New Server

قانون موافقت‌نامه راجع به همکاری در امور تربیتی و علمی و فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی فدراتیو یوگسلاوی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
قوانین انقلاب شاه و مردم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی

قانون موافقت‌نامه راجع به همکاری در امور تربیتی و علمی و فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی فدراتیو یوگسلاوی - مصوب ۶ بهمن ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۱۸ آذر ۱۳۴۳ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

ماده واحده - موافقت‌نامه راجع به همکاری در امور تربیتی و علمی و فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی فدراتیویوگسلاوی که در چهاردهم آذر ماه ۱۳۴۲ در شهر بلگراد توسط نمایندگان مختار طرفین به امضاء رسید و مشتمل بر یک مقدمه و دوازده ماده می‌باشدتصویب و به دولت اجازه داده می‌شود اسناد تصویب آن را مبادله نماید.

قانون بالا مشتمل بر ماده واحده که در تاریخ هیجدهم آبان ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز سه شنبه‌ششم بهمن ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

موافقتنامه راجع به همکاری در امور تربیتی و علمی و فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی فدراتیو یوگسلاوی

دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی فدراتیو یوگسلاوی با اشتیاق به تحکیم و ادامه همکاری بین دو کشور در امور تربیتی و علمی‌و فرهنگی و به منظور حصول حداکثر اطلاع و آشنایی متقابل در زمینه‌های فوق از طریق همکاری دوستانه تصمیم به انعقاد موافقتنامه حاضر درباره‌همکاری در امور تربیتی و علمی و فرهنگی گرفته و نسبت به مقررات زیر موافقت حاصل نمودند.

ماده ۱ - طرفین متعاهدین تعهد می‌کنند که همکاری بین دو کشور را در امور تربیتی و علمی و فرهنگی تشویق و مخصوصاً همکاری بین مؤسسات‌تحقیقات علمی انجمنها و سازمانهای فنی و تربیتی و همچنین مبادله اطلاعات و مستندات مربوط به پیشرفت امور تربیتی و علمی و فرهنگی را تسهیل‌کنند.

ماده ۲ - طرفین متعاهدین از طرق رسمی و غیر رسمی مبادله استادان دانشگاه و معلمان سایر مؤسسات آموزشی و دو کشور را بر طبق شرایطی که بین‌دو دولت مقرر خواهد شد تشویق و تسهیل خواهند نمود.

ماده ۳ - هر یک از طرفین متعاهدین طبق مقررات جاری در قلمرو خود برای دانشمندان و دانشجویان کشور دیگر تسهیلاتی به منظور انجام مطالعات وتحقیقات آنان در مؤسسات آموزشی خود فراهم خواهد نمود.

طرفین متعاهدین موضوع برابری و شناسایی ارزش درجات و گواهینامه‌های تحصیلی را مورد مطالعه قرار خواهند داد و در صورت اقتضا موافقتنامه‌ای‌در این باره منعقد خواهند نمود.

ماده ۴ - طرفین متعاهدین موضوع ایجاد بورسهای تحصیلی را برای این که دانشجویان دو کشور بتوانند تحصیلات خود را در مؤسسات واقع در قلمروکشور دیگر در هر موضوع علمی و فرهنگی و فنی ادامه دهند در نظر خواهند گرفت.

ماده ۵ - طرفین متعاهدین اقدام لازم به عمل خواهند آورد تا کتابهای درسی مورد استفاده مدارس آنها محتوی اطلاعات نادرست درباره زندگی وفرهنگ کشور دیگر نباشد.

ماده ۶ - طرفین متعاهدین مبادلات در زمینه‌های فرهنگی و فکری و همکاری بین رادیوها و مطبوعات و مؤسسات سینمایی دو کشور را به وسیله‌تشکیل کنسرتها و سخنرانیها و نمایشگاههای هنری و علمی و با ترتیب دادن بازدیدهای دانشجویان توسط مؤسسات علمی و فرهنگی صلاحیتدارتشویق خواهند نمود و همچنین همکاری بین انجمنهای علمی و هنری و ادبی و سایر سازمانهایی که از طریق تبادل نشریات و نسخه‌های خطی وکتابهای باستانشناسی و اشیاء هنری به اشاعه معلومات و اطلاعات اشتغال دارند و نیز همکاری از طریق نمایش فیلمها و برنامه‌های رادیویی را تشویق‌و تأمین خواهند نمود.

ماده ۷ - طرفین متعاهدین بازدید متقابل فرهنگیان و پیشقدمان و دسته‌های ورزشکاران و پیشاهنگان را در کشورهای خود تسهیل خواهند نمود.

ماده ۸ - طرفین متعاهدین اقدام لازم برای تعلیم زبان کشور طرف مقابل در کشور خود به عمل خواهند آورد و به این ترتیب متقابلاً به شناسایی فرهنگ‌دو طرف کمک خواهند کرد.

ماده ۹ - طرفین متعاهدین بازدید موزه‌ها و کتابخانه‌های ملی خود را برای دانشمندان و ادبای کشور طرف مقابل تسهیل خواهند نمود تا در صورت لزوم‌بتوانند از نسخ خطی و اشیاء هنری فتوکپی و میکروفیلم تهیه نمایند.

ماده ۱۰ - به منظور اجرای مواد این قرارداد طرفین متعاهدین برنامه‌های تحصیلی در زمینه‌های تربیتی و فرهنگی و علمی تهیه خواهند نمود.

این برنامه‌ها با موافقت مشترک طرفین به وسیله مؤسسات صلاحیتدار آنها برای مدتهایی که بین این مؤسسات مقرر می‌شود تنظیم خواهد گردید.

این برنامه‌ها به طور کلی در ایران و یوگسلاوی بین مؤسسات صلاحیتدار هر کشور و نمایندگان سیاسی کشور متقابل از طریق وزارت امور خارجه تنظیم‌و مقرر خواهد شد. ماده ۱۱ - این موافقتنامه طبق مقررات قوانین اساسی دو کشور به تصویب خواهد رسید و از روز مبادله اسناد تصویب به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.

ماده ۱۲ - مدت این موافقتنامه نامحدود است مگر آن که یکی از طرفین آن را فسخ نماید در این صورت شش ماه پس از اخطار مبنی بر فسخ از درجه‌اعتبار ساقط خواهد بود. این موافقتنامه در سه نسخه به زبان فارسی و صروی کروات و فرانسه تهیه گردید و در صورت بروز اختلاف متن فرانسه معتبر خواهد بود.

بلگراد به تاریخ ۵ دسامبر ۱۹۶۳

از طرف دولت شاهنشاهی ایران

از طرف دولت جمهوری سوسیالیستی فدراتیو یوگسلاوی

موافقتنامه فوق ضمیمه قانون راجع به موافقتنامه مربوط به همکاری در امور تربیتی و علمی و فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری‌سوسیالیستی فدراتیو یوگسلاوی می‌باشد.

رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی