New Server

قانون محدودیت وزرا و معاونین و روسای دوایر دولتی در موقع انتخابات و نمایندگان مجلس در دوره تقنینیه

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری ششم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم

قانون محدودیت وزراء و معاونین و رؤسای دوائر دولتی در موقع انتخابات و نمایندگان مجلس در دوره تقنینیه - مصوب ۲۲ تیر ماه ۱۳۰۶ شمسی

ماده اول - کلیه رؤسای دوائر دولتی از انتخاب شدن به عضویت مجلس شورای ملی در حوزه مأموریت خود محروم خواهند بود.

و همچنین وزراء و معاونین موقع انتخابات از تمام مملکت.

ماده دوم - تا انقضاء هر دوره تقنینیه نمایندگان مجلس شورای ملی نمی‌توانند هیچ یک از خدمات دولتی را موظفاً قبول نمایند مگر این که سه ماه‌قبل از قبول خدمت از نمایندگی استعفا نموده باشند.

این قانون که مشتمل بر دو ماده‌است در جلسه بیست و دوم تیر ماه یک هزار و سیصد و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا