New Server

قانون بودجه سال ۱۳۴۲

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم

قانون بودجه سال ۱۳۴۲ - مصوب ۲۴ آبان ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۲۰ آبان ۱۳۴۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۸ آذر ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

ماده واحده - بودجه سال ۱۳۴۲ کل کشور را که از حیث درآمد (‌اعم از عمومی و اختصاصی) بالغ بر پنجاه و دو میلیارد و هفتصد و هفتاد و دومیلیون و سیصد و پنجاه هزار ریال (۵۲۷۷۲۳۵۰۰۰۰ ریال) و از لحاظ هزینه به مبلغ پنجاه و هفت میلیارد و هشتصد و نود و شش میلیون و نهصد وهشت هزار و چهار صد ریال و نود دینار (۵۷۸۹۶۹۰۸۴۰۰٫۹۰ ریال) است در سه قسمت به شرح زیر تصویب و به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود.

درآمدهای پیش‌بینی شده برای سال ۱۳۴۲ منظور در قسمت اول را وصول و کلیه حقوق و مزایای قانونی کارمندان و خدمتگزاران جزء و هزینه‌های‌مستمر و غیر مستمر وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی و سایر مصارف منظور در قسمت دوم و سوم را در حدود درآمدهای وصولی مذکور در قسمت اول بارعایت کامل مقررات و مفاد تبصره‌های منظور در این قانون پرداخت نماید.

تبصره ۱ - بودجه تفصیلی اعتبارات عمومی و اختصاصی سال ۱۳۴۲ وزارتخانه‌ها و ادارات و سازمانهای دولتی در حدود رقم اعتبار منظور درقسمت دوم بودجه کل کشور پس از تصویب وزارت دارایی قابل اجرا خواهد بود مصرف اعتبارات اختصاصی سازمانهای دولتی تابع مقررات و قوانین‌وجوه اختصاصی مربوطه می‌باشد.

تبصره ۲ - به استثنای اعتبار مواد فصل اول و هشتم کسر اعتبار مواد سایر فصول بودجه‌های تفصیلی به منظور تأمین کمبود اعتبار مواد همان فصل‌تا ده‌درصد اصل اعتبار هر ماده در عرض سال آنهم یک بار با موافقت وزارت دارایی مجاز می‌باشد قوانین و مقرراتی که مغایر با این قانون باشد ملغی‌خواهد بود مگر در مورد دانشگاه تهران و دانشگاههای شهرستانها که از لحاظ اصلاح بودجه تابع قسمت اخیر ماده ۱۴ و ماده ۱۵ قانون امور مالی‌دانشگاه تهران مصوب ۲۱ فروردین ماه ۱۳۳۹ می‌باشند.

تبصره ۳ - تنخواه گردان خزانه‌داری کل در سال ۱۳۴۲ سه هزار و پانصد میلیون ریال تعیین می‌شود.

تبصره ۴ - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود برای خرید قند و شکر و غله و مواد دخانیه و چای در صورت لزوم در حدود احتیاجات‌دستگاههای مزبور از بانک مرکزی وام دریافت نموده و در آخر سال مالی ۱۳۴۲ نسبت به واریز آن اصلاً و فرعاً اقدام نماید.

تبصره ۵ - وزارت دارایی مجاز است از محل اعتبار هزینه‌های پیش‌بینی نشده حقوق و عوارض گمرکی و مالیات مربوط به کارشناسانی را که برطبق موافقتنامه موجود بین دولت شاهنشاهی و سایر کشورها یا سازمانهای بین‌المللی به ایران می‌آیند بنا به پیشنهاد وزارت امور خارجه با تصویب‌هیئت وزیران تأدیه نماید.

تبصره ۶ - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود مبلغ ۴۹۱۰۲۶۴۷۷٫۴۰ ریال زیان عمل کرد سال ۲۸ غله و نان را با گواهی اداره رسیدگی و تمرکزحسابها طبق بیلانهای مصوب به هزینه قطعی منظور دارد.

تبصره ۷ - تبصره ۱۲ بودجه سال ۱۳۴۱ کل کشور در سال ۱۳۴۲ قابل اجرا خواهد بود.

تبصره ۸ - اجازه داده می‌شود بدهی‌های قطعی سازمان تدارکات بابت بهای کالا و غیر که از محل فروش کالای باقیمانده در تهران و شهرستانها ومطالباتی که در سال ۱۳۴۲ وصول خواهد شد در هر مورد با تصویب وزارت دارایی پرداخت و مازاد درآمدهای مذکور به حساب خزانه‌داری کل منتقل‌شود.

تبصره ۹ - وزارت دارایی مکلف است آن قسمت از وامهای دریافتی تا آخر سال ۱۳۴۰ دستگاههای دولتی از محل تنخواه گردان خزانه داری کل راکه امکان تأمین آن از محل بودجه وزارتخانه یا مؤسسه استفاده‌کننده نبوده‌است واریز نماید.

تبصره ۱۰ - تبصره ۲۶ بودجه سال ۱۳۴۱ در سال ۱۳۴۲ قابل اجرا است.

تبصره ۱۱ - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود از محل مازاد درآمد سالهای ۱۳۴۱ و ۱۳۴۲ چاپخانه دولتی ایران ماشین آلات چاپ تمبر موردنیاز چاپخانه را خریداری و هزینه‌های مربوطه آن را تأمین نماید.

