددولت چنین مقدارعظیمی نبایدچهارروزه تمام شود.

دولت خودراههای تحویل نفت وبنزین رابروی مردم بسته بودواین اقدام ضدانسانی رابعنوان یکی ازضربه‌های خود علیه ملت وانقلاب ملی بکارگرفته بودوازاین برنامه هدفهای زیرراداشته است.

۱- وادارکردن مردم به تشکیل صفهای چندکیلومتری ودورنگهداشتن انهاازمیدان‌های مبارزه برای ادامه نهضت وقیام وانقلاب ملی تارسیدن به حقوق قانونی خویش
۲- ایجادترس ووحشت ونگرانی درمردم ومتمرکزساختن ایشان برمحورمسائل غیر.
۳-متوقف کردن ترافیک به منظورعبورتانکهاوکامیونهای حامل مسلسل جهت کشتن مردم.
۴- بدبین کردن مردم به نهضت ایمان ومبارزات استقلال طلبانه ملت وایجاد سرخوردگی ودودستگی درصفوف ملت.
۵- ایجادزمینه لازم برای بالارفتن میزان نفت به قصدتحویل به اسرائیل وافریقای جنوبی.
۶- تهدیدمردم به ماندن زباله هادرمنازل وکمبودآب وبرق ونان وگوش وبروزقحطی وگرسنگی ومرگ ومیر.

خوشبختانه ملت مسلمان ایران تحت رهبری جامعه روحانیت بخوبی ازحل این مشکلات برآمدندوازاین صحنه آزمایش روسفیدبیرون خواهندآمد. ملت مسلمان خوب میداندکه مسلمانان صدراسلام دراثرایثاروگذشت ونصب العین قراردادن آیه تعاونوعلی البروالتقوی ولاتعاونوا علی الاثم والعدوان وتوثرون علی انفسهم ولوکان بهم خصاصه. توانستندامپراطور قدرتمندایران وروم را واژگون کنند.

جناب دکتربختیارجنابعالی دربرنامه کوتاه مدت خودصحبت ازپرداخت غرامت معقول ازطرف دولت به زندانیان سیاسی که اکثرا دچارنقص عضوشده اندونیزبازماندگان شهداوهمچنین به کسانی که درجریانات اخیردچارنقص عضوشده اندنموده‌اید. ولی سئوال من اینستکه ایاباپرداخت غرامت می‌توان ازحیثیت ازدست رفته افرادی که سالیان دراز درگوشه زندان بابدترین شکنجه جوانی خودرا ازدست داده‌اند بازگردانید.

آیامی‌توان باپرداخت غرامت ازمادرپسری که فرزندجوانش وعصای دست روزگارناتوانیش راازدست داده است دلجویی نمود ؟آیاچنین مادری راسراغ دارید که درمقابل یک ثمره یک عمرزندگی پرمشقت خودحاضربه دریافت غرامتی از بیت المال ملت گردد؟

آیاداغ دل خواهرانی راکه چشم امیدشان به تنهابرادرشان روشن بوده ولی امروزازدست داده‌اند می‌توان با پول تسکین داد ؟ویاکمرخمیده پدرپیری راباپول راست کرد ؟ازاین هاگذشته ایا باپرداخت پول می‌توان حافظه شخصی را که پیوسته ازگذشته اونهیب می‌زند ازکاربازداشت وامکان یادآوری مصیبت‌های گذشته راازوی سلب نمود ؟این‌ها و هزاران آیای دیگرجوابش منفی است مگرحیثیت وشرف وقومیت وشخصیت آدمی باپول قابل خریداست؟ درپول قدرتی نیست که خانواده‌های ازهم پاشیده رادوباره سروسامان دهدوپول نفس عیسی نیست که مردگان رازنده کند.

هیزم سوخته شمع ره منزل نشود
بایدافروخت چراغی که ضیائی دارد.

باقتضای وقت وباتوجه به مطالب فوق که بعنوان نمونه اشارت رفت وباعطف به اینکه دولت جنابعالی بهیچوجه ازپشتیبانی وحمایت ملی وجامعه روحانیت که دربرگیرنده قدرت یکپارچه ملت ایران می‌باشد بهره مندنیست وباعلم بهاینکه عدم حمایت ملت عامل اصلی شکست دولتهادراجرای برنامه‌های سیاسی واقتصادی می باشدعلیهذا بعنوان نماینده ملت بدولت شمارای کبودمیدهم بامیدروزیکه ملت ایران مشمول عنایات پروردگار احدیت دربدست اوردن خواسته‌های خودگردند درخاتمه وظیفه خودمیداندازمساعی وتلاشهای انسانی هیئت اعزامی ازطرف آیات عظام وحجج اسلام به خطه جنوب موفقیتهایی که درجهت تامین آسایش ملت نصیب هیئت گردید ازجناب آقای مهندس بازرگان وهمراهانش کمال تشکروقدردانی رابنماید. (احسنت ـاحسنت).

رئیس ـآقای شیخ الاسلامی مریوانی بفرمایید.

لطیف شیخ الاسلامی مریوانی ـ دراین موقع بسیارحساس وخطرناک وبحرانی مملکت که مخالفت ومخالفت گرایی به حدی رسوخ پیداکرده که حتی کسانیکه سالهای متمادی ازمهره‌های حساس دستگاههای دولتهای فاسدبوده‌اند برای وجیه المله شدن ویاحداقل حفظ مقام وموقعیت اجتماعی وفرارازمجازات ملی ندای مخالفت رابا دولتهاسر داده‌اند (صحیح است) بنده شجاعت وشهامت جنابعالی وهمکارانت را واقعامی ستایم بااینکه بفرموده خودت ۲۵ سال درصف مقدم مخالفین حکومتهابوده‌اید وقتیکه احساس خطربرای مملکت کردیدباین طریق جلوامدیدوحتی موردگلایه وطعن وطنزهمفکرانت هم قرارگرفتیدولی مطمئنم همینکه برای انهاهم ثابت شدکه جنابعالی قصدجلوگیری از سقوط حتمی مملکت داریدبشماخواهندپیوست.

