New Server

قانون موافقتنامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی رومانی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

قانون موافقتنامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی رومانی - مصوب 1347.2.4

‌ماده واحده - موافقتنامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی رومانی که مشتمل بر یک مقدمه و ده ماده می‌باشد و‌در تاریخ 24 مرداد ماه 1346 برابر 15 اوت 1967 در بوخارست به امضای نمایندگان مختار دولتین رسیده است تصویب و به دولت اجازه داده می‌شود‌اسناد تصویب آن را مبادله نماید. ‌قانون بالا مشتمل بر یک ماده و موافقتنامه ضمیمه که در جلسه روز یکشنبه سیزدهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش به تصویب مجلس‌شورای ملی رسیده بود در جلسه روز چهارشنبه چهارم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و چهل و هفت شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

‌رییس مجلس سنا - مهندس شریف‌امامی

[z]‌موافقتنامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی رومانی ‌دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی رومانی نظر به علاقه‌ای که به توسعه مناسبات و همکاری بین دو کشور در زمینه‌های فرهنگی و‌علمی و هنری و آموزش و پرورش دارند و با توجه به اینکه چنین همکاریها در تشیید مبانی دوستی بین دو کشور مؤثر خواهد بود به پیروی از اصول‌منشور ملل متحد و اساسنامه (‌یونسکو) تصمیم به عقد این موافقتنامه فرهنگی گرفتند و نمایندگان تام‌الاختیار خود را به شرح زیر تعیین نمودند:

‌از طرف دولت شاهنشاهی ایران ‌جناب آقای اردشیر زاهدی وزیر امور خارجه ‌از طرف دولت جمهوری سوسیالیستی رومانی ‌جناب آقای کرنیلومانسکو وزیر امور خارجه ‌نمایندگان فوق پس از ارائه اختیارنامه‌های خود که در کمال صحت و اعتبار بود در موارد زیر توافق نمودند:

‌ماده 1 - طرفین متعاهدین از طریق مقامات رسمی و بر اساس احترام متقابل و عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر مساعی لازم را در توسعه روابط‌فرهنگی بین دو کشور مخصوصاً در موارد مشروحه زیر به کار خواهند برد:

‌الف - همکاری بین دانشگاهها و مؤسسات علمی و تحقیقاتی.

ب - مبادله اطلاعات و انتشارات در زمینه‌های علمی و فرهنگی و هنری.

ج - تشکیل کنفرانسها و مبادله متخصصین در زمینه‌های علمی و آموزشی و هنری.

‌د - مبادله فیلمهای مستند و تشکیل کنسرت‌ها و برنامه‌های تئاتری و نمایشگاههای علمی و هنری و مسابقات ورزشی بر اساس عمل متقابل و با‌شرایط مساوی از نظر ترتیب برنامه‌ها و محل اجرای آنها.

‌ماده 2 - طرفین متعاهدین نسبت به مبادله استادان دانشگاه و مؤسسات عالی آموزشی و دانشمندان دو کشور بر طبق مقررات مربوطه و با توجه به‌امکانات خود و بنابر معرفی مقامات رسمی یکدیگر تسهیلات لازم را فراهم خواهند نمود.

‌ماده 3 - طرفین متعاهدین در حدود قوانین مربوطه خود و بنا به معرفی مقامات صالحه دو کشور تسهیلات لازم را در موارد مطالعات تخصصی اتباع‌طرف دیگر در دانشگاهها و مؤسسات عالی آموزشی و همچنین در آرشیوها و کتابخانه‌ها و موزه‌های خود فراهم خواهند نمود.

‌ماده 4 - طرفین متعاهدین با اعطای بورسهای تحصیلی و تحقیقاتی وسایل مطالعه دانشمندان و هنرمندان طرف دیگر را بنا به معرفی مقامات‌صلاحیتدار دو کشور تأمین خواهند نمود.

‌ماده 5 - طرفین متعاهدین شرایط لازم برای امکان شناختن ارزش مدارک تحصیلی صادر از مؤسسات آموزشی دو کشور را مورد مطالعه قرار خواهند‌داد و موافقتنامه‌ای در این باره منعقد خواهند نمود.

‌ماده 6 - طرفین متعاهدین توسط مقامات رسمی و با توجه به مقررات مربوطه دو کشور اقدام لازم را جهت توسعه همکاریهای خود در زمینه رادیو‌تلویزیون و مبادله فیلمهای هنری و علمی مبذول خواهند داشت.

‌ماده 7 - طرفین متعاهدین در مورد ترجمه و نشر آثار علمی و ادبی و هنری طرف دیگر و نیز مبادله این قبیل نشریات بین کتابخانه‌های دو کشور از‌طریق مقامات رسمی تسهیلات لازم را فراهم خواهند نمود.

‌ماده 8 - طرفین متعاهدین موافقت می‌نمایند به منظور اجرای این موافقتنامه کمیسیون مشترکی مرکب از نمایندگان دو طرف تشکیل گردد. این‌کمیسیون به نوبت سالی یک بار در ایران و رومانی تشکیل جلسه داده و برای مدت معینی برنامه‌های مبادلات فرهنگی را تنظیم خواهد نمود.

‌ماده 9 - این موافقتنامه بر طبق قوانین اساسی دو کشور به تصویب خواهد رسید و از تاریخ مبادله اسناد تصویب به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.

‌ماده 10 - اعتبار این موافقتنامه سه سال است و تا هنگامی که یکی از طرفین به موجب اخطار قبلی سه ماهه تصمیم خود را مبنی بر فسخ آن اعلام‌ندارد خود به خود برای سه سال دیگر تمدید خواهد شد. ‌این موافقتنامه در دو نسخه اصلی به زبانهای رومانی و فارسی و فرانسه که هر دو متساویاً معتبر می‌باشد تنظیم گردیده و در صورت بروز اختلاف در‌تفسیر - متن فرانسه مناط اعتبار خواهد بود. ‌بوخارست 24 مرداد ماه 1346 ‌از طرف دولت شاهنشاهی ایران ‌از طرف دولت جمهوری سوسیالیستی رومانی ‌موافقتنامه فوق مشتمل بر یک مقدمه و ده ماده منضم به قانون موافقتنامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی رومانی‌است.

‌رییس مجلس سنا - مهندس شریف‌امامی