تبصره ۱۲ - اجازه داده می‌شود ساختمانهایی که از محل پذیره نفت یا صدی پنج عوارض شهرداری و یا مازاد صدی سه فرهنگ و بهداشت احداث‌گردیده و به علت کمبود اعتبار ناتمام مانده و همچنین ساختمان‌های ناتمام اهدایی نیکوکاران از محل اعتبارات ساختمانی سازمان برنامه تکمیل ومطالباتی که مقاطعه‌کاران مربوطه بابت کارهای انجام شده ساختمانهای مذکور دارند از همان محل پرداخت گردد.

تبصره ۱۳ - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود صورت ریز دیون بلامحل وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مندرج در بودجه سال ۱۳۴۲ رارسیدگی و به دستگاههای مربوطه برای اجرا ابلاغ نماید.

تبصره ۱۴ - به وزارت اقتصاد اجازه داده می‌شود لوله و شیر و متعلقات و سایر لوازم و ماشین آلات برای لوله‌کشی و سدسازی و کارخانه‌لوله‌سازی و همچنین مواد شیمیایی و یدکی ماشین آلات مورد نیاز سازمان آب تهران را به استثنای ماشین سواری و همچنین یک هزار و دویست تن‌لوله آسپست مربوط به شرکت سهامی آبیاری همدان را که منحصراً به مصرف لوله‌کشی شهرستان همدان خواهد رسید از پرداخت کلیه حقوق وعوارض گمرکی (‌به استثنای هزینه باربری و انبارداری) معاف نماید.

تبصره ۱۵ - وزارت اقتصاد مجاز است لوکوموتیو و واگنهای باربری و مسافربری و لوازم فنی راه‌آهن و وسائل راهداری و راه‌سازی و تجهیزات فنی‌ادارات هواشناسی و هواپیمایی را که توسط وزارت راه یا بنگاه راه‌آهن از خارج خریداری و در سال ۱۳۴۲ ترخیص می‌شود از پرداخت حقوق وعوارض گمرکی (‌به استثنای باربری و انبارداری) معاف نماید.

تبصره ۱۶ - به وزارت اقتصاد اجازه داده می‌شود دستگاههای فرستنده بی‌سیم و لوازم مورد نیاز وزارت پست و تلگراف و لوازم فنی اداره کل‌انتشارات و رادیو را که در سال ۱۳۴۲ از گمرک ترخیص می‌شود از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی (‌به استثنای باربری و انبارداری) معاف نماید.

تبصره ۱۷ - به وزارت کار و خدمات اجتماعی اجازه داده می‌شود به منظور تکمیل کادر پرسنلی خود تا پنجاه نفر لیسانسیه و مهندس بر طبق‌قوانین و مقررات مربوطه به طور رسمی و چهل نفر دیپلمه با پایه یک اداری با موافقت شورای عالی از طریق مسابقه استخدام نماید.

تبصره ۱۸ - به وزارت فرهنگ اجازه داده می‌شود مبلغ ۲۴۴۵۰۰۰ ریال اعتبار خرید ساختمان بزم ایران در کلکته و همچنین ۷۴۹۷۰۰۰ ریال وجوه‌ذخیره اعانه دبستان ایرانیان در ترکیه را به ترتیب به مصرف ساختمان دبستان در نقاط مرز شرقی و نقاطی از مرز ایران و ترکیه و عراق که مصلحت وضروری باشد برساند در صورتی که هزینه ساختمان هر دبستان از سیصد هزار ریال تجاوز نکند در نقاطی که کمیسیون پنج درصد سهم فرهنگ دایرباشد با نظر کمیسیون مزبور و در نقاطی که این کمیسیون تا به حال تشکیل نشده باشد با نظر کمیسیون پنج درصد نزدیک‌ترین شهرستان به محل موردنظر با در نظر گرفتن صرفه و صلاح دولت بدون رعایت تشریفات مناقصه انجام دهد و در نقاطی که اعتبار مذکور در سال ۱۳۴۲ به مصرف نرسیده تاپایان سال ۱۳۴۳ قابل مصرف خواهد بود.

تبصره ۱۹ - به وزارت فرهنگ اجازه داده می‌شود مانده اعتبار پذیره نفت بعضی از شهرستان‌ها را به مصرف تکمیل ساختمان‌های فرهنگی‌شهرستان‌های دیگر که از محل اعتبار پذیره نفت شروع شده برساند.

تبصره ۲۰ - به وزارت کشاورزی اجازه داده می‌شود هم ارز ۵۵۰۷۱۱۷ لیره انگلیسی بابت سهمیه مرکز تعلیماتی ماشینهای کشاورزی و حفاظت‌خاک وابسته به سازمان پیمان مرکزی در کرج را از اعتبارات بودجه سال جاری بنگاه آبیاری (‌مهندسی زراعی) که برای این منظور اختصاص خواهد دادپرداخت نماید.

تبصره ۲۱ - اجازه داده می‌شود اعتبار طرحهای موضوع تبصره ۴۱ بودجه سال ۱۳۴۱ که ادامه آن ضروری باشد از اعتبارات سازمان برنامه تأمین‌گردد و طرح ۱۰۳ حساب مخصوص خزانه داری کل به منظور تصفیه و انجام تعهدات گذشته طرحهای حساب مخصوص کماکان با مقررات حساب‌مخصوص بر مبنای موافقتنامه منعقده بین وزارت دارایی و هیئت عمرانی بین‌المللی امریکا در تهران تا پایان سال ۱۳۴۲ به قوت خود باقی باشد.

