New Server

قانون اجازه تصدیق مالکیت آقای شرف‌الدوله نسبت به یک دانگ قریه زندآباد خالصه قراچه‌داغ درازای دریافت یک‌هزاروهفتصدتومان از مشارالیه

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هفتم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفتم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفتم

قانون اجازه تصدیق مالکیت آقای شرف‌الدوله نسبت به یک دانگ قریه زندآباد خالصه قراجه‌داغ در ازاء دریافت یک هزار و هفتصد تومان از مشارالیه - مصوب ۵ دی ماه ۱۳۰۸

ماده واحده - وزارت مالیه مجاز است مبلغ یک هزار و هفتصد تومان نصف قیمت یک دانگ قریه زندآباد خالصه قراجه‌داغ را که در قبالجات معین‌شده دریافت و دو طغرا قباله یک دانگ قریه مزبوره را که در دست آقای شرف‌الدوله‌است از طرف دولت تصدیق کند.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه پنجم دی ماه یک هزار و سیصد و هشت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - دادگر