جناب دکتربختیاردرمدت ۴ ماه گذشته جنابعالی سومین نخست وزیری هستیدکه برای رای اعتمادبه مجلس می‌آیید مجلس به هردونفردیگررای اعتمادداداولی بنام آشتی ملی گفتیم شایدبتوانداین آشتی را جامه عمل بپوشانددومی بنام دولت نظامی که کشور راآرامش ونظم ببخشد مجلس هم همیشه طرفداریک راه حل سیاسی ومعتدلانه درمملکت بوده است متاسفانه وضع مملکت رااسفناک کردندودراین مدت ازطرف نماینده گرگان دوره ۲۴ گفتنی‌ها به دولتها گفته شده علت عدم انعکاس ان درافکارعمومی رااربابان جرایدبهترمی دانندچون همه ملت ایران به یک درد خفقان وسانسور مبتلابودندجنابعالی که با کمال شجاعت ونیروی ایمن قبول مسئولیت کرده ایدمجلس اگر به دولت جنابعالی رای بدهد فقط ازاین نظراست که پیش بینی می‌کند دراین موقع حساس وبحرانی اگریک فردایرانی رشید وازخودگذشته واقعافداکاری نکندوشیرازه مملکت را بدست بگیرد چون خطرات بسیارنابودکننده‌ای درانتظار ملت ایران است که کوچکترازهمه انهایک کودتای نظامی است اتکای جنابعالی به قانون اساسی واجرای دقیق وصحیح وسریع ان برای ماامیدوارکننده است هرمردی وهرسیاستمداری بتواندقانون اساسی ایران رااجراکندبزرگترین خدمت رابملت ایران نموده است موفقیت جنابعالی راازخداوندمتعال خواستارم قبل ازصحبت دربرنامه دولت به بحث کوتاهی درباره کردستان اشاره می‌کنم که بی ارتباط به دولت آینده ایران نیست جنابعالی بفرموده خودتان ۲۵ سال است که ناظرکردار ورفتاردولت هابامردم ایران بوده‌اید مردم کردستان هم ازاین وضع مستثنی نیستند. سیاست ضدملی دولت‌های فاسدگذشته خودجنابعالی هم انهارا محکوم کرده‌اید این بودکه اگرفردی روشنفکرویامظلوم فریادی ازظلم وتعدی وتبعیدبلندمیکرد ویاناله سرمیداد که عزیزش بناحق زندانی وزیرشکنجه است اوراباتهام کمونیستی ـآزادیخواهم ارتباط بابیگانه ودشمنان ایران ـمارکسیست اسلامی وبالاخره درکردستان وآذربایجان به تجزیه طلبی متهم می‌گردیدند وزیرشکنجه‌هایی قرارمیدادندکه اخیراجزئی ازان برملاشد ازطرف دیگرمیخواهم باصالت مردم کردستان وروندهای تاریخی ان مختصرا اشاره نموده وروشن نمایم که مردم کردستان تجزیه طلب نیستند وحتی کردهای آنسوی مرزنیزخودرا ایرانی وآریایی اصیل میدانندوتاسی سال قبل حتی نامه‌های دوستانه انها بفارسی ردوبدل میشدودراول دبستان گلستان وبوستان سعدی رامیخواندندولی ولی سیاست ضدمردمی وگاهی عوام فریبی درایران بطوری رایج بود که ازاتهامات سوبملت ایران وحشتی نبودنمونه‌ای ازان درمورد مردم کردستان این بودکه برای فریب دادن روزنامه کردی درتهران وسیله عمال ساواک منتشرمیشد وفقط بخارج از کشوربرای فریب دادن کردهای آنسوی مرزفرستاده میشدمگر خلاف قانون اساسی است که یک روزنامه دریک کشوربزبان محلی پخش شوداگرخلاف بود چرا منتشر میکردند.

قانون اساسی وسیله مجاهدین صدرمشروطیت وبانظرتمام روحانیون عالیمقام وآیت الله عظام آن عصرتهیه وتدوین گردیده.

چه مسلمانی می‌تواندیک جمله خلاف مصالح دین مقدس اسلام رادرآن پیداکنداگردولت‌ها ویا دستگاههای دولتی یک مملکت قانون اساسی مملکت رااجرانکردندمگر میشودگفت عیب کاردرقانون اساسی است اگرمسلمانی به وظیفه اسلامیت خودش عمل ننموده این نشانه انی نیست که مذهب اسلام خدای ناخواسته نارسااست بلکه ایمان و اعتقادان فردنارسااست.

دکلهای تلویزیونی رادرشهرستان مریوان ما برای خارج ازکشور گذاشته‌اند که ازان مردم خارج ازکشور استفاده نمایند ولی شهرستان مریوان و شهرستانهای مرزی ازان استفاده نمی‌نمایند.

برای استقبال بلندپایگان مملکتی به کردستان فرزندان کردستان رابالباس محلی باستقبال می آوردندودسته گل تقدیم میکردندولی حق ندارندباهمان لباس زیبا به مدرسه بروند. روسای عشایررابرای مراسم‌های ویژه به تهران دعوت می نمودندودستورداده میشدکه بایدبالباس محلی باشید ولی اجازه رفتن به سرکاردولتی بالباس محلی نبودوهزاران تبعیض وخفقان دیگرکه بحث ان مثنوی ۷۰ من کاغذشودمادامیکه ملت کردبشهادت تاریخ ازاصیل ترین نژادآریایی هستندتمام سنت‌هایش هم ایرانی است درتمام مناطق کردنشین درخارج ایران عیدنوروز که یک عیدملی وباستانی ایران است باجلال وشکوه خاصی برگزار میشودوسرودهای ملی بنام نوروزخوانده می‌شود.

جناب دکتربختیاربیگانه برای ملت ایران بیگانه است چه شرقی وچه غربی دشمن برای ملت ایران دشمن است چه کمونیستی باشدچه سرمایه داری هرفردی ویاهردولتی درایران منافع رغب راتقویت نمایدبهمان اندازه دشمن ملت ایران است که یک کمونیست منافع شرق راتقویت نمایدنارضایتی وخشم وکینه توزی ملت ایران بحدی رسیده که خیلی دیرمیشودتشخیص دوست ودشمن رادراین مملکت دادمگرباایجادوفراهم کردن یک عدالت اجتماعی که دران شریعت مطهراسالم وقانون اساسی دران کاملارعایت شودآزادی فردی واجتماعی بمردم داده شودآنگاه کسیکه بدان وضع ناراضی بودمی‌توان اورادشمن ایران به هراسمی که میخواهیدبگذارید.