تبصره ۲۲ - اعتبارات مستمر عمرانی که از محل سازمان برنامه تأمین شده بر اساس ماده ۶ قانون برنامه عمرانی سوم به اختیار وزارت دارایی‌گذارده می‌شود.

تبصره ۲۳ - اجازه داده می‌شود مدت پرداخت تعهدات تا آخر اسفند سال گذشته هزینه‌های مستمر بودجه سال ۴۱ وزارت جنگ تا آخر مهر ماه۱۳۴۲ و مدت پرداخت هزینه‌های غیر مستمر بودجه سال ۱۳۴۱ آن وزارتخانه به استثنای مبلغ سیصد و چهل و دو میلیون ریال اعتبار باقی مانده ماده۱۴ غیر مستمر بودجه سال ۱۳۴۱ که به ترتیب زیر:

الف - مبلغ یکصد و نود و دو میلیون ریال به منظور تأمین هزینه‌های پیش‌بینی شده در ماده ۱۴ با رعایت مقررات و انجام تشریفات لازم تا پایان‌خرداد ماه سال ۱۳۴۲.

ب - مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال بابت هزینه ساختمان خانه‌های سازمانی لشکر گارد شاهنشاهی وسیله هیئت پنج نفری تا پایان سال جاری.

تعهد و مصرف می‌شود بقیه در صورتی که تا آخر اسفند سال گذشته تعهد شده باشد تا آخر اسفند سال جاری تمدید شود.

تبصره ۲۴ - وزارت جنگ مجاز است آن قسمت از اعتبارات مستمر و غیر مستمر بودجه سال ۱۳۴۱ خود را که تعهد و مصرف ننموده و مشمول‌تبصره فوق نمی‌باشد تا آخر سال جاری به مصرف پرداخت دیون خارجی خود برساند.

تبصره ۲۵ - به وزارت جنگ اجازه داده می‌شود مبلغ سی و هفت میلیون ریال اعتبار خرید چادر موضوع ماده ۱۰ بودجه تفصیلی سال ۱۳۴۱ خودرا تا آخر مهر ماه سال ۱۳۴۲ تعهد و تا پایان سال پرداخت نماید.

تبصره ۲۶ - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود آن قسمت از مطالبات مقاطعه‌کاران ساختمانهای دولتی مربوط به کارهای انجام شده تا پایان سال۱۳۴۱ را که پرداخت آن تا آخر خرداد ماه ۱۳۴۲ از محل ردیف ۱۶۳ بودجه سال ۱۳۴۱ کل کشور میسر نگردیده تا پایان آذر ماه ۱۳۴۲ در حدود سهمیه‌اعتبار ردیف مزبور از محل همان اعتبار تأمین و با رعایت مقررات پرداخت نماید.

تبصره ۲۷ - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود حق لیسانس شش‌ماهه دوم سال ۱۳۴۱ کارمندان لیسانسیه اداره کل هنرهای زیبای کشور را که به‌علت کمبود اعتبار بودجه سال ۱۳۴۱ اداره مزبور پرداخت نشده از محل اعتبار ردیف ردیف ۱۳ قسمت سوم هزینه بودجه سال ۱۳۴۲ کل کشور (‌اعتبارکمک تعاونی کارمندان کشوری) پرداخت نماید.

تبصره ۲۸ - به دولت اجازه داده می‌شود ساختمان کاخ نیاوران را در سال ۴۲ به وسیله بانک عمران طبق مقررات آن بانک انجام دهد.

تبصره ۲۹ - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود مبلغ پانصد هزار ریال جهت هزینه احداث برجهای مراقبت در منطقه فارس را از محل اعتبارردیف ۴۶ قسمت سوم هزینه بودجه سال ۱۳۴۲ کل کشور تأمین و به اختیار ژاندارمری کل کشور قرار دهد.

تبصره ۳۰ - برای تأمین کسری اعتبار کمک به سازمان تربیت بدنی مبلغ پنج میلیون ریال از اعتبار ردیف کمک تعاونی کارمندان موضوع ردیف ۱۳‌قسمت سوم بودجه کل کشور کسر و عیناً به اعتبار ردیف ۲۳ قسمت سوم بودجه کل کشور اضافه شود تا به مصرف هزینه مربوط و کمک به باشگاه‌های‌ورزشی بانوان برسد.

تبصره ۳۱ - به وزارت فرهنگ اجازه داده می‌شود در حدود مبلغ ششصد و پنجاه هزار ریال اسناد هزینه تعمیرات اماکن استیجاری که از نظرجلوگیری از خطرات احتمالی در سنوات ۳۰ الی ۳۵ انجام و وصول آن از موجرین میسر نگردیده و به صورت علی‌الحساب در حساب سالهای مربوطه‌باقیمانده به شرط صحت اسناد به هزینه قطعی منظور نماید.

