New Server

قانون راجع به تقسیمات وزارت اقتصاد ملی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هشتم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هشتم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی

قانون راجع به تقسیمات وزارت اقتصاد ملی - مصوب ۱۶ خرداد ماه ۱۳۱۰ شمسی

ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون وزارت اقتصاد ملی به سه اداره کل تقسیم می‌شود:

  • اداره کل تجارت
  • اداره کل فلاحت
  • اداره کل صناعت

ادارات مزبوره در تحت نظارت عالیه ریاست وزراء و هر یک از آنها به وسیله رییس مستقلی که به سمت معاونت وزارت در مجلس و هیأت وزراء حق‌حضور و شرکت در مذاکرات دارد اداره خواهد شد.

وظایف هر یک از ادارات ثلاثه به موجب نظامنامه که هیأت وزراء تصویب خواهد کرد تعیین و این قانون بلافاصله پس از تصویب به موقع اجراءگذاشته می‌شود.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه شانزدهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و ده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - دادگر

  • پاورقی: این قانون به موجب قانون اجازه تأسیس دو وزارتخانه تجارت و صناعت مصوب ۸ مهر ۱۳۱۶ (‌دوره یازدهم) نسخ شده‌است و

همین‌قانون هم به موجب قانون اجازه توأم‌شدن سازمان وزارت بازرگانی و پیشه و هنر مصوب ۲۸ دی ماه ۱۳۲۰ (‌دوره سیزدهم) نسخ شده‌است.