جناب دکتربختیاراگربه برنامه‌های دولتهای گذشته که درمجلس شورایملی ثبت وضبط است بیندیشیم از نظرظاهر بسیارآراسته ومردمی ومیهنی است ولی وقتی به عملکرد انهاتوجه شودنتیجه وبازتاب این است که ۳۵ میلیون یارانی درباره ان قضاوت می‌کنند ملت ایران رافقط با عمل می‌توان راضی کرد ولاغیردر اولین سخنرانی جنابعالی قبل از گرفتن فرمان نخست وزیری باسلام اشاره فرمودید که امیدوارکننده بودزیرااستعمارواستعمارگران سعی نموددبا ایجاد اختلاف میان مذاهب مختلفه اسلام به سیاست تفرقه بیندازوآقایی کن برماحکومت نماینددولت‌های گذشته ایران هم بطورمحسوسی این سیاست رابعنوان تبعیض پیاده نموده‌اند دراین نهضت عظیم ملت ایران مشاهده فرمودیدکه روحانیون کردستان که اهل تسنن هستندهمگام با روحانیون تشیع پیش رفته‌اند وبافاسدین ومرتجعین بمبارزه برخاسته انددراکثرشهرستانهای مرزی ماحسینیه باکمک وخودیاری مردم انجاایجادشده ولی متاسفانه بیش ازده سال است که اهل تسنن ساکنین تهران که ازصدهزارنفرمتجاوزاست تلاش می کنندکه مسجدی رابرای اجرای مراسم مذهبی خودبناکنندازطرف دولت موافقت نشده است وحتی مراسم مذهبی اهل تسنن تهران بطوریکه شنیده‌ام درسفارت پاکستان انجام میشوددراداره اوقاف این همه زمین‌های مرغوب به هنرپیشگان ورقاصان سینماوتلویزیون داده شده چه میشدکه به مسجدهم سهمی می‌رسید.

درموردآموزش وپرورش دادهاکردیم وفریادهابرآوردیم که بموضوع دین وقرآن درمدارس اهمیت بدهیدزیراانچه بینان هرکشوروملتی رامتزلزل میسازدبی اعتقادی بی ایمانی اوست وازانجاکه هدف غائی انهاهم همین بودعمل کردند. درمدارس ایران دودرس بودکه خیلی روی انهاتبلیغات میشدوهردوهم درکمال بی اهمیتی درعمل بود...

اول درس دین که مملکت رابین روز رسانیددوم ورزش که نتیجه انراباانهمه هزینه گزاف درمونرآل دیدیم چگونه باید بجوانهای مااطمینان پاکی وخدمت وصداقت دادکه سالهای متمادی است نسل جوان مابه چشم خوددریک موسسه که صرفامتعلق به جوانان کشوراست این همه سوء‌استفاده وخیانت می‌بینند.

جناب دکتربختیار بخاطرارضای خاطرجوانان وبخاطر اینکه جوانان مملکت متوجه شوندکه شماواقعامبارزه با فسادرا دنبال می کنیدتحقیق کنیم که انهمه وسایل بازیهای آسیایی کجاست حالاابتکارانرا کاری ندارم که کاربسیارغلطی بودولی میلیونهاتومان وسایل خریداری شدکجاوددرتحویل چه کسی است. بروایتی یک میلیون ونهصدهزارتومان وبگفته /۹۰۰ هزارتومان که برای مسابقه فوتبال جام جوانان سال جاری دراستان گیلان اختصاص داده شده به حساب چه کسی ریخته شده ودرکجاخرج شده است بموضوع مدرسه علوم دینی برمیگردیم که این چندمین باراست که پشت این تریبون بازگومیکنم ۲ مدرسه درمهابادوسنندج بنام مدرسه علوم دینی تاسیس شده وسالهاست که هزینه آنرا دولت می پردازدولی جوانان کردوسنی که بدرس دین علاقه مندند بعداز۱۲ سال درس خواندن درآن چون گواهینامه انها فاقدهرگونه ارزش قانونی است وهنوزبعداز۱۵ سال شواری عالی اموزش وپرورش نتوانسته تصمیمی درباره اوبگیرد این جوانان که دارای گواهی فتوی واجتهاهستندمجبورند که گواهی شش کلاسه را گرفته وبعوض تدریس علوم دین برای جاروزدن درمدارس ویاادارات دیگراستخدام شوند نمونه انهارادرکردستان بسیارداریم سالهاست هزینه گزافی دراوقات ایران نوش جان میشودوعلمای منطقه مارا بازیچه گرفته هرسال یک ۲ بار به بهانه کلاس ترویج وغیره انهارابه رضاییه ویاسنندج می برندوخبری ازحقوق انها نیست واین ثابت میشودکه تشکیل این کلاسهانه بخاطردین است ونه مروجین مذهبی بلکه بخاطربلعیدن اعتبارکلان وگرفتن فوق العاده وهزینه سفرمامورین اداره اوقاف بوده وبس. وضع رقت بارکشاورزی ایران را جنابعالی هم اشاره فرمودیدورقم واردات موادکشاورزی برای آگاهی از وضع ان کافی است ولی برای بهبودبخشیدن به آن سه پیشنهاددارم.