تبصره ۳۲ - به وزارت فرهنگ اجازه داده می‌شود اسناد مربوط به خرید دارو و سایر وسائل مورد نیاز آزمایشگاه دانشکده‌های شهرستانها وسازمان‌های تابعه را که در سال‌های ۱۳۳۳ تا ۱۳۳۵ وسیله بنگاه دارویی و یا مستقیماً سفارش داده شده ولی به علت عدم تحویل کالا در سال مربوطه‌اسناد آن پذیرفته نشده و همچنین اسناد هزینه وجوه دیگری که در فاصله سنوات ۲۹ لغایت ۳۵ به علت عدم انطباق تاریخ تنظیم سند با سال پرداخت‌وجه به صورت علی‌الحساب باقیمانده در صورت وجود اعتبار در سال مربوطه و صحت اسناد با رعایت مقررات به هزینه قطعی سنوات مربوطه‌محسوب نماید.

تبصره ۳۳ - اجازه داده می‌شود مبلغ ۳۸۰۰۰۰۰ ریال اسناد سوخت و تعمیرات کامیونهای اداره کل بار بری که در سال ۱۳۴۱ علاوه بر میزان اعتبارماده مربوطه خرج شده‌است از محل صرفه‌جویی سایر مواد بودجه تفصیلی سال ۱۳۴۱ اداره مزبور به هزینه قطعی منظور گردد.

تبصره ۳۴ - به وزارت کشور اجازه داده می‌شود از محل اعتبار انتخابات مجلسین شورا و سنا منظور در بودجه سال جاری کل کشور تعداد پنجاه‌دستگاه جیپ سی جی پنج کالسکه ساخت کارخانه جیپ ایران جهت فرمانداریها خریداری و بهای آن را به قیمت معینه از طرف کمیسیون دائمی‌نظارت و تثبیت قیمتها و همچنین هزینه شماره‌گذاری و خرید لوازم اولیه را از اعتبار مزبور پرداخت نماید.

تبصره ۳۵ - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود مبلغ هفت میلیون ریال هزینه تهیه نومراتور کاخ دادگستری و ادارات دادگستری شهرستانها را ازمحل اعتبار ردیف ۴۶ قسمت سوم هزینه بودجه سال ۱۳۴۲ کل کشور پرداخت نماید.

تبصره ۳۶ - به بنگاه مستقل آبیاری اجازه داده می‌شود از محل سود سهام بنگاه در شرکت سهامی آبیاری آذربایجان مبلغ یک میلیون ریال برای‌هزینه لوله‌کشی جذام خانه تبریز اختصاص دهد.

تبصره ۳۷ - اجازه داده می‌شود مبلغ چهارده میلیون و ششصد و شصت و دو هزار و پانصد و شصت و دو ریال هزینه حمل ۸۲۰۰۰ تن گندم‌اهدایی دولت آمریکا از محل اعتبار ردیف ۳۵ مکرر قسمت سوم بودجه سال جاری کل کشور در وجه اداره کل غله و نان پرداخت گردد.

تبصره ۳۸ - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود تا میزان مبلغ ۳۴۰۰۰۰۰۰ ریال (‌سی و چهار میلیون ریال) بقیه بهای ۱۲ هزار تن برنج خوراکی‌خریداری سال ۱۳۴۰ ارتش را از پاکستان از محل اعتبار کمک سال ۴۰ آمریکا به ارتش که در حساب درآمد عمومی کشور پادار می‌باشد پرداخت نماید.

تبصره ۳۹ - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود از محل اعتبار ردیف ۴۶ قسمت سوم هزینه بودجه سال ۱۳۴۲ کل کشور تا مبلغ نوزده میلیون‌ریال برای تکمیل ساختمانهای نیمه تمام وزارت دارایی استفاده نماید.

تبصره ۴۰- اجازه داده می‌شود اعتبار ساختمانی سال ۱۳۴۱ منظور در بودجه تفضیلی وزارت جنگ که طبق مقررات تا آخر سال ۱۳۴۱ نسبت به آن قرار داد با پیمانکار مربوطه منعقد گردیده در قبال انجام عملیات ساختمانی تا آخر مهر ماه سال ۱۳۳۴۲ قابل پرداخت باشد.

تبصره ۴۱ - وزارت بهداری مجاز است از محل اعتبار حق‌الکشف کاشفین و پاداش مأمورین و هزینه امحاء کشت خشخاش موضوع ردیف ۴‌قسمت ۳ هزینه بودجه سال ۱۳۴۲ کل کشور حداکثر تا ده درصد میزان حق‌الکشفی که بر اساس ماده ۱۹ قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش‌مصوب خرداد ۱۳۳۸ به اشخاص تعلق می‌گیرد در وجه کاشفین پرداخت و اسناد آن را به حساب قطعی منظور نماید.

طرز پرداخت این وجوه به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که تحت نظر کمیسیونی مرکب از: نمایندگان وزارت دارایی - وزارت بهداری - وزارت کشور- ژاندارمری کل کشور - شهربانی کل کشور - اداره نظارت بر مواد مخدره تنظیم و به تصویب وزارت بهداری برسد.

از کلیه حق‌الکشف‌های متعلقه به جرایم وصولی ده درصد کسر و به حساب درآمد عمومی کشور پرداخت شود.

تبصره ۴۲ - اجازه داده می‌شود یک میلیون و دویست هزار ریال مانده اعتبار آسایشگاه مجذومین باباباغی تبریز تا آخر سال ۱۳۴۲ قابل تعهد ومصرف بوده و با رعایت مقررات تحت نظر استاندار آذربایجان شرقی به مصرف تکمیل و ترمیم آسایشگاه مزبور برسد.

