New Server

قوانین پست تلگراف و تلفن مصوب مجلس شورای ملی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
درگاه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی تصمیم‌های مجلس

درگاه قوانین ایران نوین

درگاه رضا شاه پهلوی

در روز ۶ اردیبهشت ۱۳۰۵ نخستین تلگراف بی سیم به نام تلگراف بی سیم پهلوی به دست اعلیحضرت همایون رضا شاه پهلوی گشایش یافت و در نخستین تلگرامی که از این مرکز به همه مرکزهای تلگراف بی سیم گیتی فرستاده شد آغاز کار بی سیم پهلوی به آگاهی رسانده شد.

روز ۱۴ آبان ماه ۱۳۰۸ وزارت پست و تلگراف به وزارت پست و تلگراف و تلفن دگرگون شد و این در ماده ۱ آیین نامه وزارتخانه یادآوری شده است.

پست و هواپیمایی