۱-ادغام نمودن بانک توسعه کشاورزی دربانک تعاونی کشاورزی باتوجه به وضع بانک توسعه واینکه تا کنون علاوه براینکه کوچکترین قدمی درراه کمک به کشاورزان واقعی برنداشته بلکه سرمایه بانک را هم به غارت گران بیت المال ملت ایران داده بطریقی که حداکثرمبلغ وام بعنوان وام بلاعوض بوده است مقررات دست وپا گیررا ازبانک برداشته که گرفتن وام ازان برای کشاورزان سهل واسان باشد.
۲-الغای شرکت‌های سهامی زراعی با توجه باینکه دولت هرسال مبالغ هنگفتی ضررآنرامیدهدوزمین هابه صاحبان اصلی انهاواگذارگردد.
۳- تجدیدنظردرخریدمحصولات کشاورزی با مطابقت باهزینه جمع آوری وباتوجه به گرانی قیمت ماشین آلات ووسایل یدکی ومزدکارگرکشاورزی درموردمبارزه با فاسدین وفسادکه فکرمی کنم اولین برنامه شماست اگرجنابعالی بخواهیدکه این مردم ساکت شوندتظاهرات پایان گیرد ومملکت بوضع عادی برگرددآنوقت کارتان راشروع کنیداین کارمشکلی است ومردم راضی نمیشوندوموفق هم نخواهیدشد فاسدین مملکت تنها کسانی نیستند که درزندان یافراری هستند این هاییکه بعنوان فاسدین درجه اول مملکت شناخته شده اندعمال فاسدفراوانی درادارات دولتی دارندکه هنوزهم دست بردارنیستند وحتی درصف مقدم تظاهرکنندگان و با شعارهای تنددرحرکت هستند تاباین طریق بتواننداز خشم ونفرت مردم وبالنتیجه ازبازرسی وحسابرسی محفوظ بمانند سازمانهای اضافی بسیارزیادی درمملکت وخارج ازمملکت داریم که فقط بخاطرجاکردن ومقام پیداکردن برای نورچشمی هابوده باتوجه باینکه این موضوع مستلزم هزینه گزاف برای مملکت است پیشنهادالغای آنانرادارم درموردقانون اصلاحات ارضی وقانون حمایت خاناده درعملکردانهامسائلی اجراشده که مخالف دین اسلام وقانون اساسی است دراین موردتجدیدنظربفرمایید اگرلازم بتوضیح بیشتری بودمشروح باطلاع می‌رسد قانون اساسی وسیله مجاهدین صدرمشروطیت وبانظرتمام روحانیون عالیمقام وآیت الله عظام آن عصرتهیه وتدوین گردیده چه مسلمانی می‌تواند یک جمله خلاف مصالح دین مقدس اسلام رادران پیداکند. اگردولت هاویادستگاههای دولتی یک مملکت قانون اساسی مملکت رااجرنکردندمگرمی شودگفت عیب کاردرقانون اساسی است. اگرمسلمانی به وظیفه اسلامیت خودش عمل ننموده این نشانه ان نیست که مذهب اسلام خدای ناخواسته نارسااست بلکه ایمان واعتقادان فرد نارسااست.

درخاتمه توجه شمارا به واقعه‌ای که روزسه شنبه گذشته درمریوان رویداده وازذکرجزئیات ان درمجلس شرم دارم معطوف می‌کنم که این قضیه منجربه شهادت یکنفرجوان روستایی بی دفاع وبیگناه وزخمی شدن ۱۱ نفردیگر گردیدکه حال یکی ازانهاوخیم است جریان مشروحا تقدیم می گرددبمنظورهمدردی بامردم نجیب وشریف ومیهن پرست مریوان که بشهادت خودانهانماینده واقعی انهاهستم وبه اعتراض به این رفتارظالمانه ووحشیانه تااعزامی ک هیئت ازمرکز وتقیب قاتلین ومسببین در مجلس شورایملی متحصن خواهم بودواگررسیدگی عاجلانه به موضوع نشودبه وظیفه قانونی خودعمل خواهم کرد.

رئیس ـآقای اشرف حریری بفرمایید.

اشرف حریری ـ بنام خدای بزرگ. جناب آقای رئیس نمایندگان محترم مجلس شورای ملی درتجزیه وتحلیلی دقیق وعمیق درباره انچه که ملت ایران درماههای اخیر درحرکتهای انقلابی وتظاهرات خودبارها اعلام داشته است دوجنبه اساسی ومهم جلب نظرمیکند :یکی اعتراض شدیدهمگانی به رواج فسادوغارت بیت المال درحکومتهای گذشته ودیگری ابرازانزجار و رویگردانی ازغرب گرایی شدیدوروی آوری مجددبه معنویت وحقیقت اسلام. برنامه ریزان کشور درسالهای گذشته دربرنامه‌های تغییروتوسعه بجای اینکه به اداب ورسوم واعتقادات مردم وامورمعنوی واخلاقی وعناصر انسانی جامعه و شیوه زندگی موردعلاقه مردم توجه نمایندوروحیات وخلقیات مردم رادرنظربگیرند طرززندگی غربیهارابانمایشات ظاهری رفاه موردنظرقراردادند. براساس نظرات جامعه شناسان دریک جامعه روبروشد ازجمله مسائل مهمی که باید موردبررسی قرارگیردچگونگی سهیم کردن همه مردم درفراوانی حاصله ازرشداقتصادی وحمایت ازشخصیت فرد دربرابرسست شدن روابط خانوادگی وقوم وخویشی وهمسایگی است. این مسائل اساسی وعلمی هرگزازطرف برنامه ریزان ومسئولان مملکت موردتوجه قرارنگرفت. درحالیکه نوسازی و توسعه وهرگونه تغییرات درشیوه زندگی انسانها درعین حال که برای رفاه وآسایش بشرامیدهایی ایجادکرده اما ازبسیاری جهات مشکلات فراوانی هم فراهم ساخته است زیرااین تغییرات طرززندگی خانوادگی راکه مردم به ان خوگرفته ورضایت دارنددگرگون ساخته وموجب نارسایی وناراحتی‌های زیادی می‌شود. درواقع شتاب زیاددرامرنوسازی وتغییرشیوه زندگی مردم وغرب گرایی شدید بدون توجه به شرایط اجتماعی ومعتقدات مردم چنان فشاری به طبقات مختلف مردم جامعه ماواردآورد که امروز عکس العمل آنرا بصورت اعتراضاتی درسطحی وسیع می‌بینیم. دولتهای گذشته ببهانه ضرورت نظارت همه جانبه براجتماع دریک دوران سریع توسعه وتحول اعمال نظارتی شدیدبرتمام اعمال وافکارمردم راتجویزوعملی نمودندواینگونه نظارت ودخالت موجب سلب ازادی ازمردم شده وعرصه راکاملا برهمه گروههای اجتماعی درزندگی تنگ کرد.