تبصره ۴۳ - وزارت دربار شاهنشاهی مجاز است اسناد هزینه مربوط به بهای اثاثیه و هزینه حمل آن و تجهیزات و تأسیسات و همچنین تزیینات‌کاخ گلستان را که در سال ۱۳۳۹ از محل اعتبار موضوع تبصره ۲۸ قانون بودجه سال ۱۳۳۹ انجام شده و به گواهی مهندس مشاور وزارت مزبور و سایرمسئولین امر رسیده‌است به هزینه قطعی منظور دارد.

تبصره ۴۴ - وزارت جنگ مجاز است مبلغ ۲۶۳۵۹۲۴۰۲ ریال از باقیمانده اعتبار مصوب بودجه سال ۱۳۴۱ خود را که تا آخر اسفند ماه سال مزبورتعهد نگردیده تا آخر سال ۴۲ با رعایت مقررات به مصرف بقیه هزینه‌هایی که طبق مقاوله‌نامه پانزده میلیون دلار کمک دولت آمریکا به وزارت جنگ‌مشخص شده برساند تبصره ۴۵ - اقساط پرداختی شرکت هواپیمایی ملی ایران بابت پنجاه میلیون ریال طلب دولت (‌موضوع تصویبنامه شماره ۳۴۴۶۲ -۴۰٫۱۲٫۲۴)‌به حساب درآمد سنوات مربوطه کشور منظور گردد.

تبصره ۴۶ - اداره کل انتشارات و رادیو مجاز است به ازای خدمتی که استاد علینقی وزیری از تاریخ ۱۸ فروردین الی ۳۱ خرداد ماه ۱۳۴۲ درساعت آزاد از دانشگاه به منظور سرپرستی شورای موسیقی انجام داده‌اند یک هزار ریال در هر جلسه (‌حداکثر سی جلسه در هر ماه) به ایشان پرداخت‌نماید.

تبصره ۴۷ - وزارت اقتصاد مجاز است سمپاشهای وارده به کشور موضوع تبصره ۳۸ بودجه سال ۱۳۴۱ را از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی وسود بازرگانی (‌به استثنای کارمزد باربری و انبارداری) معاف نماید.

تبصره ۴۸ - اجازه داده می‌شود که بودجه تفصیلی دانشگاههای تبریز - مشهد - اصفهان - اهواز و دانشسرای عالی با تصویب وزیر فرهنگ به‌مرحله اجرا گذاشته شود و در مواردی که وزارت فرهنگ لازم بداند بنا به پیشنهاد آن وزارت خانه از اعتبارات بودجه هر یک از واحدهای نامبرده برای‌جبران کمبود اعتبار سایر مؤسسات مذکور با صدور اصلاح بودجه از طرف وزارت دارایی استفاده شود.

تبصره‌هایی که مادام لغو نشده به قوت خود باقی است.

تبصره ۴۹ - از اول سال ۱۳۴۲ بودجه وزارتین فرهنگ و بهداری از محل درآمد عمومی پرداخت و درآمد ۳% حقوق موضوع تبصره ۲۹ قانون‌بودجه سال ۱۳۳۸ به درآمد عمومی منظور می‌شود تبصره ۵۷ بودجه سال ۱۳۴۱ از اول سال ۱۳۴۲ ملغی است.

تبصره ۵۰ - وزارتخانه‌ها و دستگاهها دولتی در صورتی که فروش وسائل نقلیه اسقاط را مصلحت بدانند می‌توانند از حاصل فروش آن برای رفع‌احتیاجات خود با موافقت قبلی وزارت دارایی وسائل نقلیه نو خریداری نمایند خرید اتومبیل سواری جیپ و جیپ استیشن در حدود اتومبیلهای‌سرویسهای هر دستگاه که طبق تصویبنامه شماره ۴۲۷۶۸ مورخ ۴۱٫۹٫۱۹ مورد تأیید وزارت دارایی قرارگرفته مجاز خواهد بود و از محل وجوه‌حاصله از فروش ماشینهای راه‌سازی فقط می‌توان ماشین راه‌سازی نو خریداری نمود وزارت جنگ و سازمانهای انتظامی مشمول این تبصره نبوده وتابع مقررات مربوط به خود هستند.

تبصره ۵۱ - حق‌التدریس در وزارت فرهنگ فقط از محل اعتبار منظور در ماده ۱۳ بودجه تفصیلی وزارتخانه مزبور و با صدور حکم وزارتی و تعهدقبلی قابل پرداخت خواهد بود قسمت اخیر ماده ۱۲ قانون استخدام آموزگاران پیمانی مصوب ۱۳۳۸٫۲٫۵ در مورد اعتبار حق‌التدریس و سایر مقرراتی‌که مغایر با این تبصره باشد از اول سال ۱۳۴۲ ملغی است.

تبصره ۵۲ - اجازه داده می‌شود حق لیسانس دریافتی سال ۳۹ مشمولین قانون استخدام مهندسین برای مدتی که در سال مزبور تفاوت متعلقه رادریافت نداشته‌اند به هزینه قطعی منظور و از استرداد آن صرفنظر شود.

تبصره ۵۳ - تبصره چهار بودجه سال ۱۳۳۸ و تبصره ۳۵ بودجه سال ۱۳۳۹ از اول سال ۱۳۴۲ ملغی می‌شود.

تبصره ۵۴ - قسمت اخیر تبصره ۵۲ بودجه سال ۱۳۴۱ جمله (‌صرفه‌جویی‌های تا پایان سال ۱۳۴۰)(‌به صرفه‌جویی‌های تا پایان هر سال) اصلاح‌می‌شود.

