New Server

قانون موافقت‌نامه همکاری فنی و اقتصادی بین دولت ایران و دولت رومانی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم

قانون موافقت‌نامه همکاری فنی و اقتصادی بین دولت ایران و دولت رومانی - مصوب ۲۹ فروردین ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۲۷ اردیبهشت ۱۳۴۶ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱ خرداد ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

ماده واحده - موافقتنامه همکاری اقتصادی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری رومانی که شامل ۸ ماده می‌باشد و در تاریخ سوم‌آبان ماه ۱۳۴۴ در تهران به امضاء رسیده است تصویب و به دولت اجازه داده می‌شود اسناد مصوبه آن را مبادله نماید. قانون بالا مشتمل بر یک ماده وقرارداد ضمیمه در جلسه روز سه‌شنبه بیست و نهم فروردین ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

قانون ۱٫۹ بالا در جلسه روز چهارشنبه ۱۳۴۶٫۲.۲۷ به تصویب مجلس سنا رسیده است

موافقتنامه همکاری اقتصادی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی رومانی

نظر به این که دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی رومانی مایل هستند همکاری اقتصادی و فنی خود را هر چه بیشتر بر اساس‌تساوی حقوق و منافع متقابل توسعه دهند با توجه به افزایش امکاناتی که برای گسترش روابط طرفین از طریق توسعه قابل اطمینان و مداوم اقتصاد ملی‌دو کشور به وجود آمده است در موارد زیر توافق نمودند:

ماده ۱ - دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی رومانی در مورد برقراری همکاری اقتصادی دراز مدت به منظور توسعه طرح‌های‌صنعتی و تهیه ماشین آلات و تجهیزات و سایر اجناسی که برای توسعه مستمر اقتصاد ایران مورد نیاز می‌باشد توافق می‌نمایند. بدین منظور دولت‌رومانی ماشین آلات تجهیزات صنعتی و اجناس ساخت رومانی را به ایران تحویل خواهد داد. همچنین دولت رومانی بر اساس تفاهم موجود بین دو‌کشور مطالعات و تحقیقات مربوطه را انجام و طرحها را تهیه و برای نصب و به کار انداختن ماشین آلات و تجهیزات تحویلی به ایران کمکهای فنی‌نموده و کارکنان ایرانی را که عهده‌دار اداره ماشین آلات و تأسیسات مربوطه می‌باشند آموزش فنی خواهد داد. دولت شاهنشاهی ایران و دولت‌جمهوری سوسیالیستی رومانی موافقت می‌کنند که دولت ایران بهای کالاهای تحویلی توسط دولت رومانی را با نفت خام پرداخت نماید. فهرست‌ طرح‌های صنعتی - ماشین آلات و تجهیزات مورد توافق که موضوع این موافقتنامه را تشکیل می‌دهند ضمیمه این موافقتنامه می‌باشد این فهرست‌ ممکن است بعداً به وسیله طرح‌های صنعتی - ماشین آلات - تجهیزات و سایر نیازمندیها که ممکن است مورد توافق طرفین قرار گیرد تکمیل گردد. ‌

مشخصات نفت خام که از طرف ایران به رومانی تحویل خواهد شد و حاوی تجزیه و ترکیب مشخصه و کیفیت اصلی و عمده می‌باشد ضمیمه این‌موافقتنامه است. به هر حال طرفین می‌توانند در مورد هر نوع نفت خام دیگری که موجود و برای طرفین قابل قبول باشد توافق نمایند.

ماده ۲ - برای اجرای مقررات این موافقتنامه طرفین موافقت می‌کنند که پس از تعیین طرح‌های صنعتی تحویل ماشین آلات و تجهیزات متعاقباً اقدام به‌عقد قرارداد در مورد هر یک از طرح‌های صنعتی تحویل ماشین آلات و تجهیزات و همچنین قرارداد مربوط به تحویل نفت خام بنمایند. قراردادها از‌طریق مذاکرات مستقیم دو جانبه بین هیأت‌های انتخابی دو کشور منعقد خواهد شد. هیأت ایران از طرف وزارت اقتصاد دولت شاهنشاهی ایران و‌هیأت رومانی از طرف وزارت بازرگانی خارجی دولت جمهوری سوسیالیستی رومانی تعیین می‌گردد. شرایط و نحوه تحویل و تعهدات هر یک از‌طرفین در مورد اجرای طرح‌های صنعتی ماشین آلات و تجهیزات و همچنین همکاری فنی و مدت پرداخت و شرایط تحویل و کمکهای فنی که برای‌رومانی در نظر گرفته شده در قراردادهای مربوط تعیین خواهد گردید. مقدار و شرایط و خصوصیات نفت خامی که دولت ایران باید به عنوان پرداخت در‌مقابل کالاهای تحویلی از رومانی و کمکهای فنی آن کشور به رومانی تحویل دهد به وسیله قرارداد تعیین و ارزش آن تا حدود ارزش کل کالاهایی‌خواهد بود که دولت رومانی تحت شرایط این موافقتنامه به ایران تحویل خواهد داد. تحویل کالاها از جمهوری سوسیالیستی رومانی بر مبنای فوب‌بنادر رومانی یا فرانکوی مرزهای رومانی (Franco Romanian Border) و تحویل نفت ایران بر مبنای فوب بنادر ایران در خلیج فارس صورت‌خواهد گرفت.