بطورمثال بخاطرمطالعه کتابی جوانی راسالهامحکوم به زندان وتحمل زجروآزارنمودندویاببهانه نداشتن برگ نرخی برروی جنسی پیشه ورمومن ومحترم ومعتمدی را محکوم به پرداخت جریمه‌ای گزاف ودرمواردی مجبوربه تعطیل محل کسب ویاحتی تبعید از محل سکونت وزندگی اش کردندبعضی ازمامورین گاردجنگل هاومراتع برای دامداران وافرادی که محافظین واقعی وعلاقمندجنگلها ومراتع بودندچنان گرفتاریهاوناراحتیهایی فراهم نمودند که ذکر نمونه‌هایی ازانها هم وقت وفرصت زیادی میخواهدبرای کسانیکه درحاشیه رودخانه هاوسواحل دریاهازندگی میکنندچنان مشکلات ومضایقی باستنادقانون منع صیدایجادکردندکه بسیاری ازانها ناچاربه تغییرشغل وحتی مجبوربه ترک دیار شدند. درواقع بعنوان فراگیری راه ورسم جدید زندگی به سبک غربیهانهادهای اجتماعی ومبانی دینی واعتقادات مذهبی وشیوه‌های رفتاری مردم را بکلی نادیده گرفتنددرصورتیکه می‌بایستی توجه می‌کردند که حتی پذیرفتن علوم وتکنولوژی واختراعات جدید وتولیدات ومحصولات نوهم بایدبدون ایجاداخلال درزندگی خصوصی و معتقدات مردم واردجامعه‌ای بشود. لذاعدم آگاهی وتوجه معتقدات مردم واردجامعه‌ای بشود. لذاعدم اگاهی وتوجه برنامه ریزان ومتفکرین وشیفتگی شدیدانهابه تمدن غرب وعجله وشتابان برای سوق دادن جامعه سنتی ما به غرب گرایی وپیاده کردن برنامه‌هایی که باخصوصیات جامعه ایرانی بیگانه بودندعوارض جریانهای نوسازی را بصورت ابرازانزجار ورویگردانی مردم ازاین جریانات ظاهرساخت.

دراجرای برنامه غرب گرایی افسارگسیخته به بریدن ازسنتها وفرهنگ ملی چنان دامن زده میشدکه بعضی ازخانواده‌ها تحت تاثیرتبلیغات حتی برای فرزندان خوداسامی خارجی میگرفتندوظواهرفریبنده تمدن غرب راچنان تبلیغ میکردندکه آداب ورسوم وسنن افتخارامیز باستانی اش جشن نوروز واعیادملی ومذهبی بتدریج ببوته فراموشی سپرده میشدوبرگزاری جشنهای غربی جانشین انهامیگردید.

برمبنای فرهنگ وتمدن ماشینی غربی هرکسی درفکرخودبود. برادرنسبت به برادرحتی فرزندنسبت به پدرومادر خودبیگانه می‌شد ونظام طبیعی خانوادگی درمعرض نابودی قرارداشت درحقیقت هویت ملی مارامیخواستندازدستمان بگیرند نتیجه واثرات سوء وشوم بریدن از فرهنگ ملی خود وگرایش سریع بسوی فرهنگ بیگانه بی اعتقادی وبی ایمانی به معنویات ومعتقدات دینی ومذهبی وازدیاد روزافزون اعتیادبه الکل وموادمخدروگسترش فسادبود تجربه تلخ بیگنگی ازفرهنگ اصیل ایرانی واسلامی که بملت ایران تحمیل می‌شد بمانشان دادکه تمدن غرب که براساس مادیگری بناشده ولذت جویی ومصرف پرستی وسودجویی راجانشین ارزشهای واقعی زندگی کرده به پوچی وبن بست می‌رسد. بطوریکه امروزمی بینیم ملت هوشیاروبیدارایران درتظاهرات سیاسی خودتنفرخودراازهرنوع گرایش به غرب وشرق ابرازنموده وعلاقه واشتیاق خودرابه مبانی اصیل دین مبین اسلام ومذهب تشیع وشیوه زندگی اصیل ایرانی اعلام می‌دارد مردم ایران استبدادواستعماررادرهرشکل وفرمی که باشندمحکوم می‌کند. ملت ایران خواستارآنست که براساس دستوراسلامی :ان اکرمک عندالله اتقیکم بایدپرهیزکارترین مردم راگرامی ترین انهاشمرده ومقامات عالیه ومناصب مهم رابه پاکترین افرادسپردودست ناپاکان وفاسدان ودزدان راکوتاه کرد غارتگران بیت المال رابه کیفرقانونی رسانید. کالاهاوخدمات موجودوثروت ملی راعادلانه بین افرادجامعه توزیع نمودودردسترس همگان قرارداد.

شعارهای :احترام به آزادی وزندگی انسانهاازبین رفتن هرگونه اختناق وبرقراری عدالت اجتماعی وآزادی زندانیان سیاسی عدم اتکای کامل به سایردولتها که ازخلال فریادهای گروههای مختلف مردم ایران دراین جنبش بزرگ ملی ومذهبی بگوش می‌رسد طبیعی ترین حقوق بشری است که قاطعا بایدمورد توجه وعمل قرارگیرد.

درجهت مبارزه بافسادبشهادت همکاران محترم وصورت مذاکرات مجلس این افتخاررادارم که درهمان روزهای اول شروع بکارمجلس دراین دوره ودرهمان زمان اختناق ازپشت این تریبون بصدای بلندخطررواج فسادشدیدوریخت وپاش دردستگاههای مملکتی رااعلام نمودم ولزوم مبارزه با فسادومجازات فاسدان وحیف ومیل کنندگان اموال عمومی راتذکردادم. اما آنروزهامسئولین امرحتی حاضربه شنیدن واقعیت وحقیقتی نبودند اینک نیزبه تاکیداعلام می‌دارم که مردم میخواهنددزدان وچپاولگران بیت المال وکسانیکه قوانین را زیر پا گذاشته اند باید سریعا محاکمه وشدیدا بمجازات قانونی برسند.

حال که ملت ایران خطرمادیگری وغرب گرایی شدیدرااحساس کرده وباردیگربمعنویت وحقیقت اسلام روی آورده ومراجع عالیقدرتشیع ورحانیت راملجاوپناهگاه خودقرارداده است بدون تردید دراین شرایط خاص هردولت وکابینه‌ای که روی کاربیاید وقتی موفق خواهدبودکه ازحمایت مراجع محترم روحانیت برخوردارباشد وبه قدرت ملت متکی بوده وباصحه گذاشتن به نهضت ملی ومذهبی مردم برنامه کارخودرابراساس خواست مردم تنظیم وبمرحله اجرا دراوردمردمی که برعلیه ظلم وبیدادوغارت بیت المال فریاد اعتراضشان همچون امواج دریایی خروشان درسراسرایران طنین اندازاست مردمی که دیگرنبایدونمی‌توان انهاراوتمایلات وخواسته هاومعتقداتش را نادیده گرفت باوجودی که برنامه اعلام شده توسط دولت آقای شاپوربختیاردربسیاری موارد درجهت خواست مردم تنظیم شده است اماازآنجا که دراین برهه اززمان مردم ایران همانطورکه گفته شدتنهادولتی را پذیراهستند که ازپشتیبانی حضرات آیات عظام برخوردارباشندوبلحاظ اینکه دولت ایشان مومرد حمایت مراجع عالیقدرروحانیت قرارنگرفته وازطرف گروه سیاسی جبهه ملی نیزتاییدنشده است لذابنظرمن این دولت نمی‌تواندپایگاهی درمیان مردم داشته باشد وازاین جهت قادربه اجرای برنامه اعلام شده نیزنخواهدبود.