تبصره ۵۵ - از اول سال ۱۳۴۲ وجوه حاصله از عوارض مقرر ضمن تصویب‌نامه شماره ۲۰۶۰۲ مورخ ۱۳۲۵٫۶٫۱۰ و تبصره ۳۵ قانون بودجه سال۱۳۳۸ و تبصره ۳۹ قانون بودجه سال ۱۳۳۹ به درآمد عمومی منظور و بودجه وزارت راه از محل درآمد عمومی تأمین و پرداخت خواهد شد و همچنین‌درآمد موضوع تبصره‌های ۴۰ و ۴۲ قانون بودجه سال ۱۳۳۹ کل کشور نیز به درآمد عمومی منظور و هزینه‌های مربوطه از کحل درآمد عمومی پرداخت‌می‌گردد.

تبصره ۵۶ - فوق‌العاده مأمورین ثابت و موقت دولت در کشورهای خارج به مأخذ مقررات مورد عمل و بر مبنای ریال بر طبق آیین‌نامه‌ای که بنا به‌پیشنهاد وزارت دارایی به تصویب هیئت دولت خواهد رسید به ارز قابل پرداخت است و در مورد درآمدهای وصولی که قبل از اجرای قانون پولی وبانکی کشور مصوب ۱۳۳۹٫۳٫۷ پهلوی و یا ریال طلا مبنای عمل بوده‌است و با توجه به مقررات قانون مزبور به ترتیب که از طرف وزارت دارایی‌تعیین و ابلاغ خواهد شد در داخله کشور به ریال و در خارجه به ارز وصول می‌گردد.

تبصره ۵۷ - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود وجوه سپرده که به علت عدم مطالبه صاحبان آن در ظرف ده سال بدر آمد عمومی منتقل شده ومی‌شود هر موقع صاحب سپرده مراجعه و مطالبه نماید پس از انجام تشریفات مقرر از محل درآمد عمومی مسترد کند.

تبصره ۵۸ - تعیین ماهیت فنی بودن خریدهایی که طبق تبصره ۴۳ قانون بودجه سال ۱۳۳۸ کل کشور انجام می‌گیرد به عهده شورای عالی انستیتوپاستور می‌باشد و نیز شورا می‌تواند با رعایت صرفه و صالح دولت ترک مناقصه را برای پرداخت هر نوع هزینه فنی تجویز کند.

تبصره ۵۹ - فوق‌العاده مخصوص کارکنان انستیتو پاستور در مدت مرخصی یک ماه در معذوریت دو ماه و در موارد استثنایی به مدتی که برای هرکارمند جداگانه توسط شورای عالی تعیین گردد قابل پرداخت خواهد بود.

تبصره ۶۰ - جمله (‌درجه‌دارانی که از جیره جنسی استفاده می‌کنند جیره نقدی نخواهند گرفت) از قسمت اخیر تبصره ۳۰ قانون بودجه سال ۱۳۴۰‌کل کشور حذف می‌شود.

تبصره ۶۱ - حق لیسانس موضوع تبصره ۳۲ قانون بودجه سال ۱۳۳۹ و اشل حقوق کارمندان لیسانسیه اداری موضوع تبصره ۲۷ قانون بودجه سال۱۳۴۰ و تبصره ۵۳ بودجه سال ۱۳۴۱ فقط به کارمندانی تعلق می‌گیرد که از اشل حقوق اداری استفاده می‌نمایند و به کارمندانی که مقرری ماهانه آنها دروزارتخانه‌ها و مجلسین بیش از حقوق ثابت لیسانسیه‌های اداری است تعلق نمی‌گیرد مگر این که از حقوق خاص خود صرفنظر و منحصراً از حقوق‌کارمندان لیسانسیه اداری استفاده نمایند.

تبصره ۶۲ - مأمورین دولت ایران در کشورهای خارج مکلفند در نقاطی که بانک‌های ایرانی دارای شعبه یا نمایندگی باشند وجوه دولتی را به‌شعبات یا نمایندگی‌های مزبور بسپارند.

تبصره ۶۳ - به منظور پرداخت هزینه‌های نقشه‌برداری و ارزیابی و سایر هزینه‌های ضروری اراضی جلالیه به وزارت دارایی اجازه داده می‌شودبرابر (۲).(۱)۱% وجوه حاصله از فروش اراضی مزبور را در حساب مخصوصی در بانک ملی ایران متمرکز و به مصرف برساند.

تبصره ۶۴ - وزارت دارایی می‌تواند مبلغ یک هزار و هشتصد و بیست و چهار میلیون ریال (۱۸۲۴۰۰۰۰۰۰ ریال) از دیون شرکت ملی نفت ایران‌به بانک مرکزی ایران را به عهده گرفته و ظرف مدت ده سال (‌از سال ۱۳۴۳) به اقساط مساوی واریز و تصفیه نماید با قبول این تعهد از طرف وزارت‌دارایی شرکت ملی نفت در قبال بانک مرکزی ایران نسبت به مبلغ مذکور تعهدی نخواهد داشت.

