New Server

قانون اجازه ساختن خطوط آهن اصلی و مهم مملکت

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پنجم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پنجم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
Majlis Melli 5.pdf

قانون اجازه ساختن خطوط آهن اصلی و مهم مملکت - مصوب ۲۰ بهمن ماه ۱۳۰۴ شمسی

ماده اول - مجلس شورای ملی ساختن خطوط آهن اصلی و مهمه مملکت را به دولت اجازه می‌دهد و دولت مکلف است پس از جلب متخصصین‌لازم و مطالعات کافی در فوائد اقتصادی و سیاسی و نظامی یک یا چند خط عمده که ساختن آنها را مقدم بر خطوط دیگر می‌داند نتیجه را به مجلس‌شورای ملی عرضه و تصویب مجلس را در انتخاب آن خطوط تحصیل نماید.

ماده دوم - دولت مکلف است پس از تهیه نقشه مقدماتی برای ساختن راه آهن ترتیبی را که نافع و به صرفه نزدیکتر می‌داند پس از تصویب مجلس‌شورای ملی به موقع اجرا بگذارد و مواد اولیه‌ای که برای ساختن راه‌آهن لازم است و تهیه آن در مملکت امکان دارد باید در خود ایران تهیه شود وکارخانه آهن‌آب‌کنی برای این کار در ایران از طرف دولت ایجاد شود.

ماده سوم - برای تهیه نقشه مقدماتی راه و نقشه ترتیب استخراج آهن و تأسیس کارخانه آهن‌آب‌کنی در ایران دولت مجاز است یک نفر متخصص‌آمریکایی و یک نفر متخصص آلمانی بلافاصله پس از تصویب این قانون وعده کافی مهندسین ایرانی استخدام نماید.

  • تبصره - حقوق دو نفر مستخدمین مزبور در ماده فوق در سال بیشتر از بیست و پنج هزار تومان و مدت استخدام آنها بیشتر از دو سال نخواهد بود.

ماده چهارم - برای حقوق و مخارج متخصصین و سایر مخارج نقشه‌برداری مبلغ دویست و پنجاه هزار تومان از محل عواید قند و چای به دولت‌اعتبار داده می‌شود.

ماده پنجم - وزارتین فوائد عامه و مالیه هر یک در حدود وظائف خود مأمور اجرای این قانون هستند.

این قانون که مشتمل بر پنج ماده‌است در جلسه بیستم بهمن ماه یک هزار و سیصد و چهار شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - سید محمد تدین