قانون متمم قانون تابعیت

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفتم

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هفتم

قانون متمم قانون تابعیت - مصوب ۲۹ مهر ماه ۱۳۰۹

ماده اول - اشخاصی که مشمول یکی از فقرات ۴ و ۵ ماده اول از قانون تابعیت مصوب ۱۶ شهریور ۱۳۰۸ بوده ولی در تاریخ اجراء قانون مزبور سن آنهااز هیجده سال تمام تجاوز کرده باشد می‌توانند تابعیت پدر خود را اختیار کنند مشروط بر اینکه در ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون اظهاریه‌ کتبی تقدیم وزارت امور خارجه نمایند به انضمام تصدیق دولت متبوع پدرشان مشعر بر اینکه آنها را تبعه خود می‌شناسد.

ماده دوم - اشخاصی که مشمول فقره ۵ از ماده اول قانون تابعیت مصوب ۱۶ شهریور ۱۳۰۸ می‌باشند برای اینکه تبعه ایران شناخته شوند باید بلافاصله بعد از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام لااقل یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند والا قبول شدن آنها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی خواهدبود که به موجب قانون ۱۶ شهریور ۱۳۰۸ برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است (‌ماده ۴ و مابعد) ولو اینکه اشخاص مزبور بعداً به ایران مراجعت کرده‌ و در آنجا اختیار اقامت کرده باشند.

این قانون که مشتمل بر دو ماده‌ است در جلسه بیست و نهم مهر ماه یک هزار و سیصد و نه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - دادگر