تظاهرات روزهای اخیر برعلیه این دولت وبیانیه‌های صادره ازطرف کارمندان بعضی ازوزارتخانه‌ها مبنی برمخالفت بادولت وادامه اعتصابات درکلیه سازمانهای دولتی وملی وتوقف چرخهای مملکت مبین این امراست. بنابراین بخاطر حساسیت فوق العاده وضع کشوروبعلت اینکه دیگرفرصتی برای تجربه‌ای دیگرووقت گذرانی نیست وبلحاظ اینکه باعتقادمن هیچگونه امیدی برای موفقیت دولت ایشان درجهت اجرای برنامه اعلام شده وبحرکت درآوردن دوباره چرخهای ازکارافتاده مملکت وجودنداردلذابحث دربرنامه این دولت رازایددانسته وموقع اخذرای اعتمادبدولت رای کبودخواهم داد.

- اعلام دستور وتعیین موقع جلسه آینده ـپایان جلسه

۹- اعلام دستور وتعیین موقع جلسه آینده ـ پایان جلسه.

رئیس ـ بااجازه خانمهاوآقایان این جلسه راختم می‌کنیم جلسه آینده ساعت ۵/۲ بعدازظهرامروز ودستورادامه بثح دربرنامه دولت است.

(جلسه ساعت سیزده پایان یافت)

رئیس مجلس شورای ملی ـ دکترجوادسعید.

- پرسش نمایندگان

۱۰- پرسش نمایندگان.

سئوال ازدولت بوسیله آقایان دکترفروزین ودکترصدیق اسفندیاری

ریاست محترم مجلس شورای ملی
خواهشمنداست دستورفرماییدسئوال زیر بدولت ابلاغ گرددتادرمدت قانونی نسبت به پاسخ ان اقدام نماید. کشته شدن دونفرازموکلین اینجانبان آقای حسین الله دادی ورضاربانی ازاهالی بخش رودبارتهران شمیران باعث افسردگی فراوان اهالی منطقه مزبورشده است اصولاچرابسوی این افرادتیراندازی شده وبااستفاده ازروش‌های مسالمت آمیزجمعیت رامتفرق نکرده‌اند.
دکترطهمورث فروزین ـدکترصدیق اسفندیاری

سئوال ازدولت بوسیله آقایان دکترصدیق اسفندیاری ودکترفروزین

ریاست محترم مجلس شورای ملی
بقرارکسب براساس خبرمنتشره ازسوی خبرگزاری فرانسه بهای ریال ایران دربرابردلارامریکا ۹ درصد کاهش یافته است واین امردراثرخروج ده میلیارد دلارارزایران بوده است خواهشمنداست محبت فرموده دستورفرمایید بدولت ابلاغ شودکه درظرف مدت قانونی به این سئوال پاسخ دهد.
سقوط ارزش ریال چه اثرات شومی درتجارت خارجی ایران وافزایش قیمت اجناس موردنیازایران باقی خواهد گذاشت ودولت برای جلوگیری ازسقوط بیشترارزش ریال چه اقدامی خواهدکرد.
دکترفروزین ـدکترصدیق اسفندیاری.

سئوال ازدولت بوسیله آقای دکترعبدالسمیع لیوانی

ریاست معظم مجلس شورای ملی
احترامااستدعامیکنم سئوال اینجانب راکه بشرح زیرمعروض می‌دارم بدولت جناب دکترشاپوربختیارابلاغ فرموده دستگیر رسیدگی سریع باین امرمهم صادروامر فرماییدنتیجه را دراسرع وقت اعلام نمایند.
موضوع سئوال ـ
روز پنجشنبه ۱۴ دیماه ۱۳۵۷ آموزگارجوانی ازبخش بندرگز درداخل ماشین براثرپرتاب نارنجکی بوسیله فردناشناس بقتل رسید این آموزگار غلامرضااسدی عرب می‌باشد که ساکن گزبوده است بمناسبت درگذشت این جوان درمسجدروزشنبه ۱۶ دیماه مجلس ترحیم باشرکت بیش از ده هزارنفربرپامیشودپس ازپایان مجلس ترحیم وخروج ازمردم ازمسجدمعلوم نیست بچه دلیل ناگهان مامورین نظامی بروی این مردم تیراندازی می‌کنند که درنتیجه ۸ نفرکشته وبیش از ۲۰ نفرمجروح میشوندموضوع درصفحه ۴ روزنامه کیهان مورخه ۱۹ دی ماه (۱۰ صفر) درج شده است تقاضادارم هرچه زودترباین مسئله مهم که موجب عصبانیت مردم بخش بندرگزشده است رسیدگی فرمایید والا ناچاربه اعلام استعفاازنمایندگی مجلس شورایملی خواهم شد.
باتقدیم احترام ـدکترعبدالسمیع لیوانی ـنماینده مردم کردکوی ـبندرشاه ـبندرگز.