ماده ۳ - بهای کالاهای تحویلی طرفین بر اساس این موافقتنامه به دلار آمریکا و بر اساس قیمت‌های رایج و قابل رقابت و با محصولات مشابه در‌بازارهای دنیا تعیین خواهد شد. این قیمتها از طریق مذاکرات مستقیم دو جانبه بین هیأت‌های منتخبه طرفین معین خواهد شد.

ماده ۴ - بانک مرکزی ایران و بانک ملی جمهوری سوسیالیستی رومانی در دفاتر خود یک حساب انتظامی به دلار آمریکا به منظور ثبت کالاهای‌تحویلی طرفین و کمکهای فنی در محدوده هر یک از قراردادهای انفرادی که بر اساس این موافقتنامه منعقد می‌شوند باز و نگاهداری خواهند نمود. ‌قیمت کالاهای تحویلی طرفین به اضافه بهره (۲٫۵ درصد در سال) و بر مبنای قراردادهای مربوطه در این حسابها به دلار آمریکا (پول واحد محاسبه)‌ثبت خواهد شد. قراردادهایی که طرفین برای تحویل کالا طبق شرایط و در تمام مدت این موافقتنامه منعقد می‌نمایند از لحاظ حجم مبادلات (‌ارزش) از‌دو طرف برابر خواهند بود. مبالغی که سررسید آن فرا رسیده و از طرف ایران برای کالاهای تحویلی و کمکهای فنی رومانی پرداخت می‌شود و همچنین‌پرداخت‌های مربوط به بهای نفت خام که طبق این موافقتنامه از طرف ایران به رومانی تحویل می‌شود در حساب فرعی تهاتر به نام "‌حساب فرعی برای‌موافقتنامه همکاری" که توسط بانکهای فوق‌الذکر به منظور تأمین تعادل پرداخت‌های طرفین برای تحویل کالاهای تحت این موافقتنامه همکاری باز‌می‌شود ثبت و نگاهداری می‌شود. چنانچه مبالغ مذکور در مدت یک سال با یکدیگر برابر نگردند به مانده حساب ۲٫۵ درصد بهره سالانه تعلق می‌گیرد. ‌نرخ فوق‌الذکر ممکن است با رضایت بانکهای مذکوره مورد بررسی مجدد قرار گیرد. به هر حال با موافقت دو جانبه دو بانک فوق‌الذکر که از طرف دو‌دولت عمل می‌کنند ممکن است مانده حساب به حسابهای تهاتر منتقل شود که در این صورت مشمول مقررات ماده (۵) موافقتنامه دراز مدت پرداخت‌بین دو کشور که در حال حاضر قوه اجرایی دارد گردیده و یا مشمول موافقتنامه پرداختی خواهد بود که در زمان پرداخت معتبر می‌باشد.

ماده ۵ - بانک مرکزی ایران به نمایندگی دولت شاهنشاهی ایران و بانک ملی جمهوری سوسیالیستی رومانی و به نمایندگی جمهوری سوسیالیستی‌رومانی با تفاهم متقابل ترتیبات فنی افتتاح حسابهای مذکور در این موافقتنامه را خواهند داد.

ماده ۶ - به منظور تأمین اجرای کامل و رضایت‌بخش مفاد این موافقتنامه در مساعدترین شرایط طرفین موافقت می‌کنند که یک کمیته مشترک مرکب از‌نمایندگان طرفین تشکیل گردد. این کمیته با تقاضای هر یک از طرفین در ظرف ۴۵ روز در ایران یا در جمهوری سوسیالیستی رومانی تشکیل خواهد شد. ‌شروط لازم راجع به داوری در مورد اجرای مفاد قراردادهای منعقده در محدوده این موافقتنامه در هر یک از قراردادها جداگانه پیش‌بینی خواهد شد.

ماده ۷ - این موافقتنامه برای مدت ۱۰ سال منعقد می‌گردد و در طی این مدت تمام قراردادهای منعقد شده و تحویل کالاها و پرداختها طبق قراردادها و‌شرایط این موافقتنامه انجام خواهد شد.

به هر حال اگر در انقضای مدت این موافقتنامه هنوز قراردادهایی وجود داشته باشند که در زمان اعتبار این موافقتنامه منعقد شده‌اند اجرا و پرداخت آن و‌انجام و اجرای کلیه آنها طبق همان شرایط مدتی که در این موافقتنامه پیش‌بینی شده است ادامه خواهد یافت.

ماده ۸ - این موافقتنامه موقتاً از تاریخ امضاء برای طرفین قابل اجرا خواهد بود و قطعیت آن از تاریخ مبادله اسناد تصویب از طرف دو کشور خواهد بود.

در تاریخ ۲۵ اکتبر ۱۹۶۵ در تهران در دو نسخه اصلی به زبان انگلیسی تنظیم گردید که هر دو نسخه متساویاً معتبر خواهد بود.

از طرف دولت جمهوری سوسیالیستی رومانی.

قرارداد فوق مشتمل بر هشت ماده منضم به قانون همکاری فنی و اقتصادی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی رومانی‌می‌باشد.

رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی