New Server

قانون راجع به انتقال املاک و خالصجات دولتی به وزارت کشاورزی ۱۳۳۶

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نوزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نوزدهم

اصلاحات ارضی

قانون راجع به انتقال املاک و خالصجات دولتی به وزارت کشاورزی - مصوب ۳ آذر ماه ۱۳۳۶

ماده اول - از تاریخ چهارم آذر ماه یک هزار و سیصد و سی و یک که کلیه املاک و خالصجات دولتی با سازمان اداری و بودجه آن از وزارت دارایی‌منتزع و ضمیمه وزارت کشاورزی شده اعمال و حق مالکیت دولت نسبت به املاک و خالصجات مزبور و همچنین وصول مطالبات و انجام تعهدات‌مربوط به آنها با وزارت کشاورزی می‌باشد.

ماده دوم - وزارت دارایی و وزارت کشاورزی مأمور اجرای این قانون می‌باشند.

قانون فوق که مشتمل بر دو ماده می‌باشد پس از تصویب مجلس سنا در جلسه یکًً‌شنبه سوم آذر ماه یک هزار و سیصد و سی و شش به تصویب‌مجلس شورای ملی رسید.

نایب رییس مجلس شورای ملی - امان‌الله اردلان

قانون بالا در جلسه ۱۳۳۴٫۱۱٫۷ به تصویب مجلس سنا رسیده‌است