سئوال ازدولت بوسیله آقای مجتبی عالمی

ریاست معظم مجلس شورای ملی
بانهایت احترام باستحضارمیرساند. حوادثی درتاریخ ۲۹و۳۰ آبانماه دردامغان رخ دادکه براثراعلام اینجانب آن مقام ضمن شماره ۲۴۹۲۶- ۱۳۵۷/۹/۱۴ مراتب رابدولت وقت ابلاغ فرمودند ولی متاسفانه موردتوجه مجریان قرارنگرفت.
مجددا بعلت عدم توجه دولت وقت حوادثی درتاریخ بیست ویکم آذرماه ۱۳۵۷ دردامغان وقرای تابعه رخ می‌دهد که تعدادی شهیدوتعدادی زخمی شده وهمچنین خسارات فراوانی به اموال مردم واردامده است. مراتب اخیرنیز ضمن سئوالی درتاریخ سی ام آذرماه ازدولت وقت تقدیم ریاست مجلس گردید که بانهایت تاسف تاکنون پاسخی ازدولت دریافت نشده است.
درتاریخ هفدهم وهیجدهم دیماه ۱۳۵۷ حوادثی مجددا درشهرستان دامغان رخ می‌دهد که منجربه شهیدشدن عده دیگر وهمچنین واردشدن خسارات فراوانی باموال کسبه می‌گردد.
خواهشمنداست به دولت ابلاغ فرماینددرنخستین جلسه مجلس شورای ملی حاضروبه پرسشهای زیرپاسخ دهند.
۱- تعدادتلفات وشهدای حوادث دوماهه اخیردردامغان وقرای تابعه چندنفربوده؟
۲- تعدادزخمی شدگان این حوادث چندنفربوده است؟
۳- خسارات وارده به اموال مردم درروزهای ۲۹و۳۰ آبانماه و۲۱ آذرماه وهفدهم وهیجدهم دیماه درشهروروستاها چه مبلغ می‌باشد؟
۴- علت العلل وقوع این حوادث چه بوده وبرای تعقیب ومجازات مسببین واقعی این فجایع چه اقدامی صورت گرفته است؟
۵- برای جبران خسارات وارده اعم ازجانی ومالی مردم درحوادث مذکورچه تدابیری اتخاذوچه اقدامی بعمل آمده یا خواهدآمد؟
باعرض تشکرـمجتبی عالمی نماینده مجلس شورایملی ازحوزه انتخابیه شهرستان دامغان.

سئوال ازدولت بوسیله آقای دکترمحمدستاری

ریاست محترم مجلس شورای ملی
آقای دکترشاپوربختیاردربرنامه تقدیمی دولت به مجلس شورای ملی به خالی بودن خزانه اشاره کرده‌اند ازانجایی که توضیحات روشنگرانه بیشتری دراین زمینه بسیاراساسی جهت آگاهی ملت ایران لازم می باشدخواهشمنداست بدولت ابلاغ فرماییدتاطبق ماده ۱۵۲ آئین نامه به سئوالات زیرپاسخ دهند.
۱- میزان چاپ وانتشاراسکناس ازاول سال جاری تااین تاریخ.
۲- میزان وصولی مالیاتهای مستقیم وغیرمستقیم وسایردرآمدهای دولت تااین تاریخ.
۳- میزان تورم وشاخصهای قیمتهادر۳ماهه پائیزسال ۱۳۵۷.
۴- میزان موازنه ارزی درپایان سال جاری.
۵- میزان کسربودجه درپایان سال وچگونگی تامین آن (دریافت وام ازخارج ویاطرق دیگر).
بااحترام ـدکترمحمدستاری نماینده رشت درمجلس شورای ملی.

سئوال ازدولت بوسیله آقای دکترمحمدفرزان امیری

سئوال درخصوص وقایع شهربافت ودهستانهای بزیخان ورابر
جناب آقای دکترسعیدریاست محترم مجلس شورای ملی
درموردوقایع ناگوارشهرستان بافت که ابتدامنجربه تیراندازی بروی مردم ومجروح شدن عده‌ای وتیرخوردن یکی ازمعلمین که درحالت وخیمی دربیمارستان کرمان بستری است وروزبعدتخریب وآتش سوزی منازل ودکاکین بطرزوحشتناکی وغارت وچپاول اموال مردم وتخریب اماکن عمومی گردیدابتداتذکری جهت اعزام اکیپی بمنظوربررسی وقایع وسپس سوالی ازدولت دراین خصوص تقدیم ریاست محترم کردم که تاکنون هیچگونه اقدامی بعمل نیامده. لذامجددا تذکروسئوال خودراتجدید ورسیدگی عاجل به قضایاوجواب سئوالات تقدیمی رادارم.
باتقدیم احترام ـدکترمحمدفرزان امیری نماینده بافت.

سئوال ازدولت بوسیله آقای دکترحسین طبیب

ریاست محترم مجلس شورای ملی
احتراما نظربه وقایع اسف انگیزوخونبارکه درطول این مدت بصورت گسترده درسراسرکشوربوقوع پیوسته وهنوزهم باکمال تاسف وجوددارد وپرسش‌های مکرری که ازسوی اینجانب ودگرنمایندگان صورت گرفته ومتاسفانه تا این تاریخ بدون پاسخ مانده است علیهذاخواهشمنداست به جناب آقای نخست وزیراطلاع داده شود دراسرع وقت درمجلس شورایملی حضوربهم رسانندوبه پرسش‌های آمده درزیرپاسخ گویند.
۱- برای تحقق خواستهای انصاف ناپذیرگروهاگروه مردم مملکت ماازهمه قشرهادرزمینه‌های فرهنگی ـ اجتماعی سیاسی واقتصادی بصورت جدی وقاطع که بتوانداعتمادوباورعمومی رابصورت راستین وعملی درکوتاهترین مدت جلب نمایددولت دست به چه اقدامی خواهدزد؟
۲- برای معرفی مسببین وعاملین ومحاکمه ومجازات حوادث خونباربیشماراسف انگیزدرسراسرکشوردولت چه اقدام قاطع وسریع وقانع کننده وآرامش بخش برای میلیونهاخانواده داغدارهمدرد ـهم بسته ونگران ایرانی انجام خواهدداد.
بااحترام نماینده مجلس شورای ملی ـدکترحسین طبیب.

خلاصه تذکرنامه خانمهاوآقایان نمایندگان بدولت:

