New Server

قانون مربوط به نحوه پرداخت کمک هزینه تحصیلی دانشجویان از سال ۳۸ – ۳۹ به بعد

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره آموزش و آموزش عالی تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نوزدهم

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نوزدهم

قانون مربوط به نحوه پرداخت کمک هزینه تحصیلی دانشجویان از سال ۳۸ – ۳۹ به بعد - مصوب ۱۷ خرداد ۱۳۳۹ مجلس شورای ملی و ۱۷ دی ۱۳۳۹ مجلس سنا

ماده واحده - به دانشگاه تهران اجازه داده می‌شود اعتبار کمک هزینه تحصیلی دانشجویان را از سال تحصیلی ۱۳۳۸ - ۱۳۳۹ به بعد که در بودجه‌دانشگاه منظور و به تصویب می‌رسد در اختیار مؤسسه اعتباری دانشگاه بگذارد تا مؤسسه مزبور از آن محل کمک هزینه تحصیلی را بر طبق حواله‌های‌دانشگاه به عنوان وام به دانشجویان پرداخت نماید.

دانشجویانی که وام می‌گیرند موظفند پس از فراغ از تحصیل و اشتغال به کار وام خود را تدریجاً به مؤسسه مسترد دارند.

تمام این وامها به حساب دانشگاه بوده و وجوه استردادی نیز در همان حساب تمرکز خواهد یافت و به مصرف وامهای جدید خواهد رسید.

آیین‌نامه مربوط به اجرای این قانون از طرف دانشگاه تهران تهیه و پس از تصویب شورای دانشگاه و کمیسیون مالی قابل اجرا خواهد بود.

تبصره ۱ - وزارت فرهنگ موظف است نسبت به دو نفر از فرزندان مرحوم دکتر سید احمد اسدی معاون سابق بهداری مجلس شورای ملی به نام‌ابوالقاسم اسدی و داریوش اسدی که اکنون در خارج از ایران به تحصیل اشتغال دارند تا پایان دوره تحصیلی آنان کمک هزینه تحصیلی درباره آنها منظوردارد.

تبصره ۲ - به پاس خدمات بیست و پنج ساله مرحوم دکتر جمال افشار سناتور و استاد دانشکده فنی به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود که از تاریخ‌روز بعد از فوت آن مرحوم (۱۳۳۹٫۲.۳۱) ماهی (۷۸۲۵ ریال) علاوه بر آن چه از صندوق بازنشستگی دریافت می‌کند به عنوان مستمری به عیال و دوفرزند آن مرحوم از درآمد عمومی کل کشور پرداخت نماید.

قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره‌است در جلسه سه‌شنبه هفدهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و سی و نه به تصویب مجلس شورای‌ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

قانون بالا در جلسه ۱۳۳۹٫۱۰٫۱۷ به تصویب مجلس سنا رسیده‌است.