تبصره ۶۵ - از تاریخ اول فروردین ماه ۱۳۴۲ سرویس بروات پستی در سراسر کشور به منظور تسویه حساب با بانک ملی ایران تعطیل و از محل‌ردیف ۲۱ مکرر قسمت دوم بودجه سال جاری مبلغ ده میلیون ریال به رسم علی‌الحساب بابت استرداد وجوه سپرده اشخاص به اختیار وزارت پست وتلگراف و تلفن گذارده می‌شود تا پس از رسیدگی به حساب بروات پستی معادل وجه مورد اختلاس از وجوه بروات پستی از محل مبلغ مزبور به‌اشخاص مسترد داشته و اسناد آن را به هزینه قطعی منظور نماید اصل وجه موضوع اختلاس که بعداً از مختلسین وصول می‌شود به درآمد عمومی‌کشور منتقل و باقی مانده ده میلیون ریال عیناً به خزانه داری کل برگشت شود.

تبصره ۶۶ - اجازه داده می‌شود کارکنان محلی نمایندگی‌های سیاسی و کنسولی شاهنشاهی در خارج از کشور از پرداخت سه درصد کمک به‌فرهنگ و بهداشت (‌موضوع تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۳۸) به شرط انجام عمل متقابل معاف باشند.

تبصره ۶۷ - به وزارت جنگ اجازه داده می‌شود از اول خرداد ماه ۱۳۴۲ به هر یک از افسران و همردیفان آنان که از حق لیسانس استفاده نمی‌نمایندماهیانه یک هزار ریال به نام کمک هزینه پرداخت و اعتبار آن را از محل بودجه وزارت جنگ تأمین نماید.

تبصره ۶۸ - وزارت کشور مجاز است از اول مهر سال ۴۲ به هر یک از آقایان معاونین استانداریها ماهیانه تا ۱۵۰۰۰ ریال به عنوان هزینه پذیرایی ازبودجه وزارت کشور در حدود اعتبار مربوط از تاریخ ورود به محل پرداخت نماید.

تبصره ۶۹ - اداره کل انتشارات و رادیو مجاز است ارزش کار آقای حسنعلی راشد استاد دانشگاه را بابت جلسات سخنرانی‌های رادیو ایران درساعات آزاد از دانشگاه به قرار هر جلسه تا پنج هزار ریال و حداکثر در ماه بیست هزار ریال از محل اعتبار خود پرداخت نماید.

تبصره ۷۰ - از اول سال ۳۷ به بعد هر گونه تغییری که در حقوق مستخدمین لشکری و کشوری در نتیجه تغییر اشل و یا تبدیل و تشخیص پایه داده‌شده یا بشود شاغلین خدمت یا ورثه آنها در صورتی می‌توانند از تفاوت حقوق بازنشستگی و وظیفه آن استفاده نمایند که حداقل معادل بیست سال ازتفاوت جدید استفاده نموده یا مابه‌التفاوت آن را طبق ضرایب مقرر در قوانین مربوطه برای باقیمانده مدت در موقع بازنشستگی و نصف باقیمانده مدت‌در موقع برقراری حقوق وظیفه حداکثر به اقساط ده ساله به صندوق بازنشستگی پرداخت نمایند. و چنانچه سنین خدمت در موقع بازنشستگی و یابرقراری حقوق وظیفه کمتر از بیست سال باشد کسور بازنشستگی مابه‌التفاوت مربوط به آن مدت به ترتیب فوق اخذ خواهد گردید. بازنشستگان ووراث آنها نیز که از تاریخ فوق حقوق بازنشستگی یا وظیفه آنها ترمیم گردیده یا می‌شود مکلف به پرداخت مابه‌التفاوت کسور بازنشستگی به ترتیب بالامی‌باشند مشمولین تبصره ۲۶ قانون بودجه سال ۳۷ و تصمیم مورخ نوزدهم خرداد ماه ۳۷ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی و قانون مربوط به‌ترمیم حقوق کمک آموزگاران و آموزگاران و دبیران و پاسبانان مصوب نهم شهریور ماه ۳۷ از شمول این تبصره مستثنی و وزارت جنگ و ژاندارمری ازبابت تفاوت حاصله ناشی از اجرای این تبصره سهم موضوع قسمت اخیر بند الف ماده ۸۱ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی را به صندوق‌ارتش و ژاندارمری نخواهند پرداخت و بند یک و دو تصویب‌نامه ۲۶۱۹۰ مورخ ۴۰٫۹٫۲۲ لغو می‌شود.

>‌جدول: دوره ۲۱ - جلد ۲ - صفحه ۹۲۷ الی ۹۴۸< اصلاح بودجه مربوط به بودجه تفصیلی سال ۱۳۴۲ سازمانهای مشروحه زیر:

۱ - مبلغ ۷۵۰۰۰ ریال از اعتبار ماده ۱۶ بودجه تفصیلی سال جاری اداره کل باربری کسر و به اعتبار ماده ۲۵ بودجه مزبور اضافه شود.

۲ - مبلغ زیر از اعتبار مواد بودجه تفصیلی سال جاری ژاندارمری کل کشور به شرح زیر:

کسر الف - اعتبار ماده ۲۴ مبلغ ۱۱۸۰۰۰۰ ریال ب - از اعتبار ماده ۳۹ مبلغ ۷۰۰۰۰۰۰ ریال ج - از اعتبار ماده یک مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰ ریال د - از اعتبار ماده ۷ مبلغ ۷۸۶۹۵۲۱ ریال و مبلغ ۸۱۸۰۰۰۰ ریال جمع دو قلم الف و ب به اعتبار ماده ۱۷ و مبالغ مذکور در بند ج و د به ترتیب به اعتبار ماده ۴ و ماده ۳۸ بودجه مزبور اضافه‌شود.