خانم عصمت مشایی پیروسئوال ازدولت وقت پیرامون مجروح وکشته شدن چندنفردراراک وقتل وغارت درقریه سنجان بدولت تذکردادند وخواستاررسیدگی باین حوادث وتعقیب ومجازات مسببین آن شدند.
خانم فرخ لقا بابان راجع به حوادث خونین اخیرسنندج که متجاواز ۱۵ کشته و۸۰ نفر مجروح داشته است وقبلا ازدولتهای مهندس شریف امامی وتیمسارازهاری رسیدگی به ان وقایع وتعقیب ومجازات مسببین انرا خواسته بودند وچون تاکنون توجهی نشده است بدولت تذکردادند واضافه کردند اگرسریعا باین قضایارسیدگی نشودازدهم بهمن ماه درمجلس شورای ملی تحصن اختیارمی کنند.
آقای پرویزظفری راجع به جنایات وفجایعی که اخیرادرنهاوندروی داده بدولت تذکرداده خواستاررسیدگی فوری باین حوادث شدند.
آقای مهندس اردلان راجع به کشته شدن چندنفردرتویسرکان تقاضای رسیدگی کردند.
آقای زرگرزاده راجع به تیراندازی ماموران انتظامی بسوی راه پیمایان شهرستان نقده به دولت تذکرداده خواستار تعقیب ومجازات مسببین حادثه شدند.
آقای دکترفیروزآبادی راجع به تیراندازی بمردم شهرری درتظاهرات روز دوشنبه ۱۳۵۷/۱۰/۱۸ که عده‌ای کشته وزخمی شده‌اند بدولت تذکرداده خواهان تنبیه مسببین آن حوادث شدند.
آقای دهقان نژاد بااشاره به عزای عمومی درروزهای ۱۷و۱۸دیماه که ازطرف دولت اعلام شده بودتذکری درمورد تیراندازی به مردم شهرری که دراین عزای عمومی شرکت کرده و عده‌ای زخمی وکشته شده بودندتقدیم کرده خواستارشدند که :اولاتعدادواقعی انهااعلام شود. ثانیاعلت این کارروشن ومسببین ان تحت تعقیب قرارگیرند. ثالثا برای پرداخت غرامت به خانواده شهدا چه اقدامی شده است؟
آقای جعفرحیدری ازدولت خواسته‌اند که هرچه زودتر هیاتی برای رسیدگی به خواسته‌های ضروری وفوری مردم مهاباد به منطقه اعزام شوندومخصوصا باامام جمعه وسایرآیات عظام تماس بعمل بیاورند.
آقای رحیمی لاریجانی راجع به درگیری مامورین پلیس با مردم ورامین مخصوصالجاجت پاسبانی بنام مسعود واحدی که منجربه کشته شدن چندنفرازجمله یکی ازدبیران بنام کریمی ومجروح شدن عده‌ای شده است بدولت تذکرداده وخواهان تعویض رئیس شهربانی ورامین ورسیدگی فوری باین واقعه شدند.
آقای ولی الله پیربدنبال تذکری که قبلا داده بودند مجدداراجع به قتل وجرح عده‌ای ازاهالی مراغه وعجب شیر بدولت تذکردادندتااقدام عاجل نسبت به تعقیب موضوع بعمل آید.
آقای نصیری زاده درموردکشته شدن وزخمی شدن گروهی ازمردم یزد بدولت تذکرداده وخواستاررسیدگی فوری به این امرشدند.
آقای حیدرنژادپیرونامه وتلگراف قبلی راجع به حوادث خونین شهرهای بناب ـمراغه ـعجب شیر که منجربه شهادت ۹ نفرازجوانان بیگناه وزخمی شدن عده زیادی ازمردم ان مناطق شده است مجددا به دولت تذکرداده و خواهان پی گیری ومجازات مسببین این وقایع شدندواضافه کردند اگردراین کاربازهم تاخیرشود ناچارم ازنمایندگی مردم درمجلس شورای ملی استعفاکنم.
آقای اسحقی کاهکش راجع به تیراندازی مامورین ژاندارمری بسوی روستایان لالی که سه نفرکشته وتعدادی زخمی شده‌اند بدولت تذکردادند.
آقایان دکترسوادکوهی وباقری راجع به کشته شدن یک جوان دانشجوبنام مسعوددهقان دردیماه سال جاری وچند نفردیگرومجروح شدن عده‌ای درشهرشاهی وآتش سوزی وتخریب دران شهرستان بدولت تذکرداده وخواهان اعزام هیئتی به محل جهت رسیدگی به موضوع وجبران خسارت واردشدند.
آقای میرعرب رضی راجع به کشته شدگان گالیکش (صفرعلی گلستانی. نریمان نظری. عباس فرقانی. محمودپیر. مهدی زاده. سیاوش ناصری. علی رضاقره سفلو و...) ومجروحین ومصدومین آن منطقه بدولت تذکرداده وتقاضای رسیدگی وپی گیری ومجازات عاملین آن راکردند.
آقای فرمان درموردگلوله باران شدن مردم کاشمر درحال راه پیمایی درروزعزای عمومی (که بوسیله دولت اعلام شده بود) بوسیله ماموران شهربانی بدولت تذکرداده وخواهان تعویض رئیس شهربانی کاشمروتعقیب ومجازات مسببین قتل وجرح مردم دران منطقه شدند.
آقای اشرف حریری راجع به تیراندازی مامورین بسوی اهالی روستای نیارق بخش نمین شهرستان اردبیل درحال راه پیمایی که درنتیجه ۶ نفرکشته و۱۹ نفرمجروح شده اندتذکرداده خواهان رسیدگی به موضوع وپرداخت غرامت به خانواده شهداشدند.
آقای جعفرقاسم زاده راجع به خرابکاری وآتش زدن ادارات وبانکها دررودسر تذکرداده وتقاضای تعقیب متجاوزین راکردند.
آقای ناصر مجتبایی راجع به کشته شدن ۱۴ نفر ومصدوم شدن عده‌ای بیگناه درخمین ومحلات وغیرقانونی بودن حکومت نظامی دران منطقه وحمله عده‌ای ناشناس به اهالی خمین به دولت تذکردادندویادآورشدنداگر درمورد مجازات مسببین این حادثه اقدامی بعمل نیاید درمجلس شورایملی متحصن خواهندشد.
آقای حسن قرائی درموردرفع مشکل سوخت رسانی بوسایل موتوری کشاورزی تذکری بدولت دادند.
آقای علی بهنیادرموردکشته شدن یک دانش آموزومجروح شدن عده‌ای ازاهالی درشهرستان شاهپوربدولت تذکر دادندوهمچنین تذکر دیگری درمورد فراهم نمودن موجبات آزادی پخش گفتار واخباردررادیوتلویزیون ملی ایران بدولت دادند.
آقای غضنفری طی تذکری به دولت خواستاراعزام هیئتی به کوهدشت وتحقیق درموردکشته ومجروح شدن عده‌ای ازاهالی کوهدشت ونورآباد شدند.
آقایان محمدشهرستانی حبیب بهارمحمودضیایی پروفسوریغمایی احمدصبوری وخانم افشار جعفری نمایندگان مردم مشهددرموردتهاجم به صحن مطهر ومرقدمقدس هشتمین پیشوای جهان وحادثه بیمارستان شاهرضاوتجاوزبه حریم منزل حضرت آیت الله حاج سیدعبدالله شیرازی تذکرنامه‌ای بدولت تقدیم وخواستار دستگیری ومجازات عاملین این حوادث شدند.