۳ - از اعتبار ماده ۵۳ بودجه تفصیلی سال جاری مؤسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر مبلغ ۲۷۵۰۰۰ ریال و از اعتبار بند الف ماده یک بودجه تفصیلی‌مزبور مبلغ ۷۷۰۰۰۰ ریال کسر و به ترتیب به اعتبار ماده ۵۱ و بند (‌د) ماده ۲ همان بودجه اضافه گردد.

۴ - از اعتبار بند (‌د) ماده ۲ بودجه تفصیلی سال جاری اداره کل نظارت بر مواد مخدره مبلغ ۳۱۰۰۰۰ ریال کسر و به اعتبار ماده ۴۷ بودجه مزبور اضافه‌شود.

۵ - کسر می‌شود از اعتبار مواد زیر بودجه تفصیلی سال ۴۲ مربوط به درآمد حاصله از اجرای تصویب‌نامه شماره ۲۷۵۰-۴۲٫۲٫۲۴ درآمد اختصاصی‌اداره کل ثبت:

الف - از اعتبار ماده ۱۵ مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال ب - از اعتبار ماده ۱۶ مبلغ ۴۷۰۰۰۰۰ ریال ج - از اعتبار ماده ۲۸ مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰ ریال د - از اعتبار ماده ۴۹ مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال

جمع ۹۲۰۰۰۰۰ ریال و اضافه می‌شود به اعتبار مواد زیر:

الف - به اعتبار بند ج ماده ۴ مبلغ ۱۰۰۰۰۰ ریال ب - به اعتبار ماده ۱۹ مبلغ ۶۰۰۰۰۰ ریال ج - به اعتبار ماده ۲۰ مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰ ریال د - به اعتبار ماده ۲۱ مبلغ ۵۰۰۰۰ ریال ه - به اعتبار ماده ۲۳ مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال و - به اعتبار ماده ۲۵ مبلغ ۴۰۰۰۰۰ ریال ز - به اعتبار ماده ۲۶ مبلغ ۱۵۰۰۰ ریال ح - به اعتبار ماده ۲۷ مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰ ریال ط - به اعتبار ماده ۳۵ مبلغ ۶۵۰۰۰۰ ریال ی - به اعتبار ماده ۳۶ مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال ک - به اعتبار ماده ۳۸ مبلغ ۶۰۰۰۰ ریال ل - به اعتبار ماده ۳۹ مبلغ ۱۰۰۰۰۰ ریال م - به اعتبار ماده ۴۲ مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال ن - به اعتبار ماده ۵۳ مبلغ ۲۲۵۰۰۰ ریال


جمع ۹۲۰۰۰۰۰ ریال

۶ - از اعتبار ماده ۱۸ بودجه تفصیلی سال جاری سازمان بنادر و کشتیرانی مبلغ ۶۰۰۰۰۰ ریال کسر و به اعتبار ماده ۲۵ بودجه مزبور اضافه شود.

۷ - مبلغ ۷۵۰۰۰۰۰ ریال از اعتبار ماده ۲۰ بودجه تفصیلی سال جاری اداره کل هواپیمایی کشوری کسر و مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰ ریال آن به اعتبار ماده ۲۴ و۴۵۰۰۰۰۰ ریال بقیه به اعتبار ماده ۳۵ همان بودجه اضافه شود.

۸ - مبلغ شصت هزار ریال از اعتبار ماده ۲ بودجه تفصیلی سال ۱۳۴۲ مؤسسه رازی کسر و عیناً به اعتبار ماده ۴ اضافه گردد.

۹ - مبلغ ۱۹۰۷۴ ریال از اعتبار ماده ۴ بودجه تفصیلی سال ۱۳۴۲ اداره کل نظارت بر مواد مخدره کسر و عیناً به اعتبار ماده ۵۲ بودجه مزبور اضافه‌شود.

۱۰ - مبالغ مشروحه زیر به ترتیب از اعتبار ماده ۴۲ و ۳۸ و ۳۲ بودجه تفصیلی سال ۱۳۴۲ وزارت جنگ کسر و جمع آن که معادل ۶۳۵۷۴۰۰۰ ریال‌است به اعتبار ماده ۱۷ بودجه سال جاری وزارتخانه مزبور اضافه شود.


از اعتبار ماده ۴۲ مبلغ ۳۴۳۳۶۲۸۹ ریال از اعتبار ماده ۳۸ مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال از اعتبار ماده ۳۲ مبلغ ۹۲۳۷۷۱۱ ریال


جمع ۶۳۵۷۴۰۰۰ ریال

۱۱ - از اعتبار ماده ۳۷ بودجه تفصیلی سال جاری اداره کل انتشارات و رادیو مبلغ ۲۹۰۰۰۰ ریال کسر و به اعتبار ماده ۳۳ بودجه مزبور اضافه شود.

قانون بالا مشتمل بر یک ماده و هفتاد تبصره و یازده فقره اصلاح بودجه تفصیلی سال یک هزار و سیصد و چهل و دو که لایحه آن به موجب ماده واحده‌مصوبه بیستم آذر ماه ۱۳۴۲ تقدیم شده بود پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاریخ روز چهارشنبه بیستم آبان ماه ۱۳۴۳ در جلسه روز یکشنبه‌بیست و چهارم آبان ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی